• lithari 7:17 pm on 07/12/2014 Μόνιμος σύνδεσμος Απάντηση  

  Χωρίς κωδικό από το Μητρώο καµία άδεια χρήσης νερού σε αγρότες… Σφίγγουν τα περιθώρια για τους αγρότες κατόχους γεωτρήσεων, καθώς είναι πλέον αναγκασµένοι να έχουν τον Κωδικό εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), προκειµένου να µπορέσουν να λάβουν οποιαδήποτε άδεια χρήσης νερού. Η σχετική απόφαση έρχεται µετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων από το ΥΠΕΚΑ µε σκοπό όπως λένε να απλοποιήσει τη συγκεκριµένη διαδικασία, ωστόσο τα δεκάδες δικαιολογητικά δεν επαληθεύουν τις υποσχέσεις… Χωρίς πρόστιμο η εκπρόθεση εγγραφή στο Μητρώο Σημείων Υδροληψίας μέχρι ….Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 30-01-2015


  Σφίγγουν τα περιθώρια για τους αγρότες κατόχους γεωτρήσεων, καθώς είναι πλέον αναγκασµένοι να έχουν τον Κωδικό εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), προκειµένου να µπορέσουν να λάβουν οποιαδήποτε άδεια χρήσης νερού.

  ================================================
  ================================================

  Φίλοι αναγνώστες,
  ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

  =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

  Φίλοι αναγνώστες.

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

  Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το

  θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

  Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

  Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την

  ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των

  ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή β) να παραμείνετε,

  αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

  Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

  ΕΠΙΣΗΣ:

  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο
  όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο
  https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

  6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

  ===========================================================

  Η σχετική απόφαση έρχεται µετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων από το ΥΠΕΚΑ µε σκοπό όπως λένε να απλοποιήσει τη συγκεκριµένη διαδικασία, ωστόσο τα δεκάδες δικαιολογητικά δεν επαληθεύουν τις υποσχέσεις.

  Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τη νέα ΚΥΑ, η έκδοση αδειών δεν θα είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί αν το σηµείο, ενεργό ή ανενεργό, δεν έχει καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), διαδικασία που «τρέχει» µέχρι τέλος του έτους. Αρχικά, λοιπόν, για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή µορφή συνοδευόµενο από δύο αντίγραφα) στην αρµόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α (υπηρεσία υποδοχής δήµου ή περιφέρειας), στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το σηµείο υδροληψίας.
  Έπειτα, στον Ο.Τ.Α γίνεται ο έλεγχος για την τυπική πληρότητα του φακέλου όπως επίσης και οι αναγκαίοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι, και έπειτα αποστέλλεται γραπτή έκθεση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
  Εκείνη µετά αξιολογεί τη συµβατότητά του σε σχέση µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού και µετά προβαίνει στην έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού. Σύµφωνα µε το επίσηµο χρονοδιάγραµµα όλη η παραπάνω διαδικασία µπορεί να πάρει πάνω από 2 µήνες,
  Σηµειώνεται πως οι άδειες που έχουν εκδοθεί µε το παλαιό καθεστώς µπορεί και να ανακληθούν εάν τυχόν δεν είναι σύµφωνες µε το οικείο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Περιοχής Λεκανών ροής Ποταµού.
  Δικαιολογητικά του φακέλου για άδεια χρήσης ή γεώτρησης
  -Αίτηση-∆ήλωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου, ο κωδικός ΕΜΣΥ, ο λόγος που ζητάει την άδεια (αγροτική, υδρευτική, βιοµηχανική χρήση), τα στοιχεία του χώρου, το είδος καλλιέργειας και ζώων ανά έτος και ανά πενταετία, όπως και µία σύντοµη τεχνική περιγραφή.
  -Χάρτης κτηµατολογίου ή αντίστοιχο έγγραφο µέσα από το οποίο θα παρουσιάζεται το σηµείο υδροληψίας και τα περιγράµµατα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σηµείο υδροληψίας, εκτός αν οι πληροφορίες παρέχονται από τον ΟΣ∆Ε.
  Επιπλέον απαιτείται υδρογεωλογική έκθεση για γεωτρήσεις/πηγάδια/πηγές, ενώ απαιτούνται και συµπληρωµατικά δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται στην αρµόδια διεύθυνση Υδάτων, µε βάση τα προβλεπόµενα στο οικείο Σχέδιο ∆ιαχείρισης λεκανών.
  Μόνο όσον αφορά την έκδοση άδειας νερού για αγροτική χρήση, απαιτείται αντίγραφα δηλώσεων ΟΣ∆Ε των τελευταίων πέντε ετών.
  Σηµειωτέων ότι σε περίπτωση αδειοδότησης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος της ΕΥ∆ΑΠ ή ΕΥΑΘ ή ∆ηµόσιων ή ∆ηµοτικών Οργανισµών Παροχής Υπηρεσιών Ύδατος, κάθε σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση των λοιπών υφιστάµενων έργων και σηµείων υδροληψίας που αφορούν στις υπηρεσίες παροχής ύδατος.
  Τέλος για την χρήση των υδατικών πόρων υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση µη µηδενιζόµενου υδρόµετρου στην κεφαλή του σηµείου υδροληψίας µε κοινοποίηση του σειριακού αριθµού στη ∆/νση Υδάτων, ή να τηρούνται στοιχεία της καταγραφής του µετρητή και της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.

  Χωρίς πρόστιμο η εκπρόθεση εγγραφή στο Μητρώο Σημείων Υδροληψίας μέχρι 31/12/14 Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 30-01-2015

  Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο μέχρι το τέλος του έτους, προωθείται ήδη με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  Νίκου Ταγαρα

  Όπως υπενθυμίζει το ΥΠΕΚΑ, χθες εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 145893/2014 (ΦΕΚ Β’ 1212). Με την απόφαση που υπέγραψε ήδη ο κ. Ταγαράς και προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο. Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετέπειτα αδειοδότηση. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 30-01-2015.

  Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε:

  «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα. Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αδειοδότηση κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης των υδάτων αλλάζει. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Για διευκόλυνση των πολιτών και κυρίως των αγροτών μας αποφασίσαμε να μην επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας μέχρι το τέλος του έτους. Κάθε μεγάλη αλλαγή απαιτεί μία περίοδο προσαρμογής. Η ηλεκτρονική αποτύπωση των γεωτρήσεων και γενικά των σημείων υδροληψίας που για πρώτη φορά διενεργείται στη χώρα είναι μία τέτοια μεγάλη αλλαγή. Ακολουθεί σύντομα η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης. Κάνουμε σε μικρό χρονικό διάστημα όσα δεν κάναμε επί δεκαετίες στη χώρα. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδάτινου πόρου μας, με παράλληλη διευκόλυνση των πολιτών.»

  Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η διαδικασία για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από όσους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσω του οικείου Δήμου. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι (Αίτηση-Δήλωση) της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ Β’ 31) η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ:
  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=247&language=el-GR.

  Το ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι με την 145026/10.01.2014 ΚΥΑ συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΜΣΥ οργανώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ν.3882/2010 και αποτελείται τουλάχιστον από:

  α) το Γενικό Ευρετήριο σημείων υδροληψίας στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα ή οι επωνυμίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας,
  β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο ΕΜΣΥ
  γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

  Το ΕΜΣΥ τροφοδοτείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που συνδέονται υποχρεωτικά με το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων, και εντάσσεται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν.3882/2010. Για την επίτευξη των σκοπών του ΕΜΣΥ, μπορεί με κανονιστικές πράξεις του υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να διασφαλίζεται η διασύνδεσή του με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία.

  Όπως είχε προαναγγείλει το ΥΠΕΚΑ, με πολλές σχετικές ανακοινώσεις κατά το τελευταίο έτος, προωθείται η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης μετά από μακρά συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συναρμόδια Υπουργεία και εκτεταμένη διαβούλευση. Η ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους», η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του επόμενου μήνα, απλοποιεί και προτυποποιεί την αδειοδότηση για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας που ήδη διενεργείται.

  Advertisements
   

  Απάντηση

  Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση
Αρέσει σε %d bloggers: