ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ … Χρονολογική λίστα συνδυασμών ανά διεύθυνση της Αττικής από το 1972 μέχρι σήμερα (αυτοκίνητα)

Χρονολογική λίστα συνδυασμών ανά διεύθυνση της Αττικής από το 1972 μέχρι σήμερα (αυτοκίνητα)

Σημείωση: Αν ένας συνδυασμός δεν έχει δοθεί ολόκληρος (δηλαδή από 1000 ως και 9999) σε μία διεύθυνση ή μέσα στην ίδια χρονιά, είτε έχει μεν δοθεί ολόκληρος αλλά όχι με την κανονική σειρά και έχει μεσολαβήσει τμήμα άλλου ή ολόκληρος άλλος συνδυασμός, και αυτό έχει παρατηρηθεί, σημειώνεται στη λίστα το εκάστοτε τμήμα του συνδυασμού ως εξής: ΧΧ-1 σημαίνει ΧΧ-1000 ως και 1999, ΧΧ-1/4 σημαίνει ΧΧ-1000 ως και 4999,ΧΧ-17 σημαίνει ΧΧ-1700 ως και 1799, ΧΧ-17/34 σημαίνει ΧΧ-1700 ως και 3499 κλπ.

1972

Αθήνα: ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ
Περίχωρα: ΑΑ

1973

Αθήνα: ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΥ
Δυτική Αττική: ΒΤ
Περίχωρα: ΑΑ

1974

Αθήνα: ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ
Δυτική Αττική: ΒΤ
Περίχωρα: ΑΑ, ΑΒ

1975

Αθήνα: ΕΕ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ
Δυτική Αττική: ΒΤ, ΕΖ
Περίχωρα: ΑΒ

1976

Αθήνα: ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΕΙ
Δυτική Αττική: ΕΖ, ΕΗ-1/5
Περίχωρα: ΑΒ

1977

Αθήνα: ΕΙ, ΖΚ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ
Δυτική Αττική: ΕΗ-1/5, ΖΙ
Πειραιάς: ΕΚ, ΖΜ, ΖΥ
Ανατολική Αττική: ΕΗ-6/9, ΖΝ
Περίχωρα: ΑΒ

1978

Αθήνα: ΖΤ, ΟΑ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΜ, ΟΝ
Δυτική Αττική: ΖΙ, ΟΒ, ΟΚ
Πειραιάς: ΖΥ, ΖΧ-65/99, ΟΒ, ΟΗ
Ανατολική Αττική: ΖΝ, ΖΧ-10/64, ΟΙ
Περίχωρα: ΑΒ, ΑΕ

1979

Αθήνα: ΟΝ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΥΒ
Δυτική Αττική: ΟΚ, ΟΧ
Πειραιάς: ΟΗ, ΟΟ, ΟΤ, ΥΑ
Ανατολική Αττική: ΟΙ, ΥΕ
Περίχωρα: ΑΕ, ΑΖ

1980

Αθήνα: ΥΒ, ΥΖ, ΥΜ, ΥΝ
Δυτική Αττική: ΟΧ, ΧΗ
Πειραιάς: ΥΑ, ΥΗ
Ανατολική Αττική: ΥΕ
Περίχωρα: ΑΖ

1981

Αθήνα: ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ
Δυτική Αττική: ΧΗ, ΧΙ
Πειραιάς: ΥΗ, ΥΧ
Ανατολική Αττική: ΥΕ, ΥΙ
Περίχωρα: ΑΖ, ΑΗ

1982

Αθήνα: ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΙΥ
Δυτική Αττική: ΧΙ
Πειραιάς: ΥΧ, ΧΑ, ΧΒ
Ανατολική Αττική: ΥΙ, ΙΙ
Περίχωρα: ΑΗ, ΗΥ

1983

Αθήνα: ΙΥ, ΗΕ, ΧΚ, ΧΜ
Δυτική Αττική: ΧΙ, ΙΚ
Πειραιάς: ΧΒ, ΗΗ, ΤΤ
Ανατολική Αττική: ΙΙ, ΧΕ
Περίχωρα: ΑΗ, ΗΥ, ΗΧ-1/6

1984

Αθήνα: ΧΜ, ΥΑΑ, ΥΑΒ, ΥΑΕ
Δυτική Αττική: ΙΚ, ΥΚ
Πειραιάς: ΤΤ, ΥΙΑ, ΥΙΒ
Ανατολική Αττική: ΧΕ, ΧΖ
Περίχωρα: ΗΥ, ΗΧ-1/6

1985

Αθήνα: ΥΑΕ, ΥΑΖ, ΥΑΗ, ΥΑΙ
Δυτική Αττική: ΥΚ, ΥΟΑ
Πειραιάς: ΥΙΒ, ΥΙΕ, ΥΙΖ
Ανατολική Αττική: ΧΖ, ΥΥΑ
Περίχωρα: ΗΥ, ΗΧ-1/6

1986

Αθήνα: ΥΑΙ, ΥΑΚ, ΥΑΜ
Δυτική Αττική: ΥΟΑ, ΥΟΒ
Πειραιάς: ΥΙΖ, ΥΙΗ-1, ΥΑΡ
Ανατολική Αττική: ΥΥΑ, ΥΥΒ, ΥΥΕ

1987

Αθήνα: ΥΑΜ, ΥΑΝ, ΥΑΟ, ΥΑΤ
Δυτική Αττική: ΥΟΒ, ΥΟΕ
Πειραιάς: ΥΑΡ, ΥΙΗ-2/9
Ανατολική Αττική: ΥΥΕ, ΥΥΖ, ΥΥΗ

1988

Αθήνα: ΥΑΤ, ΥΑΥ, ΥΑΧ, ΥΒΑ
Δυτική Αττική: ΥΟΕ, ΥΟΖ
Πειραιάς: ΥΙΗ-2/9, ΥΙΙ, ΥΙΚ
Ανατολική Αττική: ΥΥΗ, ΥΥΙ, ΥΥΚ

1989

Αθήνα: ΥΒΑ, ΥΒΒ, ΥΒΕ, ΥΒΖ
Δυτική Αττική: ΥΟΖ, ΥΟΗ-10/92, ΥΟΙ
Πειραιάς: ΥΙΚ, ΥΙΜ, ΥΙΝ-1/4, ΥΟΗ-93/99, ΥΙΝ-5/9
Ανατολική Αττική: ΥΥΚ, ΥΥΜ

1990

Αθήνα: ΥΒΖ, ΥΒΗ, ΥΒΙ, ΥΒΚ
Δυτική Αττική: ΥΟΙ, ΥΟΚ
Πειραιάς: ΥΙΝ-5/9, ΥΙΟ, ΥΙΡ
Ανατολική Αττική: ΥΥΜ, ΥΥΝ, ΥΥΟ

1991

Αθήνα: ΥΒΚ, ΥΒΜ, ΥΒΝ, ΥΒΟ, ΥΒΡ, ΥΒΤ
Δυτική Αττική: ΥΟΚ, ΥΟΜ, ΥΟΝ
Πειραιάς: ΥΙΡ, ΥΙΤ, ΥΙΥ, ΥΙΧ, ΥΚΑ-55/99
Ανατολική Αττική: ΥΥΟ, ΥΥΡ, ΥΥΤ, ΥΥΥ

1992

Αθήνα: ΥΒΤ, ΥΒΥ, ΥΒΧ, ΥΕΑ, ΥΕΒ
Δυτική Αττική: ΥΟΝ, ΥΟΟ, ΥΟΡ
Πειραιάς: ΥΚΑ-55/99, ΥΚΑ-10/54, ΥΚΒ, ΥΚΕ, ΥΚΖ
Ανατολική Αττική: ΥΥΥ, ΥΥΧ, ΥΧΑ, ΥΧΒ

1993

Αθήνα: ΥΕΒ, ΥΕΕ, ΥΕΖ, ΥΕΗ, ΥΕΙ
Δυτική Αττική: ΥΟΡ, ΥΟΤ
Πειραιάς: ΥΚΖ, ΥΚΗ, ΥΚΙ, ΥΚΚ
Ανατολική Αττική: ΥΧΕ, ΥΧΖ, ΥΧΗ

1994

Αθήνα: ΥΕΙ, ΥΕΚ, ΥΕΜ, ΥΕΝ
Δυτική Αττική: ΥΟΤ, ΥΟΥ
Πειραιάς: ΥΚΚ, ΥΚΜ, ΥΚΝ, ΥΚΟ
Ανατολική Αττική: ΥΧΗ, ΥΧΙ, ΥΧΚ

1995

Αθήνα: ΥΕΝ, ΥΕΟ, ΥΕΡ, ΥΕΤ-1/4
Δυτική Αττική (Περιστέρι, μέχρι Ιούνιο): ΥΟΥ, ΥΟΧ-6/9
Δυτική Αθήνα (Περιστέρι, από Ιούνιο): ΥΡΑ-1/5
Δυτική Αττική (Ελευσίνα, από Ιούλιο): ΥΡΒ-1
Πειραιάς (Αγ. Δημήτριος, μέχρι Σεπτέμβριο): ΥΚΟ, ΥΚΡ, ΥΚΤ-1
Νότια Αθήνα (Αγ. Δημήτριος, από Σεπτέμβριο): ΥΜΒ-1/4
Πειραιάς (Καμίνια, από Σεπτέμβριο): ΥΚΤ-1/3
Ανατολική Αττική (Σταυρός, μέχρι Σεπτέμβριο): ΥΧΚ, ΥΧΜ, ΥΧΝ-1/4
Ανατολική Αθήνα (Σταυρός, από Σεπτέμβριο): ΥΧΝ-4/9
Ανατολική Αττική (Παλλήνη, από Σεπτέμβριο): ΥΧΟ-1/2

1996

Αθήνα: ΥΕΤ-4/9, ΥΕΥ, ΥΕΧ, ΥΖΑ-1/4
Δυτική Αθήνα: ΥΡΑ-5/9, ΥΡΕ-1/4
Δυτική Αττική: ΥΡΒ-1/4
Νότια Αθήνα: ΥΜΒ-4/9, ΥΜΕ, ΥΜΖ-10/28
Πειραιάς: ΥΚΤ-3/9, ΥΚΥ-1/4
Ανατολική Αθήνα: ΥΧΝ-9, ΥΧΡ, ΥΧΤ-10/86, ΥΖΒ-1/2
Ανατολική Αττική: ΥΧΟ-2/9, ΥΖΒ-6

1997

Αθήνα: ΥΖΑ-4/9, ΥΖΕ, ΥΖΗ, ΥΖΙ-1/6
Δυτική Αθήνα: ΥΡΕ-4/9, ΥΡΖ-1/4
Δυτική Αττική: ΥΡΒ-4/6
Νότια Αθήνα: ΥΜΖ-28/44, ΥΜΑ, ΥΚΧ-6/9, ΥΖΜ-1/3
Πειραιάς: ΥΚΥ-4/9, ΥΚΧ-1/4
Ανατολική Αθήνα: ΥΖΒ-2/5, ΥΖΖ, ΥΡΗ-4/9, ΥΡΙ-3/5
Ανατολική Αττική: ΥΖΒ-6/9, ΥΡΗ-1/3, ΥΡΙ-1/2

1998

Αθήνα: ΥΖΙ-6/9, ΥΖΚ, ΥΖΝ, ΥΖΟ, ΥΗΒ-1/2
Δυτική Αθήνα: ΥΡΖ-4/9, ΥΖΤ-7/9, ΥΖΥ-10/30
Δυτική Αττική: ΥΡΒ-6/9
Νότια Αθήνα: ΥΖΜ-3/4, ΥΖΡ, ΥΖΤ-1/6, ΥΗΖ-1/2
Πειραιάς: ΥΚΧ-4/5, ΥΜΖ-45/99, ΥΜΗ-1/5
Ανατολική Αθήνα: ΥΡΙ-5, ΥΗΑ-10/22, ΥΖΧ, ΥΖΜ-5/9, ΥΧΥ-1/7
Ανατολική Αττική: ΥΡΙ-2, ΥΖΥ-63/99, ΥΧΧ-10/31, ΥΧΧ-40/65

1999

Αθήνα: ΥΗΒ-2/9, ΥΗΕ, ΥΗΙ, ΥΗΜ, ΥΗΝ
Δυτική Αθήνα: ΥΖΥ-30/62, ΥΟΧ-4/5, ΖΥΑ, ΖΖΕ-1/3
Δυτική Αττική: ΥΡΒ-9, ΥΡΚ-1, ΥΡΙ-6/8
Νότια Αθήνα: ΥΗΖ-2/9, ΥΗΗ, ΥΗΚ, ΥΗΥ-1
Πειραιάς: ΥΜΗ-5/9, ΥΜΙ, ΥΜΚ-1/5
Ανατολική Αθήνα: ΥΧΥ-7/9, ΥΗΑ-23/99, ΖΥΒ-4/9, ΥΗΧ, ΖΖΑ-1/6
Ανατολική Αττική: ΥΧΧ-65/99, ΖΥΒ-1/3, ΖΥΕ-1/6

2000

Αθήνα: ΥΗΝ-9, ΥΗΟ, ΥΗΡ, ΥΗΤ, ΖΖΗ, ΖΖΚ
Δυτική Αθήνα: ΖΖΕ-3/9, ΖΖΖ-10/77, ΖΖΤ-1, ΖΖΖ-78/99, ΖΖΤ-55/78
Δυτική Αττική: ΥΡΙ-8/9, ΥΡΚ-2/5
Νότια Αθήνα: ΥΗΥ-1/9, ΥΜΝ, ΖΖΟ, ΖΖΝ-1/3
Πειραιάς: ΥΜΚ-5/9, ΥΜΜ, ΖΖΡ-1/5
Ανατολική Αθήνα: ΖΖΑ-6/9, ΖΖΒ, ΖΖΙ, ΥΜΟ-25/99, ΥΜΡ-1/5
Ανατολική Αττική: ΖΥΕ-6/9, ΥΧΧ-32/39, ΖΥΖ, ΖΥΗ-10/32

2001

Αθήνα: ΖΖΚ-9, ΖΖΜ, ΥΡΜ-45/59, ΖΖΥ, ΖΖΧ, ΖΗΑ, ΖΗΒ-1/6
Δυτική Αθήνα: ΖΖΤ-78/98, ΖΖΤ-50/54, ΖΖΤ-46/49, ΥΡΝ-1, ΥΡΜ-25/29,
ΖΖΤ-40/45, 37/39, 35/36, 32/34, 30/31, 2650/2999, 2400/2449,
ΖΗΝ-10/28, ΖΗΜ-9900/9999, ΖΗΝ-29/58, 60/79, ΖΗΟ-10/57
Δυτική Αττική: ΥΡΚ-5/9, ΥΡΜ-6
Νότια Αθήνα: ΖΖΝ-3/9, ΖΗΕ-49/99, ΖΗΖ, ΖΗΗ
Πειραιάς: ΖΖΡ-5/9, ΥΜΡ-7/9, ΥΜΤ
Ανατολική Αθήνα: ΥΜΡ-5/6, ΖΥΗ-7/9, 69, 61/68, ΥΡΜ-1, 30/44, ΖΗΙ-29/99, ΖΗΚ, ΖΗΜ-10/84
Ανατολική Αττική: ΖΥΗ-32/58, ΥΡΜ-20/24, ΖΥΙ, ΖΥΚ-10/24, 55, 25/30

2002

Αθήνα: ΖΗΒ-6/9, ΖΗΕ-10/38, ΖΜΑ, ΖΜΒ, ΖΜΕ, ΖΜΖ
Δυτική Αθήνα: ΖΗΟ-57/68, ΖΗΝ-8900/8949, 9500/9999, 9250/9499, 9200/9249,
ΖΜΤ-1, ΖΗΝ-8950/9049, 9100/9199, ΖΜΤ-2000/9099, ΖΜΥ-1/7
Δυτική Αττική: ΥΡΜ-6/9, ΥΡΝ-2
Νότια Αθήνα: ΖΗΗ-9. ΖΗΙ-10/28, ΖΗΟ-69/99, ΖΚΙ, ΖΚΚ, ΖΚΜ-1/7
Πειραιάς: ΥΜΥ, ΥΜΧ-1/7
Ανατολική Αθήνα: ΖΗΜ-85/98, ΖΗΡ, ΖΗΤ, ΖΗΥ, ΖΗΧ-1/2
Ανατολική Αττική: ΖΥΚ-30/54, 56/99, ΖΥΜ

2003

Αθήνα: ΖΜΖ-9, ΖΜΗ, ΖΜΙ, ΖΜΚ, ΖΜΜ,
Δυτική Αθήνα: ΖΜΥ-7/8, ΖΜΟ-3/4, ΖΜΥ-9000/9899, ΖΜΟ-5/9, ΖΜΡ-1/8
Δυτική Αττική: ΥΡΝ-2/7
Νότια Αθήνα: ΖΚΜ-7/9, ΖΚΝ, ΖΚΤ, ΖΚΟ, ΖΚΡ-1/3
Πειραιάς: ΥΜΧ-7/9, ΥΝΑ, ΖΚΖ-55/86
Ανατολική Αθήνα: ΖΗΧ-2/9, ΖΚΑ, ΖΚΒ, ΖΚΕ
Ανατολική Αττική: ΖΥΜ-9, ΖΥΝ, ΖΥΟ-1/4

2004

Αθήνα: ΖΜΜ-9, ΖΜΝ, ΖΚΥ, ΜΗΑ-5600/7649 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΖΜΥ-99, ΖΜΧ-10/58, ΙΒΑ-64/83, ΙΒΒ-14/23, ΙΒΕ-89/99, ΙΒΖ-10/37
νέου τύπου από 16 Σεπτεμβρίου: ΙΒΖ-38/99, ΙΒΗ-1/7

Δυτική Αθήνα: ΖΜΡ-8/9, ΥΡΡ-10/47, ΥΡΟ-5/6, ΙΒΑ-10/43, ΙΒΒ-54/73
νέου τύπου από 3 Νοεμβρίου: ΙΒΝ-77/93,

Δυτική Αττική: ΥΡΝ-7/9, ΥΡΟ-10/24, ΥΝΒ-40/42,
νέου τύπου από πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου: ΥΡΡ-48/58

Νότια Αθήνα: ΖΚΡ-3/9, ΖΚΧ-1/8, ΑΙΚ-44/54, ΖΚΧ-96/99, ΖΜΧ-59/99, ΙΒΒ-74/99, ΙΒΕ-10/28, ΙΒΑ-84/99, ΙΒΒ-10/13, ΙΒΕ-54/88
νέου τύπου από 30 Αυγούστου: ΙΒΙ-86/99, ΙΒΚ-10/14, 25/99, ΙΒΜ-10/43

Πειραιάς: ΖΚΖ-86/89, ΖΥΡ-10/54, ΥΡΟ-4, ΕΥΑ-7000/8949, ΥΝΒ-1/3
νέου τύπου από περίπου 10 Οκτωβρίου: ΥΝΒ-43/70

Ανατολική Αθήνα: ΖΚΕ-9, ΖΚΖ-10/54, ΖΚΗ-10/48, 55/99, ΥΡΟ-7/8, ΥΡΟ-3,
ΖΚΗ-5450/5499, ΜΗΑ-5600/7649 (μαζί με Αθήνα), ΙΒΑ-44/63, ΙΒΒ-24/53,
ΙΒΕ-29/53
νέου τύπου από 31 Αυγούστου: ΙΒΚ-15/24, ΙΒΜ-57/99, ΙΒΝ-10/40

Ανατολική Αττική: ΖΥΟ-4/9, ΖΥΡ-55/59, ΥΡΟ-9, ΥΡΟ-25/29, ΡΝΑ-80/84,
ΧΑΤ-15/19, ΖΥΡ-6/9, ΖΥΤ-10/24
νέου τύπου από 7-8 Οκτωβρίου: ΖΥΤ-25/58

2005

Αθήνα: ΙΒΗ-7/9, ΙΒΙ-10/54, ΙΒΙ-55/85 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με ανατολική, δυτική και νότια Αθήνα,
ΙΕΡ, ΙΕΤ, ΙΕΥ, ΙΕΧ, ΙΖΑ

Δυτική Αθήνα: ΙΒΝ-93/99, ΙΒΟ-10/24,
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με κεντρική, ανατολική και νότια Αθήνα,
ΙΒΟ-33/36, ΖΥΥ-30/34, ΙΒΟ-87/99, ΙΒΡ-1/8

Δυτική Αττική: ΥΡΡ-58/99, ΥΡΤ-1

Νότια Αθήνα: ΙΒΜ-43/56, ΙΒΟ-37/81
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με κεντρική, ανατολική και δυτική Αθήνα,
ΙΕΙ, ΙΕΚ, ΙΕΜ, ΙΕΝ-1/3

Πειραιάς: ΥΝΒ-70/89, ΥΝΕ, ΥΝΖ-1/4

Ανατολική Αθήνα: ΙΒΝ-40/76, ΙΒΙ-55/85 (μαζί με Αθήνα),
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με κεντρική, δυτική και νότια Αθήνα,
ΙΒΧ, ΙΕΑ-10/74, ΙΕΒ-1/8

Ανατολική Αττική: ΖΥΤ-59/99, ΖΥΥ-10/29, 35/99, ΙΕΑ-75/99, ΙΕΒ-9, ΖΥΧ-10/25

2006

Αθήνα: ΙΖΒ, ΙΖΕ, ΙΖΖ, ΙΖΗ, ΙΖΙ, ΙΖΝ-1/8
Δυτική Αθήνα: ΙΒΡ-8/9, ΙΒΤ, ΙΒΥ-10/13
Δυτική Αττική: ΥΡΤ-1/7
Νότια Αθήνα: ΙΕΝ-3/9, ΙΕΟ, ΙΖΜ, ΙΖΚ, ΙΖΡ-1/6
Πειραιάς: ΥΝΖ-4/9, ΥΝΗ, ΥΝΙ-10/15
Ανατολική Αθήνα: ΙΕΒ-8, ΙΕΕ, ΙΕΖ, ΙΕΗ, ΙΖΥ-1/4
Ανατολική Αττική: ΖΥΧ-25/39, ΖΧΑ-1000/1099, ΖΥΧ-40/99, ΖΧΑ-11/98

2007

Αθήνα: ΙΖΝ-8/9, ΙΖΟ, ΙΗΒ, ΙΗΕ, ΙΗΖ, ΙΗΗ-1/6
Δυτική Αθήνα: ΙΒΥ-13/94, ΙΖΧ-1/4
Δυτική Αττική: ΥΡΤ-7/9, ΥΡΥ-1/3
Νότια Αθήνα: ΙΖΡ-6/9, ΙΖΤ, ΙΗΜ, ΙΗΝ, ΙΗΟ-1/7
Πειραιάς: ΥΝΙ-15/99, ΥΝΚ-1/7
Ανατολική Αθήνα: ΙΖΥ-4/9, ΙΗΤ, ΙΗΥ, ΙΚΟ, ΙΚΡ-1/3
Ανατολική Αττική: ΖΧΑ-98/99, ΖΧΒ, ΖΧΕ, ΖΧΖ-10/17

2008 (Γενάρης μέχρι Οκτώβρης)

Αθήνα: ΙΗΗ-6/9, ΙΗΙ, ΙΗΚ, ΙΚΒ, ΙΚΕ-1/2
Δυτική Αθήνα: ΙΖΧ-4/7, ΙΗΧ-1/6
Δυτική Αττική: ΥΡΥ-3/7
Νότια Αθήνα: ΙΗΟ-7/9, ΙΗΡ, ΙΚΚ, ΙΚΜ, ΙΚΝ-1/2
Πειραιάς: ΥΝΚ-7/8, ΥΝΜ, ΥΝΝ-1/2
Ανατολική Αθήνα: ΙΚΡ-3/9, ΙΜΚ, ΙΜΑ, ΙΜΒ, ΙΜΕ-1
Ανατολική Αττική: ΖΧΖ-17/99, ΖΧΗ-1/7

==============================================================

Πινακίδες κυκλοφορίας 2013

Δημοσίευσηαπό Ομαδα πινακιδων » 01/01/13 0:45

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2013

Καλώς ήλθατε στο θέμα των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας – http://www.greeklicenseplates.co.nr/ θα βρείτε τη λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, καθώς και πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή θα δοθούν τόσο στα αυτοκίνητα, όσο και στις μοτοσυκλέτες. Επίσης, στοιχεία για τις ειδικές κατηγορίες συνδυασμών, τους παλαιότερους συνδυασμούς με δύο γράμματα για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες (που δόθηκαν ποιοι), καθώς και κάποια στοιχεία για τις πινακίδες των πέντε ή έξι ψηφίων, που δίνονταν ως το 1972, οπότε ξεκίνησε το σύστημα με τα δύο γράμματα και τους τρεις ή τέσσερις αριθμούς.

Κόκκινες πινακίδες
Οι συνδυασμοί ΑΜΟ, ΑΜΡ, ΑΜΤ, ΑΜΥ, ΑΜΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΡΑΙ, ΡΑΟ (ολόκληροι) και ΡΑΥ-1000 ως 7700 κατανεμήθηκαν στις διάφορες διευθύνσεις (βλ. εδώ) ήδη πριν τυπωθούν (1988-1992).
Οι μετέπειτα συνδυασμοί ΡΑΥ-7701 ως 9999, ΚΧΟ, ΚΧΥ, ΚΧΧ, ΜΗΟ (ολόκληροι), ΜΗΥ-1000 ως 3150 και ΕΕΕ-1000 ως ΕΕΙ-3899, αφού παραδόθηκαν από τον προμηθευτή στη διεύθυνση του Χολαργού (κεντρικός τομέας Αθήνας), άρχισαν από το 1994 να δίνονται σε διάφορες διευθύνσεις στις οποίες (κατά κανόνα) τελείωναν τα αποθέματα. Έγιναν και ορισμένες ανακατανομές, δηλαδή δόθηκαν νούμερα από μία διεύθυνση σε άλλη.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κόκκινες πινακίδες, δείτε εδώ. Στο συγκεκριμένο σύνδεσμο υπάρχουν 3 λίστες:
1) λίστα με την κατανομή των πινακίδων από ΑΜΥ-5601 ως ΡΑΥ-7700 ανά διεύθυνση, μόνο για τις διευθύνσεις που δίνουν ακόμα ή δεν έχουν δώσει μέχρι τώρα τους αντίστοιχους συνδυασμούς,
2) λίστα με την κατανομή των πινακίδων από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 και ΕΕΕ-1000 ως ΕΕΙ-3899 ανά διεύθυνση και
3) λίστα με τις ανακατανομές που έχουν ως τώρα γίνει αντιληπτές.
Με έντονα αναφέρονται οι κλάδοι που δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί ή δεν έχουν ακόμα δοθεί.

Τελευταίες Παρατηρήσεις Προηγούμενων Ετών
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2012 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2011 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2010 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2009 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2008 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2007 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2006 δείτε εδώ.
● Για τις τελευταίες παρατηρήσεις του έτους 2005 δείτε εδώ.

Προβλέψεις Εμφάνισης Νέων Συνδυασμών & Κλάδων
● Πρόβλεψη της 8ης Ιουνίου 2011 για τους νέους συνδυασμούς που θα εμφανιστούν ως τις αρχές του 2013, εδώ.
● Πρόβλεψη της 12ης Απριλίου 2011 για τους νέους συνδυασμούς που θα εμφανιστούν το 2011 στα δίκυκλα, εδώ.
● Προβλέψεις εμφάνισης νέων συνδυασμών και κλάδων από τις αρχές του 2006 ως τα μέσα του 2011, εδώ.

Κατανομές & Προμήθεια Πινακίδων Αυτοκινήτων
● Κατανομές πινακίδων αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και Δ.Χ.) της περιόδου 2006/2012 εδώ.

Κόκκινες Πινακίδες
● Για τους πρώτους συνδυασμούς κόκκινων πινακίδων, δηλαδή αυτές που δίνονται σε αυτοκίνητα που εισάγονται με μειωμένους δασμούς ή ατελώς (για παράδειγμα αυτοκίνητα πολυτέκνων/τριτέκνων/επαναπατριζομένων κλπ) δείτε εδώ.
● Για τους μετέπειτα συνδυασμούς κόκκινων πινακίδων, δείτε εδώ.

Κίτρινες Πινακίδες – Ταξί
● Λίστα με τις κίτρινες πινακίδες των ΤΑΞΙ ανά νομό ή περιοχή της Αττικής εδώ.

Πορτοκαλί Πινακίδες
● Λίστα με τις πορτοκαλί πινακίδες κρατικών οχημάτων εδώ.

Γαλάζιες Πινακίδες
● Λίστα με τις γαλάζιες πινακίδες, διπλωματικού σώματος (Δ.Σ.) εδώ.

Τετράγωνες Πινακίδες
● Για την κατανομή των τετράγωνων πινακίδων δείτε εδώ.
● Ως τετράγωνες πινακίδες έχουν τυπωθεί και οι συνδυασμοί ΙΡΖ-1901/2899, οι οποίοι παραδόθηκαν στην διεύθυνση του ανατολικού τομέα της Αθήνας (Αγία Παρασκευή) και διανέμονται στις διάφορες διευθύνσεις, στις οποίες τελειώνουν τα αποθέματα.

Κατανομές & Προμήθεια Πινακίδων Μοτοσυκλετών
● Για τις κατανομές πινακίδων μοτοσυκλετών της περιόδου 2007/2012 δείτε εδώ.

Ιστορία…
Δείτε…
● Για την ιστορία των πινακίδων κυκλοφορίας στην Αττική από το 1972 μέχρι σήμερα, δείτε εδώ.
● Για τη χρονολογική λίστα των συνδυασμών που δόθηκαν σε κάθε διεύθυνση της Αττικής από το 1972
μέχρι σήμερα (για τα αυτοκίνητα), δείτε εδώ.
● Για τους κλάδους των ΔΧ της Θεσσαλονίκης (διγράμματες και τριγράμματες) εδώ
● Από που ξεκίνησαν σε κάθε περιοχή οι πινακίδες νέου τύπου (με GR); Δείτε εδώ.
● Πώς καταργήθηκαν τα ταψιά και καθιερώθηκαν οι μικρές πινακίδες για τις μοτοσυκλέτες:
Συγνώμη λάθος πινακίδες!
Αλλάζουν οι νέες πινακίδες;;;;
● Κάποια στοιχεία για (παλαιότερες) πινακίδες των μοτοσυκλετών σε Αττική-Θεσσαλονίκη εδώ.

Διάφορες Πληροφορίες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών