ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 48η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΕΙΡΕΣ 35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ 86487 ΕΚΤΗ 6 50.000,00 7.485,00 42.515,00 86487 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00 87421 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00 87421 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00 87422 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00 87422 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00 87423 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00 87423 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00 87424 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00 87424 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00 87425 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 4.000.000,00 599.985,00 3.400.015,00 87425 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00 89039 ΠΡΩΤΗ 1 20.000,00 2.985,00 17.015,00 89039 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00 91144 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 50.000,00 7.485,00 42.515,00 91144 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00

 

http://www.laheia.gr/documents/20886/49066/new%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B4%CF%8E%CE%BD+%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+300048.pdf/8f31574c-6d17-4ebf-b72e-8ec5171767fc

ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
48η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΕΙΡΕΣ 35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
00464 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15 50.000,00 7.485,00 42.515,00
00464 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
00657 ΠΡΩΤΗ 1 50.000,00 7.485,00 42.515,00
00657 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
00913 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 200.000,00 29.985,00 170.015,00
00913 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
00922 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 32 50.000,00 7.485,00 42.515,00
00922 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
06377 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 100.000,00 14.985,00 85.015,00
06377 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
07425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
16465 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 17 20.000,00 2.985,00 17.015,00
16465 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
16619 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26 20.000,00 2.985,00 17.015,00
16619 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
17425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
17641 ΕΚΤΗ 6 20.000,00 2.985,00 17.015,00
17641 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
21156 ΕΚΤΗ 6 20.000,00 2.985,00 17.015,00
21156 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
22329 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 27 20.000,00 2.985,00 17.015,00
22329 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
26908 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ 30 20.000,00 2.985,00 17.015,00
26908 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
27425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
28735 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 50.000,00 7.485,00 42.515,00
28735 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
31981 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 32 50.000,00 7.485,00 42.515,00
31981 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
37425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
38542 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 100.000,00 14.985,00 85.015,00
38542 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
47425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
48690 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ 30 100.000,00 14.985,00 85.015,00
48690 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
54052 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 200.000,00 29.985,00 170.015,00
54052 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
57425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
61481 ΕΝΔΕΚΑΤΗ 11 50.000,00 7.485,00 42.515,00
61481 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
63410 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 50.000,00 7.485,00 42.515,00
63410 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
65641 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 20.000,00 2.985,00 17.015,00
65641 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
66562 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 20.000,00 2.985,00 17.015,00
66562 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
67425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
71398 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 16 20.000,00 2.985,00 17.015,00
71398 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
77425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
77536 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 20.000,00 2.985,00 17.015,00
77536 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
79775 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 34 20.000,00 2.985,00 17.015,00
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
79775 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
81922 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15 20.000,00 2.985,00 17.015,00
81922 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
83436 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 27 50.000,00 7.485,00 42.515,00
83436 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
86487 ΕΚΤΗ 6 50.000,00 7.485,00 42.515,00
86487 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
87421 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00
87421 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
87422 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00
87422 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
87423 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00
87423 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
87424 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00
87424 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
87425 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 4.000.000,00 599.985,00 3.400.015,00
87425 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00
89039 ΠΡΩΤΗ 1 20.000,00 2.985,00 17.015,00
89039 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
91144 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 50.000,00 7.485,00 42.515,00
91144 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
94962 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15 300.000,00 44.985,00 255.015,00
94962 Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00 435,00 2.565,00
96316 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 20.000,00 2.985,00 17.015,00
96316 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
97425 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
98051 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 31 20.000,00 2.985,00 17.015,00
98051 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
99187 ΔΕΚΑΤΗ 10 100.000,00 14.985,00 85.015,00
99187 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100€ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα
τελευταία ψηφία είναι: 7421 , 7422 , 7423 και 7424
(β) από 5€ όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός
λήγει σε: 21 , 22 , 23 , 24 και 25
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη ΠΕΜΠΤΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την ΤΡΙΤΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
Επιτροπής Κληρώσεων Κρατικών Λαχείων
Ο Πρόεδρος της
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014