Τέλος η βενζίνη: Φουλάρει… τη μηχανή με νερό και κάνει 10χλμ!..Παρουσίαση της κίνησης μοτοσικλέτας με υδρογόνο από τον Πέτρο Ζωγράφο …Η παρουσίαση στον Κίτρινο Τύπο της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον κόσμο …Eιδικό επιστημονικό συνέδριο για την εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου …(( Finally gasoline: scarves … the machine with water and do 10km! .. Presentation of motion motorcycle with hydrogen from Peter Painter … The presentation of the yellow press of the invention of Peter Campus that aspires to change the world … Special Scientific Congress on invention …))

Τέλος η βενζίνη: Φουλάρει… τη μηχανή με νερό και κάνει 10χλμ!Document-page-001

Η παρουσίαση στον Κίτρινο Τύπο της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον κόσμο

 

Eιδικό επιστημονικό συνέδριο για την εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου…