…6.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «καφενείου» στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας με «απευθείας συμφωνία» από το Δημοτικό Συμβούλιο….ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Έδρα: Ελεούσα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 28-08-2018 ημέρα      Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρα: Ελεούσα

Τηλ. 2653360014

 

              

                  Ελεούσα  24 – 08 – 2018

Αριθ. Πρωτ.:  10860

Π Ρ Ο Σ

Α)Δήμαρχο Ζίτσας κ. Πλιάκο Μιχαήλ.

 Β)Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Γ) κ. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας, καθώς και κ.κ. Προέδρους και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων,  (ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Δ) κ.κ. Πρόεδροι & αναπληρωτής Πρόεδρος Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 28-08-2018 ημέρα      Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

 

1.-Αποδοχή ποσού 7.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

3.-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219     παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

4.-Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 196/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.-Tροποποίηση της υπ’ αρ. 267/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη, στην Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, καθορισμού τιμήματος ακινήτων.

6.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «καφενείου» στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας με «απευθείας συμφωνία» από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7.-Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «VICTUS NETWORKS A.E.» για λύση του υπ’ αρ. πρωτ. 2027/21-03-2005 Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, δημοτικής έκτασης 500τ.μ. στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, για εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση της έκτασης

8.-Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 381,81τ.μ. (τμήματος του υπ’ αρ.1334Α τεμαχίου) στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας

9.- Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 

10.-Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠΕΣ, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

11.-Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ, και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

12.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την υλοποίηση του υποέργου: «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ με δεκατρείς (13) στύλους και δεκατρία (13) Φ.Σ. στο τμήμα της οδού προς την Τ.Κ. Κρύας – Βιολογικός»

13.-Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης 64/2018, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

14.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού ΤΚ. Αγίου Ιωάννη»

15.-Έγκριση μελέτης :«Έργα Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας»

16.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση στέγης σε δημοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Ζαλόγγου».

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

17.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

 

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Γεωργούλη Γιαννούλα.

18.-Επιλογή λογοτύπου Δήμου Ζίτσας.

 

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταλίκας Γεώργιος 

19.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση:

1.-κ.κ. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων                                    Ακριβές Αντίγραφο

Υπηρεσιών Δήμου, για δικές τους  ενέργειες                                                Μ.Ε.Δ.

2.-κ. Δρόσο Ιωάννη, υπάλληλο Δήμου,

Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου                                                 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Προς ενέργεια:

Α. κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Ζίτσας

     1.   Σταλίκας Γεώργιος του Αλέξανδρου

2.     Βότσικας Αλκιβιάδης του Βασιλείου

3.     Σφήκας Νικόλαος του Κων/νου

4.     Γεωργούλη Γιαννούλα του Ιωάννη

5.     Ράρρας Φώτιος του Δημητρίου

6.     Καρατασίτσας Ανέστης του Κων/νου

7.     Μαλισσόβας Παναγιώτης Αποστόλου

8.     Γρίβας Περικλής του Βασιλείου

9.     Μάστακας Θωμάς του Ευαγγέλου

10.  Μιχάλης Στέφανος του Πέτρου

11.  Μπότσιου Δήμητρα του Ιωάννη

12.  Λάμπρου Δημήτριος του Νικολάου

13.  Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

14.    Παπαγιαννόπουλος Χρήστος του Αποστόλου

15.  Γκουγιάννος Ευάγγελος του Σωτηρίου 

16.  Γαρδίκος Βασίλειος του Σταύρου

17.  Τσακανίκας Δημήτριος του Θεοδώρου

18.  Λεοντίου Κων/νος του Ιωάννη

19.  Γκαραλέας Δημήτριος του Βασιλείου

20.  Xανδόλιας Απόστολος του Βασιλείου

21.  Καλογήρου Ιωάννα του Κων/νου

22.  Βούζας Χρυσόστομος του Γεωργίου

23.  Στέφος Θεόδωρος του Στέφου

24.  Καλόγηρος Δημήτριος του Ευαγγέλου

25.  Τζίμας Δημήτριος του Ανδρέα

26.  Ματσάγκας Εμμανουήλ του Ιωάννη

Β. κ.κ. Πρόεδροι Συμβουλίων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                                                                                                        

α/α

 

1

2

3

4

5

Ονοματεπώνυμο

 

Παππάς Νικόλαος ( Βασιλόπουλου )

Γκαρώνας Βασίλειος (Ζωοδόχου)

Mπάρτζιος Χρηστάκης (Βουνοπλαγιά)

Πατούνας Σπυρίδων (Αγίου Ιωάννη)

Λαβδανίτης Σπυρίδων ( Ζαλόγγου )

 

Θέμα στο οποίο συμμετέχει

6ο

7ο

8ο

14ο

16ο

 1. Προς ενημέρωση (με την παράκληση να παραστούν):

 Α) Πρόεδρος Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος του Παναγιώτη  και κ.κ. Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων:

 

1.     Ντέλλας Βασίλειος (Άνω Λαψίστας)

2.     Πρόεδρος Τ.Κ. Ζίτσας κ. Νούλης Περικλής

3.     Ντάνας Μιχαήλ (Κάτω Λαψίστας)

4.     Μπεσέλας Γεώργιος ( Κληματιάς)

5.     Καραμούτσιου Μαίρη Μεταμόρφωσης

6.     Μπαλαντάνης Ηρακλής (Πετσαλίου)

7.     Κώτσιας Νικόλαος (Πρωτόπαππας)

8.     Παπαγεωργίου Κων/νος (Ροδοτοπίου)

 

Β) κ.κ. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων                             

 1. Νικολαΐδης Λάζαρος ( Ασφάκας)
 2. Παππάς Βασίλειος ( Αετόπετρας )
 3. Γκίτσας Θεοχάρης ( Αναργύρων )
 4. Σταλίκας Κωνσταντίνος ( Βαγενιτίου )
 5. Γκόγκος Σαράντης ( Βατατάδων )
 6. Ζιάγκας Ευάγγελος  (Βερενίκης)
 7. Μπισέλας Ιωάννης ( Βλαχάτανου )
 8. Μάντζιου Αικατερίνη ( Βουτσαρά )
 9. Βούρδας Παναγιώτης ( Βροσίνας )
 10. Αδαμόπουλος Θεοδόσιος ( Βρυσούλας)
 11. Τσίντας Μιχαήλ ( Γαβρισιών )
 12. Γούνης Ιωάννης ( Γιουργάνιστας )
 13. Παύλου-Οικονόμου Αναστασία (Γκριμπόβου)
 14. Σιούλης Δημοσθένης ( Γρανιτσοπούλας
 15. Μπούρμπου Σοφία (Γραμμένου)
 16. Μιχόπουλος Μιχαήλ ( Δαφνόφυτου )
 17. Παπαβασιλείου Δημήτριος (Δελβιν/λου)
 18. Κώτσης Βασίλειος (Δεσποτικού)
 19. Πάκος Γεώργιος ( Δοβλάς )
 20. Καλογερίδης Χαράλαμπος (Εκκλησοχωρίου)
 21. Λαβδανίτης Σπυρίδων ( Ζαλόγγου )

 

 1. Μπαλάφα Αικατερίνη ( Καλοχωρίου )
 2. Γεωργόπουλος Πέτρος (Καρίτσας)
 3. Ηλίας Δημοσθένης ( Κοκκινοχώματος )
 4. Σταύρου Βασίλειος (Κουρέντων)
 5. Θεοδώρου Σπυρίδων ( Λευκοθέας )
 6. Γραβάνης Κωνσταντίνος ( Λιγοψάς )
 7. Γότσης Χρήστος ( Λίθινου )
 8. Στουγιάννος Βασίλειος ( Λοφίσκου )
 9. Ζαχάρης –Τόλης Κωνσταντίνος ( Λύγγου )
 10. Κυριακόπουλος Χρήστος ( Μεγάλου Γαρδικίου )
 11. Χήτος Ευάγγελος (Νεοχωρίου)
 12. Τάσσης Πολυχρόνης ( Παλιουρής )
 13. Μάντζιος Δημήτριος ( Περάτης )
 14. Σιαφάκας Θεοφάνης ( Πετραλώνων )
 15. Ζώης Χρήστος ( Πολυδώρου )
 16. Βέργος Σπυρίδων (Πολυλόφου)
 17. Τζοβάρας Δημήτριος ( Ραδοβιζίου )
 18. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος ( Ράικου )
 19. Ζώης Βασίλειος ( Ριζού )
 20. Αυγέρης Ιωάννης (Σουλόπουλου)
 21. Αθανασίου Χαράλαμπος (Φωτεινού)
 22. Ιωάννου Χριστόφορος (Χίνκας)

44. Παππάς Περικλής (Γρανίτσα)

 

 Γ) κ.κ. Πρόεδροι Τ.Σ. Νέων

 1. Αθανασίου Ιωάννης(Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Ε. Πασσαρώνος)
 2. Ευαγγελία Κώτση (Δ.Ε. Μολοσσών)
 3. Τάτση Βασίλειο (Δ.Ε. Εκάλης)