ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Οι όροι ένταξης στο νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Κατεβάστε:

ΥΠΕΚΑ – Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Αθήνα, Μάρτιος 2012
Σελίδα 2 από 38
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ ……………………………...3
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ………………….5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Περιγραφή – Προϋπολογισ)ός – ιάρκεια Προγρά)
)ατος…………….. 6
1.1 Σκοπι)ότητα……………………….6
1.2 Σύντο)η περιγραφή 4 ιάρκεια Προγρά))ατος
……………………………………………
………………………7
1.3 Συνολικός προϋπολογισ)ός Προγρά))ατος και περιφ
ερειακή κατανο)ή
 …………………….8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξι)ες κατοικίες – 9φελού)ενοι ……
………………………………….. 10
2.1. Επιλέξι)ες Κατοικίες ………….10
2.1.1. Ορισ)οί………………………..10
2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξι)ότητας
……………………………………………
……………………………..10
2.1.3 Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξι)ότητας για Πολυκ
ατοικίες…..11
2.2 9φελού)ενοι …………………….11
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
………………….12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξι)ες παρε)βάσεις – Όρια επιλέξι)ων δαπανών –
Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος ……………………..
……………………………………………
. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξι)ος Προϋπολογισ)ός – Κίνητρα4 ανει
ακή Σύ)βαση ………… 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτού) ενα Δικαιολογητικά Προετοι)ασία4
Διαδικασία
Υποβολής Αίτησης
……….. 20
5.1 Απαιτού)ενα ικαιολογητικά4 Προετοι)ασία
………………………..20
5.2 Α ́ Φάση ιαδικασίας 4 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση
…………20
5.3 Β ́ Φάση ιαδικασίας 4 Υποβολή Αιτήσεων4 Κατ’ αρ
χήν επιλεξι)ότητα
…………………………………..21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. –Υπαγωγή Αιτήσεων
………………………………………… 25
6.1 Έλεγχος επιλεξι)ότητας Αιτήσεων
……………………………………..25
6.2 Κατάταξη – Υπαγωγή έργων 9φελου)ένων
………………………….25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου
……………………… 27
7.1 Εκτα)ίευση προκαταβολής δανείου 4 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών………..27
7.2
Ολοκλήρωση Παρε)βάσεων 4 εύτερη Ενεργειακή Επιθεώρ
ηση
………………………………………28
7.3
Ολοκλήρωση Έργου – Προσκό)ιση ικαιολογητικών 4 Εκτ
α)ίευση συνόλου ή
υπόλοιπου δανείου 4 Χορήγηση κινήτρων
……………………………………………
…………………………………29
7.4 Προθεσ)ίες Υλοποίησης του έργου
……………………………………………
…………………………………….30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις 9φελου)ένων – ειγ)ατοληπτικο
ί Έλεγχοι 4
Κυρώσεις …………… 31
8.1 Υποχρεώσεις 9φελου)ένων
……………………………………………
……………………………………………
…31
8.2 ειγ)ατοληπτικοί έλεγχοι
……………………………………………
……………………………………………
……31
8.3 Συνέπειες )η τήρησης των όρων και προϋποθέσεων
του προγρά))ατος και της απόφασης
υπαγωγής
……………………………………………
……………………………………………
………………………………32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι ε)πλεκό)ενοι φορείς…………..
……………………………………… 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. η)οσιότητα Προγρά))ατος ……………….
……………………………….. 36
10.1 Υποχρεώσεις ικαιούχου
…..36
10.2 Υποχρεώσεις Χρη)ατοπιστωτικών Οργανισ)ών
……………………………………………
…………………..36
10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων
……………………………………………
…………………………………………..36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση………………………..
………………………………………….. 37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ………………………………….
……………………………………………
………. 38

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

14/2/2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνο αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» έχει αλλάξει.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:

210-6241840

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 8:00πμ – 16:00μμ

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.
Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.
Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:
• μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης,
• παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες),
• ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
• μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
• ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχωράει, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».
 

 ==============

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία , η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης1 χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα2. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
1 Όπως αναγράφεται στο ΕΤΑΚ ή στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή. για την Τιμή Ζώνης. Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
2 Επιλέξιμα είναι και τα κτήρια της παρ.2, του όρθρου 23 του ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209) όπως ισχύει.
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
Ειδικές προϋποθέσεις
 • Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου ,επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
  1. Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
  2. Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
  3. Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την πολυκατοικία οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.
Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά στο σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα.

Οι όροι ένταξης στο νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά επιδότησης

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 12:37
UPD:12:37

Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Κώστα Δεληγιάννη
kdel@naftemporiki.gr

Αρκετές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα «τρέξει» το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» παραθέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε χθες το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στόχος της πρόσκλησης είναι να εισφερθούν ίδια κεφάλαια από τους οργανισμούς που θα θελήσουν να πάρουν μέρος, ώστε σε συνδυασμό με κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, να δημιουργηθεί ένα ταμείο δανειοδότησης για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως δήλωσε στη συνέντευξή του στο χθεσινό φύλλο της «Ν» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, το νέο «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Κάτι που επιβεβαιώνεται από την καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβλέπεται στην πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, η οποία είναι η Παρασκευή 25 Αυγούστου. Επίσης, όπως αναφέρεται, η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ.

 

Αναβάθμιση ακινήτων

Η πρόσκληση περιγράφει ουσιαστικά τη διαδικασία για όσους προσφύγουν σε σύναψη δανείου, κάτι που δεν θα είναι απαραίτητο στο νέο πρόγραμμα. Επίσης, για ορισμένες από τις παραμέτρους που αναφέρονται ίσως υπάρξουν μικρές αλλαγές, αν ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ακόμη όμως κι έτσι πρόκειται για την πρώτη φορά που οι όροι του νέου «Εξοικονομώ» αποτυπώνονται σε ένα δημόσιο κείμενο και επομένως έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, τη στιγμή μάλιστα που οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα θελήσουν να ενταχθούν, είτε προσφύγουν σε δανειοδότηση είτε όχι.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα ακίνητα που θα μπορούν να αναβαθμιστούν ενεργειακά θα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη. Μάλιστα, για την αναβάθμιση του συνόλου μίας πολυκατοικίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα είδη των παρεμβάσεων περιλαμβάνουν την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένου του δώματος-στέγης και της πιλοτής), την αντικατάσταση των κουφωμάτων και την αντικατάσταση των συστημάτων σκίασης. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής εξοπλισμού, με την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σημαντική διαφορά του νέου «Εξοικονομώ» με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι πως τα ποσοστά της επιδότησης υπολογίζονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση υπάρχει προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες, και το 50% στις δύο τελευταίες.

Ανώτατος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, καινοτομία του προγράμματος είναι πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να παρακάμψουν τη δανειοδότηση αν καλύψουν με δικούς τους πόρους το υπόλοιπο της δαπάνης. Αν συνάψουν δάνειο, τότε το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο και για τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες.

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αίτησης και ένταξης περιλαμβάνει 14 βήματα, ξεκινώντας με την ηλεκτρονική υποβολή της στην ειδική online πλατφόρμα. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει να λάβει δάνειο επιλέγει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας, ώστε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον οργανισμό να ενημερωθεί με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες ή συναινέσεις (π.χ. συνιδιοκτητών πολυκατοικίας) και έχει λάβει θετική απάντηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει, απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Για την ολοκλήρωση της αίτησης καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία της επιθεώρησης, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Στην περίπτωση που η αίτησή του κριθεί ως επιλέξιμη, αν δεν έχει επιλέξει τη λήψη δανείου υποβάλλει δήλωση αποδοχής, ενώ αν θα δανειοδοτηθεί η υπογραφή της δανειακής σύμβασης αποτελεί και την αποδοχή συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, τα σχετικά στοιχεία καταχωρίζονται στο σύστημα και γίνεται έλεγχος της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση των χρημάτων

==============================

17/1/2017

Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)

Αναρτάται το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». 

Η διαδικασία ένταξης αντλιών θερμότητας στο μητρώο συνεχίζεται και το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας είναι αυτό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (pdf) 

=========================================