Σκέψου…δεν είναι παράνομο…να παράγουν καταναλωτές ρεύμα?… μπορούν πλέον να παράγουν το δικό τους ρεύμα …Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να παράγουν το δικό τους ρεύμα… Σημαντικό στοιχείο είναι όμως η εντοπιότητα της πλειοψηφίας των μελών, καθώς τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να είναι αυτές που απολαμβάνουν τα οφέλη. Μάλιστα, για να αποφευχθούν τάσεις συγκεντροποίησης, εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, έχει οριστεί ανώτατο όριο 20% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο που μπορεί να αποκτήσει κάθε μέλος – με μόνη εξαίρεση τους ΟΤΑ, για τους οποίους το «πλαφόν» είναι το 40%…Αρθρο 27.ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342… Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας…Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας πα− ραγωγής πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο ή όμορα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά κυριότητα ή βρίσκοντα…ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Α. 1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθ− μού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από…Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά πο− σοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού…

Ένας νέος θεσμός που δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από καταναλωτές, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργείται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Πρακτικά δίνονται κίνητρα συνεργασίας ώστε οι ΑΠΕ να μην είναι υπόθεση μόνον των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά αντίθετα να μπορούν οι διάφορες κατηγορίες καταναλωτών να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που «καίνε». Η προοπτική αυτή γίνεται εφικτή χάρη στη δυνατότητα για αποκεντρωμένη παραγωγή ρεύματος που δίνουν οι ΑΠΕ, αλλά και «εργαλεία» όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).

Έτσι, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, ενώ ακόμη και απλοί ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά τους λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα μπορούν να χαράξουν μία τοπική ενεργειακή πολιτική, ώστε για παράδειγμα να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια ή να ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση.

Μία Ενεργειακή Κοινότητα θα μπορεί να παράγει, να πουλά ή να ιδιοκαταναλώνει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας. Επίσης, θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, να εγκαθιστά συστήματα τηλεθέρμανσης και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται υποδομές και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. ηλεκτρικά).

Ποιους αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα θα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως και ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Για τη σύσταση μίας Ενεργειακής Κοινότητας θα απαιτούνται τουλάχιστον πέντε μέλη, στην περίπτωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εκτός ΟΤΑ).

Αντίθετα, θα απαιτούνται τρία μέλη στην περίπτωση που η σύστασή της γίνεται μόνο από ΟΤΑ (και μάλιστα δύο στις νησιωτικές περιοχές), ενώ αν θελήσουν να συμπράξουν δύο ΟΤΑ, θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Σημαντικό στοιχείο είναι όμως η εντοπιότητα της πλειοψηφίας των μελών, καθώς τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να είναι αυτές που απολαμβάνουν τα οφέλη. Μάλιστα, για να αποφευχθούν τάσεις συγκεντροποίησης, εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, έχει οριστεί ανώτατο όριο 20% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο που μπορεί να αποκτήσει κάθε μέλος – με μόνη εξαίρεση τους ΟΤΑ, για τους οποίους το «πλαφόν» είναι το 40%.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό στο συνεταιριστικό κεφάλαιο δεν θα αυξάνει το «ειδικό βάρος» οποιουδήποτε μέλους στη λήψη αποφάσεων. Κι αυτό γιατί σε κάθε μέλος θα αντιστοιχεί μία ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει.

Κίνητρα

Τα μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων ξεκινούν από τους σταθερούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για πέντε έτη, εκτός από τα μικρά νησιά, όπου η αντίστοιχη χρονική περίοδος επεκτείνεται στη δεκαετία. Επίσης, οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και να αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Με δεδομένο πως οι συμπράξεις θα κινούνται γύρω από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αρκετά ακόμη κίνητρα αφορούν ειδικά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Έτσι, ένα σημαντικό κίνητρο είναι πως οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να αξιοποιούν τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), κάτι που προς το παρόν επιτρέπεται μόνο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς.

Επίσης, οι συγκεκριμένες μονάδες θα έχουν προτεραιότητα στην αδειοδότηση, θα απαλλάσσονται από το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής, ενώ θα καταβάλλουν μειωμένα ποσά εγγυητικών επιστολών για εγγραφή στο μητρώο συμμετεχόντων.

Την ίδια στιγμή, θα απολαμβάνουν όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, θα απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος 1,7% όταν συμμετέχει ΟΤΑ στην Ενεργειακή Κοινότητα, ενώ θα καταβάλλουν 60.000 ευρώ ως ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας.

Τέλος, για τις Ενεργειακές Κοινότητες θα ισχύουν ειδικοί και πιο ευνοϊκοί όροι στην περίπτωση που διαχειρίζονται υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Κατ’ ανάλογο τρόπο, θα απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς όσες λειτουργούν συστήματα τηλεθέρμανσης, εγκαθιστώντας μία μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας.

Πηγή: news247.gr

====================================================

Αρθρο 27. Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η υποπαράγραφος Ι.2. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) καταβάλλουν εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286), ετήσιο τέλος ύψους ενός (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) εγκατεστημένης ισχύος. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την οικεία άδεια παραγωγής η μέγιστη ισχύς παραγωγής των σταθμών διαφοροποιείται από την εγκατεστημένη, το ετήσιο τέλος υπολογίζεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1 €/kW) μέγιστης ισχύος παραγωγής. Ειδικά για υβριδικούς σταθμούς, το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1 €/kW) εγγυημένης ισχύος.
2. Η υποχρέωση της προηγούμενης περίπτωσης γεννάται:
α) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής, β) για σταθμούς έργων ΑΠΕ, οι οποίοι, βάσει των οικείων αδειών παραγωγής, είτε ως τμήμα ενιαίου έργου είτε ως μεμονωμένοι, συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, και για υβριδικούς σταθμούς με σύστημα αντλησιοταμίευσης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ) για λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.
3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί μέχρι 9.5.2013, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 γεννάται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α’ , β’ και γ’ της περίπτωσης 2 αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 1.1.2014 και λήγει με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγούμενου εδαφίου. Για υβριδικούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς η υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 δεν γεννάται και για το έτος 2015. Οι σταθμοί που διαθέτουν σύμβαση σύνδεσης σε ισχύ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1.
4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως πρώτο ημερολογιακό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για σταθμούς ΑΠΕ που αποτελούν τμήμα ενιαίου έργου, όπως ορίζεται στην ανωτέρω περίπτωση 2β, ως πρώτο ημερολογιακό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη άδεια παραγωγής. Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περιπτώσεων 3 και 4 της Υποπαραγράφου Ι.1.
5. Με μέριμνα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, τη ΛΑΓΗΕ Α. Ε. και τους αρμόδιους Διαχειριστές καταρτίζεται πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους της περίπτωσης 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι Διαχειριστές παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία αρμοδιότητάς τους, για τον προσδιορισμό του ετήσιου τέλους τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Ο πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πίνακας καθίσταται οριστικός και αναρτάται εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Τα στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο καταβάλλεται το τέλος.
6. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός ενός (1) μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου τέλους, καταρτίζει και δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα με τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος και ακολούθως η ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταχωρίζουν τις άδειες που παύουν να ισχύουν στο μητρώο αδειών και σταθμών που τηρούν και δημοσιοποιούν αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του πίνακα του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο διαδικτυακό τόπο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε..
7. Το ύψος του ανωτέρω τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με ανώτατο όριο το ποσό των τριών (3) ευρώ ανά κιλοβάτ (3€/kW) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός του προηγούμενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η αναπροσαρμογή. Για την αναπροσαρμογή λαμβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, με στόχο η σχέση μεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθμών προς την αντίστοιχη επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούμενης της ισχύος των λειτουργούντων σταθμών, να μην ξεπερνά το 3 προς 1. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, μετά από πρόταση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ, το τέλος μπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος βαίνει προς εξάντληση βάσει των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που έχουν ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ και β) για συγκεκριμένες τεχνολογίες.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να καθοριστεί ετήσιο τέλος και για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ίδιου ύψους με αυτό που προβλέπεται για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά θα ισχύει βάσει των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης 7 και να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι συνέπειες από τη μη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζομένων στην παρούσα Υποπαράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
9. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2 και 3, δεν καταβάλλουν το ετήσιο τέλος για τις άδειες παραγωγής σταθμών σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αποφάσεων της ΡΑΕ, με τις οποίες διαπιστώνεται όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ και χαρακτηρίζονται ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο λόγω κάλυψης του ως άνω ορίου από εκδοθείσες προσφορές σύνδεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση καταβολής του τέλους γεννάται από το ημερολογιακό έτος που έπεται της άρσης του κορεσμού.
10. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, εξαιρούνται οι κάτοχοι αδειών παραγωγής:
α) Σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). Ειδικά για άδειες παραγωγής για τις οποίες έχει εγκριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν της έκδοσης της αρχικής άδειας παραγωγής επέκταση ισχύος και έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο για την ισχύ που αναφέρεται στην αρχική άδεια παραγωγής, η εξαίρεση αφορά αυτή την ισχύ, το δε χρονικό διάστημα για την έναρξη υποχρέωσης καταβολής του τέλους για την υπόλοιπη ισχύ υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας χορήγησης της αρχικής άδειας.
β) Υδροηλεκτρικών σταθμών με ισχύ μεγαλύτερη από δεκαπέντε μεγαβάτ (15 MW).
γ) Σταθμών ΑΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 904/2011 όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή της με την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 155/2012.
11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 31.12.2016 και για το έτος 2016 έως τις 31.3.2017. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Νοσοκομεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2015 και 2016.».

================================================

N.3468/06 ΦΕΚ Α’ 129/27-6-06

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας πα−
ραγωγής πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
από σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο ή
όμορα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά κυριότητα ή
βρίσκονται στη νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών,
για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νόμιμοι
κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται:
α) Με γεωθερμική ενέργεια, από σταθμούς με Εγκατε−
στημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MWe.
β) Με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, από σταθμούς
με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100)
kWe.
γ) Από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, από σταθμούς
με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατόν
πενήντα (150) kWepeak.
δ) Με αιολική ενέργεια, από σταθμούς με Εγκατεστη−
μένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των είκοσι (20) kWe, εφό−
σον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα
Μικροδίκτυα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 2773/1999 ή από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ
μικρότερη ή ίση των σαράντα (40) kWe, εφόσον οι σταθ−
μοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά και με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των
πενήντα (50) KWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστα−
νται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
ε) Από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ έως πέντε (5)
ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνη−
τικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο
χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
στ) Από σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο
οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστο−
ποιήσεων ή μετρήσεων.
ζ) Από λοιπούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μι−
κρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθμοί
αυτοί χρησιμοποιούν Α.Π.Ε., από τις οριζόμενες στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από
αυτή των ανωτέρω περιπτώσεων.
Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄
ισχύουν, εφόσον δεν υφίσταται κορεσμός των δικτύων,
σύμφωνα με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατά την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.
2. Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας πα−
ραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που
εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συ−
νοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συ−
μπλήρωση των στοιχείων αυτών.
Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για σταθμούς πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
με Εγκατεστημένη Ισχύ έως είκοσι (20) kWe, εκτός εάν
πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη Δι−
ασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του
δικτύου, ο οποίος διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
που εκδίδεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 3. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1409
1410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
της λειτουργίας των σταθμών για τους οποίους δεν
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση κατά το προηγού−
μενο εδάφιο, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους
σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή
για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθμών
αυτών. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης, η λει−
τουργία των σταθμών αποβαίνει παράνομη. Ο αρμόδιος
Διαχειριστής ενημερώνει, στο τέλος κάθε διμήνου, τον
Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. για την εγκατάσταση
των ανωτέρω σταθμών.
3. Εξαιρούνται, επίσης, από τη λήψη άδειας παραγω−
γής οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται
στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκαταστημένη Ισχύ
μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe. Για αυτόνομους
σταθμούς με Εγκαταστημένη Ισχύ έως πενήντα (50) kW
δεν απαιτείται διαπιστωτική απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατά
την παράγραφο 2.
4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται, μετά από
αίτηση του Αδειούχου, να προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδε−
δεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών, εκτός αν συντρέχουν, αποδεδειγμένα, τεχνικοί
λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, κατά
τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης.
Με την αίτηση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο
εδάφιο συνυποβάλλονται, υποχρεωτικά, ο τίτλος της νό−
μιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού,
καθώς και η άδεια ανέγερσης, στο χώρο αυτόν, τυχόν
αναγκαίων κτισμάτων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 13
Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και από Υβριδικούς Σταθμούς
1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό
ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή μέσω Υβριδικού
Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιμο−
λογείται, σε μηνιαία βάση, κατά τα ακόλουθα:
α) Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την τιμή, σε ευρώ
ανά μεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που
απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπερι−
λαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
προηγούμενη περίπτωση γίνεται με βάση τα στοιχεία
του ακόλουθου πίνακα:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1415
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:
Τιμή Ενέργειας (€/MWh)
Διασυνδεδεμένο
Σύστημα
Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά
(α) Αιολική ενέργεια 73 84,6
(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασ-
σα
90
(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ
έως δεκαπέντε (15) MWe 73 84,6
(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊ-
κές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή
ίση των εκατό (100) kWpeak, οι οποίες εγκαθίστα-
νται σε ακίνη ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή όμο-
ρα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου
(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊ-
κές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη
των εκατό (100) kWpeak
450
400
500
450
(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλ-
λης τεχνολογίας, πλην αυτής των φωτοβολταϊκών,
με Εγκατεστημένη Ισχύ έως πέντε (5) MWe
(ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλ-
λης τεχνολογίας, πλην αυτής των φωτοβολταϊκών,
με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των πέντε (5)
MWe
250
230
270
250
(η) Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα
από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκατα-
στάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια 73 84,6
(θ) Λοιπές Α.Π.Ε. 73 84,6
(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 73 84,6
Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγω−
γούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW
και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που
διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί
να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμε−
νης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας,
σε ετήσια βάση.
2. Ειδικά, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο
χαμηλής τάσης, γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες.
3. Για την τιμολόγηση της διαθεσιμότητας ισχύος
Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας
που απορροφούν οι σταθμοί αυτοί από το Δίκτυο Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής
ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθμοί εγχέουν στο Δίκτυο
αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης
παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται στο
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού τιμολογείται, σε
μηνιαία βάση, σε ευρώ ανά μεγαβάτ εγγυημένης ισχύος
(~/MW). Η εγγυημένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά
τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η τιμή με βάση
την οποία τιμολογείται η διαθεσιμότητα ισχύος, καθο−
ρίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού.
Για την τιμολόγηση διαθεσιμότητας ισχύος λαμβάνεται
υπόψη το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και το στα−
θερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόμενου συμβατικού
σταθμού παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα
του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Το τίμημα που λαμ−
βάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιμότητα των μονάδων
ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού δεν μπορεί
να υπολείπεται του τιμήματος που καταβάλλεται για
τη διαθεσιμότητα των μονάδων του νεοεισερχόμενου
συμβατικού σταθμού παραγωγής, με αντίστοιχη ισχύ.
1416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Ως νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής
στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, λαμβάνεται υπόψη ο σταθμός παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών καυσίμων, που
λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης
της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό, με σκοπό την
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρι−
σης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται η ηλεκτρι−
κή ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχό−
μενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν
την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής
του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβρι−
δικού Σταθμού. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση
το μέσο οριακό μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι έχουν, κατά το
χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής, οι συμβατικές
μονάδες του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος για
την κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που ζητείται από
το Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και η οποία καλύπτεται,
εν προκειμένω, από τις ανωτέρω μονάδες ελεγχόμενης
παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Η τιμή που ορίζεται
στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί να είναι κατώτερη από
την τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο
για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του,
προσαυξημένη με ποσοστό 25%.
γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός
Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νη−
σιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής
του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού
Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση
το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων
βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της
άδειας παραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονά−
δες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο
Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το
είδος του σταθμού Α.Π.Ε..
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μο−
νάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού και εγχέεται απευ−
θείας στο Δίκτυο Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μπορεί
να συμψηφίζεται με την ενέργεια που απορροφά από
το Δίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθμός για την πλήρω−
ση των συστημάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωμα
συμψηφισμού αναγνωρίζεται μετά από σχετική αίτηση
του παραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια
παραγωγής κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της
άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση των
περιπτώσεων γ΄και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια
που υπολογίζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δί−
κτυο, μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό, όπως ρητά ανα−
γράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής.
4. Σε περίπτωση διασύνδεσης του Μη Διασυνδεδεμέ−
νου Νησιού με το Σύστημα, εξακολουθούν να ισχύουν
οι συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν
συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή Mη Διασυνδεδεμένων
Νησιών και του Παραγωγού, χωρίς δυνατότητα παρά−
τασής τους.
5. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 5, καθορίζονται, η διαδικασία, τα
ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
τις τιμολογήσεις που γίνονται κατά την παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου.
6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της πα−
ραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Ως βάση για την αναπροσαρμογή
αυτή λαμβάνεται η μεσοσταθμική μεταβολή των εγκε−
κριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλε−
κτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Ως μεσοσταθμική μεταβολή
των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο μέσος όρος των
επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία
τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με
την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνεται το προηγούμενο έτος.
Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η.
Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές
του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%
του δείκτη των τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καθορί−
ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αναπροσαρμογή
αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις
τιμές του πίνακα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετή−
σια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά−
γεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και
η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού,
σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών,
κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Α. 1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται,
από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθ−
μού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος
ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από
την καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήματα.
2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά
την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από
τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά πο−
σοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων
του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και
κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού,
από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η
γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το
Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των
διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα
ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται, σε αυτούς,
ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που
είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του κάθε Ο.Τ.Α. ή,
προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστη−
μένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe,
ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που
είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Αν η
γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το
Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του
ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται
σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της
γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε
Ο.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται
ΦΕΚ 129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1421
1422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
με τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από
τον αρμόδιο Διαχειριστή.
3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγ−
γράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού
εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από
σταθ−μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώ−
σιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά
και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση
έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός των ορίων
του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι
εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύν−
δεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια
του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλε−
ση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του
οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική
σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών
πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν
στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου
κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της
αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ει−
δικό τέλος.
4. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταμειακή υπη−
ρεσία, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατατίθενται στην
οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), υπέρ του
δικαιούχου Ο.Τ.Α., ο οποίος και ενημερώνεται εγγρά−
φως.
5. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι
Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό
Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαι−
ούχο, κατά το προηγούμενο έτος.
6. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας
ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, από τους
δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από
το ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική
έκθεση, στο τέλος κάθε έτους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται
η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του πα−
ρόντος άρθρου.
Β. 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που
ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004
(ΦΕΚ 261 Α΄) για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλε−
κτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και αντιστοιχούν στις δαπάνες
έργων επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο
περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωσή τους, στην κυριότη−
τα του Κυρίου του Συστήματος ή του Δικτύου, κατά τα
οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και τις
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσι−
οδότησή του, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου
10 του ν. 3299/2004.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η μέθοδος και
τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης των δαπανών κα−
τασκευής των έργων που αναφέρονται στην προηγού−
μενη παράγραφο στις περιπτώσεις που περισσότεροι
του ενός χρήστες συνδέονται με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
και προκύπτουν θέματα επιμερισμού του κόστους της
σύνδεσης αυτής με επιστροφή ποσών στους αρχικά
συνδεόμενους χρήστες.
3. Η ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2
καταλαμβάνει και τις εγκριτικές αποφάσεις Επενδυτικών
Σχεδίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις που
έχουν κατατεθεί για την υπαγωγή τους στις διατάξεις
του νόμου αυτού.
Γ. Στο τέλος του πρώτου στίχου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ
145 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.
3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), μετά τη λέξη «Κέρκυρα» δια−
γράφεται το κόμμα και προστίθεται η φράση «και στο
νομό Χαλκιδικής».
Δ. 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3438/
2006 (ΦΕΚ 33 Α΄) στους στίχους 13 και 14 διαγράφεται
η φράση: «για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα που ορί−
ζονται στην παράγραφο 5.».
2. Στο άρθρο 4 του ν. 3438/2006 προστίθεται παρά−
γραφος 3, ως εξής:
«3. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται
πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) του Προέδρου και τρεις
(3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., για την
υποστήριξη του έργου τους.
Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοι−
χες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστημονικού
Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά,
αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).»

 
http:/myradiostream.com/dhmotika

 

http://dhmotika.listen2myshow.com

http://dhmotika.radio12345.com

http://dhmotika.radiostream123.com

http://dhmotika.radiostream321.com
http://217.147.94.171:39389/listen.pls
http://myradiostream.com/dhmotika