Δήμου Ζίτσας, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-11-17 ….(Ειδική)…Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-11-17…ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σφήκας Νικόλαος 8.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

Δήμος Ζίτσας

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-11-17 (Ειδική)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος,  επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 29-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του  Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

==================================================

http://www.okairos.gr/widget/loader/30b8ce08695872a0c97272a1231d154d

=============================================================

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτικήδημόσιασυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 29-11-2017ημέρα   Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 24 Νοέμβριος 2017

\================================================================

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρα: Ελεούσα

Τηλ.: 26533 60014

              

                  Ελεούσα     24 – 11 – 2017

                  Αριθ. Πρωτ.:  –  19029 –

Π Ρ Ο Σ

Α) Δήμαρχο Ζίτσας κ. Πλιάκο Μιχαήλ.

Β)Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

    Γ) κ. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας, καθώς και κ.κ. Προέδρους και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Δ) κ.κ. Πρόεδροι & αναπληρωτής Πρόεδρος Τοπικών Συμβουλίων Νέων

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 29-11-2017 ημέρα   Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

                                

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Χορήγηση εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για την υποβολή ένστασης σχετικά με την πρόταση με τίτλο: «Social Agribusiness and Farmworkers CooperativesAgriFarm»  στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020)» 

2.-Έγκριση μελέτης του έργου: «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Μολοσσών και Ευρυμενών» του Δήμου Ζίτσας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

  3.-Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας» με κωδ.Ο.Π.Σ. 5001347 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα.

  4.-Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ».

  5.-Χορήγηση ή μη ατομικών ειδών προστασίας-γάλακτος παρελθόντων ετών σε σχολικές καθαρίστριες.

  6.-Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εργασιών: «Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων».

  7.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σφήκας Νικόλαος

  8.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

  9.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.6Α της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

 10.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

  11.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.2Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

  12.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 2MW, στο Ο.Τ.16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία «BIOMETHANE Μ.Ι.Κ.Ε.»

  • Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα.

 13.-Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων.  

                                                            

                                                             Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                          ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 Κοινοποίηση:

1.-κ.κ. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων                                

Υπηρεσιών Δήμου, για δικές τους  ενέργειες                                          

2.-κ. Δρόσο Ιωάννη, υπάλληλο Δήμου,                           

Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου                                             Ακριβές Αντίγραφο

                                                                             Μ.Ε.Δ.

.                                                                                                                          

                                                                          ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Προς ενέργεια:

Α. κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Ζίτσας

     1.   Σταλίκας Γεώργιος του Αλέξανδρου

2.     Βότσικας Αλκιβιάδης του Βασιλείου

3.     Σφήκας Νικόλαος του Κων/νου

4.     Γεωργούλη Γιαννούλα του Ιωάννη

5.     Ράρρας Φώτιος του Δημητρίου

6.     Καρατασίτσας Ανέστης του Κων/νου

7.     Μαλισσόβας Παναγιώτης του Αποστόλου

8.     Γρίβας Περικλής του Βασιλείου

9.     Μάστακας Θωμάς του Ευαγγέλου

10.  Μιχάλης Στέφανος του Πέτρου

11.  Μπότσιου Δήμητρα του Ιωάννη

12.  Λάμπρου Δημήτριος του Νικολάου

13.  Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα του Γεωργίου

14.    Παπαγιαννόπουλος Χρήστος του Αποστόλου

15.  Γκουγιάννος Ευάγγελος του Σωτηρίου 

16.  Γαρδίκος Βασίλειος του Σταύρου

17.  Τσακανίκας Δημήτριος του Θεοδώρου

18.  Λεοντίου Κων/νος του Ιωάννη

19.  Γκαραλέας Δημήτριος του Βασιλείου

20.  Xανδόλιας Απόστολος του Βασιλείου

21.  Καλογήρου Ιωάννα του Κων/νου

22.  Βούζας Χρυσόστομος του Γεωργίου

23.  Στέφος Θεόδωρος του Στέφου

24.  Καλόγηρος Δημήτριος του Ευαγγέλου

25.  Τζίμας Δημήτριος του Ανδρέα

26.  Ματσάγκας Εμμανουήλ του Ιωάννη

 

Β.  κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριο του Παναγιώτη προκειμένου να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στο 8ο , 9ο , 10ο , 11ο  και 12ο  θέμα.

Γ. κ.κ. Πρόεδροι Συμβουλίων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                                                                                                        

α/α

 

1

2

3

4

5

6

Ονοματεπώνυμο

 

Παπαγεωργίου Κων/νος (Ροδοτοπίου)

Κυριακόπουλος Χρήστος ( Μεγάλου Γαρδικίου )

Γκαρώνας Βασίλειος (Ζωοδόχου)

Ντέλλας Βασίλειος (Άνω Λαψίστας)

Ντάνας Μιχαήλ (Κάτω Λαψίστας)

Χήτος Ευάγγελος (Νεοχωρίου)

 

Θέμα στο οποίο συμμετέχει

8ο , 9ο , 10ο , 11ο , 12ο  8ο , 9ο , 10ο , 11ο  ,12ο  

 8ο , 9ο , 10ο , 11ο  , 12ο 

 8ο , 9ο , 10ο , 11ο  , 12ο

  8ο , 9ο , 10ο , 11ο  , 12ο

  8ο , 9ο , 10ο , 11ο  , 12ο   

 

 

  1. Προς ενημέρωση (με την παράκληση να παραστούν):

 Α.  κ.κ. Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων:

1.     Πατούνας Σπυρίδων (Αγίου Ιωάννη)

2.     Μπάρτζιος Χρηστάκης (Χρήστος) (Βουνοπλαγιάς)

3.     Νούλη Περικλή (Ζίτσας)

4.     Μπεσέλας Γεώργιος ( Κληματιάς)

5.     Καραμούτσιου Μαίρη Μεταμόρφωσης

6.     Μπαλαντάνης Ηρακλής (Πετσαλίου)

7.     Κώτσιας Νικόλαος (Πρωτόπαππας)