Updates from Νοέμβριος, 2017 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 3:43 am on 24/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & «ΚΑΣΤΡΙ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ…Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 120.000,00 ευρώ. Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πασσαρώνος 1
  ΠΛΗΡΟΦ.: Ε.Πανταζή
  TΗΛ: 2653360013
  ΦΑΧ: 26510-62794
  Email.:vpantazi@zitsa.gov.gr
  Ελεούσα 31/10/2017
  Αριθμ. Πρωτ.: 17419

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ
  ΔΑΣΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & «ΚΑΣΤΡΙ»
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :
  Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση μιας
  εκτεταμένης δημοτικής έκτασης, δασικής κυρίως, στο όρος Κασιδιάρης, συνολικής
  επιφάνειας περίπου 3.840 στρεμμάτων, η οποία εκτείνεται στις κορυφές και θέσεις με
  τοπωνύμια «Καραβαμιά, Προφήτης Ηλίας, Κρανιές, Έλατος, Καστρί και Ράχες» και
  αποτελεί τμήμα των δημοτικών δασών των Τ.Κ. Αετόπετρας, Δεσποτικού, Σουλόπουλου και
  “Καστρί” Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, για την υλοποίηση και εγκατάσταση
  Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ελάχιστο όριο πρώτης
  προσφοράς εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) ετησίως και για χρονικό
  διάστημα είκοσι [20] ετών.
  Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα),
  στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από
  ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.
  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
  διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
  1. α) την/τις άδεια/ες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  β) αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στις απαιτούμενες
  ενέργειες για την εξασφάλιση απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στο άρθρο 5, ήτοι: Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς
  και Σύμβαση Πώλησης Α.Ε. ή Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης με
  ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»
  Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :
  1 ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο, από το
  οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κινηθεί
  εναντίον του διαδικασία για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως.
  Προκειμένου περί νομικών προσώπων:
  1) τα έγγραφα νομιμοποίησής τους και των νόμιμων εκπροσώπων τους νομίμως
  επικυρωμένα. Ειδικότερα απαιτείται να κατατεθούν καταστατικό σύστασης εταιρίας,
  τροποποιήσεις, εκπροσώπηση και προκειμένου για Α.Ε. επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. για την έγκριση συμμετοχής της και την εκπροσώπησή της στον συγκεκριμένο
  2 διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., όταν δεν παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση, ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως ή διορισμού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης.
  Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
  φωτοαντίγραφα.
  3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού  προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρωνδιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  4) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 120.000,00 ευρώ.
  Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί και θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης.
  Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός 10ημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
  Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
  Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία συμμετοχής.
  Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να καταθέσει για το σκοπό αυτό αντίστοιχο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο πριν την έναρξη
  του διαγωνισμού .
  2. Αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
  3. Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:
   Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
   Φορολογική ενημερότητα
   Ασφαλιστική ενημερότητα
   Αντίγραφο Δ.Α.Τ.
  Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι
  ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου μας, αρμόδια υπάλληλος για
  ενημέρωση, η κα Ευανθία Πανταζή τηλ. 26533-60013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Πλιάκος Μιχαήλ
  3

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελεούσα 31/10/2017
  ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:17419
  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πασσαρώνος 1
  ΠΛΗΡΟΦ.:Ε. Πανταζή
  TΗΛ: 26533-60013
  ΦΑΧ: 26510-62794
  Email.:vpantazi@zitsa.gov.gr
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ,
  ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & «ΚΑΣΤΡΙ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Έχοντας Υπόψη:
  Α) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
  Β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) άρθρα 192-197.
  Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
  Δ) Την παρ.3 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
  Ε) Την αριθ. 164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικής (κυρίως
  δασικής) έκτασης, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.840 στρεμμάτων στο όρος Κασιδιάρης,
  ιδιοκτησίας Δήμου Ζίτσας,.
  Ζ) Την αριθ. 283/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
  187/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Καταρτισμός όρων δημοπράτησης Δημοτικής έκτασης στις
  δασικές θέσεις «Κρανιές – Καραβαμιά – Έλατος» των Τ.Κ. Αετόπετρας, Δεσποτικού και
  Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, για την υλοποίηση και εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού
  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
  Διακηρύσσει ότι:
  Άρθρο 1
  Θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση μιας
  εκτεταμένης δημοτικής έκτασης, δασικής κυρίως, στο όρος Κασιδιάρης, συνολικής επιφάνειας
  περίπου 3.840 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή εκτείνεται στις κορυφές και θέσεις με τοπωνύμια
  «Καραβαμιά, Προφήτης Ηλίας, Κρανιές, ‘Ελατος, Καστρί και Ράχες» και αποτελεί τμήμα των
  δημοτικών δασών Αετόπετρας, Δεσποτικού, Σουλόπουλου, και «Καστρί» Βασιλόπουλου του Δήμου
  Ζίτσας.
  Σκοπός της εκμίσθωσης είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην εκμισθούμενη
  έκταση, συνόλου ή τμήματος, μονάδας ή μονάδων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
  ανεμογεννήτριες (Αιολικό Πάρκο), συνολικής ισχύος έως 50 MW, με την πραγματοποίηση των
  απαραίτητων για το σκοπό αυτό έργων και εγκαταστάσεων.
  Άρθρο 2
  Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια
  Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Λεωφόρου Πασσαρώνος 1 στην
  Ελεούσα, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από
  ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.
  4
  Άρθρο 3
  Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής (20 έτη) και θα αρχίσει από την ημερομηνία
  υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα νέας παράτασης ύστερα από υποβολή σχετικής
  αίτησης και λήψη απόφασης του τότε Δημοτικού Συμβουλίου.
  Άρθρο 4
  Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
  (120.000,00 €) ευρώ ετησίως.
  Άρθρο 5
  Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία: Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται ημεδαπά και αλλοδαπά
  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών και τα
  οποία τουλάχιστον διαθέτουν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την σχετική/ές άδεια/ες
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του/των αιολικό/ών σταθμού/ών που προτείνουν να
  εγκαταστήσουν, και έχουν εξασφαλίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την απορρόφηση της
  ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί από την λειτουργία του/των αιολικού/ών
  σταθμού/ών.
  Άρθρο 6
  Δικαιολογητικά συμμετοχής: Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία, θα πρέπει να
  καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  Α) την/τις άδεια/ες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  Β) αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για
  την εξασφάλιση απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5,
  ήτοι Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και Σύμβαση Πώλησης Α.Ε. ή
  Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης με ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»
  Γ) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :
  1 ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο από το οποίο να
  προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κινηθεί εναντίον του
  διαδικασία για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως.
  Προκειμένου περί νομικών προσώπων:
  1) τα έγγραφα νομιμοποίησής τους και των νόμιμων εκπροσώπων τους νομίμως επικυρωμένα.
  Ειδικότερα απαιτείται να κατατεθούν καταστατικό σύστασης εταιρίας, τροποποιήσεις,
  εκπροσώπηση και προκειμένου για ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του ΔΣ για την έγκριση
  συμμετοχής της και την εκπροσώπησή της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε., ΕΕ ή ΕΠΕ,
  όταν δεν παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  2) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο από το οποίο να
  προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση,
  ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία για την κήρυξή του σε
  κατάσταση πτωχεύσεως ή διορισμού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης.
  Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
  3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου,
  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους
  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  4) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για
  παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ως εγγύηση
  συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 120.000,00 ευρώ
  Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη
  καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί και θα
  επιστραφεί στον μισθωτή μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης.
  Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως
  εντός 10ημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
  5
  Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται
  υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
  Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία
  συμμετοχής.
  Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να
  καταθέσει για το σκοπό αυτό αντίστοιχο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο πριν την έναρξη του
  διαγωνισμού .
  Άρθρο 7
  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
  τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν, για
  την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
  Άρθρο 8
  Διεξαγωγή του διαγωνισμού: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και
  διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί
  να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξεως του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής
  οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η
  Επιτροπή και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.
  Η Επιτροπή καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους, κατά τη
  σειρά προσέλευσης και παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα μονογράφει ένα προς ένα και ελέγχει
  την πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη
  δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας, αναγράφεται στα πρακτικά.
  Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές, οι οποίες καταχωρούνται στα πρακτικά,
  μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νόμιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε
  προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον
  πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
  Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, τον
  τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν
  πλειοδότης. Επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εάν το
  αποτέλεσμά της κριθεί ασύμφορο και δεν εγκριθεί ή για σφάλμα κατά τη διενέργειά της ή όταν μετά
  την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά
  καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της
  δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και
  υπογραφή της σύμβασης. Στις αμέσως πιο πάνω περιπτώσεις η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε
  βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το
  επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, καταπίπτει δε σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση
  συμμετοχής.
  Περίληψη της προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στο
  διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.
  Άρθρο 9
  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση που δεν
  εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα.
  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, η
  οποία θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί
  κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή για
  τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα
  εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός
  σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για την μικρότερη διαφορά του
  αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
  Από της λήξεως της προαναφερόμενης προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
  6
  Άρθρο 10
  Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια
  αυτού, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση,
  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
  Άρθρο 11
  Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στη οποία βρίσκεται
  το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε
  δουλείας στο ακίνητο, ούτε συνεπώς υποχρεώνεται για το λόγο αυτό στην επιστροφή ή μείωση του
  μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
  Άρθρο 12
  Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το
  παρέλαβε, όπως τούτο θα επιτάσσουν οι ισχύοντες κανόνες δικαίου και η προβλεπόμενη νομοθεσία,
  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, όπως αυτή θα εκτιμηθεί, σε περίπτωση μη εξεύρεσης
  εξωδικαστικής λύσης, από τα αρμόδια δικαστήρια. Εξαιρούνται τα έργα υποδομής του/ων
  αιολικού/ών σταθμού/ών, δρόμοι, πλατείες, θεμέλια, κτίρια, που θα παραμείνουν προς όφελος του
  δήμου, εκτός αν προβλέπεται από τις άδειες του/ων αιολικού/ων σταθμού/ων η αποκατάσταση
  αυτών ή μέρος αυτών.
  Άρθρο 13
  Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση από το μισθωτή απαγορεύεται.
  Άρθρο 14
  Η διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας δια
  τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα (Κεντρικό Δημαρχείο) και θα
  αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.
  Άρθρο 15
  Η σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του μισθωτή.
  Ειδικότερα:
  1) Το μίσθιο περιλαμβάνει μια εκτεταμένη δημοτική έκταση, δασική κυρίως, στο όρος Κασιδιάρη
  συνολικής επιφάνειας περίπου 3.840 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή εκτείνεται στις κορυφές και
  θέσεις με τοπωνύμια «Καραβαμιά, Προφήτης Ηλίας, Κρανιές, ‘Ελατος, Καστρί και Ράχες» και
  αποτελεί τμήμα των δημοτικών δασών Αετόπετρας, Δεσποτικού, Σουλόπουλου, και Καστρί
  Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας.
  Ο μισθωτής ανεπιφύλακτα αποδέχεται ότι οι εκτάσεις είναι δημοτικές και εκμισθώνονται νομίμως.
  2) Σκοπός της εκμίσθωσης είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην εκμισθούμενη
  έκταση, συνόλου ή τμήματος, μονάδας ή μονάδων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
  ανεμογεννήτριες (Αιολικό Πάρκο), συνολικής ισχύος έως 50 MW, με την πραγματοποίηση των
  απαραίτητων για το σκοπό αυτό έργων και εγκαταστάσεων.
  Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού, ο μισθωτής θα δικαιούται να διαμορφώνει το χώρο
  εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου κατά την κρίση και τις ανάγκες του, σύμφωνα πάντα με τις
  εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ανεγείρει με αποκλειστικά δικές του
  δαπάνες οποιοδήποτε κτίσμα ή κατασκευή απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά πύργους στους οποίους θα
  τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, οικίσκους αποθήκευσης υλικών και χώρων ελέγχου, να προβαίνει
  στην κατασκευή έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τη διάνοιξη οδών προσπελάσεως από και προς τις
  εγκαταστάσεις του Αιολικού Πάρκου, τις οποίες ο μισθωτής θα συντηρεί με δαπάνες του, στην
  κατασκευή πλατειών των πύργων, στην εγκατάσταση υποσταθμού, και γραμμής μεταφοράς
  ηλεκτρικής ενέργειας, στην τοποθέτηση υπέργειων ή υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων και
  γενικά θα προβαίνει στις απαραίτητες και χρήσιμες εγκαταστάσεις εντός των ορίων της υπό
  εκμίσθωση έκτασης. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος-εκμισθωτής χορηγεί στον μισθωτή την απαραίτητη
  ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας για λογαριασμό του, να υποβάλει
  σε κάθε αρμόδια αρχή αιτήσεις, δηλώσεις κλπ. προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες άδειες και
  εγκρίσεις για την κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου. Καθώς και να συνδράμει και να
  7
  διευκολύνει τον μισθωτή, με έξοδα του τελευταίου, σε κάθε ενέργεια στην οποία απαιτείται η
  συμμετοχή του Δήμου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου.
  Για τις ανωτέρω εργασίες αποκλειστική ευθύνη έχει η μισθώτρια εταιρεία και ο Δήμος δεν έχει
  καμία αστική και ποινική ευθύνη.
  3) Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής και θα αρχίσει από την ημερομηνία
  υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα νέας παράτασης ύστερα από υποβολή σχετικής
  αίτησης και λήψη απόφασης του τότε Δημοτικού Συμβουλίου.
  4) Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη της διάρκεια της μίσθωσης και το ποσό που
  προκύψει ύστερα από την δημοπρασία (ίσο ή μεγαλύτερο των 120.000,00 ευρώ ετησίως) θα
  καταβάλλεται εφάπαξ το πρώτο δεκαπενθήμερο (15/θήμερο) κάθε μισθωτικού έτους.
  Για το πρώτο έτος της μίσθωσης, το μίσθωμα θα καταβληθεί σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
  από την υπογραφή της σχετικής μισθωτικής σύμβασης.
  Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαταβάλει χρηματικό ποσό που θα αντιστοιχεί
  στα μισθώματα τριών μισθωτικών ετών, (ίσο ή μεγαλύτερο των 120.000,00 ευρώ ετησίως), μέχρι
  την 30η
  Ιουνίου 2018, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν η πρώτη (1η
  ) τον
  Δεκέμβριο 2017, η δεύτερη (2η
  ) τον Φεβρουάριο 2018 και η τρίτη (3η
  ) τον Ιούνιο 2018. Το ποσό
  αυτό θα συμψηφιστεί με τα μισθώματα των τριών τελευταίων μισθωτικών ετών.
  Η καταβολή του μισθώματος καθώς και η προκαταβολή των τριών μισθωμάτων θα αποδεικνύεται
  με τα σχετικά παραστατικά της αρμόδιας ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.
  Το ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται στο Δήμο, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, είναι
  ανεξάρτητο από τις τυχόν άλλες υποχρεώσεις του μισθωτή προς το Δήμο, όπως της καταβολής του
  προβλεπόμενου από το νόμο ανταποδοτικού τέλους από έργα ΑΠΕ.
  5) Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το
  παρέλαβε. Οι ανεμογεννήτριες, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις τους, τυχόν άλλες εγκαταστάσεις,
  πυλώνες, καλωδιώσεις θα παραμένουν στην κυριότητα του μισθωτή, ο οποίος θα δικαιούται στην
  περίπτωση αποχώρησής του από το μίσθιο, είτε κατά τη λήξη της μίσθωσης ή την καθ’ οιονδήποτε
  άλλον τρόπο λύσης της να τις απομακρύνει. Διευκρινίζεται ότι τυχόν δρόμοι, πλατείες, θεμελιώσεις,
  περιφράξεις και κτίσματα από σκυρόδεμα θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς καμία
  υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλει και αντίστοιχο δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει
  αποζημίωση για τις κατασκευές αυτές.
  6) Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση από το μισθωτή απαγορεύεται.
  Επιτρέπεται όμως στον μισθωτή, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκμισθωτή -Δήμου, να
  υπομισθώνει το ακίνητο μερικά ή ολικά σε θυγατρικές εταιρίες των ομίλων στους οποίους υπάγεται
  ή συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα
  οποία τυχόν μεταβιβασθούν από το μισθωτή τα εκ των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του
  Αιολικού Πάρκου δικαιώματά του εν όλω ή εν μέρει, πάντοτε για το σκοπό της κατάστασης και
  λειτουργίας Αιολικού Πάρκου και μόνον γι’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο υπομισθωτής ή εκδοχέας
  θα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μίσθωση.
  7) Ο Δήμος-εκμισθωτής υποχρεώνεται, εάν μεταβιβάσει την εκμισθούμενη έκταση σε τρίτους, να
  ενημερώσει τους αγοραστές για την σύμβαση της μισθώσεως που θα έχει ήδη καταρτίσει με τον
  μισθωτή και να διατυπωθεί σχετικός όρος στο πωλητήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τον οποίο ο
  αγοραστής ή αγοραστές και οι διάδοχοί τους αποδέχονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα
  απορρέουν από τη μίσθωση αυτή, άλλως θα καθίσταται άκυρη η μεταβίβαση. Το ίδιο θα ισχύει και
  για όλους τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους του εκμισθωτή.
  8) Ο μισθωτής θα δικαιούται να λαμβάνει κάθε μέτρο αναγκαίο για την ασφάλεια και τη λειτουργία
  των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών του στην έκταση που θα εκμισθωθεί με τους όρους της
  παρούσας.
  9) Η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης συνιστά παραδοχή εκ μέρους του αναδόχου μισθωτή ότι ο
  εκμισθωτής Δήμος είναι αποκλειστικός κύριος και νομέας της εκμισθούμενης έκτασης. Σε
  περίπτωση δε αμφισβήτησης των τίτλων ιδιοκτησίας του ή και των δικαιωμάτων του της νομής,
  κατοχής και κυριότητάς του στην έκταση που πρόκειται να εκμισθωθεί, ο Δήμος αναλαμβάνει την
  υποχρέωση για τη νομική προστασία του αναδόχου μισθωτή (δικαστική και εξώδικη) καθώς και την
  8
  περιφρούρηση και την απρόσκοπτη διατήρηση των εκ της μισθώσεως απορρεόντων δικαιωμάτων
  του μισθωτή, αποκλειστικά με δαπάνες και φροντίδες του.
  Σε περίπτωση εσφαλμένη υπόδειξης ορίων της εκμισθούμενης έκτασης εκ παραδρομής θα μπορεί να
  γίνει διόρθωση με συμπληρωματική σύμβαση χωρίς αυτό να αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο
  ακύρωσης της δημοπρασίας ή της σύμβασης που θα ακολουθήσει και χωρίς αυτό να γεννά καμία
  υποχρέωση του Δήμου για αποζημίωση του μισθωτή εφόσον εξυπακούεται η εσφαλμένη υπόδειξη
  ορίων δεν θα έχει επιπτώσεις στην τοποθέτηση των ανεμογεννητριών ή των συνοδών έργων και
  στην απρόσκοπτη λειτουργία του Αιολικού Σταθμού.
  Ο εκμισθωτής Δήμος δηλώνει ρητά ότι η εκμισθούμενη έκταση είναι απαλλαγμένη από κάθε νομικό
  ελάττωμα και κατάλληλη για την προοριζόμενη χρήση και θα διατηρηθεί έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια
  της μίσθωσης. Σε περίπτωση δε που τυχόν προκύψει οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα, τότε η σύμβαση
  θα καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αζημίως.
  10) Η μίσθωση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο μισθωτή λύεται:
  α) Με την πάροδο του χρόνου όπως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 3 της παρούσας.
  β) Με καταγγελία εκ μέρους του μισθωτή: 1) εάν ο εκμισθωτής Δήμος παραβεί τις υποχρεώσεις του
  2) εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση και χορήγηση στον μισθωτή από τις
  αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές των σχετικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του Αιολικού
  Πάρκου, ή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του μισθωτή να
  συνεχιστεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου ,οπότε στην περίπτωση αυτή ο
  μισθωτής θα δικαιούται να καταγγείλει την μίσθωση χωρίς αποζημίωση του εκμισθωτή. Η
  καταγγελία θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση που θα επιδίδεται στον εκμισθωτή με δικαστικό
  επιμελητή, τα δε αποτελέσματά της θα επέρχονται τρεις μήνες μετά την πιο πάνω κοινοποίηση. Σε
  αυτή την περίπτωση οποιοδήποτε ποσό θα έχει καταβληθεί στον εκμισθωτή Δήμο ως μίσθωμα από
  την πλευρά του αναδόχου -μισθωτή δεν επιστρέφεται ο δε μισθωτής παραιτείται από τυχόν
  δικαίωμά του να αναζητήσει τα ποσά αυτά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
  11) Ο Δήμος-εκμισθωτής θα παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα ιδιόχρησης της εκτάσεως που θα
  εκμισθωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Έχει όμως το δικαίωμα της χρήσης των δρόμων που
  πρόκειται να διανοιχθούν καθώς και το δικαίωμα βοσκής βοοειδών και αιγοπροβάτων ή
  καλλιέργειας ή άλλων χρήσεων που επιτρεπόταν έως τώρα στην έκταση αυτή, με τον όρο ότι δεν θα
  παρεμποδίζεται η λειτουργία, συντήρηση, επισκευή κλπ. του Αιολικού Πάρκου. Το παραπάνω
  δικαίωμα ο Δήμος μπορεί να το παραχωρεί σε τρίτους κατόπιν συναινέσεως του μισθωτή.
  12) Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του Αιολικού Πάρκου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση
  υπόγειων καλωδιώσεων, στα σημεία από τα οποία θα διέρχονται αυτές δεν θα επιτρέπεται η άροση
  του ακινήτου.
  13) Ο μισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί η υπό εκμίσθωση
  έκταση ή οποιασδήποτε τρίτος το χρησιμοποιεί με ή χωρίς άδεια του εκμισθωτή Δήμου, από
  πυρκαγιά, ανωτέρα βία, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή
  σε κακή εκ μέρους του χρήση.
  14) Δημοτικά τέλη, δαπάνες χρήσης και συντήρησης που αφορούν την εκμισθούμενη έκταση
  βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής τους στους
  οικείους φορείς. Οποιοιδήποτε φόροι ή δαπάνες που βαρύνουν την υπό εκμίσθωση έκταση (και δεν
  αφορά τη συμφωνημένη χρήση και τα λόγω αυτής έργα) ως ακίνητη περιουσία, βαρύνει
  αποκλειστικά τον εκμισθωτή, ανεξάρτητα από τον τρόπο που εισπράττεται.
  15) Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή και
  ερμηνεία της διακήρυξης και της υπογραφόμενης σύμβασης υπάγονται αποκλειστικά στην κατά
  τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Ιωαννίνων”.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
  Ζίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ευανθία Πανταζή
  τηλ. 26533-60013 και ΦΑΧ: 2651062794, emai: vpantazi@zitsa.gov.gr
  Ο Δήμαρχος

  Πλιάκος Μιχαήλ

   
 • lithari 3:07 am on 24/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Το αποκαλούν «κρέας του φτωχού», επειδή οι παλαιότεροι το έτρωγαν λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των καρπών του σε πρωτεΐνη -φτάνει μέχρι και 44%- ενώ σήμερα το λούπινο (περί ου ο λόγος) έρχεται να δώσει λύση στα αυξημένα έξοδα των κτηνοτρόφων σε ζωοτροφές.Λούπινο: Το «κρέας των φτωχών»- Γνωστό από την αρχαιότητα… με μεγάλη απόδοση ανά στρέμμα στους καλλιεργητές…  

  Λούπινο: Το «κρέας των φτωχών»- Γνωστό από την αρχαιότητα… με μεγάλη απόδοση ανά στρέμμα στους καλλιεργητές 

  lou1

  PHGH=http://www.pronews.gr/ Το αποκαλούν «κρέας του φτωχού», επειδή οι παλαιότεροι το έτρωγαν λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των καρπών του σε πρωτεΐνη -φτάνει μέχρι και 44%- ενώ σήμερα το λούπινο (περί ου ο λόγος) έρχεται να δώσει λύση στα αυξημένα έξοδα των κτηνοτρόφων σε ζωοτροφές.

  Το λούπινο αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια κτηνοτροφικού ψυχανθούς για την ελληνική ύπαιθρο και την ελληνική κτηνοτροφία.

   

  Μπορεί, σήμερα, να είναι ελάχιστα τα στρέμματα που καλλιεργούνται στη χώρα μας, αλλά η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα προωθούμενα μέτρα στον αγροτικό χώρο, αυξάνουν την ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής και την καλλιέργεια προϊόντων που θα απορροφηθούν άμεσα στην εσωτερική αγορά.

   

  “Οι δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα είναι τεράστιες” επανέλαβε  ο κ. Γάτσιος, προσθέτοντας ωστόσο ότι “ο μικρός γεωργικός κλήρος στη χώρα μας, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε βάθος 10ετίας τουλάχιστον, αλλά και ισχυρών ομάδων παραγωγών, όπως και η μη επαρκής λειτουργία υπηρεσιών σε επίπεδο πολιτείας, που θα μπορούσαν να πιάσουν από το χέρι τον αγρότη και να τον καθοδηγήσουν, φρενάρουν σημαντικά τον κλάδο”.

  Το λούπινο είναι ένα φυτό γνωστό από την αρχαιότητα, που επανέρχεται και πάλι δυναμικά στο διατροφικό προσκήνιο, και η καλλιέργειά του κερδίζει έδαφος πανευρωπαϊκά. Από τον καρπό του μπορεί να παραχθεί αλεύρι αλλά και λάδι, ενώ πολλές είναι και οι θεραπευτικές του ιδιότητες. Το φυτό είναι γνωστό εδώ και 3.000 χρόνια στην περιοχή της Μεσογείου.

  Στην Ελλάδα θεωρείται κυρίως κτηνοτροφικό φυτό και πολύ ευτελές και φτωχικό φαγητό, το οποίο εγκαταλείφθηκε με την πάροδο των χρόνων και αντικαταστάθηκε από την εισαγόμενη σόγια, η οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι μεταλλαγμένη.

  Η ζήτηση για λούπινο αυξάνεται, κυρίως στην Ευρώπη, και η καλλιέργειά του μπορεί να αποφέρει ένα σημαντικό εισόδημα και συγκεκριμένα ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα ύψους 300-500 ευρώ/στρέμμα, με το καθαρό εισόδημα να υπολογίζεται σε 200-400 ευρώ/στρέμμα.

  Η παραγωγή του λούπινου εξαρτάται από την ποικιλία, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, την εποχή σποράς, την πυκνότητα φύτευσης κ.λπ. Η όψιμη φθινοπωρινή σπορά, όπως επίσης και η έλλειψη εδαφικής υγρασίας από την άνθιση και μετά, επηρεάζουν αρνητικά τις αποδόσεις. Οι ποικιλίες του λευκού λούπινου αποδίδουν από 240 έως και 450 κιλά/στρέμμα, με τις αποδόσεις της ποικιλίας Multitalia για τα ελληνικά δεδομένα να κυμαίνονται από 130 μέχρι και 300 κιλά.στρέμμα, ανάλογα τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

  Το λούπινο είναι ένα ποώδες φυτό, ετήσιο, ορθόκλαδο. Έχει ριζικό σύστημα που αναπτύσσει διακλαδώσεις και μία κεντρική κατακόρυφη ρίζα. Τα φύλλα των λούπινων είναι σύνθετα παλαμοειδή, τα δε φυλλάριά τους εκπτύσσονται κυκλικά γύρω από την άκρη του μίσχου. Τα άνθη του μπορεί να έχουν λευκό, κίτρινο, κυανό, μαργαριτώδες χρώμα και εκπτύσσονται επάρκεια σε βότρεις. Τα άνθη του φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθέων των ψυχανθών. Τα λούπινα είναι φυτά αυτογόνιμα, αλλά μπορούν να σταυρογονιμοποιηθούν, με τη βοήθεια των εντόμων.

  Οι “γλυκές” και “ημίγλυκες” ποικιλίες λούπινου καλλιεργούνται σε Αυστραλία, Γαλλία, Πολωνία και τη Χιλή σαν βασική πηγή πρωτεΐνης στις ζωοτροφές, καθώς ο καρπός περιέχει μέχρι και 44% πρωτεΐνη ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

  Στην Ελλάδα, παλαιότερα, καλλιεργούνταν κυρίως το λευκό, ντόπιο, πικρό λούπινο όπου ύστερα από την κατάλληλη αποπίκρινση καταναλωνόταν από ανθρώπους και ζώα. Η καλλιέργεια, όπως εξήγησε ο κ. Γάτσιος, γινόταν κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Αιτωλοακαρνανία.

  Σήμερα, η καλλιέργειά του επανέρχεται με εισαγόμενες (κυρίως από Ιταλία) και λιγότερο πικρές ποικιλίες ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

  Εύκολη καλλιέργεια με χαμηλό κόστος

  “Το λούπινο είναι εύκολη καλλιέργεια χαμηλού κόστους, με τέτοια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη που μπορεί επάξια να αντικαταστήσει τη σόγια στο σιτηρέσιο των ζώων και να εξασφαλίσει αυτάρκεια στην ελληνική κτηνοτροφία” είπε ο κ. Γάτσιος.

  Το χαρακτηριστικό των λούπινων είναι ότι είναι ευαίσθητα στην υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε ασβέστιο μεγαλύτερη του 5%, η καλλιέργειά τους είναι προβληματική. Τα εδάφη που είναι κατάλληλα είναι αυτά που έχουν ρΗ 5-7.

  Τα λούπινα δεν απαιτούν πολύ γόνιμα εδάφη, αλλά μπορούν να καλλιεργηθούν σε φτωχά, αμμώδη. Τις καλύτερες αποδόσεις τις δίνουν σε αμμοπηλώδη εδάφη.

  Σε περιοχές που καλλιεργούνται για πρώτη φορά τα λούπινα, θα πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός του εδάφους με τα κατάλληλα αζωτοβακτήρια, ώστε τα φυτά να προσλαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες αζώτου που έχουν ανάγκη.

  Για την καλλιέργειά τους ακολουθείται η εξής διαδικασία: γίνεται η ίδια κατεργασία του εδάφους που γίνεται και για τα άλλα ετήσια φυτά, δηλαδή ένα όργωμα και ένα φρεζάρισμα. Στη συνέχεια γίνεται η σπορά του σπόρου και μία ελαφρά επικάλυψη του σπόρου με μία σβάρνα. Η λίπανση που απαιτείται στην καλλιέργεια των λούπινων, επειδή είναι φυτά που ανήκουν στα ψυχανθή, αφορά τη λίπανση με φωσφόρο και κάλιο, επειδή το φυτό αυτό έχει μεγάλες ανάγκες στα στοιχεία αυτά.

  Επειδή όμως το ριζικό του σύστημα είναι εκτεταμένο, μπορεί να προμηθεύεται τον φωσφόρο και το κάλιο από βαθύτερα σημεία του εδάφους, με αποτέλεσμα η λίπανσή του με λιπάσματα να γίνεται με μέτριες ποσότητες φωσφόρου και καλίου. Γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται τα λιπάσματα που περιέχουν ασβέστιο. Τα λούπινα είναι επίσης ευαίσθητα στην έλλειψη μαγγανίου.

  Η πικράδα του καρπού οφείλεται σε ορισμένες αλκαλοειδείς ουσίες, οι οποίες είναι τοξικές για τον άνθρωπο και τα ζώα και για αυτό συνιστάται ξεπίκρισμα πριν τη χρήση. Παλαιότερα, ξεπίκριζαν το λούπινο με εμβάπτιση στη θάλασσα ή με καβούρδισμα. Ο καρπός του λούπινου αποτελεί επίσης πλούσια πηγή ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου και φωσφόρου.

  Ιστορικά στοιχεία

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η καλλιέργεια του λούπινου στην αρχαιότητα ξεκίνησε από την Αίγυπτο (Zoukovsky 1923). Όμως πιθανότερο είναι το λευκό λούπινο να καλλιεργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα (Kurlovich, 2002), όπου υπάρχουν οι περισσότερες ποικιλίες του φυτού σε άγρια μορφή μέχρι σήμερα. Ένα άλλο είδος λευκού λούπινου που αυτοφύεται στη Βαλκανική χερσόνησο είναι το ssp. termis (Θέρμος ο ήμερος).

  Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα λούπινα ως τροφή όπως γίνεται ακόμη και σήμερα σε διάφορες χώρες. Ο Θεόφραστος ονόμασε το βότανο θέρμος. Ο Διοσκουρίδης το αποκαλούσε θέρμος ο ήμερος και ξεχώριζε δύο είδη λούπινα. Το γλυκό και το πικρό στα οποία απέδιδε θρεπτικές ιδιότητες.

  Οι ωχροκίτρινοι καρποί σύμφωνα με τον Λουκιανό, ήταν απαραίτητο μέρος των δείπνων της Εκάτης, της θεάς “των νυκτίων φαντασμάτων”, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν και την ειδική τροφή των επισκεπτών του Νεκρομαντείου του Αχέρωνα, σαν προετοιμασία για την επικοινωνία τους με τους νεκρούς. Τα σπέρματά τους ήταν ακόμη γνωστή τροφή των Κυνικών Φιλοσόφων και δίνοντας ως τράγημα (επιδόρπια) στα συμπόσια. Ο Φλωρεντίνος αναφέρει ότι είναι ωφέλιμα γιατί περιέχουν άζωτο και καθιστούν τα χωράφια γόνιμα. Και αυτό είναι σωστό, γιατί το λούπινο τραβά άζωτο από την ατμόσφαιρα το οποία χρησιμοποιεί αλλά και αποθηκεύει στις ρίζες του.

  Εδώ και χιλιάδες χρόνια το βότανο έχει χρησιμοποιηθεί εσωτερικώς χωρίς να αφαιρεθεί η πικρότητά του ως ελμινθοκτόνο. Το άλευρό τους χρησιμοποιήθηκε σαν διαλυτικό, μαλακτικό και καταπραϋντικό, σε τοπικά καταπλάσματα. Το αφέψημα τους χρησιμοποιήθηκε σε καταπλάσματα, πλύσεις, πυριάματα (θερμικά επιθέματα).

  Χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά χρόνιων δερματικών παθήσεων όπως εκζέματα , λειχήνες κ.α. Τα καβούρδιζαν όπως τον καφέ και τα έπιναν με νερό γιατί πίστευαν ότι θερά-

  ================================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,

   ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

   ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

   =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

   Φίλοι αναγνώστες.

   Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

   Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

   Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

   Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

   α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή β) να παραμείνετε,

   αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

   Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

   ΕΠΙΣΗΣ:

   1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

   2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.

   3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.

   4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .

   5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο

   https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

   6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

   7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

    

  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

   ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

   ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

   […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]

  • idioktitis toy tipota
  • JPEG Image SIMA KATATETHENhttp://dhmotika.listen2myshow.com
   http://dhmotika.radio12345.com
   http://dhmotika.radiostream123.com
  • http://dhmotika.radiostream321.com
   http://217.147.94.171:39389/listen.pls
   http://myradiostream.com/dhmotika
  • “Οι απόψεις του ιστολόγου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

  ========================================================================

  -πευαν στομαχικά και αρθριτικά νοσήματα. Επίσης τα έπαιρναν για προβλήματα λευκωματουρίας και διαβήτη.

  images

  Στα Χανιά λούπινα φύονται πολλά στην περιοχή του Αποκόρωνα. Παλαιότερα τα θεωρούσαν πολύ καλό μεζέ για τη ρακί. Τους καρπούς τους αποκαλούσαν στη Δυτική Κρήτη λιμπίνους, στην κεντρική Κρήτη λουμπούνους ή λουμπούνια. Τα λούπινα βέβαια είναι πικρά και η διαδικασία για το ξεπίκρισμα τους ήταν απαραίτητη. Αυτό γινόταν ως εξής. Τα έβαζαν από βραδύς στο νερό και φούσκωναν. Το πρωί τα ζεμάτιζαν σε μεγάλες χύτρες 2 με 3 φορές. Τα άφηναν να κρυώσουν και μετά τα έβαζαν σε κρύο νερό που το άλλαζαν μέχρι και τρεις φορές την ημέρα για μία βδομάδα τουλάχιστον.

  Στην περιοχή της Μεσσαράς φυτρώνουν και αγριολουμπούνια τα οποία δεν τρώγονται ούτε από τα ζώα. Στην Κρήτη απέδιδαν στα λούπινα ιδιότητες ελμινθοκτόνες και αντιδιαβητικές. Παλαιότερα κατά την περίοδο των δύο πολέμων καβουρδισμένα με σιτάρι ή κριθάρι αντικατέστησαν τον καφέ όταν υπήρχε έλλειψη.

  PHGH=http://www.pronews.gr/ygeia/diatrofi/353860_loypino-kreas-ton-ftohon-gnosto-apo-tin-arhaiotita-epanerhetai-dynamika-me

   

   
 • lithari 1:05 am on 24/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  50 Mbps Internete στο Βασιλόπουλο…. Αναλυτικότερα, οι παρακάτω 49 οικισμοί στην περιοχή σας έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps: ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ !!!Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων μπορούν να απευθύνονται στους Παρόχους υπηρεσιών λιανικής. 

   ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ !!!

  Γρήγορο Internet στο Δήμο Ζίτσας, με σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις

  Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το έργο Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο μας και ήδη 49 απομακρυσμένοι οικισμοί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Γρήγορο Internet με συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps.

  Ειδικότερα, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε πριν από 2 χρόνια, στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ έργου Rural Broadband – Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσω των εταιρειών OTE RURAL North και OTE RURAL South, την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών σε 2.260 «λευκούς» οικισμούς, χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση, με σκοπό τη χονδρική διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών σε Παρόχους λιανικής.

   Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων μπορούν να απευθύνονται στους Παρόχους υπηρεσιών λιανικής.

  Αναλυτικότερα, οι παρακάτω 49 οικισμοί στην περιοχή σας έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps:

  1. Ασφάκα
  2. Βατατάδες
  3. Γαβρισιοί
  4. Πετσάλιον
  5. Βασιλόπουλον
  6. Λευκοθέα
  7. Παλιουρή
  8. Βλαχάτανον
  9. Καρίτσα
  10. Λίθινον
  11. Μελίσσι
  12. Πρωτόπαππας
  13. Σακελλαρικόν
  14. Γρανίτσα
  15. Κάτω Ζάλογγον
  16. Άγιος Χριστόφορος
  17. Βερενίκη
  18. Βροσίνα
  19. Βρυσούλα
  20. Γκρίμποβον
  21. Γρανιτσοπούλα
  22. Δεσποτικόν
  23. Δοβλά
  24. Ζάλογγον
  25. Καλοχώριον
  26. Κάτω Βερενίκη
  27. Κούρεντα
  28. Λάλιζα
  29. Παλαιοχώρα
  30. Πετσάλη
  31. Πολύδωρον
  32. Ρίζον
  33. Φτέρη
  34. Χίνκα
  35. Ανάργυροι
  36. Άνω Λαψίστα
  37. Ασπρόχωμα
  38. Βαγενίτιον
  39. Βουνοπλαγιά
  40. Γραμμένον
  41. Ζωοδόχος
  42. Κάτω Λαψίστα
  43. Λοφίσκος
  44. Λύγγος
  45. Μέγα Γαρδίκιον
  46. Νεοχώριον
  47. Περάτης
  48. Πετράλωνα
  49. Πολύλοφον

  Οι νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων που είναι πλέον διαθέσιμες αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στις παραπάνω περιοχές, καλύπτοντας τις καθημερινές τους ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω της απρόσκοπτης πρόσβασης στα αγαθά της Ψηφιακής Εποχής.

  πηγη=ΔΗΜΟΣ(κατά παράδοση ) ΖΙΤΣΑΣ

   

   
 • lithari 9:02 pm on 22/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Το DNA μίλησε και όπως πάντα δεν ψεύδεται. Aλλο ένα «ινδοευρωπαϊκό» παραμύθι κατέρρευσε καθώς πριν λίγους μήνες αποδείχτηκε η συνέχεια και η αυτοχθονία του Ελληνισμού κάτι που φυσικά δεν βολεύει τους εχθρούς που με διάφορους τρόπους επιχειρούν να «κοντύνουν» την Ιστορία του  Το DNA μίλησε και όπως πάντα δεν ψεύδεται.  

   

  Aλλο ένα «ινδοευρωπαϊκό» παραμύθι κατέρρευσε καθώς πριν λίγους μήνες αποδείχτηκε η συνέχεια και η αυτοχθονία του Ελληνισμού κάτι που φυσικά δεν βολεύει τους εχθρούς που με διάφορους τρόπους επιχειρούν να «κοντύνουν» την Ιστορία του

   Το DNA μίλησε και όπως πάντα δεν ψεύδεται. 

  Φως στον μυστηριώδη αρχαίο μινωικό πολιτισμό της Κρήτης, αλλά και στον αντίστοιχο λαό στην ελληνική ηπειρωτική χώρα, τους Μυκηναίους. Ο μινωικός πολιτισμός υπήρξε περίπου από το 2600 μέχρι το 1100 π.Χ., ενώ οι Μυκηναίοι έζησαν περίπου από το 1700 μέχρι το 1050 π.Χ. όπως αναφέρει το indeepanalysis.gr

  Να ποσθέσουμε ότι βάση της ελληνικής Μυθολογίας που είναι η αρχέγονη Ιστορία του Ελληνισμού υπό μορφή… κώδικα, ο Δώρος, ο Ίωνας, ο Αίολος και ο Αχαιός ήταν άμεσοι συγγενείς.

  Για την ακρίβεια ο Έλληνας ο οποίος είναι ο γενάρχης της ελληνικής Φυλής γέννησε τον  Δώρο (γενάρχη των Δωριέων), τον Ξούθο (γενάρχη Ιώνων και Αχαιών που είναι το ίδιο φύλο σχεδόν) και τον Αίολο (οι Αιολείς). Aπό τον Ξούθο γεννήθηκαν ο Ίωνας και ο Αχαιός και προέρχονται οι Ίωνες και οι Αχαιοί

  Είναι σαφές λοιπόν ότι για τους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχαν «κάθοδοι» Αχαιών και Δωριέων και άλλες ιστορίες που κάποιοι τις επέβαλαν ως θέσφατα και διδάσκονται ακόμα και στα ελληνικά σχολεία!

  Οι Μίνωες για χρόνια προβλημάτιζαν τους ιστορικούς. Ήταν ένας λαός που δημιούργησε το πρώτο σύστημα γραφής και έχτισε πελώρια και περίπλοκα ανάκτορα με εντυπωσιακή τέχνη, αλλά φαινόταν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά.

  Τώρα όμως, ερευνητές από το Max Planck Institute for the Science of Human History και η Ιατρική Σχολή του Harvard έκαναν έρευνες σε αρχαίο DNA για να βρουν απαντήσεις.

  Ανάλυσαν γονιδιακά στοιχεία από 19 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Μινώων, Μυκηναίων, έναν από τη νεολιθική αρχαία Ελλάδα, και άτομα της Εποχής του Χαλκού από τη Νοτιοδυτική Ανατολία, που βρίσκεται στην Τουρκία, σήμερα. Συγκρίνοντας, στη συνέχεια, τις πληροφορίες που άντλησαν με προηγούμενα δεδομένα από περίπου 3.000 ανθρώπους, αρχαίους και σύγχρονους, μπόρεσαν να βρουν τις σχέσεις μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων.

  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Μίνωες είναι γενετικά πολύ όμοιοι με τους Μυκηναίους. Άτομα και από τους δύο πολιτισμούς έχουν κοινό πάνω από το 75% της καταγωγής τους με αγροτικό πληθυσμό που ζούσε στην Ελλάδα και τη Δυτική Τουρκία κατά τη Νεολιθική περίοδο.

  «Αυτό είναι πολύ σπουδαίο – πρόκειται για γενετική συνέχεια με τους πρώτους αγρότες της Ευρώπης – εγκαταστάθηκαν στην περιοχή περίπου 4.000 χρόνια πριν τους Μίνωες και τους Μυκηναίους», επισημαίνει η Δρ. Alissa Mittnik, ερευνήτρια στο Max Planck Institute for the Science of Human History.

  «Αυτό προκαλεί έκπληξη, διότι οι Μυκηναίοι από πολλές απόψεις ήταν πολιτισμικά διαφορετικοί από τους Μίνωες: η τέχνη τους και οι τάφοι τους είναι γεμάτοι όπλα, είχαν άλογα, άρματα και αυστηρή ιεραρχική δομή, επειδή έθαβαν τους αρχηγούς τους με πολύ μεγάλες ποσότητες χρυσού και έχτιζαν τις “κυκλώπειες” ακροπόλεις τους με πελώρια ασβεστολιθικά τούβλα», προσθέτει ο Ιωσήφ Λαζαρίδης, μεταδιδακτορικός υπότροφος στην Ιατρική Σχολή του Harvard. «Οι ύστεροι Μυκηναίοι συνήθως ταυτίζονταν με τους Αχαιούς της ομηρικής Ιλιάδας, που ήταν αυτοί που κυρίευσαν την Τροία».

  Ο κ. Λαζαρίδης εξήγησε ότι το υπόλοιπο της καταγωγής των Μινώων και των Μυκηναίων προήλθε από την Αρμενία, τη Γεωργία και το Ιράν. Η καταγωγή των Μυκηναίων επίσης φτάνει μέχρι και την Ανατολική Ευρώπη και τη Σιβηρία, ενώ επεσήμανε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες γενετικά είναι αρκετά όμοιοι με τους Μυκηναίους.

  «Οι Μίνωες και οι Μυκηναίοι δεν είχαν κάποια ξεχωριστή καταγωγή: δημιουργήθηκαν από το ίδιο “υλικό” όπως άλλοι λαοί από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Έτσι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί αυτοί οι πολιτισμοί άνθισαν χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να ρίξουμε λίγο φως στο ποιοι ήταν και από πού ήρθαν», αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης.

  Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Natur

   

   

   
 • lithari 7:18 pm on 21/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ Διατηρούμε την παράδοση προστατεύουμε το περιβάλλον ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣ   

  TΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ…Κοινωνικοί – Οικονομικοί λόγοι Εκείνο όμως που δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός την προσοχή, είναι ότι πίσω από τα φυσικά Δένδρα Χριστουγέννων υπάρχουν αγρότες με τις οικογένειές τους, που περιμένουν ως μοναδικό, η συμπληρωματικό εισόδημα, αυτό που θα εισπράξουν από την πώλησή τους. Σκαρφαλωμένοι στις απότομες πλαγιές της Ελληνικής υπαίθρου, παρέμειναν στα χωριά τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες και την οικονομική δυσπραγία. Διέξοδο στην συμπίεση του εισοδήματός των βρήκαν στην ελατοκαλλιέργεια. Μια απασχόληση επίπονη, που μόνο με την υπομονή και επιμονή για σύμμαχο συνεχίζεται. Δεν πρόκειται για ετήσια, ούτε για ολιγόχρονη καλλιέργεια, όπως θαρρούν μερικοί που μεγάλωσαν στα τσιμέντα. Τα δενδρύλλια μέχρι να φθάσουν στο σπίτι μας παρέμειναν για δώδεκα τουλάχιστον χρόνια στο χωράφι, όπου μεταφυτεύθηκαν, μετά από τριετή καλλιέργεια σε φυτώριο. Με χτυπήματα αλόγιστα από δήθεν οικολογικούς κύκλους και από τάχα “συναισθηματίες φυσιολάτρες” πλήττεται η ύπαιθρος και η ίδια η χώρα. Πρέπει να προστατευθούν οι οικογένειες αυτές. Διαφορετικά το σταμάτημα της αστυφιλίας και η περίφημη αποκέντρωση θα μείνει στα λόγια. Είναι αδιανόητο να βάλλεται απροκάλυπτα ένας παραγωγικός αγροτικός κλάδος, και οι συνδικαλιστικές αγροτικές ενώσεις να μην έχουν πάρει θέση. Έκκληση κάνουν οι ελατοπαραγωγοί προς κάθε κατεύθυνση. Μην γινόμαστε άθελά μας διαφημιστές των εισαγόμενων και των πλαστικών Δ.Χ. Μη χτυπάμε αγροτικές οικογένειες και μαζί τους την Εθνική Οικονομία. “Ο καπνός βλάπτει σοβαρά την υγεία” προειδοποιεί το Υπουργείο Υγείας, αλλά κανένας δεν διανοήθηκε (και καλά έκαμε) να πλήξει τους καπνοπαραγωγούς. Την ξενόφερτη και άσχετη με την ορθόδοξη παράδοση γιορτή του “Αγίου Βαλεντίνου” την στηλιτεύουν όλοι και ιδιαίτερα οι θρησκευόμενοι, αλλά κανείς δεν συστήνει τους Έλληνες να μην αγοράζουν λουλούδια, πλήττοντας έτσι τους ανθοκαλλιεργητές και τα ανθοπωλεία και καλά κάνουν. Βέβαια με τη σημερινή οικονομική κρίση ο κάθε οικογενειάρχης θα προτιμήσει να διαθέσει τα λιγοστά χρήματά του για αγορά τροφίμων ή ρουχισμού. Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για την προέλευση των φυσικών Ελληνικών Χριστουγεννιάτικων Δένδρων, ώστε όποιος προμηθευτεί να είναι σίγουρος ότι έτσι συνδράμει στη διατήρηση της παράδοσης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος…ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ Διατηρούμε την παράδοση προστατεύουμε το περιβάλλον ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ… 

  xristougeniatika dentra

   

  1. Το έθιμο του στολισμού του.

  Το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο μπήκε βαθιά στη ζωή μας την  θρησκευτική και γιορταστική , έγινε ένα με την παράδοσή μας και καθιερώθηκε σαν χαρακτηριστικό και απαραίτητο στοιχείο στον γιορτασμό του 12ήμερου Χριστουγέννων. Με την ζωντάνια του χρώματος, την φυσική του ομορφιά, τη φρεσκάδα, την δροσερή βουνίσια ευωδιά, τα στολίδια και τα δώρα, διαμορφώνει ευχάριστο περιβάλλον, μεταδίδει το γιορταστικό μήνυμα, ομορφαίνει το σπίτι και δίνει χαρά σε όλους. Το αγάπησαν τα παιδιά και το ζητούν στο δικό τους σπίτι. Οι γονείς δεν το αρνούνται, γιατί το αγάπησαν κι αυτοί. Μα και οι παππούδες το χαίρονται, δίνοντας στα μάτια τους το παιδικό θέαμα, που ίσως δεν χάρηκαν,  ή δεν χόρτασαν, στα δύσκολα παιδικά τους χρόνια.

  Όταν ένα έθιμο μπαίνει μέσα στην ψυχή και στα σπίτια των ανθρώπων, το δεχθεί ο λαός,  το υμνήσει και το τραγουδήσει, το δέσει με την αληθινή και ζωντανή παράδοσή του, τότε είναι ντόπιο το έθιμο αυτό, ανεξάρτητα από τις αιτιάσεις για το αντίθετο.

  Είναι λοιπόν (και) δικό μας έθιμο, όπως (και) δικός μας είναι ο Χριστός και όλου του κόσμου

  Είναι αξιοπερίεργο το ότι οι αντιρρήσεις για το έθιμο, ως “ξενόφερτο” και ως “απάδον” της Ορθοδόξου  παραδόσεως, φύτρωσαν (ενορχηστρωμένα θα έλεγε κανείς)  μαζί με τις τεχνητές ελατοφυτείες και φουντώνουν καθώς όλο και περισσότεροι κάτοικοι ορεινών περιοχών ασχολούνται με την ελατοκαλλιέργεια.

  ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
  Διατηρούμε την παράδοση
  προστατεύουμε το περιβάλλον
  ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

  Με ενέργειες του αειμνήστου Γυμνασιάρχου και θεολόγου καθηγητή Χρίστου Ανδρίτσου και του Γεωπόνου κ. Σωτήρη Νιστερόπουλου, έχω στα χέρια μου  την εργασία του καθηγητή Θεολογίας Κων/νου Καλοκύρη  “ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ” που δημοσιεύθηκε το πρώτον στην Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 18 (1973) και συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του Κων/νου Καλοκύρη “ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ” έκδοσης του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που εδρεύει στην Ι.Μονή Βλατάδων Θεσ/νίκης.

  Στην 20σέλιδη αυτή εργασία ο μελετητής παρουσιάζει ιστορικά ντοκουμέντα, ανατρέχει σε συγγράμματα της Πρωτοχριστιανικής και Βυζαντινής εποχής, για να καταλήξει: “Τοιουτοτρόπως, με την νέαν μορφήν, το δένδρον καθίσταται εν νεώτερον ωραιώτατον σύμβολον της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, μόνον δε η αμάθεια θα εξακολουθεί να το μάχεται ως τάχα ξένον έθιμον!”

  Τα σχόλια περιττεύουν.

  2.  Συναισθηματικοί – ηθικοί λόγοι.

  Από πολλούς ακούγεται το ερώτημα: Δεν είναι κρίμα, ακόμη και έγκλημα (για μερικούς) να κόπτουμε ένα δένδρο για να μας στολίσει 15 μέρες και να το πετάξουμε;

  Είναι κοινός τόπος ότι η φύση έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τη φύση. Τόσο ο Κλασικός Ελληνισμός όσο και η Χριστιανική διδασκαλία διακρίνει τον άνθρωπο από την υπόλοιπη δημιουργία. Για τον Χριστιανό η διάκριση αυτή είναι δεδομένη. Να ληφθεί δε υπόψη ότι οι Χριστιανοί γιορτάζουν Χριστούγεννα. Η σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, από ηθική άποψη, καθορίζεται στον ειδικό προορισμό και αποστολή, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όταν τον τοποθέτησε στον Παράδεισο “εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν” Γένεσις κεφ.Β΄15)

  Η ηθική ευθύνη λοιπόν του ανθρώπου συνίσταται στο  να μην γίνεται η εκμετάλλευση (το εργάζεσθαι) των φυσικών πόρων,  σε βάρος της προστασίας (το φυλάσσειν), ούτε η προστασία να αποτρέπει την εργασία, διότι τότε έχουμε θεοποίηση και αγιοποίηση της φύσης, η οποία και ειδωλολατρία είναι και επαναφέρει τον άνθρωπο στον πρωτογονισμό και την εξαθλίωση.

  3.  Οικολογία – Περιβάλλον, Δασοπροστασία.

  Στη Χώρα μας, καθώς είναι ορεινή σε ποσοστό 70%, υπάρχουν πλήθος ορεινά αγροκτήματα, διάσπαρτα μέσα στα δάση τα οποία λύουν τη συνέχεια του δάσους και διασπούν το φυσικό περιβάλλον.

  Με την εγκατάσταση ελατοφυτειών σ΄ αυτά  θεραπεύεται η λύση της συνεχείας του δάσους, συγκρατείται το έδαφος, εμπλουτίζεται με οργανικές ουσίες και μετατρέπεται σε γόνιμο. Δεν αναφερόμαστε σε μια κάποια φύτευση δενδρυλλίων. Μιλάμε για μια εκστρατεία δάσωσης, η οποία δεν σταματά με την εγκατάσταση της φυτείας, αλλά συνεχίζεται. και με την προοπτική της αειφορίας παραμένουν πάντα δασωμένες εκτάσεις με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον, όπως  αυτά του δάσους.

  Καθώς οι άνθρωποι αυτοί  ζουν μέσα και από το δάσος, το αγαπούν και συνδέουν την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση με αυτό, γίνονται αυτόκλητοι εργάτες αναδάσωσης, και στη συνέχεια άμισθοι δασοφύλακες και πυροφύλακες, γιατί η ανάγκη να προστατεύσουν την περιουσία τους και όχι μόνον, τους καθιστά άγρυπνους φρουρούς του δάσους.

  Είναι εφαρμοστές, εδώ και χρόνια, των οδηγιών, που εκδόθηκαν στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων  του Ρίο (1992), του Κιότο  (1996) και της Χάγης (2000), για την διατήρηση και ανόρθωση του φυσικού περιβάλλοντος και την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακος (CO2), και οι οποίες αναφέρουν επί λέξει:

  *              Επιτάχυνση και αύξηση των αναδασώσεων

  *              Ενίσχυση του ελέγχου των δασικών πυρκαγιών

  *           Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, με παράλληλη αντιμετώπιση της χειμαρρικότητας των δασικών εδαφών και αύξηση των αποθεμάτων ύδατος και

  *              Ένταξη όλων των εδαφικών πόρων στην παραγωγική διαδικασία.

  Καιρός είναι κάποιος φορέας, ή μάλλον  κάποια οικολογική – περιβαλλοντική  οργάνωση να βραβεύσει αυτές τις δραστηριότητες.

  4. Κοινωνικοί – Οικονομικοί λόγοι

  Εκείνο όμως που δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός την προσοχή, είναι ότι πίσω από τα φυσικά Δένδρα Χριστουγέννων υπάρχουν αγρότες με τις οικογένειές τους, που περιμένουν ως μοναδικό, η συμπληρωματικό εισόδημα, αυτό που θα εισπράξουν από την πώλησή τους.

  Σκαρφαλωμένοι στις απότομες πλαγιές της Ελληνικής υπαίθρου, παρέμειναν στα χωριά τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες και την οικονομική δυσπραγία. Διέξοδο στην συμπίεση του εισοδήματός των βρήκαν στην ελατοκαλλιέργεια. Μια απασχόληση επίπονη, που μόνο με την υπομονή και επιμονή για σύμμαχο συνεχίζεται.

  Δεν πρόκειται για ετήσια, ούτε για ολιγόχρονη καλλιέργεια, όπως θαρρούν μερικοί που μεγάλωσαν στα τσιμέντα. Τα δενδρύλλια μέχρι να φθάσουν στο σπίτι μας παρέμειναν για δώδεκα τουλάχιστον χρόνια στο χωράφι, όπου μεταφυτεύθηκαν, μετά  από τριετή καλλιέργεια σε φυτώριο.

  Με χτυπήματα αλόγιστα από δήθεν οικολογικούς κύκλους και από τάχα “συναισθηματίες φυσιολάτρες” πλήττεται  η ύπαιθρος και η ίδια η χώρα. Πρέπει να προστατευθούν οι οικογένειες αυτές. Διαφορετικά το σταμάτημα  της  αστυφιλίας  και η περίφημη αποκέντρωση θα μείνει στα λόγια.

  Είναι αδιανόητο να βάλλεται απροκάλυπτα ένας παραγωγικός αγροτικός κλάδος, και οι συνδικαλιστικές αγροτικές ενώσεις να μην έχουν πάρει θέση.

  Έκκληση κάνουν οι ελατοπαραγωγοί προς κάθε κατεύθυνση. Μην γινόμαστε άθελά μας διαφημιστές των εισαγόμενων και των πλαστικών Δ.Χ.

  Μη χτυπάμε αγροτικές οικογένειες και μαζί τους την Εθνική Οικονομία. “Ο καπνός βλάπτει σοβαρά την υγεία” προειδοποιεί το Υπουργείο Υγείας, αλλά κανένας δεν διανοήθηκε (και καλά έκαμε) να πλήξει τους καπνοπαραγωγούς. Την ξενόφερτη και άσχετη  με την ορθόδοξη παράδοση γιορτή του “Αγίου Βαλεντίνου” την στηλιτεύουν όλοι και  ιδιαίτερα οι θρησκευόμενοι, αλλά  κανείς δεν συστήνει  τους Έλληνες να μην αγοράζουν λουλούδια, πλήττοντας έτσι τους ανθοκαλλιεργητές και τα ανθοπωλεία και καλά κάνουν.

  Βέβαια με τη σημερινή οικονομική κρίση ο κάθε οικογενειάρχης θα προτιμήσει να διαθέσει τα λιγοστά χρήματά του για αγορά τροφίμων ή ρουχισμού.

  Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για την προέλευση των φυσικών Ελληνικών  Χριστουγεννιάτικων Δένδρων, ώστε όποιος προμηθευτεί να είναι σίγουρος ότι έτσι συνδράμει στη διατήρηση της παράδοσης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος._

  Ιωάννης Ν. Κέκερης
  Δασοπόνος
  Μέλος Δ.Σ. Συν/σμού Ελατοπαραγωγών Ταξιάρχη Χαλκιδικής
  Αντιπρόσωπος στην Ε.Γ.Σ. Πολυγύρου

   
 • lithari 6:17 pm on 21/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  …Πως πρέπει να το κάνουμε αυτό; ” φώναξαν οι άγγελοί του. “ Κρατῆστε τους ἀπασχολημένους στά ἀνούσια τῆς ζωῆς καί βρεῖτε ἀναρίθμητα σχέδια γιά νά γεμίζουν τά μυαλά τους” ἀπάντησε. “ Πειράξετὲ τους γιά νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, καί νά δανείζονται, νά δα νείζονται, νά δανείζονται. Πεῖστε τίς συζύγους τους νά πηγαίνουν στήν ἐργασία γιά πολλές ὧρες καί τούς συζύγους νά ἐργάζονται 6-7 μέρες τήν ἑβδομάδα,10-12 ὧρες τήν ἡμέρα ὥστε νά παρέχουν τόν κενό τρόπο ζωῆς τους. Ἐμποδίστε τους ἀπό τό νά ξοδεύουν χρόνο μέ τά παιδιά τους. Καθώς ἡοἰκογένειά τους θά διαλύεται, σύντομα τό σπίτι τους δεν θά προσφέρει καμμιά φυγή ἀπό τίς πιέσεις τῆς δουλειᾶς !” Δελεάστε τους ὥστε νά παίζει τό ραδιόφωνο ἤ τό κασετόφωνο, ὅποτε ὁδηγοῦν…Ο Σατανάς κάλεσε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Στην εναρκτήρια ομιλία του προς τους πονηρούς αγγέλους του, είπε: “Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους Χριστιανούς απ’ το να πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να γνωρίζουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε από το να σχηματίσουν μια στενή, μόνιμη σχέση με τον Χριστό. Εάν κερδίσουν εκείνη την σύνδεση με τον Χριστό, η δύναμή μας πάνω σ’αυτούς συντρίβεται… 

  Τι είπε ο Σατανάς στο παγκόσμιο συνέδριο των δαιμόνων

  Ο Σατανάς κάλεσε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Στην εναρκτήρια ομιλία του προς τους πονηρούς αγγέλους του, είπε:

  “Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους Χριστιανούς απ’ το να πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να γνωρίζουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε από το να σχηματίσουν μια στενή, μόνιμη σχέση με τον Χριστό. Εάν κερδίσουν εκείνη την σύνδεση με τον Χριστό, η δύναμή μας πάνω σ’αυτούς συντρίβεται.

  Έτσι ας τους αφήσουμε να πηγαίνουν στις εκκλησίες τους, ας τους αφήσουμε να έχουν τον συντηρητικό τρόπο ζωής τους, αλλά να κλέβουμε τον χρόνο τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να κερδίσουν εκείνη την εμπειρία με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που θέλω να κάνετε εσείς οι άγγελοι. Αποσπάστε τους από το να κερδίζουν κρατώντας τον Σωτήρα τους και διατηρώντας εκείνη την ζωτική σύνδεση όλη τους την ημέρα ! ”
  “ Πως πρέπει να το κάνουμε αυτό; ” φώναξαν οι άγγελοί του.

  “ Κρατῆστε τους ἀπασχολημένους στά ἀνούσια τῆς ζωῆς καί βρεῖτε ἀναρίθμητα σχέδια γιά νά γεμίζουν τά μυαλά τους” ἀπάντησε.
  “ Πειράξετὲ τους γιά νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, καί νά δανείζονται, νά δα νείζονται, νά δανείζονται.

  Πεῖστε τίς συζύγους τους νά πηγαίνουν στήν ἐργασία γιά πολλές ὧρες καί τούς συζύγους νά ἐργάζονται 6-7 μέρες τήν ἑβδομάδα,10-12 ὧρες τήν ἡμέρα ὥστε νά παρέχουν τόν κενό τρόπο ζωῆς τους. Ἐμποδίστε τους ἀπό τό νά ξοδεύουν χρόνο μέ τά παιδιά τους. Καθώς ἡοἰκογένειά τους θά διαλύεται, σύντομα τό σπίτι τους δεν θά προσφέρει καμμιά φυγή ἀπό τίς πιέσεις τῆς δουλειᾶς !” Δελεάστε τους ὥστε νά παίζει τό ραδιόφωνο ἤ τό κασετόφωνο, ὅποτε ὁδηγοῦν.

  Υπερδιεγείρετε τα μυαλά τους, έτσι ώστε να μην μπορούν ν’ ακούσουν εκείνη την μικρή, χαμηλή φωνή. Κρατήσετε την τηλεόραση, το βίντεο, τα CD και τα Computer τους μέσα στα σπίτια τους. Αυτό θα γεμίζει τα μυαλά τους με τα νέα 24 ώρες την ημέρα.

  Γεμίστε με ισχνά, όμορφα μοντέλα τα περιοδικά έτσι ώστε οι σύζυγοι να πιστεύσουν ότι η εξωτερική ομορφιά είναι ο,τι σημαντικότερο, και να γίνουν ανικανοποίητοι με τις συζύγους τους. Χα ! Εκείνο θα διαλύσει τις οικογένειές τους γρήγορα ! Ακόμη και στην ψυχαγωγία τους, αφήστε τους να γίνουν υπερβολικοί. Έχετέ τους να επιστρέφουν από την ψυχαγωγία τους εξαντλημένοι, ανήσυχοι και απροετοίμαστοι για την ερχόμενη εβδομάδα.

  Μην τους αφήνετε να πηγαίνουν έξω στην φύση και να ατενίζουν τα μεγαλεία του Θεού. Στείλτε τους σε πάρκα διασκέδασης, σε αθλητικά γεγονότα, σε κονσέρτα και σε κινηματογράφους. Κρατήστε τους απασχολημένους, απασχολημένους, απασχολημένους !!

  Και όταν συναντιούνται σε πνευματικές ευκαιρίες, βάλτε τους σε κουτσομπολιό και αχρεία ομιλία έτσι ώστε να φεύγουν με λυπημένη συνείδηση και ταραγμένα αισθήματα. Πηγαίνετε μπροστά, και αφήστε τους ν’ ασχοληθούν με το κέρδισμα ψυχών. Αλλά γεμίστε την ζωή τους με τόσο πολλούς καλούς λόγους να μην έχουν καιρό να αναζητήσουν την Δύναμη του Χριστού. Σύντομα θα εργάζονται με την δική τους δύναμη, θυσιάζοντας την υγεία και την οικογένειά τους για το καλό της υπόθεσης. Αυτό θα δουλέψει! ”

  Ήταν απλώς ένα συνέδριο. Και οι πονηροί άγγελοι πήγαν ανυπόμονα στις θέσεις τους για να προκαλέσουν τους πάντες, να γίνουν απασχολημένοι, απασχολημένοι, και να τρέχουν εδώ κι εκεί.

  http://www.agiooros.net

   
 • lithari 8:36 pm on 13/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Υστερόγραφο: η επίμονη μου στην δημοσιοποίηση του ονόματος θα την συμπληρώσω με το παρακάτω ρυτό =ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΓΡΑΦΑ ΑΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑ (χωριο και όνομα).Η στο τέλος τέλος της γραφής ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η πεπατημένη η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ=ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΠΟΨΗ ξεκάθαρα και σταράτα ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ . Δεν επανέρχομαι επί του θέματος.- 

  Sabas Kostas Fotias ΑΧΤΑΡΜΑΣ !!!
  ΟΧΙ αγαπητοί φιλοι (Katerina Tsagaropoulou) και λοιποί που γράψατε Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ =ΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ .
  Και για να καταλάβω δηλαδή:
  (θεωρητικό το παράδειγμα παρακάτω) αν προσωπικά είμαι υπέρ της (οποίας έρευνας ) και της συγκεκριμένη περίπτωση της άντλησης πετρελαίου θα πρέπει να κρύβομαι και να κάνω υπεκφυγές η μέσα από τα κείμενα μου και το προφορικό λόγο έντεχνα ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ να υποστηρίζω την άποψη μου ενάτη τον συνομιλητών , ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.
  Αν βέβαια τα συμφέροντα μου ( πήζει και αυτό) είναι υπέρ του δημόσιου, η το δημόσιο (… αλήθεια πως και πια η έννοια του δημόσιου για εσάς χειμαρρος εφημερίδα??? μπορείτε παρακαλώ να μας το κάνετε πιο λιανά ), γιατι στην ευρεία έννοια δημόσιο (αποτελούμε όλοι ως κανονικό σύνολο ) που σε όλες την κοινωνίες ανεξάρτητος πολιτεύματος-δόγματα-η καθεστώτα δημιουργήθηκε ( στην ευρεία έννοια του ο δημοσιος τομεας ) για την προστασία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ σε μια ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ( σε όποια δράση) να υπαρχή ΚΡΥΦΕΣ Η ΜΑΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
  Και τη ακριβός θέλω να πιο άπλα, το διαβάσετε στην απάντηση μου παραπάνω .
  Είναι ξεκάθαρο σε ένα αγώνα, σε μια δράση, σε μια αντίθεση ως προ την υποστήριξη μιας= άποψης-σκεψης ,που προέκυψε από της ανάγκες ενός συνόλου ατόμων, ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΦΩΝΙΩΝ ως ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα όπου διαφορετική από κάθε άποψη, αγνοί άνθρωποι της καθημερινότητας ξεκίνησαν ένα στόχο με γνώμονα της απόψεις τους με της καλύτερες προοπτικές και απέτυχαν οικτρά, μέσα από την πίεση των γεγονότων ….και σε απλή αναγωγή της καθημερινότητας έχε =ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ=( και στην ευρεία έννοια του τα κόμματα) όπου υπερίσχυσε η γνώμη των περισσότερων Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ Η ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ=ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ.Λόγοι αποτυχίας καθαρά η μη απλή και σταθερή άποψη σε ένα μονόπατη σε ένα κοινό μονόπατη για επίτευξη του στόχου.
  Άπλα και ξεκάθαρα ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΤΑΤΟ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΔΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ .
  ΑΛΩΣΤΕ (( ΔΗΜΟΣΙΟ)) ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ( εκτός και αν υπερισχύουν ΤΑ ΣΟΓΙΑ η ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ)=ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ=πεπατημένη η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ=ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ.
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ=ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ. ΤΟΤΕ ΠΟΛΟΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΜΕ ΟΙΚΤΡΑ.
  Για την αντιγραφή Φωτίου Στυ. Βασίλειος
  Υστερόγραφο: η επίμονη μου στην δημοσιοποίηση του ονόματος θα την συμπληρώσω με το παρακάτω ρυτό =ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.
  ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΓΡΑΦΑ ΑΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑ (χωριο και όνομα).Η στο τέλος τέλος της γραφής ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η πεπατημένη η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ=ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΠΟΨΗ ξεκάθαρα και σταράτα ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ .
  Δεν επανέρχομαι επί του θέματος .-
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.

  ==============================================

  Sabas Kostas Fotias

  Sabas Kostas Fotias Katerina Tsagaropoulou ΣΑΣ ΡΩΤΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ,
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ .-
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ (ΘΕΑΘΗΝΑΙ ) ΜΗΠΩΣ (ΛΕΓΩ) Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ???

  ============================================================================

  Minas Aggelopoulos

  Minas Aggelopoulos Επειδή γνωρίζω τα παιδιά ξέρω πως είναι πάνω από κόμματα.ισως και νάναι το τελευταίο που τους απασχολεί.δεν θέλω να πιστεύω πως λειτούργησαν έτσι.αλλα κιεσυ γνωρίζεις πόσο εύκολα ο κόσμος σου κρεμά ταμπελες.σωνει και καλά να ανήκεις κάπου.δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιοι λειτουργούν απλά με τη συνείδηση

   

  Αφαίρεση

  Sabas Kostas Fotias
  Sabas Kostas Fotias Minas Aggelopoulos Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας αλλά όπως καλά γνωρίζετε από τα πάμπολλα παραδείγματα της ιστορίας αυτού του τόπο (ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ) ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΒΑΘΥ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ.
  Οπωσδήποτε και για να ξεκαθαρίσουμε τα ΣΤΕΡΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΛΑΡΙΑ καλό-σκόπιμο-αλλα ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ο καθείς να τοποθετείτε ενάτη ημών και υμών ΑΝΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΘΗΝΕΣ ΤΟΥ αλλά ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ( μέσω της σκέψης του ).
  Και να έχουμε κατά νου ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΕΝΟΥΝ τα λόγια παίρνει ο αγέρας.-

   

  Διαχείριση

  χειμαρρος εφημερίδα

  χειμαρρος εφημερίδα Ακόμη κι αν κάποιοι έχουν πολιτικές θέσεις, πιστεύετε πως υπάρχει κόμμα το οποίο να χωρά έντιμους και μη επιζητούντες θέση στο Δημόσιο; Λοιπόν αυτοί υπάρχουν γύρω μας, Πολλές φορές δεν τους καταλαβαίνουμε γιατί δεν μας μοιάζουν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε πως υπάχουν και οι άλλοι.

   

  Αφαίρεση

  Minas Aggelopoulos

  Minas Aggelopoulos Η απάντηση μου είναι απλά η γνώμη μου.θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι που πήγαν.αλλα τα χρώματα νομίζω περισευουν όταν νιώθεις ότι κάποιοι θέλουν να σου κλέψουν η να σου στερησουν φυσικά αγαθά

   

  Αφαίρεση

  χειμαρρος εφημερίδα

  χειμαρρος εφημερίδα Minas Aggelopoulos Όχι φυσικά αγαθά αλλά τη γη σου τους τάφους των γονιών μας.΄΄ Όταν πουλήθηκε η Πάργα παλιά σε χρόνους δίσεκτους οι Έλληνες έπρεπε να φύγουν. Έσκαψαν τα μνήματα και πήραν τα κόκκαλα των γονιών τους΄΄. Αυτό δεν θέλουμε να μας πάρουν.

   

  Αφαίρεση

   
  Katerina Tsagaropoulou

  Katerina TsagaropoulouΔιαχειριστής ομάδας Παιδια η ουσία ειναι αλλου. Εννοειται καμια δράση και πρωτοβουλία μας και καμία κινηση μας δεν εχει κομματικο χρώμα. Λειτουργουμε σαν πολιτες αυτου του τοπου και μονιμοι κατοικοι της Ηπειρου που αγαπαμε τη φυση της και λατρευουμε αυτο τον τοπο, τον οποΔείτε περισσότερα

   

  Αφαίρεση

  χειμαρρος εφημερίδα

  χειμαρρος εφημερίδα Κατερίνα καλά έκανες και μίλησες. Αν δεν μιλούσες ίσως πίσω από τις πλάτες σας θα έσερναν κουβέντες. Ψυχή μου εσείς αγωνίζεσθε τον αγώνα τον καλόν. Είμαστε κοντά σας.

   

  Αφαίρεση

   
 • lithari 4:03 am on 09/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ…ανάκληση απόφασης Δ. Σ. Ζίτσας για αδειοδότηση ερευνών πετρελαϊκών  εταιρειών…Αυριο το πρωί 9-11-2017 στην Ελεούσα Ιωαννινων στο Δημο Ζίτσας στις 8:30 το πρωί, επιτροπή κατοίκων χωριών του Δήμου έχουμε ραντεβού με το Δημαρχο για να κανουμε γνωστά αιτήματα μας που ως κύριο άξονα εχουν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ…Οι συνέπειες από την έρευνα κι εξόρυξη υδρογονανθράκων (Ελένη Τραυλού)…Οι όποιες περιβαλλοντικές μελέτες έχουν σαν στόχο τον περιορισμό των παραπάνω κινδύνων και όχι την  εξάλειψη τους, αφού αυτή δεν είναι δυνατή…Ακης Τσελέντης: «Οι έρευνες για πετρέλαιο θα προκαλέσουν ενεργοποίηση ρηγμάτων» (VIDEO)…Δεν αποκλείει φαινόμενο blowout όπως έγινε στον κόλπο του Μεξικού, ενώ αναφέρει πως στην Πολιτεία της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ στην οποία δεν γίνονται ποτέ σεισμοί, άρχισε η γη να τρέμει με 5,7 Ρίχτερ…Έρευνα ΣΟΚ: ¨Τα πετρέλαια προκαλούν τους σεισμούς σε Κεφαλλονιά και Ιόνιο¨;…Οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενεργοποιούν ρήγματα για σεισμούς; Τι δείχνει έκθεση των ΗΠΑ.. 

  Επιστολή για ανάκληση απόφασης Δ. Σ. Ζίτσας για αδειοδότηση ερευνών πετρελαϊκών εταιρειών

  Νέα εικόναΘΞΛ

  =============================================================

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!!!

  Αυριο το πρωί 9-11-2017 στην Ελεούσα Ιωαννινων στο Δημο Ζίτσας στις 8:30 το πρωί, επιτροπή κατοίκων χωριών του Δήμου έχουμε ραντεβού με το Δημαρχο για να κανουμε γνωστά αιτήματα μας που ως κύριο άξονα εχουν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της αποφασης του Δημοτικου Συμβουλιου για την έγκριση που έδωσαν σχετικα με την αδειοδότηση για ερευνες των πετρελαϊκων εταιρειών σε κοινοτικα δημοτικά ακινητα.. ΑΥΡΙΟ
  Θα ζητησουμε περεταίρω ενημέρωση απο τις αναδόχους εταιρείες και διοργάνωση ημερίδας απο επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, ιατρούς και αλλων ειδικοτήτων που θα επισημάνουν τις συνέπειες για τη ζωη των κατοικων, την υγεία τους, καθώς και εκεινες που αφορουν το περιβάλλον, τα νερά, τη χλωριδα και την πανίδα της ΗΠΕΙΡΟΥ.
  Οποιοσδηποτε απο τον Δ. Ζιτσας αλλα και απο ολη την Ηπειρο ενδιαφέρεται μπορει να παραβρεθει για την στήριξη αυτης της προσπάθειας. Ολοι οι ΔΗΜΟΙ οφειλουν να ενημερώσουν!!! Αφορά αμεσα την ποιότητα ζωης μας και το μελλον αυτου του τόπου!!!!

  ==============================================================

  Το πετρέλαιο είναι μία ρυπογόνος μορφή ενέργειας η οποία σιγά σιγά εξαντλείται.
  Γι’ αυτό όλες οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ. Σουηδία).
  Παρ’ όλ’ αυτά εμείς στην Ελλάδα ξεκινάμε εξορύξεις πετρελαίου και που;
  στο Ιόνιο την πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης.
  Ας δούμε λοιπόν τις συνέπειες αυτής της “επένδυσης”.

  1) Γνωρίζουμε όλοι πόσο ασταθές ενεργειακά είναι το υπέδαφος στο Ιόνιο και ειδικά στη περιοχή της Κεφαλονιάς. Όποια γεώτρηση γίνει σε βάθος 4χλμ. (το εστιακό βάθος των σεισμών του 2014 ήταν μεταξύ 2 και 5χλμ.) μπορεί να διαταράξει την πρόσκαιρη ισορροπία που έχουμε. Πόσο μάλλον αφού δεν θα γίνει μόνο μια γεώτρηση, αλλά το υπέδαφος θα γίνει “σουρωτήρι”. 
  Με αποτέλεσμα την πιθανή ενεργοποίηση υπάρχοντος ρήγματος ή τη δημιουργία νέου και  την πρόκληση σεισμού, όχι απαραίτητα τη στιγμή της γεώτρησης αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο.
  Είναι γνωστό ότι η περιοχή μας δίνει σεισμούς μέχρι και 7,5R.
  Κανένας επιστήμονας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα συμπεριφερθεί το υπέδαφος σε αυτές τις επεμβάσεις.
  2) Οι τσιμενταρισμένοι αγωγοί άντλησης πετρελαίου πολύ εύκολα θα σπάσουν ακόμα και με ένα σεισμό της τάξης των 3- 4R.
  Συνέπεια αυτού θα είναι η διαρροή πετρελαίου και η ρύπανση της θάλασσας.
  (όπως έγινε το 2010 στον κόλπο του Μεξικού).
  3) Τουρισμός.
  Η ύπαρξη των μεγάλων πλοίων-πλατφόρμας της εξόρυξης και η έστω και μικρή ρύπανση που σίγουρα θα προκληθεί, θα επηρεάσουν αρνητικά τη προσελευση τουριστών.
  (Δεν αρκεί να μην υπάρχει οπτική επαφή με τα πλοία εξόρυξης, ας μην υποτιμάμε την αντίληψη των τουριστών)
  4) Βέβαιη διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος με αποτέλεσμα τη μετανάστευση ή ακόμα και την εξαφάνιση θαλάσσιων ειδών, που θα επηρεάσει άμεσα την αλιεία και τις ιχθυοκαλιέργειες.
  5) Πρόκληση ατυχήματος σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας ή της εξόρυξης λόγω ανθρώπινου λάθους.
  Μπορούμε να αδιαφορήσουμε για όλα αυτά;

  Οι όποιες περιβαλλοντικές μελέτες έχουν σαν στόχο τον περιορισμό των παραπάνω κινδύνων και όχι την  εξάλειψη τους, αφού αυτή δεν είναι δυνατή.
  Και οι μελέτες αυτές μπορεί ανα πάσα στιγμή να καταστρατηγηθούν,
  αν το υπαγορεύει το συμφέρον της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.
  Επίσης συζητείται σοβαρά να αγνοηθούν όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι προκειμένου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αποκομίσει σαν αντάλλαγμα το 5% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.
  Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι αυτό το ποσό δεν θα είναι ένα επιπλέον έσοδο της Περιφέρειας, αφού δεν θα είναι αρκετό ούτε για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω συνέπειες.
  Για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή των  νησιών μας για πολλές γενιές, η απάντηση μας θα πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο και κατηγορηματικό ΟΧΙ.

                                                                   Τραυλού Ελένη

                                                                     Φυσικός MSc

  =============================================================

  Ακης Τσελέντης: «Οι έρευνες για πετρέλαιο θα προκαλέσουν ενεργοποίηση ρηγμάτων» (VIDEO)

  Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο καθηγητής σεισμολογίας για τις γεωτρήσεις στο Κατάκολο

    

  ================================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,

   ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ

   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

   ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

   =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

   Φίλοι αναγνώστες.

   Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

   Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

   Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

   Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

   α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή β) να παραμείνετε,

   αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

   Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

   ΕΠΙΣΗΣ:

   1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

   2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.

   3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.

   4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .

   5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο

   https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

   6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, h με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

   7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

    

  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

   ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

   ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

   […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]

  • idioktitis toy tipota
  • JPEG Image SIMA KATATETHENhttp://dhmotika.listen2myshow.com
   http://dhmotika.radio12345.com
   http://dhmotika.radiostream123.com
  • http://dhmotika.radiostream321.com
   http://217.147.94.171:39389/listen.pls
   http://myradiostream.com/dhmotika
  • “Οι απόψεις του ιστολόγου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

  ========================================================================

  Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης για τις γεωτρήσεις στο Κατάκολο που ξεκινούν άμεσα. Αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης ρηγμάτων αλλά και καταστροφής του περιβάλλοντος.

  ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΟΝΤΟ» ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ»

  Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών

  Δεν αποκλείει φαινόμενο blowout όπως έγινε στον κόλπο του Μεξικού, ενώ αναφέρει πως στην Πολιτεία της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ στην οποία δεν γίνονται ποτέ σεισμοί, άρχισε η γη να τρέμει με 5,7 Ρίχτερ.

  Ο Άκης Τσελέντης ξεκαθάρισε από την αρχή πως δεν είναι αντίθετος με την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Ελλάδος. Όμως ζητά αυτή η εκμετάλλευση να γίνει σωστά, και όχι όπως πάνε. «Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή της Δυτικής Ελλάδος είναι η πιο σεισμική περιοχή της Ευρώπης και μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου. Να μην ξεχάσουμε επίσης πως το βασικό μας προϊόν είναι το τουριστικό προϊόν.

  Το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα έχει άπειρες πανέμορφες ακτές, έχει περιβαλλοντικά πάρκα κλπ»! Θεωρώ πως είναι «μαύρη κατάρα» Ο καθηγητής σεισμολογίας θεωρεί πως το εγχείρημα που ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες στο Κατάκολο είναι «μαύρη κατάρα»! Λέει χαρακτηριστικά: Θεωρώ πως αυτό που πάει να γίνει δεν είναι να βρουν τον μαύρο χρυσό, αλλά το όλο εγχείρημα θα είναι μαύρη κατάρα, γιατί στην εποχή των εναλλακτικών ενεργειών θα πρέπει να κοιτάξουμε αλλού και όχι στην «πίσσα»! Αλλά αυτό είναι πολιτική.

  Σίγουρα όμως θα πρέπει να ξέρει η εταιρεία που να βάλει το τρυπάνι. Εδώ ένα Νοσοκομείο φτιάχνεις και κάνεις την λεγόμενη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας. Κάνεις μία επέκταση σχεδίου πόλεως και λες στον Δήμρχο πρόσεξε εδώ δεν θα επεκταθείς. Και αυτό στο δείχνει η μικροζωνική μελέτη» λέει ο καθηγητής επισημαίνοντας πως τιποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει. Για να ξεδιπλώσει στην συνέχεια την επιχειρηματολογία του, που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους…

  Κίνδυνος ενεργοποίησης ρηγμάτων! Θα «κόψει» την γεώτρηση σαν … καρότο!

  Ο καθηγητής σεισμολογίας είναι κατηγορηματικός ως προς την πρόκληση σεισμών από τις γεωτρήσεις.

  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Κόσμος της Πάτρας» τόνισε: «Η άντληση του πετρελαίου προκαλεί δευτερογενή γέννηση σεισμών, προκαλεί ενεργοποίηση ρηγμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω χίλια παραδείγματα. Κλασικό παράδειγμα το παράδειγμα της Οκλαχόμα. Μία περιοχή εντελώς «ασεισμική», στην οποία η άντληση προκάλεσε σεισμό κοντά στα 5,7 Ρίχτερ. Και με τεράστια σεισμική αλληλουχία. Εκεί δεν γίνονταν καθόλου σεισμό. Και δεν λέω να προκαλέσει σεισμό στο Ιόνιο και να καταστραφούν τα νησιά μας γιατί τα νησιά είναι θωρακισμένα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο σεισμός μπορεί να κόψει την γεώτρηση… σαν καρότο! Και επειδή μιλάμε για κοιτάσματα υψηλών πιέσεων τότε θα έχουμε το φαινόμενο blowout. Δεν μπορεί να δουλέψει και το πετρέλαιο βγαίνει πάνω. Και καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει! Ενδεχόμενο να υπάρξει ρύπανση… όπως στο Μεξικό! «Το φαινόμενο blowout συνέβη στον Κόλπο του Μέξικο» συνεχίζει ο καθηγητής.

  «Εκεί είχαμε 4 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο που βγήκαν στις ακτές και καταστράφηκαν ολόκληρες κοινωνίες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικά γελοία περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε. Πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μία λεπτομερής μικροζωνική μελέτη του βυθού. Πρέπει με τεχνικές να δούμε που είναι τα σεισμογόνα ρήγματα, και δεύτερον εφόσον τοποθετηθεί η γεώτρηση και αρχίσει η πρώτη φάση της άντλησης να υπάρχουν δίκτυα τοπικά, υπάρχουν σήμερα τέτοιες τεχνικές με συστοιχία σεισμικών ραντάρ, με τα οποία εντοπίζουμε πολύ μικρούς σεισμούς. Για παράδειγμα βλέπω σήμερα σεισμούς στην Κεφαλλονιά, της τάξης του 0,2 Ρίχτερ στα 200 χιλιόμετρα. Επομένως πρέπει κατά τη διάρκεια της άντλησης να παρακολουθούμε, μήπως έχουμε ενεργοποίηση κάποιου κοντινού ρήγματος και μήπως έχουμε μετατόπιση επικέντρου προς την περιοχή της γεώτρησης. Και αυτό το γελοίο επιχείρημα που ακούω από τους ανθρώπους κάποιων εταιρειών, τα παπαγαλάκια τα λεγόμενα, ότι επειδή έχουν εύκαμπτα στελέχη γεωτρήσεων, δεν πρόκειται να σπάσουν, μα δεν μιλάω εγώ για σπάσιμο του σωλήνα της γεώτρησης, μιλάω για αστοχίες στον περιβάλλοντα χώρο

  ===================================================================

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΣΕ  ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

  PDF]οικολογικες συνεπειες εξορυξης και μεταφορας πετρελαιου στο θαλασς

  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ‐ ….. να ερευνηθεί τόσο μέσα στο ίδιο είδος (γενετική ποικιλότητα), είτε μεταξύ ειδών ( …
  ======================================================================

  Έρευνα ΣΟΚ: ¨Τα πετρέλαια προκαλούν τους σεισμούς σε Κεφαλλονιά και Ιόνιο¨;

   

  ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ HOT DOC ΠΟΥ ΑΝ ΙΣΧΎΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

  Τα στοιχεία μέχρις στιγμής αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση έδωσε άδεια στην νορβηγική εταιρεία PGS να προβεί σε τεχνητούς σεισμούς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα στις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο!
  Στην ουσία επέτρεψε κατά κάποιο τρόπο στο ¨ξύπνημα¨ των ρηγμάτων στην Κεφαλλονιά αλλά και στις υπόλοιπές περιοχές της έρευνας.
  Αν μπει κανείς στο site της PGS θα διαπιστώσει ότι η μέθοδός τους, προκαλεί ισχυρά σεισμικά σήματα! Στο βίντεο του παρακάτω λινκ, εξηγείται αναλυτικά ακόμη και στοιχεία για τις τεκτονικές πλάκες της Κεφαλλονιάς!
  https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=2535703C

  Όλα αυτά βγήκαν στην επιφάνεια εξαιτίας της σοβαρής καταγγελίας που έκανε η «Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Κεφαλονιάς για τους Υδρογονάνθρακες» μερικά μόλις 24ωρα μετά την επίσκεψη του κ. Σαμαρά στο σεισμόπληκτο νησί.

  Όπως καταγγέλλεται την ίδια ακριβώς ημέρα που ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτηκε εκτάκτως τη Κεφαλονιά για να διαπιστώσει ο ίδιος το μέγεθος του προβλήματος και λίγο μετά τη διατύπωση δηλώσεων για τη “Κεφαλονιά που άντεξε” και τη “Κυβέρνηση που στέκεται και θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα που άφησε ο σεισμός”, ο πολλά υποσχόμενος Υπουργός – Ειδικός επί των ενεργειακών ζητημάτων της χώρας, ο κος Μανιάτης, έσπευδε στην Αθήνα να πανηγυρίσει για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων από τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάναθρακες στο Ιόνιο (και τη Νότια Κρήτη) και τη μεταμόρφωσή τους σε μια βάση δεδομένων προσβάσιμες σε πετρελαϊκές εταιρείες, με σκοπό τη προκήρυξη διαγωνισμού για παραχώρηση στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία των “εμπορεύσιμων” θαλασσίων οικοπέδων.  
  Για το σκοπό αυτό μάλιστα, πραγματοποιήθηκε την ημέρα αυτή σύσκεψη υπό τον Υπουργό, με συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου, των εκπροσώπων της νορβηγικής εταιρείας PGS και του γαλλικού οίκου BEICIP (θυγατρική εταιρεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων).

  Αν όλα τα παραπάνω ισχύουν τότε είναι επίκαιρη παρά ποτέ η έρευνα που είχε δημοσιεύσει το περιοδικό HOT DOC ( Τεύχος 16,  Νοέμβριος 2012) . Η δημοσιογραφική έρευνα είχε τίτλο  «Τα πετρέλαια ξυπνούν τον Εγκέλαδο στο Ιόνιο» και σε αυτή , ειδικοί επιστήμονες περιγράφουν στο περιοδικό πώς μια «αθώα» γεώτρηση πάνω σε ένα ενεργά σεισμικό ρήγμα μπορεί να επηρεάσει με απρόβλεπτες συνέπειες  την σεισμικότητα της περιοχής στο Ιόνιο Πέλαγος.  

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΤΟΥ HOT DOC ( για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας)

  Τα πετρέλαια ξυπνούν τον Εγκέλαδο στο Ιόνιο

  Οι γεωτρήσεις για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο,  που προωθεί με βιαστικό τρόπο και συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση , κρύβουν μέσα τους ένα πολύ σημαντικό μυστικό .Αυτές συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση μικροσεισμών.  Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες οι γεωτρήσεις με την μέθοδο της «υδραυλικής διάρρηξης» αν πραγματοποιηθούν πάνω ή δίπλα από ένα ενεργό σεισμικό ρήγμα,  μπορεί να προκαλέσουν διατάραξη των ισορροπιών και  πρόβλημα στην γενικότερη σεισμική συμπεριφορά της περιοχής. Με δεδομένο ότι το Ιόνιο είναι η πιο ενεργά σεισμική περιοχή της Ευρώπης , με δεκάδες επικίνδυνα ρήγματα να το τέμνουν από άκρη σε άκρη , τι κινδύνους άραγε κρύβει η όλη προσπάθεια της  εξώρυξης του «μαύρου χρυσού» στη περιοχή και τι μέτρα έχει λάβει για αυτή την πιθανότητα η Πολιτεία;   

  ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ

  Στο συγκεκριμένο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν στο HD ειδικοί επιστήμονες μετά τους …ψιθύρους που κυκλοφορούν τελευταία μεταξύ των σεισμολόγων,  ότι η επιχείρηση εξόρυξης πετρελαίου  στην ευαίσθητη σεισμικά περιοχή του Ιονίου , ίσως προκαλέσει απρόβλεπτες αναταράξεις και εξελίξεις στο τοπικό σεισμικό δυναμικό .

  Γεωτρήσεις και μικροσεισμοί

  Η σχέση βαθιών γεωτρήσεων για την άντληση πετρελαίου και σεισμικών δονήσεων είναι όντως ένα πραγματικό γεγονός που έχει καταγραφεί επίσημα και έχει προκαλέσει το μεγάλο ενδιαφέρον των  Αμερικανών επιστημόνων. 

  Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία , ερευνητές της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS εκτιμούν ότι η απότομη αύξηση που καταγράφεται τελευταία στη συχνότητα των σεισμών στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ οφείλεται πιθανότητα στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Μάλιστα σημειώνουν ότι η συχνότητα δονήσεων με μέγεθος  άνω των 3 Ρίχτερ  αυξήθηκε κατά 20 φορές από τα τέλη του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, και η μεταβολή αυτή «είναι σχεδόν σίγουρα ανθρωπογενής» .

  Η έρευνα καταγράφει μια μικρή αρχικά αύξηση των σεισμών που εμφανίστηκε το 2001 κατά μήκους των συνόρων του Κολοράντο και του Νέου Μεξικού , μια περιοχή στην οποία άρχισαν τότε να εξορύσσονται μεγάλες ποσότητες μεθανίου. Μια δεύτερη και  πιο απότομη αύξηση καταγράφηκε το 2009 σε όλη τη μεσοδυτική χώρα και δείχνει να συνδέεται με τις γεωτρήσεις πετρελαίου και αερίου, από τις οποίες αρκετές βρίσκονται στο Άρκανσο και την Οκλαχόμα. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες είχαν αποδώσει τους σεισμούς στο Άρκανσο, την Οκλαχόμα και το Οχάιο στις λεγόμενες γεωτρήσεις υδραυλικής διάρρηξης ,  στις οποίες τεράστιες ποσότητες νερού, χημικών και άμμου διοχετεύονται υπό πίεση μέσα σε σχιστολιθικά πετρώματα, τα οποία θρυμματίζονται απότομα και απελευθερώνουν έτσι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που περιέχουν στο εσωτερικό τους.

  Εφιάλτης η υδραυλική διάρρηξη

  Το προβληματισμό του για την πιθανότητα της εξόρυξης πετρελαίου στο  σεισμικά ενεργό Ιόνιο , με τον τρόπο της υδραυλικής διάρρηξης σε σχέση με την σεισμικότητα της περιοχής,  εξέφρασε στο HD o σεισμολόγος Μάκης Χουλιάρας , εντεταλμένος ερευνητής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. 

  Όπως λέει  : « Ο τρόπος εξώρυξης πετρελαίου που γίνεται από το 1940 και μετά επηρεάζει τα σεισμικά ρήγματα. Οι  πετρελαϊκές εταιρείες προσπαθούν να εξορύξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου . Για να γίνει αυτό , μια από τις συνηθέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούν είναι η υδραυλική διάρρηξη . Δηλαδή σπάζουν με τη γεώτρηση τα πετρώματα της γης και βάζουν μέσα «βρώμικο» νερό το οποίο ανοίγει τους πόρους των πετρωμάτων και κάνει την εξόρυξη πιο εύκολη. Αυτός ο τρόπος της υδραυλικής διάρρηξης έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων μια σεισμική δραστηριότητα με σεισμούς που δεν ξεπερνούν τα 3 ρίχτερ . Οι δονήσεις αυτές  κυρίως οι υποθαλάσσιες δεν μπορούν να διεγείρουν μαγάλα ρήγματα . Θα πρέπει να μπει πολύ μεγάλη ποσότητα υγρού με πίεση , για να έχουμε πρόβλημα .» – εξηγεί  ο κ. Χουλιάρας και σημειώνει : « Στην κεντρική Αμερική έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας γύρω από τις γεωτρήσεις άντλησης πετρελαίου αλλά με σεισμούς κάτω των 3 Ρίχτερ .» 

   Ο Έλληνας σεισμολόγος επισημαίνει ότι στο  Ιόνιο οι εταιρείες που θα πραγματοποιήσουν εξορύξεις πετρελαίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην πάνε κοντά σε ενεργά σεισμικά ρήγματα .

  «Δεν μπορούν να πάνε πάνω σε κάποιο σεισμικό ρήγμα που έχει δραστηριότητα και να αρχίσουν να κάνουν γεώτρηση. Κάποιος πρέπει να τους επιβλέπει. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα από την πλευρά της Πολιτείας.  Και για να μην έχουμε πρόβλημα με τα  σεισμικά ρήγματα και για την προστασία του περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές.  Θα πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένα όρια για το μέγεθος της πίεσης και της ποσότητας του νερού που θα διοχετευτεί προς τα κάτω.  Προσωπικά με ανησυχούν  οι οικολογικές επιπτώσεις της όλης προσπάθειας  καθώς μέσα στην κοιλότητα του εδάφους που βρίσκεται το πετρέλαιο εισχωρεί μεγάλη ποσότητα νερού από την γεώτρηση και βγαίνει κάτι πολύ βρόμικο που αν περάσει στο περιβάλλον θα προκαλέσει σοβαρά οικολογικά προβλήματα . Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη εποπτεία και για το θέμα των σεισμικών ρηγμάτων αλλά περισσότερο και από την ρύπανση του περιβάλλοντος .» – λέει  ο κ. Χουλιάρας και τονίζει ότι το θέμα θέλει πολύ προσοχή : 

  « Θα πρέπει επίσης να γίνουν και ειδικές μελέτες επικινδυνότητας . Οι πλατφόρμες που θα στηθούν θα είναι πάνω σε μια ενεργά σεισμική περιοχή με μεγάλες πιθανότητες ισχυρού σεισμού ακόμα και δημιουργίας τσουνάμι . Τότε φαντάζεστε θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και μεγάλη καταστροφή.»   

   Σεισμοί  δίπλα στις γεωτρήσεις

   Για την πιθανότητα πρόκλησης σεισμών από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο μίλησε στο  HD και ο Θανάσης Γκανάς , σεισμολόγος -τεκτονικός γεωλόγος στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.  

  « Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία δεν προκύπτει καμιά σχέση εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού με την γεώτρηση και την άντληση του πετρελαίου. Όμως δεν μπορώ να αποκλείσω την γένεση μικροσεισμικότητας κοντά στα πεδία των γεωτρήσεων καθώς η άντληση διαταράσσει κάποιες υδραυλικές ισορροπίες. 

  Προσωπικά εκτιμώ ότι η πιθανότητα επιρροής αυτής της μικροσεισμικότητας στα μεγάλα ενεργά σεισμικά ρήγματα της περιοχής του Ιονίου είναι πολύ μικρή .

  Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η πίεση μεγάλων ποσοτήτων νερού με γεωτρύπανα σε μεγάλα βάθη μπορεί να προκαλέσει μεγάλους σεισμούς. Και φυσικά μιλάμε για γεωτρήσεις που γειτνιάζουν η χτυπάνε σεισμικά ρήγματα.» – λέει ο κ. Γκανάς και σημειώνει :

  « Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια προσπάθεια χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι με γνώμονα πάντα το συμφέρον της χώρα μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως το θέμα είναι πολύ ειδικό και δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Για να μιλήσουμε με σιγουριά θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε που θα γίνουν ακριβώς  οι γεωτρήσεις και να δούμε μετά στον χάρτη τα σεισμικά ρήγματα . Πάντως δεν με ανησυχεί τόσο η σχέση των γεωτρήσεων με τα σεισμικά ρήγματα στο Ιόνιο ,  όσο η πιθανότητα κάποιας  περιβαλλοντικής μόλυνσης από τεχνικές αστοχίες.» 

   Μπορεί να σπάσει …μπορεί και να εκτονωθεί !

   Ο Ευθύμιος Λέκκας Πρόεδρος της Γεωλογικής Εταιρείας Ελλάδας και αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ μιλώντας στο HD επισημαίνει ότι σε περιοχές μεγάλη σεισμικότητα όταν έχουμε αντλήσεις πετρελαίου από το υπέδαφος , είναι πράγματι πιθανόν να εκδηλωθεί  μια μικρή  σεισμικότητα κυρίως με πολύ μικρούς σεισμούς,  η οποία βεβαίως αυξάνει τα επίπεδα σεισμικότητας που καταγράφεται σε κανονικές περιόδους.

  « Εάν ένα σεισμικό ρήγμα βρίσκεται σε οριακά επίπεδα για να σπάσει και να ενεργοποιηθεί εκεί μπορεί η γεώτρηση και η άντληση του πετρελαίου να επιταχύνει την διαδικασία εκδήλωσης ενός σεισμικού γεγονότος  . Από την άλλη πλευρά μπορεί η ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της γεώτρησης ή της άντλησης να απομακρύνει τον κίνδυνο και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ρήγματος λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο σαν τρόπος εκτόνωσης της σεισμικής ενέργειας.» – λέει ο κ. Λέκκας και σημειώνει:

  « Εκτιμώ ότι το μέγεθος των παρεμβάσεων με την άντληση πετρελαίου στο Ιόνιο, είναι μηδαμινές μπροστά στις δυνάμεις που χρειάζονται για να ενεργοποιήσουν ένα σεισμικό ρήγμα και να έχουμε πρόβλημα.»

   Βιασύνη και προχειρότητα 

   Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η παράμετρος της μικρής έστω πιθανότητας της ενεργοποίησης  σεισμικών ρηγμάτων από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο , καθώς και άλλες πολύ σημαντικές που αφορούν την έντονη σεισμικότητα της περιοχής,  πέρασε στα «ψιλά» της φημισμένης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» στη Δυτική Ελλάδα,  η οποία ήρθε πριν από μερικές εβδομάδες για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας .                                                                       

   « Η εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου στο Ιόνιο και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που σχετίζεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. Δυστυχώς η Στρατηγική Μελέτη που ήρθε για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ήταν η αναμενόμενη καθώς δεν ήταν  δομημένη με την ανάλογη σοβαρότητα των θεμάτων για τα οποία έγινε . Η παράμετρος της ύπαρξης επικίνδυνων σεισμικών ρηγμάτων στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης και οι σχέσεις τους με τις γεωτρήσεις και την εξόρυξη του πετρελαίου , δυστυχώς δεν εξετάστηκε σοβαρά από τους μελετητές με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά σε ότι αφορά την περίπτωση ατυχήματος καθώς και της πιθανής επιρροής αυτής της δραστηριότητας στα ενεργά  σεισμικά ρήγματα. Γι αυτό το λόγο πέρασε μεν κατά πλειοψηφία , αλλά με το σκεπτικό ότι αυτή θα πρέπει να γίνει περισσότερο κατατοπιστική και να συμπληρωθεί  .

  Η τυχόν εξόρυξη του πετρελαίου στην Δυτική Ελλάδα από το Ιόνιο εκτιμούμε ότι εκτός από την πιθανή σχέση της με την σεισμικότητα της περιοχής,  θα προκαλέσει στο μέλλον μεγάλα και σοβαρότατα προβλήματα δυσανάλογα με τα κέρδη που περιμένουν οι αρμόδιοι…»  –  λέει στο HD ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Παπακωνσταντίνου.

  koutipandoras

  ==========================================================================

  Οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενεργοποιούν ρήγματα για σεισμούς; Τι δείχνει έκθεση των ΗΠΑ

  9
  SHARES
   

  Δημοσίευση: 21 Ιουλίου 2017, 9:33 μμ | Ανανέωση: Ιούλιος 21, 2017 στις 9:36 μμ

   

  Οι έρευνες για πετρέλαιο ενεργοποιούν ρήγματα για σεισμούς; Αυτό είναι το σενάριο που κυκλοφορεί στο μυαλό πολλών Ελλήνων τις τελευταίες ώρες μετά τους απανωτούς σεισμούς που πλήττουν την χώρα μας ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις ΗΠΑ έκθεση έδειξε ότι οι γεωτρήσεις προκαλούν σεισμούς. Οι έρευνες όμως;

  Η σχέση βαθιών γεωτρήσεων για την άντληση πετρελαίου και σεισμικών δονήσεων είναι όντως ένα πραγματικό γεγονός που έχει καταγραφεί επίσημα και έχει προκαλέσει το μεγάλο ενδιαφέρον των Αμερικανών επιστημόνων.

  Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία , ερευνητές της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS εκτιμούν ότι η απότομη αύξηση που καταγράφεται τελευταία στη συχνότητα των σεισμών στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ οφείλεται πιθανότητα στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

   

  Μάλιστα σημειώνουν ότι η συχνότητα δονήσεων με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ αυξήθηκε κατά 20 φορές από τα τέλη του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, και η μεταβολή αυτή «είναι σχεδόν σίγουρα ανθρωπογενής» .

  Η έρευνα καταγράφει μια μικρή αρχικά αύξηση των σεισμών που εμφανίστηκε το 2001 κατά μήκους των συνόρων του Κολοράντο και του Νέου Μεξικού , μια περιοχή στην οποία άρχισαν τότε να εξορύσσονται μεγάλες ποσότητες μεθανίου. Μια δεύτερη και πιο απότομη αύξηση καταγράφηκε το 2009 σε όλη τη μεσοδυτική χώρα και δείχνει να συνδέεται με τις γεωτρήσεις πετρελαίου και αερίου, από τις οποίες αρκετές βρίσκονται στο Άρκανσο και την Οκλαχόμα.

  Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες είχαν αποδώσει τους σεισμούς στο Άρκανσο, την Οκλαχόμα και το Οχάιο στις λεγόμενες γεωτρήσεις υδραυλικής διάρρηξης , στις οποίες τεράστιες ποσότητες νερού, χημικών και άμμου διοχετεύονται υπό πίεση μέσα σε σχιστολιθικά πετρώματα, τα οποία θρυμματίζονται απότομα και απελευθερώνουν έτσι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που περιέχουν στο εσωτερικό τους.

   

  Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geology προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα συμπεράσματά της σχετικά με το εάν η άντληση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προκαλεί σεισμούς. Ειδικότερα, η μελέτη εξετάζει το μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία της Οκλαχόμα, μία δόνηση 5,7 που έπληξε την μικρή πόλη της Prague στις 6 Νοεμβρίου 2011. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε 17 πολιτείες.

  Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, ο ένοχος δεν είναι αυτή καθαυτή η γεώτρηση, αλλά η έγχυση των λυμάτων από την άντληση πίσω στο έδαφος μετά τη γεώτρηση. Ακόμα κι αν τα λύματα είχαν ριχτεί σε παλιά πηγάδια γύρω από την Prague από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι μελετητές υποστηρίζουν ότι, καθώς οι ρωγμές που στο παρελθόν περιείχαν πετρέλαιο γέμιζαν με νερό, από το 2001 έως το 2006, το μέγεθος της πίεσης που απαιτείται για να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε το νερό υπόγεια δεκαπλασιάστηκε. Η προκύπτουσα μεταβολή της πίεσης προκάλεσε μία όχληση σε ένα κοντινό ρήγμα γνωστό ως ρήγμα Wilzetta και, στη συνέχεια, ήρθε ο σεισμός. Το πηγάδι που εξετάζει η μελέτη δεν διανοίχτηκε με την αμφιλεγόμενη τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης, γνωστής ως fracking.

  Μια αξιολόγηση της μελέτης από το Lamont-Doherty Earth Observatory του Πανεπιστημίου της Κολούμπια αναφέρει τα λόγια μίας εκ των συντακτών της μελέτης, της γεωλόγου Heather Savage της Κολούμπια: «Όταν ασκείς υπερβολική πίεση στο ρήγμα, μειώνεις την τάση που κρατά το ρήγμα καρφωμένο στη θέση του και τότε ακριβώς συμβαίνει ο σεισμός».

   

  Υπήρξαν πολλοί σεισμοί πρόσφατα σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ που παραδοσιακά δεν έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα από τον εγκέλαδο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αρκάνσας, Τέξας, Οχάιο και Κολοράντο – όλες πολιτείες όπου τυχαίνει η δραστηριότητα fracking να έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η μελέτη του Geology εκτιμά ότι κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο αριθμός των σεισμών στις κεντρικές ΗΠΑ ήταν 11 φορές πιο υψηλός από το μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών.

  Η ιδέα ότι η έγχυση νερού βαθιά στο έδαφος προκαλεί τους σεισμούς δεν είναι κάτι πρωτάκουστο ούτε καν σοκαριστικό. Είτε είμαστε υπέρ ή κατά του fracking, είναι δύσκολο να συλλάβουμε ότι η διοχέτευση δισεκατομμυρίων γαλονιών νερού και άλλων υγρών στο υπέδαφος εδώ και πολλές δεκαετίες, ίσως μια μέρα προκαλέσει μετακινήσεις στις μάζες, ιδιαίτερα όταν οι εν λόγω εδαφικές δομές έχουν μείνει ουσιαστικά ανέγγιχτες για εκατομμύρια χρόνια.

  Τα αποτελέσματα της έρευνας από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο που κυκλοφόρησε πέρυσι ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια απότομη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας στις κεντρικές ΗΠΑ ήταν το αποτέλεσμα της έγχυσης νερού σε υπόγειες κοιλότητες. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη ανησυχία ότι η γεωτρήσεις φυσικού αερίου στην Ολλανδία έχουν οδηγήσει σε κάποιους πρόσφατους σεισμούς.

  Οργανώσεις που εναντιώνονται στο fracking ελπίζουν ότι η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των ενέσιμων λυμάτων και των σεισμών θα περιορίσουν τη χρήση του fracking. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η σύνδεση αυτή δεν φαίνεται να κερδίζει μεγάλη κύμα υποστηρικτών. Ακόμη και ενώ το Τέξας ξαναγράφει το νομικό πλαίσιο των γεωτρήσεων, η πολιτεία δεν εξετάζει τη σχέση. Ούτε η Καλιφόρνια, η οποία δεν είναι ξένη προς τους σεισμούς.

  Οι υποστηρικτές του Fracking υποστηρίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν κενά και ότι ο περιορισμός του fracking θα επιφέρει πολύ σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις από τις ζημιές που μπορούν να προκαλέσουν μερικοί σεισμοί. Σε μια συζήτηση on line που αναρτήθηκε το Δεκέμβριο από το Πανεπιστήμιο Tufts, ο Bruce McKenzie Everett, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων Fletcher του Tufts και βετεράνος με εικοσαετή καριέρα στην ExxonMobil, σχολίαζε: «Αν επιβάλλαμε αυτή τη στιγμή μορατόριουμ στο νέο fracking, η τιμή του φυσικού αερίου θα ανέβαινε. Αυτό σημαίνει ότι θα ανέβαινε και η τιμή του ρεύματος και θα ακολουθούσε και η θέρμανση».

  Στη Νέα Υόρκη, όπου οι ρυθμιστικές αρχές της πολιτείας μελετούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκμετάλλευσης τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας απέρριψε τον κίνδυνο των σεισμών, αν και είχε προσλάβει έναν γεωλόγο της Κολούμπια για να το εξετάσει.

  Ας δούμε τι έχει πει για το θέμα ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης αναφερόμενος στις γεωτρήσεις στο Κατάκολο που ξεκινούν άμεσα. Αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης ρηγμάτων αλλά και καταστροφής του περιβάλλοντος.

  Ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είπε στο «Ράδιο Γαμμα» ότι δεν αποκλείει φαινόμενο blowout, όπως έγινε στον κόλπο του Μεξικού, ενώ αναφέρει πως στην Πολιτεία της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ στην οποία δεν γίνονται ποτέ σεισμοί, άρχισε η γη να τρέμει με 5,7 Ρίχτερ.

  Ο Άκης Τσελέντης ξεκαθάρισε από την αρχή πως δεν είναι αντίθετος με την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Ελλάδος. Όμως ζητά αυτή η εκμετάλλευση να γίνει σωστά, και όχι όπως πάνε. «Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή της Δυτικής Ελλάδος είναι η πιο σεισμική περιοχή της Ευρώπης και μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου. Να μην ξεχάσουμε επίσης πως το βασικό μας προϊόν είναι το τουριστικό προϊόν»…

  Ο καθηγητής σεισμολογίας θεωρεί πως το εγχείρημα που ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες στο Κατάκολο είναι «μαύρη κατάρα». Λέει χαρακτηριστικά: «Θεωρώ πως αυτό που πάει να γίνει δεν είναι να βρουν τον μαύρο χρυσό, αλλά το όλο εγχείρημα θα είναι μαύρη κατάρα, γιατί στην εποχή των εναλλακτικών ενεργειών θα πρέπει να κοιτάξουμε αλλού και όχι στην πίσσα! Αλλά αυτό είναι πολιτική.

  Σίγουρα όμως θα πρέπει να ξέρει η εταιρεία που να βάλει το τρυπάνι. Εδώ ένα Νοσοκομείο φτιάχνεις και κάνεις την λεγόμενη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας. Κάνεις μία επέκταση σχεδίου πόλεως και λες στον Δήμρχο πρόσεξε εδώ δεν θα επεκταθείς. Και αυτό στο δείχνει η μικροζωνική μελέτη» λέει ο καθηγητής επισημαίνοντας πως τιποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει. Για να ξεδιπλώσει στην συνέχεια την επιχειρηματολογία του, που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους…

  Κίνδυνος ενεργοποίησης ρηγμάτων! Θα κόψει την γεώτρηση σαν … καρότο!
  Ο καθηγητής σεισμολογίας είναι κατηγορηματικός ως προς την πρόκληση σεισμών από τις γεωτρήσεις.

  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Κόσμος της Πάτρας» τόνισε: «Η άντληση του πετρελαίου προκαλεί δευτερογενή γέννηση σεισμών, προκαλεί ενεργοποίηση ρηγμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω χίλια παραδείγματα. Κλασικό παράδειγμα το παράδειγμα της Οκλαχόμα. Μία περιοχή εντελώς ασεισμική, στην οποία η άντληση προκάλεσε σεισμό κοντά στα 5,7 Ρίχτερ. Και με τεράστια σεισμική αλληλουχία. Εκεί δεν γίνονταν καθόλου σεισμό. Και δεν λέω να προκαλέσει σεισμό στο Ιόνιο και να καταστραφούν τα νησιά μας γιατί τα νησιά είναι θωρακισμένα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο σεισμός μπορεί να κόψει την γεώτρηση… σαν καρότο! Και επειδή μιλάμε για κοιτάσματα υψηλών πιέσεων τότε θα έχουμε το φαινόμενο blowout. Δεν μπορεί να δουλέψει και το πετρέλαιο βγαίνει πάνω. Και καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει! Ενδεχόμενο να υπάρξει ρύπανση… όπως στο Μεξικό! «Το φαινόμενο blowout συνέβη στον Κόλπο του Μέξικο» συνεχίζει ο καθηγητής.

  «Εκεί είχαμε 4 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο που βγήκαν στις ακτές και καταστράφηκαν ολόκληρες κοινωνίες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικά γελοία περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε. Πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μία λεπτομερής μικροζωνική μελέτη του βυθού. Πρέπει με τεχνικές να δούμε που είναι τα σεισμογόνα ρήγματα, και δεύτερον εφόσον τοποθετηθεί η γεώτρηση και αρχίσει η πρώτη φάση της άντλησης να υπάρχουν δίκτυα τοπικά, υπάρχουν σήμερα τέτοιες τεχνικές με συστοιχία σεισμικών ραντάρ, με τα οποία εντοπίζουμε πολύ μικρούς σεισμούς. Για παράδειγμα βλέπω σήμερα σεισμούς στην Κεφαλλονιά, της τάξης του 0,2 Ρίχτερ στα 200 χιλιόμετρα. Επομένως πρέπει κατά τη διάρκεια της άντλησης να παρακολουθούμε, μήπως έχουμε ενεργοποίηση κάποιου κοντινού ρήγματος και μήπως έχουμε μετατόπιση επικέντρου προς την περιοχή της γεώτρησης. Και αυτό το γελοίο επιχείρημα που ακούω από τους ανθρώπους κάποιων εταιρειών, τα παπαγαλάκια τα λεγόμενα, ότι επειδή έχουν εύκαμπτα στελέχη γεωτρήσεων, δεν πρόκειται να σπάσουν, μα δεν μιλάω εγώ για σπάσιμο του σωλήνα της γεώτρησης, μιλάω για αστοχίες στον περιβάλλοντα χώρο».

  ============================================================

  Αύριο το πρωί στην Ελεούσα Ιωαννίνων στο Δήμο Ζίτσας στις 8:30 το πρωί, επιτροπή κατοίκων χωριών του Δήμου έχουμε ραντεβού με το Δήμαρχο για να κάνουμε γνωστά αιτήματα μας που ως κύριο άξονα έχουν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση που έδωσαν σχετικά με την αδειοδότηση για έρευνες των πετρελαϊκων εταιρειών σε κοινοτικά δημοτικά ακίνητα..

  Θα ζητήσουμε περεταίρω ενημέρωση απο τις αναδόχους εταιρείες και διοργάνωση ημερίδας απο επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, ιατρούς και αλλων ειδικοτήτων που θα επισημάνουν τις συνέπειες για τη ζωη των κατοίκων, την υγεία τους, καθώς και εκείνες που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τη χλωρίδα και την πανίδα της ΗΠΕΙΡΟΥ.

  Οποιοσδήποτε απο τον Δ. Ζίτσας αλλά και απο όλη την Ηπειρο ενδιαφέρεται μπορεί να παραβρεθεί για την στήριξη αυτής της προσπάθειας. Ολοι οι ΔΗΜΟΙ οφείλουν να ενημερώσουν!!!

  Αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής μας και το μέλλον αυτού του τόπου!!!!

  Πηγή: http://tinyurl.com/yaccchw8

   
 • lithari 3:41 pm on 08/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Η προσευχή αυτή, είναι αρχαία. Είναι αχειροποίητος! Εμφανίστηκε στον προθάλαμο της Μονής στο Κρέμλ της Εκκλησίας του Μιχαήλε Αρχιστράτιγε (Αρχιστράτηγου Μιχαήλ). Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, ο άνθρωπος που θα διαβάσει αυτήν την προσευχή, από την ημέρα εκείνη, δεν θα τον αγγίζει ούτε διάβολος, ούτε κακός άνθρωπος και με κολακεία δεν θα προσβληθεί η καρδιά του. Καί αν πεθάνει, τότε και κόλαση η ψυχή του δεν θα πάρει. ΜΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ… ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΚΟ…!!! 

  ΜΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ… ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΚΟ…!!!

  Η προσευχή αυτή, είναι αρχαία. Είναι αχειροποίητος! Εμφανίστηκε στον προθάλαμο της Μονής στο Κρέμλ της Εκκλησίας του Μιχαήλε Αρχιστράτιγε (Αρχιστράτηγου Μιχαήλ).

  Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, ο άνθρωπος που θα διαβάσει αυτήν την προσευχή, από την ημέρα εκείνη, δεν θα τον αγγίζει ούτε διάβολος, ούτε κακός άνθρωπος και με κολακεία δεν θα προσβληθεί η καρδιά του. Καί αν πεθάνει, τότε και κόλαση η ψυχή του δεν θα πάρει.
  Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε! Απόστειλον, Κύριε, τον Σον Αρχάγγελον Μιχαήλ, επί τον δούλον Σου (όνομα) ίνα ρύσης με από εχθρών ορατών και αοράτων.

  «Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δος ειρήνην και ευημερίαν τω Σω δούλω (όνομα).

  Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τους πολεμούντας με, ποίησον αυτούς ώσπερ αμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνιν.

  Ω Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Αρχιστράτηγε, Πρώτε των εξαπτερύγων Χερουβείμ και Σεραφείμ και πάντων των Αγίων, γενού μοι προστάτης και βοηθός εν ταίς θλίψεσι και ταίς στενοχωρίαις μου, εν τη ερήμω, εις τας οδούς, εις τους ποταμούς, και εν τη θαλάσση γενού μοι γαλήνιος λιμήν.

  Σώσον με, Αρχάγγελε Μιχαήλ, από των πονηριών του διαβόλου, όταν ακούσης με, τον αμαρτωλόν δούλον (όνομα), καλούντα το όνομά Σου το Άγιον. Γενού μοι βηθός ταχύς και επάκουσον της προσευχής μου.

  Ω Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας τους εναντίους μου τη δυνάμει του Τίμιου και Ζωοποιού Ουράνιου Σταυρού του Κυρίου, ευχαίς της Υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων, των Αποστόλων, του Αγίου Προφήτου Ηλιού, του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, του Αγίου Ανδρεου του διά Χριστόν Σαλού, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα και Ευσταθίου και πάντων Σου των Αγίων.

  Ω Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει με τον αμαρτωλόν δούλον Σου (όνομα), σώσον με από σεισμού, πλημμύρας και πυρός, από αοράτων εχθρών, από ανοήτου θανάτου, από παντός κακού και από πονηρών δαιμόνων, Μέγα Μιχαήλ Αρχάγγελε Κυρίου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
  Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ

  πηγη

   
 • lithari 11:38 pm on 06/11/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Καθημερινός τύπος των Ιωαννίνων – TV – ενημερωτικά sites… Όλες οι τοπικές εφημερίδες, o Καθημερινός τύπος των Ιωαννίνων – TV – ενημερωτικά sites,Online τοπική TV, sites κλπ… 

  Όλες οι τοπικές εφημερίδες, online τοπική TV, sites κλπ
  Καθημερινός τύπος των Ιωαννίνων – TV – ενημερωτικά sites

  Όλες οι τοπικές εφημερίδες, online τοπική TV, sites κλπ

  Καθημερινός τύπος των Ιωαννίνων – TV – ενημερωτικά sites

  1.   ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ  :  Πρωινός Λόγος           καθημερινή εφημερίδα

  2.   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ  :  Ηπειρωτικός Αγών   καθημερινή εφημερίδα

  3.   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                  καθημερινή εφημερίδα

  4.  ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ   Νέοι Αγώνες                  καθημερινή εφημερίδα

  5.  ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ  Πρωινά Νέα                   καθημερινή εφημερίδα

  6.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ         : Ανεξάρτητος                  καθημερινή εφημερίδα 

   7.  vimanews.gr        : vimanews.gr     καθημερινό ειδησεογραφικό site

  7.  ΗΠΕΙΡΟΣon line         EPIRUS on line.gr       καθημερινό site

  8. Epirusgate  EPIRUS GATE   καθημερινό blog  

   10. ΗΠΕΙΡΟΣ Post             epirusPOST.gr              καθημερινό site

  9. ITV                               : ΤΗΛΕΟΤΑΣΗ ITV         τηλεοπτικός σταθμός

  10. TV1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ TV1        τηλεοπτικός σταθμός

  11. BHMA TV             ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΗΜΑ TV       τηλεοπτικός σταθμός

  12. epirus.tv                     :epirus.tv                        καθημερινό site

  13. ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ              : Τα Γιάννινα                  καθημ/νό site, εβδ/διαία εφ/ρίδα

  14. ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ        :  epirus-ellas.gr          καθημερινό site

  15. ioannina24                 ioannina24.gr              καθημερινό site

  16. ioanninavoice          : ioanninavoice.gr          καθημερινό site

   19. Ο παλμός της Ηπείρου palmosipirou.gr      καθημερινό site

   20. ΗΠΕΙΡΟΣcorner         : epiruscorner               καθημερινό blog

  17. PHGH                                                                                                                                  

  =========================================================================

  http://dhmotika.listen2myshow.com
  http://dhmotika.radio12345.com
  http://dhmotika.radiostream123.com

  http://dhmotika.radiostream321.com
  http://217.147.94.171:39389/listen.pls
  http://myradiostream.com/dhmotika

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση