ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ…Κατόπιν σχετικής ανάθεσης από την Πρόεδρο της Ένωσης Πρακτόρων ΟΠΑΠ Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής κας Αναστασίας Τζαμπαζλή παραθέτω τις πρώτες αρχικές παρατηρήσεις επί του δημοσιευθέντος στο διαδίκτυο προς διαβούλευση κανονισμού πρακτόρων ΟΠΑΠ…ΠΡΟΣ ΟΠΑΠ…

Την 27-2-2015 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η σύνταξη του σχεδίου του κανονισμού εδράζεται στο άρθρο 27 παρ. 11 β του Ν. 2843/2000 που ορίζει ότι με τον κανονισμό «διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων» μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ ΑΕ θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ συμβάλλεται με τους πράκτορες.
Το παρόν σχέδιο φέρει τον τίτλο «Κανονισμός πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε.» και πέραν του ορισμού των κριτηρίων βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συμβάλλεται με τους πράκτορες ορίζει εκ νέου και την έννοια του πρακτορείου. Σε πρώτη λοιπόν ανάγνωση το προτεινόμενο σχέδιο του κανονισμού αλλάζει κοσμογονικά το τοπίο αναφορικά με την έννοια του πρακτορείου και τη σχέση του πράκτορα με τον ΟΠΑΠ.
Συγκεκριμένα όσον αφορά την έννοια του «πρακτορείου ΟΠΑΠ» εισάγονται πλέον πέντε (5) κατηγορίες πρακτορείων τα οποία λειτουργεί είτε ο πράκτορας με σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε η ίδια η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως «φορέας εκμετάλλευσης» . Επίσης φαίνεται να καταργούνται οι ήδη υπάρχουσες ατομικές συμβάσεις, προκειμένου να υπογραφούν νέες μεταξύ πρακτόρων και ΟΠΑΠ ΑΕ εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα και συγκεκριμένα:

ΟΡΙΣΜΟΙ.
Πρακτορείο είναι το κατάστημα δραστηριοποίησης του Πράκτορα ή του Φορέα Εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) στο οποίο διεξάγονται τυχερά παίγνια , ανάλογα με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία ανήκει.
Ο πράκτορας συμβάλλεται με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με έγγραφη σύμβαση που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα οριζόμενα στον κανονισμό.
Παρατήρηση. Προσοχή στην διάκριση του εδώ χρησιμοποιούμενου όρου «κατηγορία πρακτορείων » σε σχέση με τον όρο «πιστοποίηση καταστημάτων » του Νόμου 4002/2011 άρθρο 43 , καθώς η αρίθμησή τους είναι όμοια (Α’ έως ΣΤ’). Πρόκειται όμως περί διαφορετικών εννοιών.

ΑΡΘΡΟ 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Τα τυχερά παίγνια επίγεια διεξάγονται μέσω πρακτορείων. Το πρακτορείο λειτουργεί είτε η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε ο Πράκτορας. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να λειτουργεί ικανό αριθμό πρακτορείων για την εκπαίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία τυχερών παιγνίων.
Παρατήρηση. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν δικαιούται μόνο, αλλά και οφείλει να ιδρύσει δικά της πρακτορεία.

ΑΡΘΡΟ 2 . ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.
Εισάγονται πέντε κατηγορίες πρακτορείων:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α’ , όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β’ , ήτοι πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (gaming hall).
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ’ , όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Δ’, ήτοι πρακτορεία διεξαγωγής του τυχερού παίγνιου bingo lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Παρατήρηση. Εδώ εισάγεται το πρώτον στην Ελληνική επικράτεια η διεξαγωγή του τυχερού παίγνιου bingo lotto .
Παρατηρείται επίσης ότι ενώ στα πρακτορεία τύπου Β’ διεξάγονται αποκλειστικά τυχερά παίγνια μέσω vlts , στα πρακτορεία τύπου Δ’ προφανώς θα διεξάγονται και άλλα τυχερά παίγνια εκτός του bingo lotto αφού λείπει ο επιθετικός προσδιορισμός «αποκλειστικής» διεξαγωγής.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤ’ , ήτοι πρακτορεία τύπου Α’ ή τύπου Γ’ στα οποία εγκαθίστανται παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα καταστήματα τύπου ΣΤ’ (έως τρία vlts) στον Κανονισμό Διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων .
Παρατηρήσεις.
1. Από τα παραπάνω και δια της εις άτοπον απαγωγής , συνάγεται ότι το πρακτορείο ΟΠΑΠ με την μέχρι τούδε γνωστή – παραδοσιακή μορφή του , ανήκει στην κατηγορία Α’ καθώς σε αυτό διεξάγονται τυχερά παίγνια σε χώρο μη υγειονομικού ενδιαφέροντος (άλλως, δηλ. σε περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα ανήκε στην κατηγορία Γ’) , δεν είναι gaming hall (όπου λειτουργούν έως 25 vlts- κατηγορία Β’), δεν διεξάγεται σ’ αυτό το παίγνιο bingo lotto (κατηγορία Δ’) και δεν έχει ακόμη λάβει το δικαίωμα να τοποθετήσει έως τρία vlts ώστε να λάβει πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ και να ανήκει στην κατηγορία ΣΤ’.
2. Ωσαύτως από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 43 εδ. στ. Ν. 4002/11 σε σχέση με τα άρθρα 40 και 42 του Κανονισμού της ΕΕΕΠ περί Διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων αναφορικά με την πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ συνάγεται ότι στα πρακτορεία τύπου Α’ και στα πρακτορεία τύπου Γ’ θα προσφέρονται τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου. Φαίνεται δηλαδή καταρχήν τα πρακτορεία τύπου Α’ να εξομοιώνονται με τα πρακτορεία τύπου Γ’ , με μόνη διαφορά ότι τα τελευταία θα λειτουργούν σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως για παράδειγμα καφέ – μπαρ, ταβέρνες, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ κ.λ.) . Μάλλον σ’ αυτούς τους χώρους η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτίθεται να τοποθετήσει μέχρι τρία vlts.
3. Tα πρακτορεία τύπου Β’ (gaming halls) και τύπου ΣΤ’ (μέχρι τρία vlts) συνάγεται από το κείμενο του παρόντος ότι λαμβάνουν πιστοποίηση καταστήματος τύπου Β’ και τύπου Στ’ αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή συμπίπτει η αρίθμηση του τύπου του πρακτορείου με αυτήν της πιστοποίησης του καταστήματος (Β’ και ΣΤ’).

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Εισάγεται το πρώτον η ελάχιστη απόσταση των 100 μέτρων ,για όλους τους τύπους των πρακτορείων, από την είσοδο δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Δεν θίγονται ήδη λειτουργούντα πρακτορεία, εκτός από την περίπτωση μεταφοράς τους.
Παύει να ισχύει η απόσταση των 200 μέτρων μεταξύ λειτουργούντων πρακτορείων και αντ’ αυτής ισχύει πλέον η απόσταση των 100 μέτρων μεταξύ πρακτορείων τύπου Α’ , Γ’ και ΣΤ’ που όπως ανωτέρω εξετέθη φαίνεται να πρόκειται για την ίδια μορφή πρακτορείου (το γνωστό ως σήμερα παραδοσιακό δικό μας πρακτορείο ΟΠΑΠ) με την διαφορά ότι τα πρακτορεία τύπου Γ’ θα λειτουργήσουν σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και αμφότερα τα πρακτορεία τύπου Α’ και Γ’ μπορούν να γίνουν πρακτορεία τύπου ΣΤ’ εφόσον τοποθετηθούν σε αυτά έως τρία παιγνιομηχανήματα. Τα ανωτέρω συνάγονται, όπως ήδη προαναφέρθηκε από το συνδυασμό των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του άρθρου 43 του Ν. 4002/2011 και των άρθρων 40 και 42 του Κανονισμού της ΕΕΕΠ για την διεξαγωγή και τον έλεγχο παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων.
Τα πρακτορεία τύπου Δ’ (bingo halls) οφείλουν να έχουν ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων μεταξύ τους.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υιοθετεί καταγεγραμμένη πολιτική χωροθέτησης, λειτουργίας και εγκατάστασης των πρακτορείων και απαγορεύεται σε αυτήν να την εκχωρεί , περιορίζει ή να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
Παρατήρηση. Δεν ορίζεται η απόσταση μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α’, Γ’ και ΣΤ’ με τα πρακτορεία τύπου Β’ και Δ’. Επίσης δεν ορίζεται η απόσταση μεταξύ δύο πρακτορείων τύπου Β’ (gaming hall) και δύο πρακτορείων τύπου Δ’ (bingo hall).
Το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων διευρύνεται και είναι πλέον από 09.00 μέχρι και 02.00 της επόμενης ή αν πρόκειται για Παρασκευή, Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας μέχρι 04.00 της επόμενης.
Παρατήρηση. Από την διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι η διεύρυνση αφορά όλες τις κατηγορίες των πρακτορείων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Ενδεικτικά το ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Α’ είναι 40 τ.μ. Για τα πρακτορεία τύπου Γ’ απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Δήμο και για τα πρακτορεία τύπου Δ’ (Bingo Halls) απαιτείται ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.
Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο επιτρέπονται μόνο μετά από σχετική άδεια της ΕΕΕΠ για αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου καταστήματος, κόστος ενοικίου, ενδιαφέρον για την ΟΠΑΠ σημείο πώλησης κ.λ.).
Πρακτορεία διαφόρων τύπων πλην των πρακτορείων τύπου Β’ είναι δυνατόν να συστεγάζονται ή να συνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά.
Παρατήρηση. Από το γεγονός ότι διαφόρων τύπων πρακτορεία , πλην του τύπου Β’ είναι δυνατόν να συνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά συνάγεται ότι μεταξύ ορισμένων τύπων πρακτορείων δεν υπάρχει καθόλου ο περιορισμός της απόστασης .

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Σε κάθε πρακτορείο αναρτάται πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. , σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτό ως επίσης και σήμανση για τους κινδύνους από της υπερβολικής έκθεσης σε τυχερά παίγνια.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.
Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου ο οποίος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την τήρηση των αποφάσεων της ΕΕΕΠ.
Ο υπεύθυνος πρακτορείου πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ,δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικά εγκλήματα (κατά της περιουσίας , κατά της ζωής , κατά των ηθών κ.α.) , να κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να γνωρίζει ελληνικά. Όταν πρόκειται για προσωπική εταιρία τα αυτά ισχύουν για τους εταίρους και όταν πρόκειται για κεφαλαιουχική αυτά ισχύουν για τα μέλη του ΔΣ.
Ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται ο πράκτορας. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο υπεύθυνος πρακτορείου είναι ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
Παρατήρηση. Στο άρθρο αυτό (6.3) αναφέρεται ο όρος «υπεύθυνος πρακτορείου» με ηλικία 25-60 ετών και με τις προαναφερθείσες προυποθέσεις. Στην παρ. 6.4 «ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται ο πράκτορας». Εφόσον ο υπεύθυνος πρακτορείου είναι ο πράκτορας ερωτάται πως ισχύει το παραπάνω ηλικιακό όριο, καθώς ως γνωστόν πράκτορας μπορεί να είναι άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω.

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Για την οργάνωση, διεξαγωγή , διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε συμβάλλεται ελευθέρως με τους πράκτορες. Οι συμβάσεις καταρτίζονται εγγράφως και η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο αυτών.
Στις συμβάσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων: ο τύπος του πρακτορείου, τα είδη των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται σ’ αυτό , η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν στην ΕΕΕΠ κάθε πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με την διεξαγωγή των παιγνίων όπως και ελεύθερη πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα όργανά της, η υποχρέωση των πρακτόρων να ακολουθούν τις οδηγίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η τήρηση εχεμύθειας για την ταυτότητα των διαγωνιζομένων, η ευθύνη των πρακτόρων για την επέκταση των εν λόγω υποχρεώσεων σε όλους τους εργαζόμενους στο πρακτορείο ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου κ.λ.
Παρατήρηση. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα είναι συμβάσεις προσχωρήσεως και το περιεχόμενό τους δεν θα προκύψει ως προιόν διαπραγμάτευσης μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων.
Πέραν των συμβάσεων η ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζει και εμπορική πολιτική που περιλαμβάνει τρόπο συμμετοχής κοινού στα τυχερά παίγνια, τρόπο καταβολής κερδών , προμήθειες πρακτόρων και επίσης τον ορισμό και την κλιμάκωση του πιστωτικού ορίου (πλαφόν) κάθε πράκτορα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Η ισχύς του κανονισμού άρχεται από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει εντός 60 ημερών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ να προβεί στην υπογραφή νέων συμβάσεων με τους πράκτορες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος τυχόν υπάρχουσες συμβάσεις θεωρούνται ότι έχουν λυθεί και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Παρατηρήσεις. Με την παρούσα διάταξη οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι επιχειρείται η κατάργηση της από 28-9-2009 ατομικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων και η αντικατάστασή της με νέες συμβάσεις με νέο περιεχόμενο , όπως ανωτέρω περιγράφηκε.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λόγω των μεγάλων αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν στον κλάδο των πρακτόρων ΟΠΑΠ δεδομένου μάλιστα του ελαχίστου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης (10-3-2015), κρίνεται απολύτως αναγκαία κάθε δυνατή συνδικαλιστική κινητοποίηση, προκειμένου να προασπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του κλάδου στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου κανονισμού, ενσωματώνοντας την εμπειρία των πρακτόρων στον τομέα των τυχερών παιγνίων.

ΠΗΓΗ=

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ