ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.,Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την αποστολή φορολογημένων αλκοολούχων προϊόντων από την Ελλάδα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;,.Nα παραμείνει η παραγωγή και η διάθεση πώλησης παραδοσιακής τσικουδιάς και τσίπουρου στον παραγωγό και αμπελουργό αγρότη

 

 

================================================
Όσον αφορά την απόσταξη οι νόμοι κάνουν ακόμη αναφορά σε νόμους που ξεκινούν αν δεν κάνω λάθος από το 1917 αν δεν κάνω λάθος. Όσον αφορά το τι βρήκα εγώ σου λέω ότι ψάχνωντας για εμφιάλωση κρασιού έπεσα και σε νομολογία που αφορά το τσίπουρο και σου παραθέτω μερικά λινκ για ΦΕΚ αλλά και την κεντρική σελίδα του εθνικού τυπογραφείου από την οποία μπορείς βάζοντας τις παραμέτρους να ψάξεις το κατάλληλο ΦΕΚ. Προσωπικά σου συστήνω να πάρεις το χρόνο σου (όσο σου χρειάζεται) και να ξέρεις ότι θα αφιερώσεις απογεύματα ατελείωτα στο διάβασμα. Και επίσης μην μπλέξεις με πληροφορίες από εφορίες κτλ κτλ σε πρώτη φάση γιατί από εμπειρία σου λέω ότι δεν έχουν ιδέα ούτε οι ίδιοι.

1. ΦΕΚ 27.10.1988 τευχος δεύτερο φύλλο 789 που αναφορά τον καθορισμό όρων και διατυπώσεων για την παραγωγή αποσταγμάτων από στέμφυλα και των παραγώγων όπως Τσίπουρο και Τσικουδιά.

2. 25 Ιουνίου 2003 τεύχος δεύτερο φύλλο 832 που αναφέρεται στην παραγωγή και τη διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αυτό αναφέρεται και στους παραγωγούς και τις κατηγορίες και κάνει και μια μικρή αναφορά στα λίτρα του αμβύκων.

3. 18.12.2001 τεύχος πρώτο φύλλο 281 που αναφέρεται στην αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά όσον αφορά την παραγωγή τους και ποιοί έχουν το δικαίωμα.

4. Δεν θυμάμαι το ΦΕΚ αλλά με το google μπορείς να βρεις και το νόμο που ορίζει και τη φορολογία. Είναι διαφορετική για αγρότες οι οποίοιο μπαίνουν στο ειδικό καθεστώς ακόμη και στην πώληση αλλά αν θυμάμαι καλά αφορά μόνο την χονδρική πώληση. Επίσης ο συγκεκριμένος νόμος από ότι θυμάμαι δεν ξεκαθαρίζει αν η οινοποίηση είναι πρώτου βαθμού επεξεργασία η δευτέρου οπότε και δεν υπόκειται στο ειδικό καθεστώς.

5. Βρήκα μια λίστα από νόμους σερφάροντας και σου την παραθέτω να τη δεις. Αφορά και ελληνικούς αλλά και την νομοθεσία ΕΕ.
=================================================

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Α.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ι.  ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α	Αρ. Κανονισμού	    Τίτλος Κανονισμού	Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα
1	110/2008
Κανονισμός 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,της 15ης Ιανουαρίου 2008,σχετικά με τον ορισμό ,την περιγραφή, την παρουσίαση την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου 	 EE L 39 της 13/2/2008, σ. 16 
2	1267/1994	Για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών 	 EE L 138 της 02/06/1994, σ. 7
3	1434/1997	Για την τροποποίηση του Καν.(ΕΟΚ) 1267/94 για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών 	 EE L 196 της 24/07/1997, σ. 56
4	2870/2000
Για τον καθορισμό των Κοινοτικών Μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών	 EE L 333 της 29/12/2000, σ. 20
5	2091/2002
Για την τροποποίηση του Καν.(ΕΚ) 2870/2000 για τον καθορισμό των Κοινοτικών Μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών	 EE L 322 της 27/11/2002, σ. 11ΙΙ.   ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
7	178/2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ,για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων Για την υγιεινή των τροφίμων 	EEL 31 της 01/02/2002, σ. 1
8	882/2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων	EEL 191 της 28/5/2004, σ. 1
9	Οδηγία 2000/13/EK 
Για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων 	EE L 109 της 06/05/2000
σ. 29 (Αρθρο 11 του Κ.Τ.Π) 
10	Οδηγία 2001/101/ΕΚ 
Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων 	EE L 310 της 28/11/2001
σ.19 (Φ.Ε.Κ. 64/Β/23-5-2002)
11	Οδηγία 2003/89/ΕΚ 
Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων 	EE L 308 της 25/11/2003
σ.15(Φ.Ε.Κ.489/Β/13-4-2005)
12	Οδηγία 2006/142/ΕΚ 
Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων 	EE L 368 της 23/12/2006
σ.110(Φ.Ε.Κ. 912/Β/14-9-2007
13	Οδηγία 2007/68/ΕΚ 
Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων 	ΕΕ L 310 της 28/11/2007
σ.11 Φ.Ε.Κ. 924/Β/20-05-2008
			
14	Οδηγία 2007/45/ΕΚ
Για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου 	EE L 310 της 
5/09/ 2007
(Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14-08-2008
15	Οδηγία 2008/5/ΕΚ
Για την αναγραφή στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων ,υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ 	EE L 27 της 31/1/2008 (Κωδικοποιημένη)
			
B. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ι.  ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1	Ν. 2969/2001	Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα 	Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001

 2	N. 2960/2001	Τελωνειακός Κώδικας 	Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001

 3	Ν. 3583/2007	Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις 	Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-06-2007

 2	Α.Υ.Ο.Ο. 3010878/1396/0029/2003 	Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών 	Φ.Ε.Κ. 832/Β/25-6-2003

 3	Α.Υ.Ο.Ο. 3018093/2377/0029/2007	Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασης για παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών 	Φ.Ε.Κ. 1634/Β/17-8-2007

 4	Α.Υ.Ο.Ο. 
18795/4931/24-10-1988	Καθορισμός όρων και διατυπώσεων παραγωγής αποστάγματος από στέμφυλα σταφυλιών και των ποτών που παράγονται από αυτό Τσίπουρο ή Τσικουδιά 	Φ.Ε.Κ. 789/Β/27-10-1988

 5 	Α.Υ.Ο.Ο. 3009419/1118/0029/10-8-2004 & Α.Υ.Ο.Ο. 3006716/772/0029/10-8-2004	Αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων «Μυτιλήνη» και «Πλωμάρι ως συμπληρωματικά της επωνυμίας πώλησης ούζο 	Φ.Ε.Κ. 1283/Β/23-8-2004

 6	Α.Υ.Ο.Ο. 3023634/2911/0029/6-12-2004	Προδιαγραφές του λικέρ (ηδύποτου) «Μαστίχα Χίου»	Φ.Ε.Κ. 1868/Β/16-12-2004

 7 	Βασιλικό Διάταγμα 25/12/1917 	Περί εκτελέσεως του Ν.971/1917 περί της φορολογίας του οιν/τος 	 
8	Α.Υ.Ο. 3023220/3726/Δ2925-01-2010 	Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο
Ναού σης	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

9	Α.Υ.Ο. 3001712/237/Δ29/25-01-2010	Όροι και προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης
«ρακόμελο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας
πώλησης A) «λικέρ (ηδύποτο)» ή B) «αλκοολούχο
ποτό».	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

10	Α.Υ.Ο. 3001712/237/ Δ29/25-01-2010	Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ
Ροδά κινο Ναούσης»	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

11	Α.Υ.Ο. 3023221/3727/ Δ29/25-01-2010	Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κρά-
νο Ναού σης».	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

12	Α.Υ.Ο. 3023012/3696/ Δ29/25-01-2010	Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κε-
ράσι Ναούσης».	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

13	Α.Υ.Ο. 3001794/261/ Δ29/25-01-2010	Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «GREEK
ANIS» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώ-
λησης «li queur»	Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

		ΙΙ.   ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	
14		Κώδικας Τροφίμων & Ποτών & Αντικειμένων κοινής χρήσης

=======================================================
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&v…r&Itemid=104&lang=el

Αυτό είναι το λινκ για το εθνικό τυπογραφείο για να διαβάσεις τους παραπάνω νόμους. Από άποψης τελωνείου βρήκα το παρακάτω το οποίο και σου παραθέτω επίσης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο αλλά το βλέπω αρκετά ανανεωμένο.
======================================================

Ε.Φ.Κ. – ΚΑΠΝΙΚΑ/ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 1. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την αποστολή φορολογημένων αλκοολούχων προϊόντων από την Ελλάδα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 1) Έκδοση από τον αποστολέα Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) και υποβολή του στο αρμόδιο Τελωνείο 2) Προσκόμιση στο αρμόδιο Τελωνείο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο παραλήπτης των εμπορευμάτων έχει προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις στην αρμόδια αρχή του τόπου παραλαβής για την καταβολή ή τη διασφάλιση των οφειλομένων στο Κράτος αυτό φόρων. 3) Επιστροφή του αντιτύπου 3 του Α.Σ.Δ.Ε. με επιβεβαίωση παραλαβής των εμπορευμάτων και πιστοποίηση της καταβολής ή διασφάλισης κατά περίπτωση των οιλόμενων φόρων. 4) Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον αποστολέα των εμπορευμάτων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 2. Ποιές είναι οι εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης; Είναι κυρίως: α) οι εγγυήσεις που καλύπτουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, β) οι εγγυήσεις που καλύπτουν κατά περίπτωση τον κίνδυνο της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και γ) οι εγγυήσεις που καλύπτουν την πίστωση που παρέχεται κατά περίπτωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. 3. Ποιό είναι το επιτρεπόμενο χρονικό περιθώριο για την προσκόμιση του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ στο Τελωνείο αποστολής των εμπορευμάτων; α) Προκειμένου για αποστολή προϊόντων σε άλλο Κράτος – Μέλος η επιστροφή του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ από τον παραλήπτη στον αποστολέα, πρέπει να γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα παραλαβής των προϊόντων. β) Προκειμένου για εξαγωγή προϊόντων σε Τρίτη Χώρα η προθεσμία επιστροφής του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ θεωρημένου από το Τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων είναι κατ’ ανώτατο όριο 3 μήνες. 4. Ποία είναι η διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων που συνοδεύονται με ΣΔΕ; Η χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η διαδρομή, λαμβανομένων υπόψη του μέσου μεταφοράς και της απόστασης και συνεπώς κρίνεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. 5. Τί γίνεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον παραλήπτη έλλειμμα ή πλεόνασμα κατά την παραλαβή προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και διακινούνται με ΣΔΕ; Πρέπει άμεσα να ενημερώσει το αρμόδιο τελωνείο το οποίο θα προβεί σε σχετικό έλεγχο για την επιβεβαίωση του δηλωθέντος ελλείμματος ή πλεονάσματος. Η καταβολή ή μη των οφειλόμενων φόρων από τον παραλήπτη ή από τον αποστολέα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κρατών–Μελών. 6. Ποιά είναι η διαδικασία απόδοσης των κατασχεμένων προϊόντων καπνού; Ο κύριος κατασχεθέντων καπνικών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση άρσης της κατάσχεσης και απόδοσης σε αυτόν των κατασχεθέντων, προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε προθεσμία 48 ωρών από τη λήψη από τον εισαγγελέα της έκθεσης κατάσχεσης. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, εάν κρίνει ότι η κατάσχεση ενεργήθηκε άκυρα ή παράνομα ή ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, διατάσσει να αποδοθούν στον κύριο τα κατασχεθέντα καπνικά με χρηματική εγγύηση ίση με την αξία των καπνικών στο εσωτερικό. Εάν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απορρίψει την αίτηση άρσης της κατάσχεσης, ο κύριος των κατασχεθέντων μπορεί να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο Εφετών κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, σε προθεσμία 48 ωρών από την έκδοση του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, χωρίς να απαιτείται επίδοση του βουλεύματος. Όταν η περί λαθρεμπορίας κατηγορία εισαχθεί στο Πλημμελειοδικείο, με τη διαδικασία της άμεσης εκδίκασης – αυτόφωρο, το δικαστήριο αποφαίνεται για τη δήμευση ή την απόδοση των εμπορευμάτων. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες, τα καπνά εκποιούνται σε τρεις διαδοχικές δημοπρασίες που απέχουν η μία από την άλλη 10 τουλάχιστον ημέρες, αποκλειστικά και μόνο για να εξαχθούν. Εάν η εκποίηση αποβεί άκαρπη, τα καπνά καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή . 7. Σε ποιές περιπτώσεις απαλλάσσονται τα οινο-πνευματώδη και τα καπνικά προϊόντα από τον Ε.Φ.Κ.; Ι. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα οινοπνευματώδη και καπνικά προϊόντα, εφόσον προορίζονται: α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων. β) για αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς και για τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους. γ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες που τους συνοδεύουν ή τον εφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων Κρατών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που ενεργείται σύμφωνα με τη συνθήκη. δ) να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). ε) για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. ΙΙ. 1. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο., τα βιομηχανοποιημένα καπνά στις ακόλουθες χρήσεις: α) τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά (υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού), τα οποία, είτε χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς, είτε αποστέλλονται σε άλλο Κράτος-Μέλος, είτε εξάγονται αυτούσια, είτε καταστρέφονται από τις καπνοβιομηχανίες, β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητά τους, δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται ξανά από τον καπνοβιομήχανο, ε) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών 2. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα που ορίζονται ως αιθυλική αλκοόλη στις ακόλουθες χρήσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.: α) όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους-Μέλους και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών). γ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού. δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων. ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη-αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2% vol. στ) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τα άλλα προϊόντα ζ) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή. των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς. η) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. θ) όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. ι) όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών. ΑΜΒΥΚΕΣ 1. Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη μεταβίβαση αμβύκων: α) λόγω αγοραπωλησίας και β) λόγω κληρονομιάς; α) Σε περίπτωση αγοραπωλησίας, η μεταβίβαση διενεργείται στο Τελωνείο στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρημένος ο άμβυκας. Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τελωνείο αυτό αίτηση, ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής αγοραστή- πωλητή από δημόσια αρχή ή συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης και την προηγούμενη άδεια κατοχής. Από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία εκδίδεται απαραίτητα βεβαίωση καταλληλότητας και στη συνέχεια εκδίδεται η νέα άδεια κατοχής στο όνομα του αγοραστή. β) Σε περίπτωση κληρονομιάς ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στη θέση του ιδιωτικού συμφωνητικού οι κληρονόμοι προσκομίζουν συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του κατόχου του άμβυκα και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη που να καθορίζει τους κληρονόμους η νέα άδεια κατοχής εκδίδεται στο όνομα όλων, εκτός αν κάποιος εξ αυτών επιθυμεί να παραχωρήσει το δικαίωμά του. Η παραχώρηση αυτή επιτρέπεται να γίνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. 2. Επιτρέπεται η κατασκευή ή απόκτηση από το εξωτερικό νέων αμβύκων χωρητικότητας κάτω των 130 λίτρων για την παραγωγή τσίπουρου ή τσικουδιάς από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) και αν όχι γιατί; Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ή η απόκτηση από το εξωτερικό νέων αμβύκων για την προαναφερθείσα χρήση. Η απαγόρευση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της φορολογητέας ύλης, στον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και στην αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού για τις οργανωμένες επιχειρήσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών. Ενδεχόμενη απελευθέρωση του καθεστώτος αυτού, θα οδηγούσε σε υποχρέωση κατάργησής του ή τουλάχιστον φορολόγησης του προϊόντος με τους κανονικούς συντελεστές φορολογίας. 3. Επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητας των αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων); Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) επιτρέπεται να αυξήσουν την χωρητικότητα του άμβυκά τους μέχρι τα 130 λίτρα κατ’ ανώτατο όριο. Για την αύξηση της χωρητικότητας απαιτείται άδεια από το αρμόδιο Τελωνείο. Μετά την αύξηση της χωρητικότητας απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία. 4. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αντικαταστήσουν τον ήδη υπάρχοντα άμβυκα με καινούργιο; Επιτρέπεται η αντικατάσταση άμβυκα μικρού αποσταγματοποιού (διημέρου) σε περίπτωση που αυτός είναι κατεστραμμένος και η καταστροφή του έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χημική Αρχή. 5. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να έχουν στον ίδιο χώρο δύο άμβυκες; Η ύπαρξη δύο αμβύκων χωρητικότητας κάτω των 130 λίτρων στον ίδιο χώρο δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι θα τελούν σφραγισμένοι. Απαγορεύεται όμως η ταυτόχρονη λειτουργία τους χωρίς ειδική άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. 6. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αγοράζουν στέμφυλα με σκοπό να τα αποστάξουν; Όχι, οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) επιτρέπεται να αποστάζουν Α΄ ύλες αποκλειστικά και μόνο της δικής τους παραγωγής. 7. Έχουν δικαίωμα οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αποστάξουν μικρές ποσότητες, έως 50 κιλά, για προσωπική τους χρήση, χωρίς την καταβολή του Ε.Φ.Κ.; Δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή για την παραγωγή μικρής ποσότητας τσίπουρου. Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τον Ε.Φ.Κ. για ολόκληρη την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. 8. Επιτρέπεται μη καλλιεργητές αμπελιών να αγοράζουν στέμφυλα για να αποστάξουν; Όχι, η άδεια απόσταξης στέμφυλων χορηγείται μόνο στους παραγωγούς των επιτρεπομένων Α΄ υλών και αποκλειστικά για τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους. 9. Έχουν δυνατότητα όσοι έχουν παλιούς άμβυκες, που έχουν καταστραφεί και έχουν άδεια κατοχής ή την έχουν χάσει να κατασκευάσουν νέους, ίδιους ή μεγαλύτερους (ταυτόχρονη αύξηση της χωρητικότητας); Επιτρέπεται η αντικατάσταση των παλαιών αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), εφόσον η καταστροφή τους βεβαιώνεται από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χημική Αρχή. Ο νέος άμβυκας που θα κατασκευασθεί μπορεί να έχει χωρητικότητα έως 130 λίτρα ανεξάρτητα από την χωρητικότητα του παλαιού. Η ύπαρξη ή μη της αδείας κατοχής (απώλεια) εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο Τελωνείο το οποίο θα πιστοποιήσει και την νομιμότητα κατοχής του άμβυκα. 10. Σε περίπτωση μεταβίβασης αμβύκων λόγω κληρονομιάς, τι γίνεται όταν έχουν χαθεί οι άδειες κατοχής και έχουν καταστραφεί οι Α.Γ.Μ των αμβύκων λόγω παλαιότητας; Με αίτηση των ενδιαφερομένων το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει σε έλεγχο των αρχείων όπου είναι καταχωρημένοι οι άμβυκες της χωρικής αρμοδιότητάς του και σε όποια άλλη έρευνα
κρίνει απαραίτητη (ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, βεβαίωση του Δήμου ή Κοινότητας κ.λ.π.) προκειμένου να πιστοποιήσει τα στοιχεία του άμβυκα, και εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις εκδίδει νέα άδεια κατοχής έπ’ ονόματι των κληρονόμων.
=============================================================

Nα παραμείνει η παραγωγή και η διάθεση πώλησης παραδοσιακής τσικουδιάς και τσίπουρου στον παραγωγό και αμπελουργό αγρότη (5/8/2011 08:05)

Nα παραμείνει η παραγωγή και η διάθεση πώλησης παραδοσιακής τσικουδιάς και τσίπουρου στον παραγωγό και αμπελουργό αγρότη

Πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος και ο πιο δίκαιος τρόπος να παραμείνει η παραγωγή και η διάθεση πώλησης της παραδοσιακής τσικουδιάς και του τσίπουρου στον παραγωγό και αμπελουργό αγρότη για να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό αναφέρει στη Βουλή σε αναφορά του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλης Στρατάκης. Ειδικότερα ο βουλευτής κατέθεσε στη Βουλή τις προτάσεις του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς νομού Ηρακλείου, σχετικά με θέματα του κλάδου τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Συλλόγου, μετά από συζητήσεις με τα μέλη και διαβουλεύσεις με καταρτισμένους ειδικούς επιστήμονες, οινολόγους χημικούς ερευνητές εμπειροτέχνες, εκφράζουμε την αγωνία που υπάρχει για τη δεινή οικονομική κατάσταση του αγρότη-αμπελουργού.
Το υπάρχον καθεστώς για τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς να μείνει ως έχει και να υπάρξουν βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία όπου κρίνεται αυτό δίκαιο και αποτελεσματικό.

Πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος και ο πιο δίκαιος τρόπος να παραμείνει η παραγωγή και η διάθεση πώλησης της παραδοσιακής τσικουδιάς και του τσίπουρου στον παραγωγό και αμπελουργό αγρότη για να μπορεί να επιβιώσει. Διάφορα σχέδια και προσχέδια που προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών για να πουλά υποχρεωτικά ο παραδοσιακός παραγωγός στις βιομηχανίες ποτοποιών και μάλιστα σε 5 ημέρες χωρίς να ενδιαφέρει κανέναν πώς και πόσο θα πληρωθεί. Αυτό, όμως, θα δημιουργούσε καρτέλ στην αγορά και αυτό θα ήταν αντίθετο στους νόμους της αγοράς, άδικο και παράνομο. Πρέπει να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος να μπορούν οι διήμεροι να πουλούν στους ποτοποιούς αλλά κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών στην τομή και τον τρόπο πληρωμής και όχι με βάση της λογικής του προσχεδίου, που είχε συνταχθεί εκθέτοντας την κυβέρνηση.

Σήμερα λόγω του κόστους έχει γίνει απαγορευτική η σταφιδοποίηση. Εκτός του υψηλού κόστους, είναι και το ρίσκο λόγω των καιρικών συνθηκών και είναι κρίμα να χαθεί και η παραγωγή της σταφίδας, η οποία αποτελούσε οικονομικό στήριγμα και ανάπτυξη του αμπελουργού επί χρόνια.
Να σταματήσει η εμμονή του νόμου, όπως αναφέρει, να αποστάζονται μόνο τα επιμελώς στιμμένα. Γιατί έτσι επιβαρύνεται η ποιότητα του αποστάγματος, όπως λένε έμπειροι χημικοί και είναι και εξακριβωμένο.
Αλλά και δεν αποδίδεται η ποσότητα που φορολογείται. Επίσης, απαγορεύουν να προστεθεί ένας αναδευτήρας επικαλούμενοι την παράδοση. Ο συγκεκριμένος αναδευτήρας που ανακατεύει τα στέμφυλλα ενώ βράζουν και έτσι έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι η βελτίωση του αποστάγματος είναι σημαντική. Με αυτή την διαδικασία θα αποφεύγεται το τσούκνωμα το οποίο προσδίδει δυσάρεστες οσμές και αλλοιώνει τη γεύση. Ενώ και όταν ταυτόχρονα αποστάζονται ανεξέλεγκτα και ανεμπόδιστα διάφορες ύλες από ανθρώπους που δεν είναι καν αγρότες αμπελουργοί, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί ανενόχλητοι και παράνομα, και με την ανοχή των υπηρεσιών, άμβυκες μεγάλης χωρητικότητας, αποστάζοντας χωρίς περιορισμούς όλο τον χρόνο και τροφοδωτόντας την αγορά με μεγάλες ποσότητες αποστάγματα αμφίβολης ποιότητας εκτοπίζοντας τους νόμιμους δικαιούχους. Και όμως παραμένουν ατιμώρητοι και χωρίς να πληρώνουν κανένα φόρο και δίχως να έχουν κάποια επιβάρυνση. Και οι παρανομίες αυτών γίνονται σήμερα σημαία να επικαλούνται σε βάρος των νόμιμων δικαιούχων, των παραδοσιακών αποσταγματοποιών.

Ο Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών επιμένει ότι παράγει ένα διαφορετικό απόσταγμα. Κάνει διαφορετική οινοποίηση και απόσταξη, αποστάζοντας όλη τη μάζα των στεμφύλλων αφήνοντάς τα να ζυμωθούν όλα μαζί αφαιρώντας μόνο τα κοτσάνια, εμπλουτίζοντας έτσι από τον φλοιό της ρώγας με όλες τις γεύσεις και τα αρώματα που βρίσκονται, όπως είναι γνωστό, στο φλοιό κάθε φρούτου. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας από τον Σύλλογο, καλώντας για τρίτη φορά τον διδάκτωρ καθηγητή Οινολογίας του ΑΠΘ κ. Σουφλερό, ο οποίος είναι ειδικευμένος στις αποστάξεις στη Γαλλία, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τα μέλη του Συλλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς επίσης και τον καθηγητή κ. Δημ. Λυδάκη, χημικό του ΤΕΙ Κρήτης.
Είμαστε στη διάθεσή σας καλόπιστα και πρόθυμα να βοηθήσουμε. Έχουμε εμπειρίες. Εμείς παράγουμε, εμείς μοχθούμε και πονάμε τον μόχθο και των ιδρώτα μας. Ζητάμε και θέλουμε να προστατευθούν όλα τα παραδοσιακά αγνά ποτά όπως και τα ήθηκαι τα έθιμά μας. Ζητάμε για μία ακόμη φορά να βρεθεί τρόπος χονδρικής τυποποίησης για την προστασία του προϊόντος και του καταναλωτή.

Λόγω της κρίσης που υπάρχει στον τομέα της αμπελουργίας πολλά αμπέλια μένουν ατρύγητα και πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στον αμπελουργό να μπορεί να οδηγεί μέρος του προϊόντος στην απόσταξη, σταματώντας τους ποσοτικούς περιορισμούς. Μπορούμε να συζητήσουμε αλλαγές, καινοτομίες και τρόπους πρακτικούς και εφαρμόσιμους για την υπεύθυνη και ομαλή διάθεση.
Είναι ακατανόητο να εισάγουμε αλκοόλη από το Πακιστάν για να φτιάχνουμε το ελληνικό ποτό ούζο όπως και άλλα ποτε. Όπως, επίσης, είναι ακατανόητο να εισάγεται, είτε νόμιμα, είτε παράνομα, αλκοόλη και τσικουδιά από την Βουλγαρία, τα Σκόπια ή την Τουρκία. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα αμπέλια μένουν ατρύγητα μη καλύπτοντας ούτε τα έξοδα της συγκομιδής, με συνέπεια την εξαθλίωση και καταστροφή των χιλιάδων αμπελουργών με την απώλεια του εισοδήματός τους, των οποίων η δύσκολη οικονομική κατάσταση είναι γνωστή σε όλους.
Έτσι, χάνονται κατ’ επέκταση και σημαντικά έσοδα από την απώλεια φόρου για το κράτος.

Ζητάμε, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα, η οποία είναι ο μικρός κλήρος στην Κρήτη, ο πολυτεμαχισμός και το ανώμαλο της μορφολογίας του εδάφους το οποίο κάνει επίμονη και δαπανηρή την καλλιέργεια του αμπελιού.
Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι ως προς τη σωστή κατεύθυνση. Γίνονται έλεγχοι με λανθασμένο τρόπο και επιλεκτικά και αρκετές φορές βασιζόμενοι σε κομματικά κριτήρια.
Αν δεν αλλάξουν αυτά, πάλι μετά από χρόνια στο ίδιο σημείο θα βρισκόμαστε. Οι μη δικαιούχοι παράνομοι με ανοχές κάποιων, θα κατακλύζουν την αγορά με κακής ποιότητας απόσταγμα και οι δικαιούχοι θα είναι απλοί θεατές από μακρία.
Το δικαίωμα που δόθηκε στον αμπελουργό και το απαραίτητο εργαλείο, όπως είναι ο άμβυκας, δεν προστατεύθηκε από τις υπηρεσίες του κράτους και δυστυχώς το επωφελήθηκαν αυτοί που δεν το διακινούνται. Για τον αμπελουργό, όμως, δεν πρέπει να μπουν παράλογοι φραγμοί και εμπόδια αλλά να βρεθούν λύσεις γιατί το καζάνι (ο άμβυκας) είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για αυτόν γιατί σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, που συμβαίνουν συχνά, το καζάνι δίνει σωτήριες λύσεις. Γιατί τα σταφύλια που μειονεκτούν εμφανισιακά και είναι μη εμπορεύσιμα, δεν υστερούν σε διατροφικές αξίες, άρωμα και γεύση, επομένως αντί να μείνουν ατρύγητα και να σαπίζουν, μπορούν να αποστάζονται και να αξιοποιούνται με αυτό τον τρόπο. Έτσι είχε εκτιμηθεί και από τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο το 1929, όπου αντίξοες καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν την παραγωγή κατά την περίοδο της συγκομιδής και τότε δόθηκαν οι περισσότερες άδειες για την κατασκευή αμβύκων. Επίσης, έγινε κρατική συγκέντρωση της τσικουδιάς. Και αυτή η χρονιά έχει μείνει στην ιστορία και ο αγροτικός κόσμος πάντα θα την θυμάται γιατί παρά τη θεομηνία που κατέστρεψε την παραγωγή τους, κατέληξε να έχουν μια καλή χρονιά.

«…Εμείς θέλουμε να παράγουμε αλλά και να μπορούμε να επιβιώνουμε. Όταν εμείς δεν θα παράγουμε, άλλοι που τα θέλουν όλα δεν θα έχουν τη σημερινή πολυτέλεια να διαλέγουν τα σταφύλια, όπως κάνουν σήμερα και να τα πληρώνουν όπως και όσο τα πληρώνουν», καταλήγει η επιστολή του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών.


www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&ID=66483
===================================================
1 EKG RDOY
YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)...

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)…


3 EKG RDOY 34 EKG RDOY 4
YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)...

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)…

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)...

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)…

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)...

YΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ( τσιουρο /τικουδια)…

Advertisements