ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020Φάκελος Δικαιούχου Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης. Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής. Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο. Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας. Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ο παραγωγός πρέπει να κρατάει Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) : Κάρτα Αγορών πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρεπόμενων βιολογικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Κάρτα Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων. Ημερολόγιο Εργασιών. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος πχ. Εδαφολογικές αναλύσεις. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους Άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Μητρώο Εισροών – Εκροών Υποχρεώσεις Συμβούλου-Γεωπόνου

 

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες  δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η  μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα  με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Ενισχυόμενες δράσεις 

Υπομέτρα και δράσεις του προγράμματος :

Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 1. Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπήσε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 
 2. Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπήσε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 1. Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρησησε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 2. Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρησησε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δικαιούχοι 

Οι  επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:

 1. Φυσικά πρόσωπα ή Ομάδες φυσικών προσώπων
 2. Νομικά πρόσωπα ή Ομάδες νομικών προσώπων

 

Μη δικαιούχοι

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών
 2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη
 3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικές μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για τα αγροτεμάχια ισχύει ότι θα πρέπει :

 • Τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στην πιο πρόσφατη (Ενιαία Αίτηση Ενόσχυσης) ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, για κάθε έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 • Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες-αμπελώνες), να είναι επιλέξιμες στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων είναι 1 στρέμμα.
 • Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης: για τις αροτραίες 2 στρέμματα, για δενδρώδες και μεικτές 3 στρέμματα.
 • Οι ελαιώνες να έχουν τουλάχιστον 8 δένδρα/στρέμμα.

Αποκλείονται από την ένταξη

 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών
 • Συνιδιοκτησία αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι μικρότερο του100%
 • Αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 έχουν δηλωθεί με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – χρήση: μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν ετνάσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, κηπευτικά υπό κάλυψη, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών, μη επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στις Δράσεις του Μέτρου 214:

ØΔράση 1.4, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

ØΔράση 2.3(Α), Σύστημα ΟΔ στην παραγωγή καπνού

ØΔράση 3.6, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών

Για την κτηνοτροφία ισχύει ότι θα πρέπει :

 •  για τα αιγοπρόβατα > 1 έτους
 • Βοοειδή άνω των 6 μηνών
 • Ο βοσκότοπος πρέπει να είναι δηλωμένος στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ και να κατέχεται νόμιμα.

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

 • Για τους παλαιούς (Υπομέτρο 11.2) απαιτείται να υπάρχει σύμβαση με ΟΕ&Π (Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποιήσης) πριν την ημερομηνία προκήρυξης.
 • Για τους Νεοεισερχόμενους (Υπομέτρο 11.1) το αργότερο 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των πινάκων.

Κατηγορίες δικαιούχων

 • Νεοεισερχόμενοι, όσο γεωργοί δεν έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης
 • Υφιστάμενοι, όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και έχουν διάρκεια δέσμευσης 5 έτη.

 

Διάρκεια Δέσμευσης

Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

 1. Για παλιούς Βιοκαλλιεργητές και Ενταγμένα Βιολογικά Αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.2) 5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος
 2. Για νέους υποψήφιους και νέα αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.1) 3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2

 

 

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων(δεν επιτρέπεται η αλλαγή αγροτεμαχίων).
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

 • Να διατηρούν σταθερό τον αριθμό και το είδος των ζώων.
 • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας και της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.
 • Να τηρούν τον Φάκελο δικαιούχου.

 

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ο παραγωγός πρέπει να κρατάει Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρεπόμενων βιολογικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 2. Κάρτα Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.
 • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος πχ. Εδαφολογικές αναλύσεις. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους
 • Άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Εισροών – Εκροών

Υποχρεώσεις Συμβούλου-Γεωπόνου

Υποχρεούται να ενημερώνει τον δικαιούχο:

 • Για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του μέτρου.
 • Για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
 • Για να κρατάει σωστά το Μητρώο Εισροών και Εκροών.
 • Για να κρατάει σωστά το Ημερολόγιο Εργασιών.

 

Επίσης ο Σύμβουλος-Γεωπόνος αναλαμβάνει:

 • Την προετοιμασία της Αίτησης-Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Να υποβάλει τις ετήσιες Αιτήσεις Πληρωμών.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να προετοιμάζει και να υποβάλει τις τυχόν αιτήσεις για άδεια παρέκκλισης για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Να ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων από τον δικαιούχο ή για μονομερή διακοπή της σύμβαση από τον δικαιούχο.

Επιλεξιμότητα των εκτάσεων στο πλαίσιο των Επιτοπίων Ελέγχων

Ο δικαιούχος ελέγχεται:

Για τις αρόσιμες:

 • Η ύπαρξη καλλιέργειας, ή η συγκομιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.
 • Η εφαρμογή μιας άροσης ανά έτος

Για τους δενδρώδες σε παραγωγή:

 • Η συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας ή ο καθαρισμός του υποορόφου.

Για τους βοσκοτόπους σε παραγωγή:

 • Η διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΖΚ/εκτάριο
 • Κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης.

 

 

Εργαστηριακές Αναλύσεις-Πιστοποίηση

Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν:

1.Εργαστηριακές αναλύσεις

2.Πιστοποίηση

Υπολογίζονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά του ΚΦΣ (έχουν κοπεί τιμολόγια) και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους πίνακες.

Εξαιρούνται από την ενίσχυση καλλιέργειες και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς.

 

 Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για γεωργία

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

 
ΕΙΔΟΣ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(€/ στρέμμα/ έτος)

 
 
Ελαιοκομία

68   €

51   €

 
Σταφίδα

72   €

64   €

 
Επιτραπέζια Σταφύλια

90   €

90   €

 
Σταφύλια Οινοποιήσιμα

85   €

57   €

 
Μηλοειδή

64   €

53   €

 
Πυρηνόκαρπα

90   €

90   €

 
Εσπεριδοειδή

35   €

33   €

 
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός

60   €

60   €

 
Αραβόσιτος   εδώδιμος

56   €

54   €

 
Χειμερινά σιτηρά

12   €

12   €

 
Ρύζι

37   €

45   €

 
Μηδική, τριφύλλι

59   €

57   €

 
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

43   €

49   €

 
Όσπρια

46   €

49   €

 
Βαμβάκι

50   €

55   €

 
Λινάρι, ελαιοκράμβη,
Ηλίανθος, Σόργο και άλλες             αροτραίες καλλιέργειες

53   €

49   €

 
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά

60   €

60   €

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κτηνοτροφία

 

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(€/ στρέμμα/ έτος)

Αιγοπρόβατα

21,1

24,7

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγής/ μικτή   κατεύθυνση

26,7

28

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

33,3

34,7

Αναρτήθηκε στις 26 Ιανουάριος 2017

====================================================

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Αθήνα, 18.01.2017
Αρ. Πρωτ: 130/5917
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Έχοντας υπ’ όψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 69, παρ. 2.
2. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
4. Η με αριθ. πρωτ. 3546/29.12.2016 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος» του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Την με αριθ. πρωτ. 127/18.01.2017 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
2
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).
5. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L
227/31.07.2014).
6. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L
227/31.07.2014).
7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).
8. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, όπως κάθε φορά ισχύει, (EE L
189/20.07.2007).
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
3
9. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων», (EE L
250/18.09.2008).
10. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΚΑΛΕΙ
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι
ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ
147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ)
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές
Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις
A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
 Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
 Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
1.2 Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που
συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
 στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής
ουσίας και μείωσης των ρύπων·
 στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
4
 στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της
οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
 στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
 στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους.
1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
1.3.2 Πεδίο εφαρμογής
α) Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:
 αροτραίες καλλιέργειες ή/και
 μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες)
Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και ομάδες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στους
Πίνακες 1 και 2 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Από τις ανωτέρω
καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
β) Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για
τις εκτροφές που αναφέρονται στους πίνακες 3 και 4 της υποπαραγράφου 1.6(Ύψος
ενίσχυσης) της παρούσας. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα
εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016.
1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία
εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
A. Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ
 Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ
 Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ
B. Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ
 Δράση 11.2.1: εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ
 Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
5
1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι
δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το
κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των
πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής
παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.
1.6 Ύψος ενίσχυσης
Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Σ
€/Ha/έτος
Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
Πιστοποίηση (κόστος
συναλλαγής)
Ελαιοκομία 629 50 – 679
Σταφίδα 669 50 – 719
Επιτραπέζια
σταφύλια
850 50 – 900
Σταφύλια
οινοποιήσιμα
795 50 – 845
Μηλοειδή 594 50 – 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 – 900
Εσπεριδοειδή 295 50 – 345
Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
550 50 – 600
Αραβόσιτος
εδώδιμος
513 50 – 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 – 122
Ρύζι 321 50 – 371
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
6
Μηδική , τριφύλλι 535 50 – 585
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
380 50 – 430
Όσπρια 406 50 – 456
Βαμβάκι 446 50 – 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη,
Ηλίανθος, Σόργο και
άλλες αροτραίες
καλλιέργειες
479 50 – 529
Αρωματικά-
Φαρμακευτικά φυτά
550 50 – 600
Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/Ha/έτος
Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο
κόστος)
Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια
οινοποιήσιμα
499 50 108 657
Μηλοειδή 394 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπεριδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
516 50 34 600
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
7
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη,
Ηλίανθος, Σόργο και
άλλες αροτραίες
καλλιέργειες
336 50 107 493
Αρωματικά-
Φαρμακευτικά φυτά
375 50 175 600
Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού
Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Πιστοποίηση €/Ha/έτος
(κόστος
συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 – 211
Βοοειδή με
κρεατοπαραγωγική/μικτή
κατεύθυνση
267 – 267
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση
333 – 333
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
8
Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα
Ζωικού Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΔΙΑΦΥΓΟΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/
μικτή κατεύθυνση
267 13 280
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση
333 14 347
Στους Πίνακες 3 και 4 στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η
βουβαλοτροφία.
Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων 3 και 4, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ
ανά εκτάριο (Ha). Εφόσον η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι
μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον
πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού
πίνακα. Εφόσον η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη
του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) δεν μεταβάλλεται και αντιστοιχεί
σε εκείνη του σχετικού πίνακα.
Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση, υπολογίζονται και
καταβάλλονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά
(Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους παραπάνω
Πίνακες της παρούσας υποπαραγράφου.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
9
2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 Ως Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου, έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την
αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014.
 Ως Φορέας για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου
του Μέτρου, έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ).
 Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου, έχει οριστεί η Διεύθυνση
Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥπΑΑΤ, με
τη διοικητική συνδρομή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των
Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ.
 Ως Οργανισμός Πληρωμής έχει οριστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α) Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες
φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3
της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές,
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου», όπως ισχύει.
β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου
(α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·
2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα
έτη·
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
γ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13
του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», δηλαδή οι γεωργοί που
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
10
αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που
δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
(ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
δ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών
πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους
ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους
ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση
με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο
11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για
τα εν λόγω αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων.
ε) Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις
προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί.
στ) Δικαιούχοι των υπ’ αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική
κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, δύνανται να υποβάλουν
αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακόμη
κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω προσκλήσεις δεν έχουν
λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.
3.1 Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης
3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης
1. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά
περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’
όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016·
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο
δέσμευσης·
γ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα
προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην
ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια ·
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
11
δ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2016 με συγκαλλιέργεια, τα αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα προς
ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας μόνιμων καλλιεργειών με μόνιμες καλλιέργειες, ή
μόνιμων καλλιεργειών με αροτραίες καλλιέργειες, ισχύουν τα περιγραφόμενα στον
παρακάτω πίνακα:
ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Αριθμός στρεμμάτων
Έκταση
προς
ένταξη
(στρ.)
Έκταση
προς
πληρωμή
(στρ.)
Προϋποθέσεις πληρωμής
Χ στρ.
Ψ στρ.
Μόνιμη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Μόνιμη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Χ+Ψ Χ+Ψ
Μόνιμη μη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Χ Χ
Αροτραία
επιλέξιμη
Χ+Ψ Χ+Ψ ή έκταση ψ θα συνεχίσει να
καλλιεργείται με αροτραία
επιλέξιμη
Αροτραία μη
επιλέξιμη
Χ+Ψ Χ+Ψ ή έκταση ψ θα καλλιεργηθεί
με αροτραία επιλέξιμη
Μόνιμη μη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Μόνιμη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Ψ Ψ
Μόνιμη μη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
Δεν
εντάσσεται
Δεν
εντάσσεται
Αροτραία
επιλέξιμη
Ψ Ψ
Αροτραία μη
επιλέξιμη
Δεν
εντάσσεται
Δεν
εντάσσεται
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
12
 Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιμων ή μη,
εντάσσεται το σύνολο του αγροτεμαχίου και το αγροτεμάχιο πληρώνεται στο σύνολό του
εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσμεύσεων, καλλιεργηθεί με επιλέξιμη
αροτραία καλλιέργεια.
ε) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2016 με ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη
προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 μόνο για αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2016, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες, υπό την αίρεση
δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για
ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες.
στ) στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2016 ως καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες
ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, μόνο για την κύρια
καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιμη.
ζ) τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία δ), ε) και στ) που σχετίζονται με την περίοδο
υλοποίησης των δεσμεύσεων, ισχύουν αποκλειστικά στην περίπτωση που στην ενταγμένη
έκταση τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογική
παραγωγή.
η) όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης
των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha (1 Ha = 10 στρέμματα),
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με
πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 80 ελαιόδεντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη
στο Μέτρο.
θ) ειδικά για τις δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε
ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
να :
 βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή
 βρίσκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία,
δεδομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ)
834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή
 βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασμού.
ι) Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου ανέρχεται σε 0,1 Ha
(εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για τις
μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για τις
εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες.
ια) Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του
υποψηφίου έτους 2016 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
13
είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών
εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.
ιβ) Όσον αφορά στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ
http://www.agrotikianaptixi.gr και του ΥπΑΑΤ – Βιολογική Γεωργία http://www.minagric.gr πίνακας ο
οποίος θα περιλαμβάνει:
 αντιστοίχιση μεταξύ των ομάδων καλλιεργειών των πινάκων 1 και 2 της
υποπαραγράφου 1.6 με τους κωδικούς καλλιεργειών της ΕΑΕ 2016
 επιλεξιμότητες γεωργικών εκτάσεων σύμφωνα με τις καλλιέργειες-χρήσεις που
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016.
ιγ) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι/δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, όπως προκύπτει
από τον πίνακα 1 του παραρτήματος I της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ
Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του
Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο ή/και
βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων και στις δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα» καθώς και στις δράσεις του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων»
για τους συνδυασμούς του παρακάτω πίνακα:
Δράση
Μέτρου 11
Δράση Μέτρου 10 και 14
11.1.1 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα-
Δέσμευση Β Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο
30% της αρδευόμενης έκτασης
10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην
ελαιοκαλλιέργεια
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
11.1.2 14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
14
11.2.1 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα-
Δέσμευση Β Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο
30% της αρδευόμενης έκτασης
10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην
ελαιοκαλλιέργεια
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
11.2.2 14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
2. Αποκλείονται από την ένταξη:
α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών·
β) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με
ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016
γ) αγροτεμάχια για τα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης,
δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων των
δράσεων του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013:
Δράσεις Πρόσκληση
1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε
καπνοπαραγωγικές περιοχές
2η πρόσκληση (2340/30.01.2013)
2.3(Α) Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην
παραγωγή καπνού
2η πρόσκληση (4539/02.04.2012)
3η πρόσκληση (5597/11.03.2013)
3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών
γαιών
4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον
αμπελώνα Ν. Θήρας
2η πρόσκληση
(1074/62192/13.05.2014)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
15
δ) όσον αφορά στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2016 έχουν δηλωθεί αμιγώς με τις ακόλουθες κατηγορίες
καλλιεργειών – χρήσεων:
 μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες·
 ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου·
 βοσκότοποι·
 γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα·
 δασικά δέντρα·
 κηπευτικά υπό κάλυψη·
 μανιτάρια·
 μπανάνες·
 φυτώρια·
 χώροι εκτροφής σαλιγκαριών·
 μη επιλέξιμες εκτάσεις.
3.1.2 Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για κάθε δράση είναι
μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων
επιλογής που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Μ11: Βιολογικές καλλιέργειες
Αρχή κριτηρίου αξιολόγησης α/α Κριτήριο Μοριοδότηση
1. Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και
ένα τμήμα τους βρίσκεται σε
προστατευόμενη περιοχή
(περιοχές NATURA,
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών
πάρκων) εντάσσονται κατά
προτεραιότητα στη δράση
1.1
Οι εκμεταλλεύσεις που
τουλάχιστον το 10% της
έκτασής τους βρίσκεται σε
προστατευόμενη περιοχή
(περιοχές NATURA,
θεσμοθετημένες περιοχές
εθνικών πάρκων) εντάσσονται
κατά προτεραιότητα στις
δράσεις
ΝΑΙ 30
ΟΧΙ 0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
16
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις
(εκτός περιοχών NATURA)
κατατάσσονται με βάση το
χαρακτηρισμό της περιοχής ως
Υψηλής Φυσικής Αξίας
2.1
Έκταση γεωργικής γης Υψηλής
Φυσικής Αξίας μεγαλύτερη του
50% της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης
10
Έκταση γεωργικής γης Υψηλής
Φυσικής Αξίας (HNV) σε
ποσοστό από 10% έως και 50%
της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης
5
4 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών
τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙI της με αριθμ.
πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
β) Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.
γ) Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου
11.2 σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων
των υπ’ αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου
214 του ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2
«Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι
δεσμεύσεις των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξής τους στο πλαίσιο των δράσεων
του υπομέτρου 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των
δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα.
δ) Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση (επικυρωμένη
από ΔΟΥ) με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες
περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός δύο (2) μηνών από την
Απόφαση Ένταξης Πράξεων, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του
συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την
παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να
ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε
αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο.
Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή
των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη
βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες
πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
17
να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση
των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.
Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων
ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο
του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός
δύο (2) μηνών από την Απόφαση Ένταξής του.
ε) Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων και
το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
2. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι
δεσμεύσεις της παρούσας.
3. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με
τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
4. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές
διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα
προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
5. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
παράγραφο 7 της παρούσας.
6. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ΄έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης
των ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7 της παρούσας,
εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα
αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
8. Να τηρούν υποχρεωτικά φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο σημείο 21 του άρθρου
4 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ο οποίος θα
πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.
9. Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
i. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
18
ii. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και
τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
iii. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
(ΟΕ&Π).
iv. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
v. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183).
vi. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
vii. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
viii. Μητρώο Εισροών και Εκροών.
ix. Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών
και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές)
και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί
κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη
δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση
αυτής.
x. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις,
σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).
Ο φάκελος δικαιούχου φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση
των δεσμεύσεων.
10. Εφόσον έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1, να καταρτιστούν στις βιολογικές
καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης
γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς
δέσμευσης. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις όπου:
i. ο δικαιούχος συμμετέχει και στο υπομέτρο 11.2 ή
ii. ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
11. Εφόσον έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1, να συνάψουν σχετική σύμβαση με ΟΕ&Π
εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών πράξεων
όπως αναφέρεται στην υποπαραγράφου 6.3 της παρούσας πρόσκλησης.
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με
δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική
πρόσκληση.
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας. Μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
19
καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από
σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.
5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται
κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του
Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση
στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω
σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η
επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.
Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή
στον ως άνω ιστότοπο.
Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψήφιου για το έτος 2016.
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και
ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται υπογράφεται από τον υποψήφιο
δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο
φάκελο του δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο σημείο ε9 της
παραγράφου 4 της παρούσας πρόσκλησης. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα
πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.
Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο προκύψει η
απαίτηση για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, αυτά υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ, η πληρότητα του
ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική
ευθύνη του υποψηφίου.
Η πιστοποίηση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού εκ μέρους του υποψηφίου και
ενδεχομένως του ποσοστού της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που βρίσκεται
εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών
πάρκων) ή/και η οποία αποτελεί έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής Αξίας, γίνεται
μηχανογραφικά.
Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
20
οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων στήριξης της παρούσας πρόσκλησης.
Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή
της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί
σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου να αντικαταστήσουν τα
αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή
εν μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ)
809/2014 της Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση
που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα
οποία ανακαλεί.
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ
6.1 Προσωρινοί πίνακες
Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, ο ΕΦΔ, με τη διοικητική υποστήριξη του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει μηχανογραφικά σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων
στήριξης, ο οποίος περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων
(Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ), Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ),
Ηλεκτρονικό Μητρώο Βιοκαλλιεργητών (ΗΒΔ) κλπ.).
Η ως άνω διαδικασία προϋποθέτει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία για το διασταυρωτικό
έλεγχο του υποψήφιου δικαιούχου, είναι καταχωρημένα στις απαιτούμενες για τον έλεγχο
βάσεις δεδομένων.
Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
 το εμπρόθεσμο της υποβολής,
 την πληρότητα της αίτησης,
 την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας,
 τη βαθμολόγηση της αίτησης με βάση τα κριτήρια επιλογής,
 τον προσδιορισμό του μέγιστου αιτούμενου ποσού ενίσχυσης για ολόκληρη την
περίοδο της δέσμευσης.
Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις καταγγελιών ή υπονοιών για
απάτη με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της με αριθμ. πρωτ.
2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
21
Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία αναρτώνται από τον υποψήφιο
σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣ ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία των ενδικοφανών προσφυγών
κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών
αιτήσεων στήριξης.
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της
αίτησης στήριξης.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης
στήριξης.
Βάσει των ανωτέρω, για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δημιουργείται μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. Οι παραδεκτές αιτήσεις
κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά.
Στον προσωρινό πίνακα επισημαίνονται:
 Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη.
 Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη.
 Η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 25
του Ν. 2690/1999, καθώς και η επισήμανση ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που ενδεχομένως θα
υποβληθούν.
 Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο ΠΣ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑT,
του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει
στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και τους τρόπους
πρόσβασής τους στους πίνακες.
Ο κάθε δικαιούχος μέσω της πρόσβασης που έχει στο ΠΣ, δύναται να λάβει αναλυτική
πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου επί της αίτησης στήριξης που
υπέβαλε.
6.2 Ενδικοφανείς προσφυγές
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ,
κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
22
αιτήσεων στήριξης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
αναγράφεται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων. Στην προσφυγή
του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής
καθώς και να επισυνάψει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό προκειμένου
να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές, που
συγκροτούνται με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο
του τελευταίου.
Μετά την εξέταση και αξιολόγηση των ενδικοφανών προσφυγών τα αποτελέσματα
θεωρούνται οριστικά και καταχωρούνται στο ΠΣ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο πίνακας
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.
Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω της
ανάρτησης των οριστικών πινάκων μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.
6.3 Κατάρτιση οριστικού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτού
Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης,
ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον
ΕΦΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Για την ενημέρωση των υποψηφίων οι οριστικοί πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών
αιτήσεων στήριξης δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, του ΠΑΑ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τους τρόπους πρόσβασής τους στους
πίνακες.
6.4 Ένταξη Πράξεων
Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης), εκδίδεται
από τον ΕΦΔ Απόφαση Ένταξης Πράξεων με τελικό διατάκτη τον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.
Ειδικά για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 εκδίδεται Απόφαση Ένταξης Πράξεων,
χωρίς να ελεγχθεί η τήρηση της δέσμευσης σύναψης σύμβασης με ΟΕ&Π, η ύπαρξη και το
εμπρόθεσμο της οποίας θα ελεγχθούν μηχανογραφικά σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε
περίπτωση πριν την καταβολή της ενίσχυσης.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη του ΕΦΔ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται
με κάθε πρόσφορο μέσο.
Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
23
6.5 Ανάκληση Ένταξης Πράξης
Μια ενταγμένη στο Μέτρο πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση
της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν.(ΕΕ)
809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με
τους όρους ένταξής της.
β) Μετά από διαπιστωμένη απάτη, βάσει απόφασης αρμόδιας δικαστικής αρχής.
γ) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης,
στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις/εμπλοκές σε σχέση με την
προγραμματισθείσα πρόοδο ή τους όρους ένταξής της. Ενδεικτικά και κατά περίπτωση, η
διαδικασία δύναται να ενεργοποιείται εφόσον επιβάλλεται κατόπιν ελέγχων εθνικών ή
ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων ή όταν διαπιστώνεται:
 σοβαρή εμπλοκή στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων·
 μη αποδεκτή απόκλιση του φυσικού αντικειμένου·
 άλλη παράβαση του εθνικού ή κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, η οποία διενεργείται
από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχεται θεραπεία·
 μη υπογραφή σύμβασης με ΟΕ&Π σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο ε.11
της παραγράφου 4 της παρούσας πρόσκλησης.
Τελικός διατάκτης της Απόφασης Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, ο οποίος εξέδωσε τη
σχετική Απόφαση με την οποία η πράξη εντάχθηκε στο Μέτρο.
Ο ΕΦΔ αναρτά την Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την
αποστέλλει στο δικαιούχο ηλεκτρονικά και την κοινοποιεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6.6 Τροποποίηση πράξεων
Οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται. Η διαπίστωση της ανάγκης
τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο. Στο
αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται
επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και
για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Καν.(ΕΕ) 640/2014.
β) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση
ένταξης, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της (λόγω διαχειριστικών προβλημάτων,
εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.).
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
24
 τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης·
 αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (νομικής μορφής, επωνυμίας της επιχείρησης,
επώνυμου, ΑΦΜ, κλπ.)·
 μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.
Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης και
λαμβάνουν μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης
και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα του διοικητικού της ελέγχου σε βαθμό που να
καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη.
Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής:
α) Σε περίπτωση μεταβίβασης ο διάδοχος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, τα οποία απορρέουν από την έννομη σχέση, την οποία
δημιουργεί η απόφαση ένταξης μεταξύ αυτού και της αρμόδιας αρχής.
β) Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο
αποδέκτης της μεταβίβασης δεν είναι δικαιούχος της εν λόγω δράσης, τότε ελέγχεται εάν
στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί δικαιούχων.
γ) Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαιούχος της δράσης
σύμφωνα με άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύσεις για κάθε
τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.
Λεπτομέρειες για την τροποποίηση πράξεων που σχετίζονται με μεταβίβαση ενταγμένων
στο Μέτρο εκμεταλλεύσεων, δύνανται να καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ.
6.7 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων
Για τα στοιχεία των υποψηφίων που θα δημοσιοποιούνται θα εφαρμόζεται το άρθρο 111
του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις
αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση
τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας
των δεδομένων.
7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1 Διαδικασία αίτησης πληρωμής
Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την
15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των δράσεων της παρούσας.
Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:
 είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
25
 είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης.
7.2 Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων – καταχώρηση
ευρημάτων των ΟΕ&Π
Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα
ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων,
καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, οι ΟΕ&Π μπορούν να καταχωρίσουν τα
ευρήματά τους ως προς τη συμμόρφωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, και όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2
του Άρθρου 15 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
7.3 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής
Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή
σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή/και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά,
οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν.(ΕΕ)
809/2014.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν τροποποιημένη αίτηση πληρωμής, ενδεχομένως μαζί με τα
προς διόρθωση δικαιολογητικά, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ, περιγράφοντας το
προφανές σφάλμα και ζητώντας τη διόρθωση, ή προσαρμογή της αίτησης πληρωμής, ή/και
των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του δικαιούχου, ή εάν διαπιστώσει προφανή
σφάλματα κατά την εξέταση της αίτησης πληρωμής, αξιολογεί συνολικά τη συγκεκριμένη
περίπτωση με σκοπό την αναγνώριση των προφανών σφαλμάτων και με την προϋπόθεση
ότι ο αιτών ενήργησε «καλή τη πίστει».
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον αναγνωρίσει προφανή σφάλματα, ενεργεί ως ακολούθως:
α) Εφόσον ο διοικητικός έλεγχος πληρωμής έχει ολοκληρωθεί, αλλά η αίτηση που περιέχει
προφανή σφάλματα δεν έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, τότε τροποποιείται η εν
λόγω αίτηση πληρωμής.
β) Αν ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση πληρωμής που περιέχει τα
προφανή σφάλματα, έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής αλλά δεν έχει καταβληθεί η
αναλογούσα ενίσχυση, τότε τροποποιείται η εν λόγω αίτηση πληρωμής, αφού αυτή
εξαιρεθεί από την παρτίδα με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και με την εν λόγω διόρθωση
προκαλείται καταβολή επιπλέον ενίσχυσης, τότε αυτή καταβάλλεται.
δ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση
επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης, ο δικαιούχος ενημερώνεται και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
26
Εφόσον προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το
δικαιούχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η
διαδικασία ανάκτησης.
7.4 Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει
ή μέρος αυτής, εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ)
809/2014.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει το αίτημα και ενεργεί με την ακόλουθη σειρά:
Εφόσον έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση, ενημερώνεται ο δικαιούχος και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.
Εφόσον δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο, καταχωρίζει στο ΠΣ το
παραδεκτό της ανάκλησης και ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο.
Αίτηση ανάκλησης από το δικαιούχο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στις περιπτώσεις που
έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια ελέγχου ή υπάρχουν ευρήματα ελέγχου.
Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει το εν λόγω
αίτημα.
8 ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καν.
(ΕΕ) 640/2014, διενεργούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι
έλεγχοι, με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της γραμμής βάσης, των όρων
επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων, και άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων.
8.1 Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις
Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή φυσικά περιστατικά,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και
εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η
διοικητική κύρωση,
δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται
για τη μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί
άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως
προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση
πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η
αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
27
επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής. Η εν λόγω ενημέρωση από τον
δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική
κατάσταση.
8.2 Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων της εκμετάλλευσης,
πέραν των ενταγμένων στις δράσεις της παρούσας
Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχια του και η
διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής αφενός, και
αφετέρου της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση
των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό της πληρωμής των
μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το
συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράλειψης, ως εξής :
 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
 2% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,
 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.
8.3 Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής ή των παραστατικών
που τη συνοδεύουν
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 της με αριθμ. πρωτ.
2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ισχύουν τα εξής:
α) υποβολή αίτησης πληρωμής, ή παραστατικών συμμόρφωσης, ή παραστατικών που
αφορούν το σύμβουλο, ή πτυχίου δικαιούχου, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, που ο δικαιούχος θα
είχε δικαίωμα να λάβει, αν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα ·
β) καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25)
ημερολογιακών ημερών, καθιστά την αίτηση μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία
ενίσχυση στο δικαιούχο·
γ) καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης με καθυστέρηση μεγαλύτερη
των (25) ημερολογιακών ημερών, καθιστά τα εν λόγω παραστατικά μη αποδεκτά και δεν
λαμβάνονται υπ’ όψη στη χορήγηση ενίσχυσης·
δ) καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών για το σύμβουλο ή του πτυχίου του
δικαιούχου μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών, καθιστά την αίτηση
μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
28
8.4 Μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης επί των
ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι μειώσεις και κυρώσεις που επιβάλλονται
επί των ενισχύσεων αυτών ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014 και της υπ’ αριθ.
1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468/14.07.2015).
8.5 Μειώσεις – κυρώσεις της ενίσχυσης της δράσης βάσει της έκτασης
Οι μειώσεις και αποκλεισμοί της περίπτωσης αυτής, ορίζονται στο Τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου
IV του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014. Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση
για αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής
ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη
χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.
8.5.1 Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις
1. Μία καλλιεργητική ομάδα αποτελούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο του
Μέτρου, για τις οποίες ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης.
2. Εάν η έκταση που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Μέτρου υπερβαίνει
την έκταση με την οποία έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης
χρησιμοποιείται η έκταση με την οποία έχει ενταχθεί.
3. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη
δηλωθείσα με την αίτηση πληρωμής, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης
χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.
4. Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ανωτέρω υποπαραγράφους 8.2, 8.3 και 8.4, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την
προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με
βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
5. Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της
συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση είναι μικρότερη ή ίση του 0,1
εκταρίου, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Το
παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής
έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.
6. Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή, εάν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα
βόσκησης είναι μικρότερη από 0,7 ΜΖΚ/ha, ως επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου λογίζεται
αυτή που προκύπτει μετά από αναγωγή του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΖΚ που
υπολογίζονται βάσει των δηλωθέντων διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων επιλέξιμων
ζώων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΖΚ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και
φύλου)
0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω
των 6 μηνών
0,20
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
29
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6
έως 24 μηνών
0,60
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω
των 24 μηνών
1,00
(πηλίκο του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΖΚ δια της ελάχιστης απαιτούμενης
πυκνότητας των 0,7 ΜΖΚ/ha).
8.5.2 Μειώσεις – Κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από
την πραγματική
1. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα.
2. Στην περίπτωση που η έκταση ανά καλλιεργητική ομάδα, την οποία έχει αιτηθεί για
πληρωμή στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται,
το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ δηλωθείσας αιτηθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης
υπολογίζεται από τον τύπο: 100 × (αιτηθείσα − προσδιορισθείσα) / προσδιορισθείσα και οι
μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α) Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα δύο (2)
εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης.
β) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα δύο (2) εκτάρια,
αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με
βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας
διαφοράς.
γ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά
ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
δ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης δε χορηγείται καμιά
ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα, και επιπροσθέτως, ο
δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη
διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.
3. Το ποσό που προκύπτει από την κύρωση του ανωτέρω σημείου 2δ) συμψηφίζεται με τις
πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει,
κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της
διαπίστωσης.
4. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2δ), δεν μπορεί να
αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
30
8.6 Μειώσεις – Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα
κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις ή άλλες
υποχρεώσεις
8.6.1 Μη πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας
Η στήριξη που ζητείται, απορρίπτεται και ανακτάται εξ ολοκλήρου, όταν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας δεν πληρούνται και ο δικαιούχος επιστρέφει τις μέχρι τότε καταβληθείσες
ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
8.6.2 Μη τήρηση των δεσμεύσεων
Η στήριξη που ζητείται δεν καταβάλλεται ή πρέπει να ανακτάται εν όλω ή εν μέρει, εφόσον
δεν πληρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:
α) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη σύμβασή του με ΟΕ&Π, εκτός από τις
περιπτώσεις μεταγραφής, θεωρείται μονομερής διακοπή και αποβάλλεται από τη δράση
/-εις και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8.6.5
της παρούσας πρόσκλησης.
β) Στην περίπτωση αποβολής του δικαιούχου από το σύστημα ελέγχου της βιολογικής
γεωργίας λόγω μη τήρησης των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη
βιολογική γεωργία, η ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται
και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες
με τους νόμιμους τόκους.
γ) Σε περίπτωση που για ένα δικαιούχο διαπιστώνεται μη τήρηση των απαιτήσεων της
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, λόγω μη συμμόρφωσης, το
τμήμα της εκμετάλλευσης (αγροτεμάχιο-βοσκότοπος-εκτροφή) του δικαιούχου που αφορά
στη μη συμμόρφωση, δεν δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής της
δράσης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός της περιόδου δέσμευσης, η
ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η
διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους
τόκους.
δ) Σε περίπτωση που δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1, δεν συνάψουν
σύμβαση με ΟΕ&Π εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα πέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων,
απεντάσσονται από τη δράση.
ε) Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος φάκελος από τον δικαιούχο,
επιβάλλεται διοικητική κύρωση 2% επί της αναλογούσας ενίσχυσης, για κάθε έτος
διαπίστωσης της παράβασης.
στ) Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος, σε ενταγμένη έκταση στην οποία τηρήθηκαν οι
απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή,
καλλιεργήσει μη επιλέξιμες για το Μέτρο 11 καλλιέργειες, ή εφαρμόσει αγρανάπαυση, ή
αφήσει ακαλλιέργητο περιθώριο, δικαιούται να ενισχυθεί για το μέρος της έκτασης που
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
31
έχει καλλιεργηθεί με επιλέξιμες για το Μέτρο 11 καλλιέργειες, σύμφωνα με τους
Κοινοτικούς Κανονισμούς.
ζ) Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, ο δικαιούχος δε δικαιούται ενίσχυση για
το εξεταζόμενο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης της μη τήρησης εντός της περιόδου
δέσμευσης, η ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με
τους νόμιμους τόκους.
η) Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 που είναι υπόχρεοι να
καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους δεν προσέλθουν ή
δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με δική τους ευθύνη, η ένταξη των σχετικών
πράξεων στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
8.6.3 Μη υποβολή ΕΑΕ − αίτησης πληρωμής
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο ΕΑΕ − αίτηση πληρωμής, με αναφορά
στον κωδικό παράλληλης δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της
ανωτέρω υποχρέωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πέρα των εικοσιπέντε (25)
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το
συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Επανάληψη της παράβασης συνεπάγεται μονομερή
διακοπή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης και επιβολή των
σχετικών κυρώσεων.
8.6.4 Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
α) Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης
ελέγχου, μη συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας κατά των
ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της
εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης στο
σύνολο των αγροτεμαχίων, των σταβλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων της
εκμετάλλευσης, ο δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε
για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.
β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δε διευκολύνει ή παρεμποδίζει με
οποιοδήποτε τρόπο ή δε συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά
όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ευρεθείσα
και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο
έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά
που του έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους
και αποβάλλεται.
8.6.5 Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης
Πράξεων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την
ολοκλήρωση των δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές
περιστάσεις, αποβάλλεται από τη δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
32
α. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει
χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
Επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που
χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιβάλλεται επιπλέον
χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα
προηγούμενα έτη.
8.6.6 Μη τήρηση της δέσμευσης σταθερού μεγέθους έκτασης.
Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν αιτηθεί για πληρωμή το σύνολο της
ενταγμένης έκτασης και η διαφορά μεταξύ αφενός της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτως
καλλιεργητικής ομάδας, που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής, και αφετέρου της
ενταγμένης έκτασης, υπερβαίνει το 5%, το συνολικό ποσό της πληρωμής ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράλειψης, και την έκτασή της μειώνεται ως εξής:
 5%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
 10% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,
 25%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.
8.6.7 Δήλωση ψευδών στοιχείων
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία
προκειμένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας,
η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος
αποκλείεται από τη δράση, για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το
επόμενο.
8.7 Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και
κυρώσεων που επιβάλλονται
Η σειρά επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων
ορίζεται ως εξής:
1. Οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 8.5 της παρούσας
παραγράφου (εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8.5.2.2δ)), επιβάλλονται σε όλες
τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
2. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 1, χρησιμεύει ως
βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την
υποπαράγραφο 8.6 της παρούσας παραγράφου.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
33
3. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 2, χρησιμεύει ως
βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις
εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.3 της παρούσας
παραγράφου.
4. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 3,
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα
με την υποπαράγραφο 8.2 της παρούσας παραγράφου.
5. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 4,
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα
με την υποπαράγραφο 8.4 της παρούσας παραγράφου.
6. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 5,
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο σημείο 8.5.2.2δ) της παρούσας παραγράφου.
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χαράλαμπος Κασίμης

phgh=

Advertisements