Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Δήμου Ζίτσας…Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Ζίτσας (Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)….Η όποια συμμετοχή ταπεινά λέω ότι τη θεωρώ επιβεβλημένη. Με ένα μόνο σκεπτικό Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ… να δημοσιοποιήσουν της άποψης τους σχετικά τα Πρόεδρο- συμβούλια κάθε μορφής συλλογικότητας μήδε και των τοπικών κομματικών οργανώσεων …

ΝΑΙ.

Η όποια συμμετοχή ταπεινά λέω ότι τη θεωρώ επιβεβλημένη.

Με ένα μόνο σκεπτικό Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ.

Με γνώμονα τα παραπάνω θα ήθελα  να δημοσιοποιήσουν της άποψης τους σχετικά   τα

Πρόεδρο- συμβούλια κάθε μορφής συλλογικότητας μήδε και των τοπικών  κομματικών οργανώσεων …

Άλλωστε σε δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε.

Ο λόγος  , Ο ΓΡΑΦΤΟΣ ΛΟΓΟΣ και η πρότασης –απόψεις , είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας .

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Δήμου Ζίτσας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Δήμου Ζίτσας

Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2020-2023 του Δήμου Ζίτσας (Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Ο Δήμος Ζίτσας, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο και προσκαλεί τους  δημότες και τους εκπρόσωπους  τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων,  από 07/01/2021 ως και 22/02/2021  να συμβάλλουν στην εκπόνησή του, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας http://www.zitsa.gov.gr .

 Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να κατατεθεί:

Α. Ταχυδρομικά, με αποστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Λ. ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 1, T.K 45445 ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με την ένδειξη «Ερωτηματολόγιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας» ή

Β.  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο zitsa@zitsa.gov.gr

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/pUGHYthkxH18wo5DA

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο τηλ. 2653360033.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Ζίτσας. Αναρτήθηκε στις 11 Ιανουάριος 2021

Ερωτηματολόγιο =Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού Ε.Π. Δήμου Ζίτσας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ =ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ …docx & pdf ΕΔΩ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202352 τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής, που εντάσσονται σε 2 βασικές ομάδες μέτρων, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.3 της 1ης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05). Επιπλέον, στο εγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπονται επίσης και η εφαρμογή άλλων 29 γενικών Συμπληρωματικών Μέτρων για τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.5 του ανωτέρω αναθεωρημένου εγκεκριμένου Σχεδίου (EL05). Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ο Δήμος Ζίτσας ανήκει γεωγραφικά στο Υδατικό Διαμέρισμα EL05­Ήπειρος και συγκεκριμένα στη «Λεκάνη απορροής Ποταμού Καλαμά(EL0512)» όπως αποτυπώνεται και στην εικόνα που ακολουθεί : ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕικόνα 13 : Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τις Λεκάνες Απορροής του Υ.Δ. Ηπείρου (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­2023: Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τις Λεκάνες Απορροής του Υ.Δ. Ηπείρου (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων 53 : Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τις Λεκάνες Απορροής του Υ.Δ. Ηπείρου (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων – ΥΠΕΝ) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202354 Στη ΛΑΠ του Καλαμά σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της Ιόνιας Ζώνης. Στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή κ.λπ.) και τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων – πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί) με σημαντικότερη εμφάνιση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του π. Καλαμά αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης οι οποίες εκφορτίζονται μέσω σημειακών πηγών. Σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία των καρστικών συστημάτων διαδραματίζουν οι καταβόθρες που αποστραγγίζουν τις κλειστές υδρολογικές λεκάνες. Μικρότερης σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στους κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων, το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας. Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες. Οι κύριοι ποταμοί στις λεκάνες απορροής του ΥΔ Ηπείρου (EL05) σε σχέση με την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα. Επιφανειακά ύδατα Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των επιφανειακών υδάτων στοχεύει αρχικά στην αναγνώριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και την κατάταξή τους σε 4 κατηγορίες: Ποταμοί: Συστήματα εσωτερικών υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστον στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής του να ρέει υπογείως. Λίμνες: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων Μεταβατικά ύδατα: Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία μπορεί να επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού ύδατος. Παράκτια: τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία κατά περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, στο ΥΔ Ηπείρου (EL05) προσδιορίσθηκαν συνολικά ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202355 24 επιφανειακά υδατικά συστήματα στη ΛΑΠ Καλαμά (EL0512), εκ των οποίων τα 7διέρχονται εντός ορίων του Δήμου Ζίτσας όπως παρουσιάζονται στον πίνακα και στην εικόνα που ακολουθεί. Πίνακας 11 : Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων στο Δήμο Ζίτσας ΤΥΠΟΣ ΥΣ Δήμος Ζίτσας Ποτάμια ΥΣ 7 Ποτάμια ΙΤΥΣ Λιμναίου Χαρακτήρα (Ταμιευτήρες) – Λιμναία ΥΣ – Μεταβατικά ΥΣ – Παράκτια ΥΣ – Σύνολο ΥΣ 7 Τα ποτάμια ΥΣ που διέρχονται εντός του Δήμου Ζίτσας είναι τα εξής: 1.EL0512R000212139A – ΤΑΦΡΟΣ ΛΑΨΙΣΤΑ 2.EL0512R000200040N – ΘΥΑΜΙΣ Π. ΚΑΛΑΜΑΣ 8 3.EL0512R000212138H – ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ Ρ. 4.EL0512R000212037N – ΣΜΟΛΙΤΣΑΣ Π. 5.EL0512R000200034N – ΘΥΑΜΙΣ Π. ΚΑΛΑΜΑΣ 7 6.EL0512R000210036N – ΤΥΡΙΑ Π. 7.EL0512R000208035N – ΘΥΑΜΙΣ Π. ΚΑΛΑΜΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΓΚΑΒΙΤΣΑ Ρ. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕικόνα 14 : Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Επιφανειακά ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­2023Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Επιφανειακά ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων 56 Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Επιφανειακά ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων – ΥΠΕΝ) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202357 Υπόγεια ύδαταΣύμφωνα με το εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες των υπογείων υδατικών συστημάτων με βάση την υδρολιθολογική συμπεριφορά των σχηματισμών που φιλοξενούν τις υπόγειες υδροφορίες: Καρστικά συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά) που προέρχεται κυρίως από τη διάλυση των ανθρακικών σχηματισμών. Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες υδροφορίες που φιλοξενούνται στους ασβεστολίθους κυρίως των ορεινών εκτάσεων. Κοκκώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες υδροφορίες που φιλοξενούνται στις σύγχρονες και νεογενείς αποθέσεις των πεδινών και λοφωδών εκτάσεων. Ρωγματώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, διακλάσεις, τεκτονισμένες ζώνες κ.λπ.). Περιλαμβάνονται εδώ οι ασθενείς υπόγειες υδροφορίες τοπικού χαρακτήρα που φιλοξενούνται στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ζώνες τεκτονισμού των στρωμάτων του φλύσχη και των οφιολίθων κυρίως των ορεινών όγκων. Κάποια από τα υπόγεια υδατικά συστήματα περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός τύπους επιμέρους υδροφοριών (καρστικός, κοκκώδης, ρωγματώδης). Κατά τη διαδικασία καθορισμού των συστημάτων λαμβάνονται επίσης υπόψη τα όρια των υδροφορέων, η έκταση, η σπουδαιότητα χρήσεων, οι υφιστάμενες πιέσεις, η αλληλεπίδραση με οικοσυστήματα επιφανειακών υδάτων και χερσαία οικοσυστήματα όπως επίσης, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στην ποσότητα και ποιότητα του υπογείου νερού (αντλήσεις, εκφορτίσεις, υφαλμύρινση). Στο ΥΔ Ηπείρου (EL05) προσδιορίστηκαν 27 ΥΥΣ εκ των οποίων τα 6 διέρχονται εντός των ορίων του Δήμου Ζίτσας και είναι τα εξής : 1.EL0500090- ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2.EL0500200 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ Π.ΚΑΛΑΜΑ 3.EL0500120 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202358 4.EL0500210 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ 5.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – EL0500110 6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙΟΥ-ΒΕΛΛΑ – EL0500180 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕικόνα 15 : Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Υπόγεια ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­2023: Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Υπόγεια ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων 59 : Όρια Δήμου Ζίτσας σε σχέση με τα Υπόγεια ΥΣ (Πηγή : Ειδική Γραμματεία Υδάτων – ΥΠΕΝ)ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202360 2.2.1.9 Διαχείριση αποβλήτων στο Δ. Ζίτσας Παραγόμενες Ποσότητες Α.Σ.Α.Για το έτος 2019 η παραγωγή ΑΣΑ του Δήμου Ζίτσας ανήλθε σε 4.736tn σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, που αντιστοιχεί σε μέση παραγωγή ανά μόνιμο κάτοικο 0,9kg/day (320kg/έτος). Να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο είναι ίση με 1,25 kg/day (457kg/έτος) σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2011. Αναλυτικά για τα έτη 2017 έως και 2019 η παραγωγή ΑΣΑ στα επιμέρους ρεύματα στα οποία πραγματοποιείται η συλλογή είχε ως εξής: Πίνακας 12: Παραγωγή ΑΣΑ Δ. Ζίτσας για τα έτη2017, 2018 και 2019 (πηγή: Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ.Ι.), δεν περιλαμβάνονται τα συλλεγόμενα από ΣΕΔ. 2017 (tn) 2018 (tn) 2019 (tn) ΑΣΑ 4.358 4.541 4.736 Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνολικά οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ στον Δήμο Ζίτσας: Πίνακας 13: Παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ στον Δήμο Ζίτσας για το έτος 2019 (πηγή: Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ.Ζ.) Έτος Σύμμεικτα ΑΣΑ (πράσινος κάδος) (tn) Πράσινα και ογκώδη (tn) Ανακυκλώσιμα προς ΚΔΑΥ (tn) Σύνολο παραγόμενων ΑΣΑ (tn) Μεικτά (tn) Καθαρά ανακυκλώσιμα(tn) Υπόλειμμα ΚΔΑΥ (tn) 2019 4.367 0 369 180 189 4.736 (6)= (1)+(2)+(3)Αναφορικά με τα πράσινα εκτιμάται ότι συλλέγονται περίπου 20 τν/χρόνο πρασίνου από καθαρισμούς παιδικών χαρών και πάρκων. Επιπλέον, συλλέγονται περίπου 15 τν/χρόνο από ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α ΦΑΣΗ 2020­202361 δέντρα. Οι ποσότητες αυτές δεν οδηγούνται μαζί με τα αλλά ρεύματα καθώς αξιοποιούνται από τον Δήμο σε συνεργασία με τις Τ.Κ. Υφιστάμενη διαχείριση Συλλογή και διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος)Ο Δήμος Ζίτσας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των συμμείκτων στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Πασσαρώνος, ενώ η συλλογή των στερεών αποβλήτων των υπολοίπων Δ.Ε. γίνεται από ιδιώτη με σύμβαση, η οποία ανανεώνεται ετησίως (είτε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου). Το σύνολο των αποβλήτων από τον Δεκέμβρη του 2018 οδηγείται στην ΜΕΑ Ηπείρου που φιλοξενείται στον όμορο Δήμο Δωδώνης. Βάσει του πίνακα απολογιστικών δαπανών του έτους 2019 το κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου εκτιμάται σε πάνω από 150€/tn ενώ το καθαρό κόστος που αφορά τη συλλογή υπολογίζεται σε περίπου 96€/tn. Ανακύκλωση Συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ) (μπλε κάδος) Ο Δήμος Ζίτσας έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο). Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται από τον Δήμο σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων, σε απόσταση μικρότερη των 10 km από την πόλη της Ελεούσας. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και λαμπτήρων (ΑΦΗΣ Α.Ε.) Υλοποιείται πρόγραμμα συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, της ΑΦΗΣ απευθείας με επιχειρήσεις – εμπορικά καταστήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πέραν των παραπάνω υλοποιείται πρόγραμμα συλλογής σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινος κάδος) και η χωριστή συλλογή επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων όπως πράσινα απόβλητα, ογκώδη. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ξεχωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων αποβλήτων στον Δήμο Ζίτσας, ακολούθως παρατίθενται τα διαθέσιμα στοιχεία για τις συλλεγόμενες ποσότητες: ΑΗΗΕ­λαμπτήρες . Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε, με ημερομηνία 12/2015.

Βασιλόπουλο  17-01-2021

Για την αντιγραφή

Φωτίου Στυ. Βασίλειος

Σημείωση μπλοκ :

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ   ΟΤΙ:

ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΟΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ   ΜΑΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣdhmotika3@gmail.com