Updates from Σεπτεμβρίου, 2017 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 5:49 pm on 28/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Σε… “γλωσσοτρώνε”; Είναι μια ερώτηση που συχνά ακούγεται μέσα στην οικογένεια ακόμη και ανάμεσα σε φίλους, όταν υπάρχουν κάποια ατυχή συμβάντα. Δείτε παρακάτω την καλύτερη προσευχή την οποία προτείνει κατά της γλωσσοφαγιάς, ένας μεγάλος άγιος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Άρσένιος:Σε… “γλωσσοτρώνε”; …ΔΥΝΑΤΗ…Προσευχή Για Την Γλωσσοφαγιά Απο Το Άγιον Ορoς 

  Σε… “γλωσσοτρώνε”; Είναι μια ερώτηση που συχνά ακούγεται μέσα στην οικογένεια ακόμη και ανάμεσα σε φίλους, όταν υπάρχουν κάποια ατυχή συμβάντα. Δείτε παρακάτω την καλύτερη προσευχή την οποία προτείνει κατά της γλωσσοφαγιάς, ένας μεγάλος άγιος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Άρσένιος:

  “Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

  Παναγία τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

  Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

  Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

  Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

  Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

  Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών, σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

  Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιόν του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος.

  Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω

   

  Βασιλεί ημών Θεώ.

  Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.

  Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

  Ψαλμός 73
  ΙΝΑΤΙ απώσω, ο Θεός, εις τέλος; ωργίσθη ο θυμός σου επί πρόβατα νομής σου; 2 μνήσθητι της συναγωγής σου, ης εκτήσω απ ἀρχῆς· ελυτρώσω ράβδον κληρονομίας σου, όρος Σιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτώ. 3 έπαρον τας χείράς σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσατο ο εχθρός εν τοις αγίοις σου.

  4 και ενεκαυχήσαντο οι μισούντές σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν. 5 ως εις την έξοδον υπεράνω, 6 ως εν δρυμώ ξύλων αξίναις εξέκοψαν τας θύρας αυτής επί το αυτό εν πελέκει και λαξευτηρίω κατέρραξαν αυτήν.

  7 ενεπύρισαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γην εβεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου.

  8 είπαν εν τη καρδία αυτών αι συγγένειαι αυτών επί το αυτό· δεύτε και καταπαύσωμεν πάσας τας εορτάς του Θεού από της γης.

  9 τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτι προφήτης, και ημάς ου γνώσεται έτι. 10 έως πότε, ο Θεός, ονειδιεί ο εχθρός, παροξυνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος; 11 ινατί αποστρέφεις την χείρά σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος; 12 ο δε Θεός βασιλεύς ημών προ αιώνων, ειργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. 13 συ

  εκραταίωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. 14 συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαοίς τοις Αιθίοψι. 15 συ διέρρηξας πηγάς και χειμάρρους, συ εξήρανας ποταμούς Ηθάμ. 16 ση εστιν η ημέρα, και ση εστιν η νυξ, συ κατηρτίσω φαύσιν και ήλιον.

  17 συ εποίησας πάντα τα ωραία της γης· θέρος και έαρ, συ έπλασας αυτά. 18 μνήσθητι ταύτης· εχθρός ωνείδισε τον Κύριον, και λαός άφρων παρώξυνε το όνομά σου. 19 μη παραδώς τοις θηρίοις ψυχήν εξομολογουμένην σοι, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλος. 20 επίβλεψον εις την διαθήκην σου, ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών.

  21 μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχυμένος· πτωχός και πένης αινέσουσι το όνομά σου. 22 ανάστα, ο Θεός, δίκασον την δίκην σου· μνήσθητι του ονειδισμού σου του υπό άφρονος όλην την ημέραν. 23 μη επιλάθη της φωνής των ικετών σου· η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη δια παντός.

  Ευαγγέλιο
  Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 12/33-37
  Η ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν, η ποιήσατε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν αυτού σαπρόν· εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. 34 γεννήματα εχιδνών, πως δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. 35 ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά.

  36 λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως· 37 εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση.

  Κομβοσχοίνι: Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» & «Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών».
  Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. phgh=

   
 • lithari 2:00 pm on 28/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Ήταν μια μάχη άγνωστη, μια μάχη που έδωσαν οι ουσιαστικά άοπλες γυναίκες της Μάνης…Είναι η κλασσική φιγούρα της κυράς του χωριού, που είναι τόσο γνώριμη σε όλους μας, αυτής με τη μαντήλα, το φακιόλι, στο κεφάλι, με το μακρύ μέχρι τις πατούσες των ποδιών φόρεμα. Φιγούρα αγριεμένη, με βαθιές σκαμμένες ρυτίδες στο πρόσωπο που κραδαίνει απειλητικά ένα μεγάλο δρεπάνι… 

  Η Ιστορία της Μανιάτισσας με το Δρεπάνι

   

  Στην καρδιά της Μάνης λοιπόν , στο δρόμο για το «τουρισταδικο» σπήλαιο μερικά μέτρα πριν ένα μεγάλο άγαλμα που ξεπροβάλλει μέσα από θάμνους και ελιές προκαλεί ερωτηματικά.

   

  Το Σπήλαιο του Δυρού πηγαίνοντας στη Μάνη θεωρείται ένα από τα καλύτερα του κόσμου και κάθε χρόνο εκεί συρρέουν χιλιάδες επισκέπτης από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να ακολουθήσουν μια θαυμαστή υπόγεια διαδρομή με βαρκάκι μέσα στο νερό και μέσα από εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

  Είναι η κλασσική φιγούρα της κυράς του χωριού, που είναι τόσο γνώριμη σε όλους μας, αυτής με τη μαντήλα, το φακιόλι, στο κεφάλι, με το μακρύ μέχρι τις πατούσες των ποδιών φόρεμα. Φιγούρα αγριεμένη, με βαθιές σκαμμένες ρυτίδες στο πρόσωπο που κραδαίνει απειλητικά ένα μεγάλο δρεπάνι…
  Πάνω της έπεσα και γω, πηγαίνοντας για το Σπήλαιο με τους σταλακτίτες . Σταμάτησα, την κοίταξα με απορία και σεβασμό και σήμερα που έφθασε και το πλήρωμα του χρόνου, έγινε η αφορμή για τις « Ιχνηλασίες»…

  Πάμε λοιπόν στο 1826, καλοκαίρι και Ιούνιος, τέτοια δηλαδή εποχή με την Ελλάδα διχασμένη και τον Ιμπραήμ με ορδές Αιγυπτίων να εισβάλλει στην Πελοπόννησο απειλώντας να καταπνίξει την επανάσταση εν τη γενέσει της.

  Ήταν μια μάχη άγνωστη, μια μάχη που έδωσαν οι ουσιαστικά άοπλες γυναίκες της Μάνης και η οποία απέκτησε μεγάλη για το έθνος μας σημασία, αφού σημειώθηκε την περίοδο που η Επανάσταση κινδύνευε να χαθεί από τις εσωτερικές έριδες που αποδυνάμωσαν τα στρατεύματα και έκαμψαν το ηθικό των αγωνιστών.

  Ο Ιμπραήμ που είχε αποβιβαστεί στη Μεθώνη έσπερνε το τρόμο, κατέκαιγε και έσφαζε τους πάντες.

  Στο Μανιάκι ο Παπαφλέσσας που επιχείρησε να τον σταματήσει σκοτώνεται μαζί με τους 300 άντρες του μετά τα απανωτά γιουρούσια του στρατού του.

  Ο εθνικός διχασμός, βρίσκεται σε όλο του το μεγαλείο με την καθαίρεση του πρόεδρου του νομοτελεστικού σώματος Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και την αντικατάστασή του από τον Κουντουριώτη και τη δημιουργία δύο κυβερνήσεων, μία υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη με έδρα την Τρίπολη και μία δεύτερη υπό τον Κουντουριώτη με έδρα το Κρανίδι.

  Τον Αύγουστο ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τη Μονεμβασιά, το Δεκέμβριο φθάνει στο Μεσολόγγι για να ενισχύσει τους πολιορκητές και στις 10-11 Απριλίου καταλαμβάνει την πολιορκημένη πόλη μετά την ηρωική έξοδο με τους 4.000 νεκρούς και τους 6.000 αιχμαλώτους.

  Οι ήττες στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων των Ελλήνων δεν άφηναν περιθώρια για αισιοδοξία. Τα αισθήματα που κυριαρχούσαν ήταν η φρίκη, η απελπισία και ο φόβος.

  Κάτω από αυτό το κλίμα ο Ιμπραήμ επιστρέφει στην Πελοπόννησο με την έπαρση του αήττητου στρατάρχη και τον τίτλο του πορθητή. Από όπου περνά σπέρνει τον όλεθρο και την καταστροφή.

  Προκειμένου, δε, να εκμηδενίσει τις πενιχρές αντιστάσεις και με σκοπό να «τιμωρήσει» τους Μανιάτες, στράφηκε προς το μοναδικό ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας, τη Μάνη.

  Στόχευε όπως εκτιμάται να την καταστρέψει ολοσχερώς, γιατί διέβλεπε ότι η ελεύθερη Μάνη ήταν μεγάλο και επικίνδυνο εμπόδιο στα σχέδιά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Πελοποννήσου.

  Φθάνοντας κοντά στη Βέργα του Αλμυρού, όπου οι Μανιάτες είχαν ταμπουρωθεί για να τον αντιμετωπίσουν, ο Ιμπραήμ απαιτεί την παράδοση όλης της Μάνης, γιατί αλλιώς –όπως διαμηνύει- «θα την περάσει όλη από το σπαθί του και δεν θα αφήσει ούτε ίχνος σπιτιού».

  Όμως ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης, ο ηγέτης των Μανιατών, απαντά σαν άλλος Λεωνίδας και υπογράφοντας το έγγραφο ως «αρχηγός των Σπαρτιατών» τού διαμηνύει: «Σε περιμένουμε με όσας διαθέτεις δυνάμεις. Οι κάτοικοι της Μάνης γράφομε και σε περιμένομε».

  Το πρωί της 22ης-6-1826 αρχίζει η διπλή επίθεση του Ιμπραήμ στη Μάνη. Με κατά μέτωπο επίθεση, με 8.000 πεζούς και 2.000 ιππείς εναντίον των περίπου 2.400 Μανιατών στη Βέργα του Αλμυρού.

  Τα πλοία αρχικά προσέγγισαν τον όρμο της Μάλσοβας, όμως μετά τον «κανονιοβολισμό» της ναυαρχίδας συνεχίζουν προς τον Όρμο του Δυρού. Στο χωριό του Δυρού δεν υπήρχε σχεδόν κανένας Μανιάτης και οι δυνάμεις του Ιμπραήμ αρχίζουν να αποβιβάζονται τα ξημερώματα της 22ας προς την 23η Ιουνίου.

  Στη Βέργα ο στρατός του Ιμπραήμ κυριολεκτικά αποδεκατίζεται από τους ηρωικά μαχόμενους Μανιάτες.

  Η ίδια πανωλεθρία περίμενε τον επαρμένο σερασκέρη και στο δεύτερο μέτωπο που άνοιξε στην «καρδιά» της Μάνης, στο Δυρό, όπου οι γυναίκες με τα δρεπάνια του θερισμού, με πέτρες, με ξύλα, με τα δόντια και τα νύχια ακόμα, ξέσχισαν και θέρισαν στην κυριολεξία τις δυνάμεις του.

  Οι τρομερές σκηνές άφθαστου ηρωισμού που λαμβάνουν χώρα στο Δυρό και σ’ όλη τη γύρω περιοχή είναι απίστευτου ιστορικού και εθνικού μεγαλείου.

  Ο ακαδημαϊκός Δ. Κόκκινος αναφερόμενος στη Μάχη του Δυρού και ιδιαίτερα στις ηρωίδες της Μάνης, τους αφιερώνει τα ακόλουθα λυρικά λόγια:

  «Διά μίαν ακόμη φοράν, η δραματική και ηρωική πραγματικότης υπερέβη τας συλλήψεις των θρύλων κατά τον Ιερόν Αγώνα της ανεξαρτησίας μας.

  Όλα όσα αναφέρονται διά τας γυναίκας της Μάνης, που έτρεξαν εις την μάχην και εκρατούσαν αντί όπλων δρεπάνια, ρόπαλα και πέτρας, ξεπερνούν την φαντασίαν. Είναι ασύλληπτου πολεμικού μεγαλείου. Η Μάνη μάς έδωσε νέας Αμαζόνας…».

  Η σημασία όμως της ανέλπιστης αυτής νίκης των Μανιατισσών στο Δυρό είναι τεράστια και ωφέλησε τα μέγιστα την εθνική παλιγγενεσία καθώς οι Μανιάτισσες κατόρθωσαν κάτι που φαινομενικά φάνταζε ακατόρθωτο:

  phgh=Γράφει ο Δημήτρης Βάλλας

  «Στο ρημοκλήσι τον Διρού

  λειτούργα ο Πρωτοσύνγγελος,

  και τ’ άχραντα μυστήρια

  έφερνε στο κεφάλι του

  βάλλοντας το χερουβικό.

  Μ’ άξαφνα κι ανέλπιστα

  Τούρκοι τον παραλάβασι,

  Μα οι άντρες όλοι λείπασι,

  είταν στη Βέργα τ ‘Αλμυρού

  όπου τρωάδα ο πόλεμος

  πάαινε δυο μερόνυχτα.

  Μόνο τα γυναικόπαιδα

  και γέροντες ανώφελο

  γιατ’ είταν θέρος, βρέθηκαν

  με τα τραπάνια στα λουριά.

  Καθόλου δε δειλιάσασι,

  καθόλου δεν τρομάξασι,

  μόν’ έδωκαν την είδηση

  στον Κωσταντίνο με πεζό.

  κι έδραμε κατά το Διρό.

  Βλέπεις γυναίκες να χερούν

  και τα τραπάνια να κρατούν

  τους Αραπάδες να χτυπούν.

  «Εύγε σας, ματαεύγε σας,

  γυναίκες, άντρες γίνητα,

  σαν ανδρειωμένες μάχεσθε,

  σαν Αμαζόνες κρούετε»…

   
 • lithari 7:56 pm on 25/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Μη ξεχνάτε πάντως μια παλιά Εβραϊκή παροιμία που λέει : «έχε το ένα τρίτο της περιουσίας σου σε μετρητά, το ένα τρίτο σε χρυσό και το άλλο ένα τρίτο σε γή» βεβαίως αφορά …όσους έχουν.Πόσο έχει σήμερα μια χρυσή λίρα; – Δείτε τη διαδικασία της αγοραπωλησίας… Όσοι δεν έχουν τίποτε, μπορούν να παρηγορηθούν με το ρητό του Καζαντζάκη: «δεν έχω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι λεύτερος». Η διαδικασία αγοραπωλησίας 

  Τις είχαν κληρονομήσει, ή τις είχαν αγοράσει σε μία άλλη καλύτερη, εποχή ως επένδυση για το μέλλον. Τώρα, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αναγκάζονται να ανοίξουν τα… σεντούκια και να πουλήσουν τις χρυσές λίρες Αγγλίας προκειμένου να κλείσουν «τρύπες» στον οικιακό προϋπολογισμό.

  Φρενίτιδα με τις χρυσές λίρες έχει πιάσει τον ελληνικό λαό, που προσπαθεί να σώσει τα λεφτάκια του, φοβούμενος τυχόν «κουρέματα» (η ΕΚΤ διέψευσε κατηγορηματικά τέτοιο ενδεχόμενο και όλοι διαβεβαιώνουν πως οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι απολύτως ασφαλείς) και προστρέχει στην ασφάλεια του χρυσού.

  H Τράπεζα αγοράζει το χρυσό 36,72 ευρώ το γραμμάριο (στα διάφορα ανταλλακτήρια που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τον αγοράζουν 40 ευρώ συνήθως, αλλά κλέβουν στο ζύγι, λένε πολλοί), ενώ η συνηθισμένη χρυσή λίρα Αγγλίας έχει από σήμερα 271,02 ευρώ αν πάμε να την πουλήσουμε στην τράπεζα, ενώ αν θελήσουμε να μετατρέψουμε τα μετρητά μας σε λίρες, θα πρέπει να πληρώσουμε 324 ευρώ για κάθε λίρα.

  Μη ξεχνάτε πάντως μια παλιά Εβραϊκή παροιμία που λέει : «έχε το ένα τρίτο της περιουσίας σου σε μετρητά, το ένα τρίτο σε χρυσό και το άλλο ένα τρίτο σε γή»

  βεβαίως αφορά …όσους έχουν.

  Όσοι δεν έχουν τίποτε, μπορούν να παρηγορηθούν με το ρητό του Καζαντζάκη: «δεν έχω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι λεύτερος».

  Η διαδικασία αγοραπωλησίας

  Οι λίρες ελέγχονται στον γκισέ από εξειδικευμένους υπαλλήλους για τη γνησιότητά τους. Οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα να απευθυνθούν και σε κάποιο από τα πολλά ανταλλακτήρια χρυσού, ωστόσο η ΤτΕ φαίνεται ότι δίνει σε πολλούς μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

  Η διαδικασία είναι απλή, όταν αφορά συναλλαγές έως 10.000 ευρώ. Απαιτείται απλώς ταυτότητα και επίδειξη κάποιου δημόσιου εγγράφου (όπως εκκαθαριστικό εφορίας ή ακόμα και δίπλωμα οδήγησης) που να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

  Οι τιμές καθορίζονται από το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ενδεικτικά, στις 3 Οκτωβρίου 2013, η τιμή αγοράς της λίρας Αγγλίας παλαιάς κοπής προσδιοριζόταν στα 218,85 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 264,59 ευρώ. Η λίρα Αγγλίας νέας κοπής στα 202,38 και 228,94, αντίστοιχα.

  Μια τυπική χρυσή λίρα αποτελείται από χρυσό 22 καρατίων, το πάχος είναι 1,52 χιλιοστά και η διάμετρος 22,05 χιλιοστά. Το βάρος μιας χρυσής λίρας, ανεξαρτήτως χρονολογίας κοπής, είναι 7,9881 γραμμάρια και ο καθαρός χρυσός που περιέχει είναι 7,32 γραμμάρια.

  Σύμφωνα με τον ειδικό φιλοτελιστή Μάρκο Μαρινάκη, για να βεβαιωθεί κανείς αν οι λίρες του είναι γνήσιες, πρέπει να ελέγξει εάν είναι καθαρή η ομαλή τους επιφάνεια, εάν τα περιφερειακά δόντια δεν είναι συμμετρικά και δεν έχουν το ίδιο βάθος ή ακόμα και αν η κοιλιά του Αγ. Γεωργίου είναι τελείως επίπεδη (εάν είναι κάλπικη) = phgh.

   
 • lithari 12:38 pm on 24/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πριν Ωριμάσουν Πάνω στο Δέντρο…Γιατί Σκάνε τα Ρόδια & Τι Μπορείτε να Κάνετε για να το Αποτρέψετε… 

  Πριν Ωριμάσουν Πάνω στο Δέντρο…Γιατί Σκάνε τα Ρόδια & Τι Μπορείτε να Κάνετε για να το Αποτρέψετε

  Γιατί Σκάνε τα Ρόδια Πριν Ωριμάσουν Πάνω στο Δέντρο & Τι Μπορείτε να Κάνετε για να το Αποτρέψετε

  Το σκάσιμο των ροδιών είναι πολύ ενοχλητικό στην καλλιέργεια της ροδιάς. Φανταστείτε, περιμένατε όλη τη σεζόν φροντίζοντας τα δέντρα σας  για να απολαύσετε τους υπέροχους αυτούς καρπούς, αλλά λίγο πριν ωριμάσουν κάτι αναπάντεχο συμβαίνει. Αρχίζουν να εμφανίζονται σκασίματα και ρωγμές στην επιφάνειά τους λίγο πριν τη συγκομιδή.

  Τέτοια σκασίματα στους καρπούς παρατηρούνται και σε άλλες καλλιέργειες δέντρων και κηπευτικών. Δεν έχει να κάνει με την ποικιλία και το  γενότυπο των δέντρων τόσο, όσο με άλλα χαρακτηριστικά και πρακτικές της καλλιέργειας.

  Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους σκάνε οι καρποί της ροδιάς λίγο πριν ωριμάσουν.

  1) Μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούν ρωγμές στην επιφάνεια των καρπών

  Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που τα φρούτα ανοίγουν είναι η παραμέληση των καρποφόρων δέντρων,  πράγμα που οδηγεί  στην εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών από παθογόνους μύκητες ή βακτήρια. Καθώς οι καρποί ωριμάζουν, τα παθογόνα βρίσκουν την ευκαιρία να τους επιτεθούν με αποτέλεσμα αυτοί να παρουσιάζουν ρωγμές και να σαπίζουν.

  Όταν μια μυκητολογική ασθένεια είναι η αιτία για το σκάσιμο των καρπών της ροδιάς,  το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα πάνω στο δέντρο,  όπως καστανές κηλιδώσεις και νεκρώσεις σε φύλλα και βλαστούς, πρόωρη πτώση των φύλλων ή άλλες ζημιές στα φύλλα, αλλά μερικές φορές ο καρπός είναι ο μοναδικός στόχος.

  Μερικές από τις ασθένειες κατά τις οποίες η δραστηριότητα του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στην επιφάνεια των ροδιών είναι η ανθράκωση (Colletotrichum gloeosporiodes), η βακτηρίωση της ροδιάς (Xanthomonas axonopodis pv punicae) και άλλα παθογόνα που προκαλούν σήψεις καρπών (Penicillium sp. ,  Botrytis cinerea, Aspergillus niger, κ.α.)

  Ο έλεγχος των παθογόνων μυκήτων γίνεται από τους επαγγελματίες καλλιεργητές με τα κατάλληλα σκευάσματα, αλλά για τους ερασιτέχνες είναι λίγο πιο δύσκολη δουλειά. Απαιτεί καλλιεργητικά μέτρα όπως σωστό κλάδεμα στην αρχή της σεζόν και ψεκασμούς με χαλκό νωρίς στην καρπόδεση, αμέσως μόλις ο καρπός σχηματιστεί. Επίσης, φροντίστε να μαζεύετε τους καρπούς που πέφτουν το φθινόπωρο και να τους απομακρύνεται και να απολυμαίνετε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στον κήπο. Με αυτές τις τεχνικές είμαστε σε θέση να καταστρέψουμε τα σπόρια των μυκήτων πριν διεισδύσουν στους καρπούς και τους προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα με συνέπεια την εμφάνιση ρωγμών σε αυτούς.

  2) Ακανόνιστο πότισμα και υπερβολική υγρασία

  XΤα ακανόνιστα ποτίσματα είναι η κύρια αιτία που προκαλούνται σκασίματα στα ρόδια. Εκτός από τη ροδιά, επηρεάζουν τα φρούτα και τους καρπούς και άλλων καλλιεργειών όπως οι ντομάτες, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα εσπεριδοειδή σε μικρότερο βαθμό. Όταν κατά τη διάρκεια των κρίσιμων σημείων της ανάπτυξης του καρπού η ποσότητα του νερού που εισέρχεται στο φυτό παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, τα διαφορετικά μέρη του καρπού αναπτύσσονται με διαφορετική ταχύτητα, με αποτέλεσμα όταν ο καρπός μεγαλώσει και φτάσει λίγο πριν την ωρίμανση η δομή του να καταρρεύσει, να σκιστεί ο φλοιός του και τελικά να αχρηστευτεί, μιας και είναι ακατάλληλος για κατανάλωση. Η ζημιά μπορεί να φτάσει στο 50-85 %.

  Κάπου εδώ να πούμε Πώς όταν το φρούτο σκιστεί και παρουσιάσει ρωγμές, τότε στο εσωτερικό του εισρέουν διάφοροι μύκητες, κυρίως μετασυλλεκτικά παθογόνα που παρασιτούν σε αποθηκευμένους καρπούς και παράγουν τοξίνες,  όπως ο Aspergillus niger που παράγει αφλατοξίνες. Γι’ αυτό οι καρποί χάνουν την οποιαδήποτε εμπορική τους αξία μιας και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ούτε για χυμοποίηση.

   

  Επίσης, το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται όταν μετά από μεγάλες και παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας παρουσιάζονται ξαφνικές βροχοπτώσεις στον οπωρώνα με τις ροδιές.

  Μπορείτε να αποτρέψουμε το σκάσιμο των ροδιών που οφείλεται στα ακανόνιστα ποτίσματα στρώνοντας στο έδαφος γύρω από τον κορμό ένα προστατευτικό στρώμα από σάπια φύλλα ή αχυρόστρωμα ή κάποια άλλη οργανική ύλη με πάχος και γύρω στα 8 εκατοστά και οργανώνοντας ένα πρόγραμμα ποτίσματος μετά την επικονίαση των ανθών βάζοντάς το σε εφαρμογή την κατάλληλη στιγμή.

  Ποτίστε ομοιόμορφα τη βάση των δέντρων κάθε λίγες ημέρες χωρίς το νερό να λιμνάζει γύρω τους. Η εδαφοκάλυψη με τα σάπια φύλλα ή την οργανική ύλη που εφαρμόσαμε θα βοηθήσει να αποφευχθεί η γρήγορη εξάτμιση του νερού τους καλοκαιρινούς μήνες. Γι’ αυτό το λόγο τα ποτίσματα πρέπει να είναι ελαφριά. Ποτίστε μέχρι το έδαφος κάτω από τα σάπια φύλλα να πάρει αρκετή υγρασία. Τις καλοκαιρινές μέρες που θα κάνει πιο πολύ ζέστη ποτίστε με περισσότερο νερό και σταδιακά όσο πλησιάζουμε στο φθινόπωρο,  ελαττώστε ξανά την ποσότητα.

  3) Προβλήματα θρέψης και έλλειψη Βορίου

  Όταν παρατηρούνται ρωγμές και σκασίματα σε ανώριμους καρπούς νωρίς το καλοκαίρι τότε ο  κύριος λόγος αυτού του φαινομένου είναι η έλλειψη βορίου και δεχόμενος σε συνδυασμό με έλλειψη ασβεστίου και ψευδαργύρου. Ακόμα, η υπερβολική αζωτούχα λίπανση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της καρποφορίας. Η λίπανση με άζωτο ωφελεί τα δέντρα, αλλά όταν ο καλλιεργητής το παρακάνει ο καρπός αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από το φυσιολογικό και να συσσωρεύει χυμούς στα κύτταρα του φλοιού που σιγά-σιγά δεν θα μπορέσει να αντέξει την πίεση και θα σκιστεί.

  Αντιμετωπίστε αυτό το πρόβλημα με διαφυλλικούς ψεκασμούς με βόρειο και άλλα ιχνοστοιχεία. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε και ρυθμιστές ανάπτυξης, όπως γιβεριλλίνες. Μην το παρακάνετε με την αζωτούχα λίπανση και κάντε μια ανάλυση εδάφους νωρίς, πριν αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος για να οργανώσετε το πρόγραμμα της λίπανσης.

  4) Ευπαθείς ποικιλίες

  Η τάση για το σκάσιμο των καρπών της ροδιάς επίσης εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες και ποικίλλει μεταξύ των ποικιλιών. Η ποικιλία ‘Wonderful’ και η ‘Ανδομάχη’ φαίνεται να είναι αρκετά ανθεκτικές στο σκάσιμο. Απ’ την άλλη, ποικιλίες όπως η ‘Mollar’ και η ‘King’ δεν τα πάνε τόσο καλά και είναι αρκετά ευαίσθητες.

  5) Καθυστέρηση συλλογής των καρπών

  Η καθυστέρηση στο μάζεμα των καρπών οδηγεί στην υπερωρίμανσή τους με αποτέλεσμα να σκάνε φυσιολογικά ώστε να  διασκορπίσουν τα σπόρια τους στο γύρω περιβάλλον. Πρέπει να γνωρίζετε πότε οι καρποί σας αποκτούν το κατάλληλο μέγεθος και χρώμα για να τους συλλέξετε. Επίσης, αν όταν τους χτυπάτε με το δάχτυλο βγάζουν ένα μεταλλικό ήχο, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να τους κόψετε.

  Του Θανάση Αργυρόπουλου (Γεωπόνος ΑΠΘ)

   
 • lithari 10:09 am on 22/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Η σταδιακή αντικατάσταση του παραδοσιακού πλέον, αλλά και τόσο καταστροφικού για το περιβάλλον και την υγεία των αγροτών, καψίματος των ελαιόκλαδων έχει ξεκινήσει για τα καλά, κάτι που μπορεί κανείς να το «δει» στις αλλαγές που ενέκρινε η Κομισιόν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντάσσοντας μεταξύ άλλων στις χρηματοδοτήσεις δράσεων και το πρόγραμμα «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες»!…καψίματος των ελαιόκλαδων… 

  Τέλος στο κάψιμο των κλαδιών της ελιάς με απόφαση της Κομισιόν

  Η σταδιακή αντικατάσταση του παραδοσιακού πλέον, αλλά και τόσο καταστροφικού για το περιβάλλον και την υγεία των αγροτών, καψίματος των ελαιόκλαδων έχει ξεκινήσει για τα καλά, κάτι που μπορεί κανείς να το «δει» στις αλλαγές που ενέκρινε η Κομισιόν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντάσσοντας μεταξύ άλλων στις χρηματοδοτήσεις δράσεων και το πρόγραμμα «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες»!

  Είναι η πρώτη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τροποποίηση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2016, μετά από έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση του προέδρου της για κάθε διαπραγμάτευση της πρότασης και των θεμάτων που προκύπτουν, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τροποποίηση επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2017, αφού παρασχέθηκαν από τη χώρα μας οι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγησή της. Πραγματοποιήθηκε δε μετά από ευρεία διαβούλευση εταίρων της αγροτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων-δράσεων, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

  Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε:

  * Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου από 75% σε 85% ενωσιακής συνδρομής.

  * Τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας.

  * Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, σε ορισμένα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, για τα οποία δε δινόταν η δυνατότητα από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

  * Τροποποιήσεις που οφείλονται στα αποτελέσματα της διαβούλευσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου υλοποίησης μέτρων/δράσεων ΠΑΑ 2014-2020.

  * Τροποποιήσεις που οφείλονται σε προσαρμογή αρχών κριτηρίων επιλογής, καθώς και προτάσεις τροποποίησης αυτών σε ορισμένα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, με στόχο την καλύτερη στόχευση των προσκλήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

  * Εισαγωγή δύο νέων δράσεων στο Πρόγραμμα: α) Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες» και β) Μ10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης».

  «Τα ψέματα τελείωσαν»

  Τι είναι όμως ο «θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες»; Αυτός μπορεί να είναι είτε αυτοκινούμενο μηχάνημα που κάνει τη δουλειά αυτή, είτε αναρτώμενο μηχάνημα στο τρακτέρ. Μιλώντας στη «Νέα Κρήτη» χθες, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέκος Στεφανάκης, τόνισε ότι «μέσα στα επενδυτικά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευρύνθηκε το είδος των μηχανημάτων που χρηματοδοτούνται. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε μπει στη λογική πια της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος»…

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δίνει μεγάλη σημασία τόσο στο θρυμματισμό των κλαδιών όσο και στην ανακύκλωσή τους. Στο ερώτημά μας για το αιώνιο πρόβλημα της ρευστότητας που ταλανίζει το χώρο των σχεδίων βελτίωσης, καθώς ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να βρει το κεφάλαιο που απαιτείται ώστε να πάρει στη συνέχεια πίσω ένα ποσοστό 50%, ο Αλέκος Στεφανάκης τονίζει ότι «αυτά τα προγράμματα είναι τα μόνα που στην ουσία δεν έχει χάσει ο κόσμος χρήματα. Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τη χώρα μας, οι επενδυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, γιατί το κράτος έχει χρήματα τη μια φορά και την άλλη φορά δεν έχει για να πληρώσει. Αλλά εδώ μιλάμε για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του FEOGA, που δίνονται πάντα. Φτάνει να έχουν γίνει σωστά οι μελέτες και να είναι νόμιμες και να τα δικαιούται ο αγρότης. Δεν υπάρχει δηλαδή νέος αγρότης ο οποίος εντάχθηκε σε πρόγραμμα νέων αγροτών και δεν πήρε τα χρήματά του. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έκανε σχέδιο βελτίωσης και έκανε αυτά που είχε δεσμευτεί μέσω της μελέτης του και δεν πήρε τα χρήματά του»…

  «Έχουν σφίξει τα πράγματα»

  Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης η συμμετοχή είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση συν το κράτος σε ποσοστό 50%. «Από ‘κει και πέρα», όπως εξηγεί ο Αλέκος Στεφανάκης, «φτάνει να γίνει σωστά η μελέτη. Φτάνει να μπουν στο σχέδιο αυτά που πραγματικά χρειάζεται αυτός που έχει τη γεωργική εκμετάλλευση και να μπορέσει να γίνει σωστά και τεκμηριωμένα η όλη ιστορία». Βέβαια τα πρόβλημα είναι ότι σήμερα δε δίνονται με ευκολία τραπεζικά δάνεια για να μπορεί ο επενδυτής να εξασφαλίσει τα χρήματα και να προχωρήσει στην επένδυση, ώστε να πάρει στη συνέχεια το συγχρηματοδοτούμενο ποσοστό.

  Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ατασθαλιών σε όλη την Ευρώπη από το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα, σήμερα δεν πληρώνει αν δε γραφτούν οι κωδικοί των μηχανημάτων. «Έχουν «σφίξει» τα πράγματα για να γίνεται περισσότερος έλεγχος και να μη γίνεται κατάχρηση του ευρωπαϊκού χρήματος», όπως λέει ο κ. Στεφανάκης και καταλήγει: «Αυτό είναι το 40% που δίνεται στην επιδότηση ως «πρασίνισμα», αλλά και η σύγχρονη νομοθεσία πιέζει πάρα πολύ για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα θα πρέπει να ξεχνούμε τα καψίματα πια»…

  Ενημερωτικό Έντυπο

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/25FBF853A8DB355BC2257F79004639C9/$file/1.PERILIPSI%20PAA%202014-2020.pdf

   
 • lithari 8:25 pm on 14/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Το προζύμι, ειδικά αυτό που προορίζεται για την παρασκευή Πρόσφορου (Λειτουργιάς), αλλά και ψωμιού, φτιάχνεται με νερό και βασιλικό, που έχουμε πάρει από την εκκλησία, την ημέρα του Σταυρού ή με Αγιασμό. Αυτή είναι η διασικασία να το παρασκευάσουμε.Προζύμι με βασιλικό του Τιμίου Σταυρού για Πρόσφορο ή ψωμί 

  Προζύμι με βασιλικό του Τιμίου Σταυρού για Πρόσφορο ή ψωμί

   

  Προζύμι για Πρόσφορο ή ψωμί χωρίς μαγιά, με βασιλικό του Σταυρού

   Υλικά

  •    1½ κουτ. σούπας αλεύρι χωριάτικο (δυνατό)
  •    1½ κουτ. σούπας αλεύρι μαλακό (άσπρο)
  •    1 κρασοπότηρο χλιαρό νερό

  Εκτέλεση

  Ζεσταίνουμε ελαφρά ένα κρασοπότηρο νερό, προσέχοντας να μην κάψει πολύ, γιατί δεν θα μας «γίνει» το προζύμι.
  Προζύμι για Πρόσφορο ή ψωμί χωρίς μαγιά, με βασιλικό του Σταυρού - από «Τα φαγητά της γιαγιάς»
  Προζύμι για Πρόσφορο ή ψωμί χωρίς μαγιά, με βασιλικό του Σταυρού - από «Τα φαγητά της γιαγιάς»
  Σε ένα βαθύ μπολ, αναμειγνύουμε τα δύο αλεύρια με το χλιαρό νερό, φτιάχνουμε ένα αραιό χυλό και πασπαλίζουμε από πάνω μια κουταλιά αλεύρι.
  Τοποθετούμε πάνω στο χυλό δύο κλαδάκια από το βασιλικό σε σχήμα Σταυρού και το αφήνουμε ακίνητο και καλά σκεπασμένο, (σε ζεστό μέρος), με μια καθαρή χοντρή πετσέτα, για 24 ώρες.
  Προζύμι για Πρόσφορο ή ψωμί χωρίς μαγιά, με βασιλικό του Σταυρού - από «Τα φαγητά της γιαγιάς»
  Προζύμι για Πρόσφορο ή ψωμί χωρίς μαγιά, με βασιλικό του Σταυρού - από «Τα φαγητά της γιαγιάς»
  Την επόμενη μέρα, βγάζουμε το βασιλικό, προσθέτουμε στο μείγμα ένα φλυτζανάκι του καφέ χλιαρό νερό, (όχι καυτό, γιατί θα σκοτώσουμε την καλλιέργειά μας) και αραιώνουμε ανακατεύοντας.
  Προσθέτουμε λίγο αλεύρι για να κάνουμε πυκνότερο το χυλό και πασπαλίζουμε πάλι με μια κουταλιά αλεύρι από πάνω. 

  Βάζουμε πάνω στο χυλό τα κλαδάκια του βασιλικού που βγάλαμε, και το αφήνουμε σκεπασμένο ξανά για 24 ώρες.

  Στη συνέχεια, βγάζουμε το βασιλικό και επαναλαμβάνουμε, τη διαδικασία και τρίτη φορά.
  Αν όλα έχουν πάει καλά, θα πρέπει ο χυλός μας, μετά από 24 ώρες, να τριπλασιαστεί σε όγκο.

  Τώρα είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το προζύμι μας, για να φτιάξουμε τη λειτουργιά, ή και τα ψωμία μας.

  Η διαδικασία αυτή του αραιώματος με νερό και της πρόσθεσης αλευριού ονομάζεται “πιάσιμο” ή “αναπιάσιμο”.

  Στο ψυγείο μπορούμε να το διατηρήσουμε μια εβδομάδα και στην κατάψυξη δύο μήνες.

  Από τη ζύμη του πρόσφορου ή του ψωμιού που θα κάνουμε, κρατάμε ένα μέρος ύστερα από το πρώτο φούσκωμα, και το βάζουμε σε μπολ, σκεπασμένο με το καπάκι του, στο ψυγείο.

  Όταν θελήσουμε να φτιάξουμε πάλι πρόσφορο ή ψωμί, βγάζουμε το προζύμι απ’ το ψυγείο, προσθέτουμε 2 – 3 χούφτες αλεύρι και αρκετό νερό, ώστε να σχηματιστεί πηχτός χυλός και τον αφήνουμε σε ζεστό μέρος, σκεπασμένο,  μια νύχτα να ενεργοποιηθεί.

  Κρατάμε και πάλι ένα μέρος απ’ τη ζύμη του πρόσφορου ή του ψωμιού. 
  Έτσι θα έχουμε πάντα προζύμι όταν το χρειαζόμαστε.

  Ενεργοποιώντας το προζύμι μια φορά την εβδομάδα, μπορούμε να το διατηρούμε σχεδόν για πάντα.

  Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε προζύμι από σίκαλη αντικαθιστώντας το σιταρένιο αλεύρι, με αλεύρι από σίκαλη.


  Συνταγή για Πρόσφορο (Λειτουργιά),  συνταγές για ψωμί χωριάτικο ή δες την βασική συνταγή για ψωμί.

  — Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, για να «αναπιάσουνε» προζύμι για το Πρόσφορο ή το ψωμί, βυθίζουν για λίγο τον βασιλικό, που έχουν πάρει από την εκκλησία την ημέρα του Σταυρού, σε ένα κρασοπότηρο με νερό.
  Στη συνέχεια βγάζουν το βασιλικό από το ποτήρι, ζεσταίνουν λίγο αυτό το νερό, και συνεχίζουν όπως παραπάνω, μόνο που δεν βάζουν τον βασιλικό μέσα στο χυλό
  .

  — Αν δεν έχουμε βασιλικό, μπορούμε να αναπιάσουμε προζύμι ρίχνοντας στο χυλό μια κουταλιά Αγιασμό.

   
 • lithari 8:34 pm on 03/09/2017 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Ξεκινάει αύριο και η Ακαδημία! Το αγωνιστικό τμήμα του Θέρσιππου (φωτό)  ξεκίνησε τις προπονήσεις για την νέα περίοδο. Αθλητές, γονείς, προπονητές και μέλη του ΔΣ έδωσαν το παρών στην πρώτη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Σεπ 17 στο Δημοτικό στάδιο της Χωράφας… 

  3ΣΕΠΤ.

  Ξεκινάει αύριο και η Ακαδημία!

   

  Σειρά πλέον έχουν τα μέλη της Πρότυπης Ακαδημίας Στίβου τα οποία θα «στηθούν στην εκκίνηση» της νέας σεζόν αύριο και ώρα 18:00.

  Θα ξεκινήσουν δηλαδή τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5-8 ετών), οι ακαδημίες για παμπαίδες και παγκορασίδες (9-12 ετών), το προαγωνιστικό τμήμα για εφήβους και παιδιά, καθώς και το τμήμα αθλητικής προετοιμασίας για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές και ΤΕΦΑΑ.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση