ΕΡΩΤΑΤΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ… ΣΕ ΠΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ !!!ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 266/2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/ 3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540 /24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ’ αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, (ΑΔ- 00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ

1
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 266/2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/
3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ
Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540
/24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ’
αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, (ΑΔ-
00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη
θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής
Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄168/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ
Α΄ 286/22.12.1999, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών,
αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α` 201/12.9.2001 και ειδικότερα του άρθρου 2
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
7. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», ΦΕΚ Β΄2464/3.12.2008, όπως ισχύει
Πειραιώς 132,
11854 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
Fax: 210-3255460
E-mail: info@rae.gr
Web: http://www.rae.gr
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΙΔΞ-ΕΜΦ
2
8. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και
27Α.
9. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ
Α΄85/4.6.2010.
10. Την υπ’ αριθμ. 1179/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010
σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.».
11. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 «Απόφαση για την
επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των
διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010).
12. Την υπ’αριθμ.1258/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Επί της αξιολόγησης της δυνατότητας
υλοποίησης έργων ΑΠΕ σε συμμόρφωση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές
αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.».
13. Την υπ’ αριθμ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν.
3851/2010».
14. Την υπ’ αριθμ. 55/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια
πράξεων στο Μέλος της ΡΑΕ Δ. Ραχιώτη», ΦΕΚ Β΄ 892/22.06.2010.
15. Την υπ’ αριθμ. 3/09-02-2011 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 28/11-
02-2011) για το διορισμό του κ. Δ. Ραχιώτη ως Αντιπροέδρου Α’ της ΡΑΕ
16. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010, όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
18. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011
απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011) (εφεξής ο «Κανονισμός
Αδειών»).
19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3362π.ε./24.01.2002 άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ
Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540/24.09.2004 Αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ’ αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ,
(ΑΔ-00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση «Γκρίμποβο
επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων(εφεξής το Έργο), της εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (εφεξής η Εταιρεία).
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ TP-01545/10.12.12 (Ι-165850/10.12.2012) αίτηση της
Εταιρείας για την τροποποίηση της Άδειας ως προς την μεταβολή σχεδιασμού του
μικρού υδροηλεκτρικού έργου, με αποτέλεσμα την μείωση της εγκατεστημένης
ισχύος του ΜΥΗΕ από 12,44MW σε 10,80MW. (εφεξής η Αίτηση).
21. Τη δημοσιοποίηση της Αίτησης τροποποίησης στην οποία προέβη η ΡΑΕ στις
01.02.2013.
22. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΙΔΞ-ΕΜΦ
3
ΕΠΕΙΔΗ
Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης τροποποίησης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την
5η Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής, με τα
κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, κρίθηκε ότι είναι
δυνατή η μεταβολή σχεδιασμού του μικρού υδροηλεκτρικού έργου και της μείωσης της
εγκατεστημένης ισχύος του από 12,44MW σε 10,80MW.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/
3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ
Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540/
24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ’
αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ (ΑΔ-00293),
για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση
«Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας
Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΒΕΤΕ», ως προς τη μεταβολή σχεδιασμού του έργου με
αποτέλεσμα την μείωση της εγκατεστημένης ισχύος του από
12,44 MW σε 10,8MW.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. ΑΔ-00293 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί
ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2
του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ Α´
249/25.11.2011).
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Για τη ΡΑΕ,
Δημήτρης Ραχιώτης
Αντιπρόεδρος ΡΑΕ
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΙΔΞ-ΕΜΦ