Τράπεζα, Πειραιώς,Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Τράπεζα Πειραιώς Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Πληρωμών Ταμιευτηρίου Ημερομηνία: 10/09/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που συνδέονται με το λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη με εκείνα άλλων λογαριασμών πληρωμών. Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις πληροφορίες σε: Γενικούς Όρους Συναλλαγών, Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών, Γενικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμών και Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς. Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.206061 / 10.09.2019

Δελτίο Πληροφόρησης περί Τελών


Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Τράπεζα Πειραιώς
Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Πληρωμών Ταμιευτηρίου
Ημερομηνία: 10/09/2019
Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που συνδέονται
με το λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη με εκείνα άλλων λογαριασμών
πληρωμών.
Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό τα οποία
δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις πληροφορίες σε: Γενικούς Όρους
Συναλλαγών, Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών, Γενικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμών και
Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς.
Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

Click to access cea4cf81ceaccf80ceb5ceb6ceb1-cea0ceb5ceb9cf81ceb1ceb9cf8ecf82-ce94ceb5cebbcf84ceafcebf-cea0cebbceb7cf81cebfcf86cf8ccf81ceb7cf83ceb7cf82-cf80ceb5cf81ceaf-cea4ceb5cebbcf8ecebd.pdfΥπηρεσία Τέλος
Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού
Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού στη
διεύθυνση αλληλογραφίας σε μηνιαία συχνότητα €2/αποστολή
Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού κατόπιν
αιτήματος πελάτη σε τραπεζικό κατάστημα Από €1,50 έως €10
Υπηρεσία ειδοποιήσεων (Alerts):
Μίνι Βασικό ετήσιο πακέτο
(60 SMS Alerts/έτος, απεριόριστα e-mail Alerts)
€6/έτος
Πληρωμές (εξαιρουμένων των καρτών)
Άμεσες Χρεώσεις με χρέωση λογαριασμού αναλόγως
του Οργανισμού
(Μεμονωμένες ή Επαναλαμβανόμενες-Πάγιες)
€0 ή €0,40
Πληρωμή οφειλών / λογαριασμών με χρέωση
λογαριασμού αναλόγως του Οργανισμού
Κατάστημα Από €0 Έως €1,50
E-banking €0 ή €0,60 2

206061 / 10.09.2019
Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Κατάστημα
€11
Πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
E-banking
€1
Πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης €10.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Κατάστημα
€12
Πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
E-banking
€1
Πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
€4
Πλέον τυχόν Εξόδων Μετατροπής
Συναλλάγματος
Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης €10.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
€4
Πλέον τυχόν Εξόδων Μετατροπής
Συναλλάγματος
Κάρτες και μετρητά
Ανάληψη μετρητών από λογαριασμό ευρώ σε νόμισμα
ευρώ με χρήση χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ άλλου
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζα) εντός
Ευρωζώνης
€150 €0,60
€600 €0,60
Ανάληψη μετρητών από λογαριασμό ευρώ σε ξένο
νόμισμα με χρήση χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ
άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζα)
εκτός Ευρωζώνης
€150
€4
πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
€600
€4
πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγματος
Πιστωτικές Κάρτες – Συνδρομές Μη διαθέσιμη με το λογαριασμό υπηρεσία
Προπληρωμένες Κάρτες Μη διαθέσιμη με το λογαριασμό υπηρεσία
Χρεωστικές Κάρτες – Συνδρομές €0
3

206061 / 10.09.2019
Πακέτο υπηρεσιών Τέλος
Πακέτο πληρωμών «ΕξόφΛΥΣΗ»:
Άμεσες χρεώσεις και πληρωμές οφειλών /
λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού ή πιστωτικής
κάρτας μέσω καταστήματος και e-banking
(100 άμεσες χρεώσεις ή πληρωμές/έτος για
συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών)
€15/έτος
Οι υπηρεσίες πέραν των εν λόγω ποσοτήτων έχουν χρεωθεί χωριστά

Πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες υπηρεσίες

Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη για τις υπηρεσίες που υπερβαίνουν την ποσότητα υπηρεσιών που
καλύπτεται από το πακέτο υπηρεσιών (εξαιρούμενων των τελών που αναφέρονται παραπάνω)
Υπηρεσία Τέλος
Πακέτο πληρωμών «ΕξόφΛΥΣΗ» Από €0 έως €1,50/συναλλαγή