ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                   Ελεούσα      08- 12- 2017                   Αριθ. Πρωτ.:  –  20055- Π Ρ Ο Σ Α) Δήμαρχο Ζίτσας κ. Πλιάκο Μιχαήλ. Β)Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών)     Γ) κ. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας, καθώς και κ.κ. Προέδρους και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων,  (ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών) Δ) κ.κ. Πρόεδροι & αναπληρωτής Πρόεδρος Τοπικών Συμβουλίων Νέων   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η        Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 15-12-2017 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η                                    ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρα: Ελεούσα

Τηλ.: 26533 60014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ              

 

                  Ελεούσα      08- 12- 2017

                  Αριθ. Πρωτ.:  –  20055-

Π Ρ Ο Σ

Α) Δήμαρχο Ζίτσας κ. Πλιάκο Μιχαήλ.

Β)Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

    Γ) κ. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας, καθώς και κ.κ. Προέδρους και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Δ) κ.κ. Πρόεδροι & αναπληρωτής Πρόεδρος Τοπικών Συμβουλίων Νέων

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 15-12-2017 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

                                

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου  «Κ/Ξ Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ – Ιωάννης Κοσμίδης».

  2.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «RVR Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.»

  3.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τεχνικού έργου στη δημοτική οδό Τ.Κ.Καλοχωρίου στα όρια σύνδεσης με την παλαιά Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», αναδόχου Ράπτη Χρήστου ΕΔΕ.

  4.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ζωοδόχου», αναδόχου Ντούλια Παναγιώτη.

  5.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου : «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου  «Κ/Ξ Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ – Ιωάννης Κοσμίδης».

  6.-Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων, τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας.

  7.-Διάλυση εργολαβίας και λύση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 του αναδόχου Γεωλδάση Παναγιώτη του Γεωργίου.

  8.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Λύγγου, Λοφίσκου, Βαγενητίου και Γραμμένου», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

   9.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

 10.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2017 Απόφασης, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», με τίτλο: «Έγκριση  και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων  Οικονομικού έτους 2018».

 11.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2017 Απόφασης, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», με τίτλο: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.»

 12.-Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο καλλιεργήσιμο), πρώην σχολικού κλήρου στη θέση «Στρογγυλό» Τ.Κ. Νεοχωρίου.

 13.-Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση ενός δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο-καλλιεργήσιμη έκταση), πρώην σχολικού κλήρου στη θέση «Χάνι» της Τ.Κ. Ασφάκας.

 14.-Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Ζίτσας.  

 15.-Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

 16.-Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα

  17.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων μαθητών και αθλητών του Δήμου.

  18.-Διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορταστικής εκδήλωσης.

                                                           

                                                             Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                          ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 Κοινοποίηση:

1.-κ.κ. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων                                

Υπηρεσιών Δήμου, για δικές τους  ενέργειες                                          

2.-κ. Δρόσο Ιωάννη, υπάλληλο Δήμου,                           

Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου                                             Ακριβές Αντίγραφο

                                                                             Μ.Ε.Δ.

.                                                                                                                          

                                                                          ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ