ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ (( κατ ίδιαν μεταξύ όλων τον συναδέλφων λέγετε )) …ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ …

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ (( κατ ίδιαν μεταξύ όλων τον συναδέλφων λέγετε )) …ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ …

29 Αυγ

Αγαπητοί φίλοι μετά από αναμονή πολλών χρόνων δημοσιεύτηκε σήμερα το φύλλο εφημερίδος της κυβέρνησης με αριθμό τεύχους 167 της 28-08-2014 τεύχος ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Με κλικ εδώ να κατεβάσετε το Φ.Ε.Κ. .
Δεν θα ασχοληθώ αναλυτικά με την οργάνωση και το τη αναλυτικά περιγραφή το οργανόγραμμα για ΥΠΕΚΑ.
Μονό τούτο¨:

τον πλήρη έλεγχο,

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ (( κατ ίδιαν μεταξύ όλων τον συναδέλφων λέγετε ))

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Είναι πλέον στο σύνολο όλες η υπηρεσίες που εντάχτηκα ME με την διάσπαση του ΥΠΕΧΟΔΕ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.

ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ακόλουθη το κείμενο όπως είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση
χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή
β) Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και
της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της
δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ει−
δών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστη−
μάτων της χώρας,
στ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πα−
νίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
ζ) Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλο−
ποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη,
την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμέ−
νων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών
οικοσυστημάτων,
θ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμο−
γή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή
και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμο−
5396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
γής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της
δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική
Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προ−
γραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των
δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα−
σών και Αγροπεριβάλλοντος, απαρτίζεται από τις εξής
Διευθύνσεις :
α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι−
τικής,
β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος,
γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι−
βάλλοντος.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμ−
ματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:
α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προ−
γραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και
η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,
β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πο−
λιτικής,
γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι−
τικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολι−
τικής και Ανάπτυξης,
β) Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και
Έρευνας,
γ) Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων
και Ειδών CITES,
δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δα−
σικής Στατιστικής.
3. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δα−
σικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό
επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ββ) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής
πολιτικής,
γγ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών
προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα
σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της
εφαρμογής τους,
δδ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών
του Πράσινου Ταμείου,
εε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δα−
σικής πολιτικής,
στστ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πο−
λιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,
ζζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋ−
πολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπη−
ρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων
πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.
β) Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και
Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών
και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση
διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων
και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
ββ) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,
γγ) η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υπο−
βληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευ−
νας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης
και παραλαβή αυτών.
γ) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προ−
ϊόντων και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμο−
διότητες :
αα) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της
Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES,
ββ) η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή
εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν
περιλαμβάνονται στα είδη CITES,
γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε.
που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων
αυτής,
δδ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας
των δασικών προϊόντων.
δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και
Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:
αα) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση
της δασικής παραγωγής,
ββ) η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και
επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνο−
λογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και
επεξεργασίας δασικών προϊόντων,
γγ) η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποί−
ησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής
προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών
δασικών προϊόντων,
δδ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα
εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και
η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για
έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προ−
διαγραφές και πρότυπα,
εε) η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοι−
χείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η
έκδοση Απολογισμού,
στστ) η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών
και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστα−
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση
μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και
του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο,
β) Η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για
την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης
δασικών οικοσυστημάτων,
γ) Τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δη−
μοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5397
δ) Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσε−
ων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της
δημόσιας αγροτικής γης.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας,
β) Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη
και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου,
γ) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.
3. α) Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής
Ασφάλειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
αα) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από
κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθρο−
ϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες
και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους
κινδύνους αυτούς,
ββ) η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δα−
σών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρα−
κτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με
τα συναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου,
γγ) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρό−
ληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών
οικοσυστημάτων,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων Επι−
σκοπήσεων (Surveys) για νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς
οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα,
εε) ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυ−
τοϋγειονομικών Υπηρεσιών,
στστ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού
Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για
την στελέχωση του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
ζζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσε−
ων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της
δημόσιας αγροτικής γης,
ηη) η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δα−
σικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή
παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις
και ανεκμετάλλευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου.
β) Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά
Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου ανή−
κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων
αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης
δασικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων,
ββ) ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για την
ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην
εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε ζητήματα επι−
τρεπτών επεμβάσεων,
γγ) η κατάρτιση προδιαγραφών για τη δημιουργία
πάρκων και αλσών, την εκτέλεση έργων σε αυτά καθώς
και η προστασία αυτών.
γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς δια−
κατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα,
ββ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού
Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.),
γγ) η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των
δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών
Έργων και Υποδομών είναι ιδίως:
α) Η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέ−
λεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και
διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσε−
ων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλα−
πλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του,
β) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείρι−
ση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων
ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών,
γ) Η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με
τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,
δ) Η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδί−
ων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες,
ε) Η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και
χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δα−
σολογίου,
στ) Η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της
χώρας.
2. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτε−
λείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πό−
ρων και Αναδασώσεων,
β) Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορ−
ροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας,
γ) Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκατα−
στάσεων και Δασικών Εργασιών,
δ) Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υπο−
στήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου.
3. α) Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενε−
τικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγω−
γής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων
δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος
της λειτουργίας τους,
ββ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασι−
κού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια,
γγ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυ−
σης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών
φυτωρίων,
δδ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγω−
γής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και
η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
εε) η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση,
εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποί−
ηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασια−
στικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του,
στστ) η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και
διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της
Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της
λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων,
ζζ) η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανα−
δασώσεων, 5398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ηη) η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και
τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία
με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών,
θθ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών
αναδασώσεων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Τμή−
ματος.
β) Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών
Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατι−
κών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής δι−
ευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής
τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων
αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ββ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης
των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης
των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την
προστασία των ορεινών εδαφών,
γγ) η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης
επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργολη−
πτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.).
γ) Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκα−
ταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλου−
θες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προ−
διαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές
μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία,
ββ) η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλ−
λακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα πα−
ραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασι−
κές υπηρεσίες,
γγ) η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχά−
νισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση
εφαρμογής τους,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία
και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσε−
ων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολού−
θηση της εφαρμογής τους,
εε) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύ−
νταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
και δασικής οδοποιίας.
δ) Στο Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής
Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δα−
σολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων
φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη
σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ.,
κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους,
ββ) η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες
βλάστησης και χρήσεων γης,
γγ) η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
δδ) η μελέτη των προβλημάτων κατάρτισης, ελέγχου,
τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και η
παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
εε) η μέριμνα για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων πα−
ρατηρήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των
δασικών χαρτών και για την έκδοση οδηγιών εκτέλεσης
των εργασιών ελέγχου των δασικών χαρτών,
στστ) η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενη−
μέρωση βάσης δεδομένων για το σύνολο των δασικών
χαρτών, του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών
των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Χώρας για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
ζζ) η έκδοση και παροχή οδηγιών για την προάσπιση
των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημο−
σίου επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας,
ηη) η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικο−
συστημάτων της χώρας,
θθ) η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών
και τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών δασικής γης.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι –
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχεί−
ρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών
και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων
φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οι−
κοσυστημάτων της χώρας,
β) Η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προ−
στασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας,
στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών,
γ) Η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανί−
δας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία
με άλλα υπουργεία και φορείς,
δ) Η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της
αλιείας ορεινών υδάτων,
ε) Η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με
τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό
των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκηση της,
στ) Η έκδοση οδηγιών για την προστασία και διαχεί−
ριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη
δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
ζ) Η έκδοση οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την
εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση
της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρ−
μόδιες υπηρεσίες και φορείς.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι−
βάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδι−
κών Οικοσυστημάτων,
β) Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας,
γ) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας,
δ) Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και
Δασικής Αναψυχής.
3. α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και
Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρ−
μοδιότητες :
αα) η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής
της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικο−
συστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής
της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων,
ββ) η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημο−
σίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η
παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της
δασικής παραγωγής,
γγ) η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση
των δασικών προϊόντων,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5399
δδ) η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθε−
σης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών,
εε) η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδια−
γραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών
βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμ−
μάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους,
στστ) η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμι−
σης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από
τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων,
ζζ) η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των
απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων
σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών.
β) Στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχεί−
ρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων,
ββ) η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνι−
διόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση
θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών,
γγ) η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών
προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων
ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας,
δδ) η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων,
εε) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό
προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς
δασοκτημόνων,
στστ) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών
και δασικών εκτάσεων.
γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας
ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων με είδη
άγριας πανίδας,
ββ) η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
των πληθυσμών επιβλαβών ειδών της άγριας πανίδας,
γγ) η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης
άγριας πανίδας,
δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση, παρακολούθηση και
υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και προγραμμάτων για την
άγρια πανίδα και τους βιοτόπους της,
εε) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες και
τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότη−
τάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδη−
γών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία
των ειδών της άγριας πανίδας,
στστ) η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορει−
νών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους,
ζζ) η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών
Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Πε−
ριοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας
και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών
σταθμών,
ηη) η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών
Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η επο−
πτεία και ο έλεγχός τους,
θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με
τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστι−
κής απόφασης και των αδειών θήρας,
ιι) η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομο−
σπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας
των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί
σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή
οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρ−
μοδιοτήτων.
δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών
και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδι−
ότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συ−
ναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση,
υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών
για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές,
ββ) η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών
για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
γγ) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την
εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής
βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς,
δδ) η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της δια−
δικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και όπου
απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των έργων
και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβα−
τικές πηγές ή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα
πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
εε) η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η
παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες,
στστ) η διατύπωση γνωμοδότησης επί των νομοθετι−
κών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και
λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών,
ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλω−
ρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και
Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματο−
γράφησης και φωτογράφησης αυτών,
ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκτα−
ση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργα−
σία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 28
Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι−
κού Περιβάλλοντος υπάγονται:
1.Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Άρθρο 29
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρι−
κού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων
στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περι−
φερειακού και τοπικού επιπέδου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτί−
ζεται από:
α) Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού,
β) Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περι−
οχών,
γ) Τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών,
Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ET.GR

Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι η κατρακύλα της ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ και δεν θα είναι το επόμενο βήμα ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΑΤΗΣ ΠΟΡΙΑΣ κάποιο απομακρυσμένο γραφείο του εκάστου δήμου της επικράτειας ΜΕ την μεταλλική πλακέτα τμήμα δασικής υπηρεσίας δήμου…
Ο ΑΠΟΛΥΘΕΙΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ

Σημείωση από το μπλοκ λάβαμε και δημοσιεύουμε το παραπάνω κείμενο
Ευχαριστούμε το φίλο το μπλο με το ψευδώνυμο ο απολυθείς δασοφύλακας.

Advertisements