…ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ… Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΧΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ… ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ… ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ …Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν 3889/2010 ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ…ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑ… Ανάρτηση δασικών χαρτών των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α της Π.Ε. Ιωαννίνων & πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους…Έντυπο αντιρρήσεων Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη εκτάσεων…Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη…Πίνακας Διευθύνσεων Δασών…Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος … αντίρρηση…ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΣΤΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ…

…ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ… Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΧΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ…

Ανάρτηση δασικών χαρτών των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α της Π.Ε. Ιωαννίνων & πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 19448/19-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων στις 19-02-2021, αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), οι Δασικοί Χάρτες όλων των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Δασικού Χάρτη που αφορά στην ανωτέρω περιοχή, έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων, ταχ. δ/νση Μ. Κοτοπούλη 62- Τ.Κ. 45445, τηλ. 26510-88030, 26510-88031, 26510-88039, 26510-88041, 26510-88042 & 26510-88044 δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddioa@apdhp-dm.gov.gr, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:30 π.μ.-15:30 μ.μ.

Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 07η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr).

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΣΤΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ’ άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του δασικού χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών πατήστε εδώ.

Όταν εισέλθετε στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων Δασικών Χαρτών, θα βρείτε εγχειρίδιο σχετικά με τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορείτε :

Α) Να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet(user name, password).

ΕΙΣΟΔΟΣ

Β) Να δημιουργήσετε λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου ή να χρησιμοποιήσετε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας (Αν είχατε υποβάλλει ηλεκτρονικά αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, μπορείτε να κάνετε χρήση των ίδιων κωδικών).

ΕΙΣΟΔΟΣ

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την υποβολή Αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δασικού χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, όπου ανήκει η περιοχή σας, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Διευθύνσεων Δασών

Πίνακας Διευθύνσεων Δασών

Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, Π. Βινιεράτου 5 Πλ. Καμπάνας, ΤΚ 28100, Αργοστόλι
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΔ/νση Δασών Πειραιά, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αγ. Διονυσίου 5, ΤΚ 18545, Πειραιάς
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Πιερίας (Δασικό κτήριο), Ηπείρου 10, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝΔ/νση Δασών Σερρών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. 62125, Σέρρες
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔιεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ .Ιωάννου 65& Ελευθερίας 2, Τ.Κ.15342 Αγ. Παρασκευή (Τμήμα του ΟΤΑ υπάγεται στη Δ/νση Δασών Πειραιά, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αγ. Διονυσίου 5, ΤΚ 18545, Πειραιάς)
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Παν. Τσαλδάρη 21, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔιεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Παλληκαρίδη 19-21, Τ.Κ. 12210
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣΔ/νση Δασών Κιλκίς, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αριστοτέλους 18, ΤΚ 61100, Κιλκίς
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣΔιεύθυνση Δασών Καβάλας, Τέρμα Αργυροκάστρου, ΤΚ 65404, Καβάλα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΔιεύθυνση Δασών Φθιώτιδας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 1ο χλμ Ν.Ε.Ο Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35133, Λαμία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣΔιεύθυνση Δασών Φλώρινας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, ΤΚ 53100, Φλώρινα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔ/νσης Δασών Κυκλάδων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, ΤΚ 84100 Ερμούπολη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Αχαϊας, Μπουμπουλίνας 57-59, 26222, Πάτρα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔ/νση Δασών Μαγνησίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 38333 Βόλος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥΔ/νσης Δασών Λασιθίου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ρούσου Καπετανάκη 8,Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔιεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ναυαρίνου 28, ΤΚ 551 31, Καλαμαριά
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝΔιεύθυνση Δασών Χανίων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Χρυσοπηγή, ΤΚ 73100, Χανιά
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣΔ/νση Δασών Πρέβεζας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Λεωφ. Ειρήνης 83, ΤΚ 481 00, Πρέβεζα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Βοιωτίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Κάδμου 11,ΤΚ 32100, Λιβαδειά
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣΔιεύθυνση Δασών Δράμας Αγίου Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ.66133, Δράμα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο, ΤΚ 52100, Καστοριά
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Εύβοιας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Λ. Γ. Παπανδρέου 5ο χιλ. Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΔ/νση Δασών Πειραιά, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αγ. Διονυσίου 5, ΤΚ 18545, Πειραιάς
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΞΑΝΘΗΣΔ/νση Δασών Νομού Ξάνθης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Διοικητήριο Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔιεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ .Ιωάννου 65& Ελευθερίας 2, Τ.Κ.15342 Αγ. Παρασκευή
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔ/νση Δασών Ιωαννίνων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Μ. Κοτοπούλη 62 Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣΔ/νση Δασών Λακωνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ορθίας Αρτέμιδος 135 (2ος και 3ος όροφος), 23100, Σπάρτη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔιεύθυνση Δασών Λευκάδας, Ξ. Γρηγόρη, ΤΚ 31100, Λευκάδα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥΔιεύθυνση Δασών Έβρου, Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΔ/νση Δασών Λάρισας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Σωκράτους 103, ΤΚ 41336 Λάρισα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔ/νση Δασών Καρδίτσας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Χ. Φλωράκη Τέρμα, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Ηλείας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αλφειού 42, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥΔιεύθυνση Δασών Χίου, Τμήμα Δσικών Χαρτογραφήσεων, Κύπρου 2, ΤΚ 82132, Χίος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔιεύθυνση Δασών Κέρκυρας, Αλυκές Ποταμού,ΤΚ 49100 Κέρκυρα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Αρκαδίας,Πλ. Κολοκοτρώνη 22, ΤΚ 22100, Τρίπολη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔιεύθυνσης Δασών Αιτολοακαρνανίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ιωσήφ Ρωγών 3 ΤΚ 30200, Μεσολόγγι
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣΔιεύθυνσης Δασών Αργολίδας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Μιχαήλ Ιατρού 21, ΤΚ 21100, Ναύπλιο
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣΔ/νσης Δασών Άρτας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Περιφερειακή Οδός και Δημητρίου 2, Τ.Κ. 47132 Άρτα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Κορινθίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Σινα 24 ΤΚ 201 31, Κόρινθος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΔ/νσης Δασών Αθηνών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Μεσογείων 239 (ισόγειο), ΤΚ 15451, Ν. Ψυχικό
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣΔ/νση Δασών Ρεθύμνου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Κόμβος Αμαρίου Μισίρια , Τ.Κ. 74100
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΔ/νση Δασών Κοζάνης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ 50 100, Κοζάνη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔιεύθυνση Δασών Τρικάλων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Κολοκοτρώνη 30, ΤΚ 42132, Τρίκαλα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔ/νση Δασών Χαλκιδικής, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔιεύθυνσης Δασών Γρεβενών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Διοικητήριο, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥΔιεύθυνση Δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥΔιεύθυνση Δασών Ν. Σάμου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 83100, Σάμος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔ/νσης Δασών Ηρακλείου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Παναγία Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς), Τ.Κ.71410, Ηράκλειο
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔιεύθυνσης Δασών Νομού Δωδεκανήσου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Γεωργίου Μαύρου 2, Κτίριο Δ.Ο.Υ., ΤΚ 85132, Ρόδος
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣΔ/νση Δασών Πέλλας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Διοικητήριο Έδεσσας, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔ/νση Δασών Μεσσηνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ύδρας 5, ΤΚ 241 31, Καλαμάτα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣΔιεύθυνσης Δασών Ροδόπης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής ? Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣΔιεύθυνση Δασών Φωκίδας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Επ. Φιλοθέου 3 ΤΚ 33100, Άμφισσα
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔιεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 1ο χλμ Εθνικλης Οδού Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 36100, Καρπενήσι
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥΔιεύθυνση Δασών Μυτιλήνης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Κουντουριώτου 79, Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣΔιεύθυνση Δασών Ημαθίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ίωνος 2, Τ.Κ. 59132, Βέροια

ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ’ άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ’ άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
2017_Α / ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΑΡΚΑΔΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΑΧΑΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΔΡΑΜΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΠΑΤΜΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΣΥΜΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΕΒΡΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΕΥΒΟΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΗΛΕΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΚΑΒΑΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΚΕΡΚΥΡΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΚΟΖΑΝΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΚΥΚΛΑΔΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΛΑΚΩΝΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΛΑΡΙΣΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΛΕΣΒΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΞΑΝΘΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΠΕΙΡΑΙΑΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΠΕΛΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΠΙΕΡΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΠΡΕΒΕΖΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΡΟΔΟΠΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΣΑΜΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Α / ΧΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΚΑΒΑΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΚΙΛΚΙΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΛΕΣΒΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΞΑΝΘΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΠΕΛΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΣΕΡΡΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2017_Β / ΔΔ ΧΑΝΙΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΔΡΑΜΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΗΜΑΘΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΚΟΖΑΝΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2018 / ΔΔ ΧΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2019 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2019 / ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ΑΠΟΦΑΣΗ
2019 / ΔΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2019 / ΔΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΔΡΑΜΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΕΥΒΟΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΚΑΒΑΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΛΕΣΒΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΞΑΝΘΗΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΠΕΛΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΠΙΕΡΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΡΟΔΟΠΗΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΣΑΜΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΣΕΡΡΩΝΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
2021-Αναμορφωμένοι_Δασικοί_Χάρτες / ΔΔ ΦΩΚΙΔΑΣΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑ  

https://www.zitsa.gov.gr/news/agrotika-temata-29/6903-eos-25-5-2021-upobole-aiteseon-sto-programma-anadiartroses-kai-metatropes-ampelonon-gia-ten-periodo?fbclid=IwAR16m6HhDLIVJmEMdwmLq809nu9hP_d9iDe_A6GeZh8TvcJWOuCGp1BEFJQ