Τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου…ενώ οι συντελεστές φορολογίας θα προκύπτουν με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή θα διαμορφώνονται σε 22% (για ποσά μικρότερα ή ίσα των 25.000 ευρώ, 32% (για ποσά από 25.000 έως 42.000 ευρώ) και 42% (για ποσά άνω των 42.000 ευρώ)….

 

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης φόρου σε πάσης φύσεως εισοδήματα δρομολογεί η απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, η παρακράτηση θα γίνεται στο σύνολο του εισοδήματος των μισθωτών ή συνταξιούχων, ενώ οι συντελεστές φορολογίας θα προκύπτουν με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή θα διαμορφώνονται σε 22% (για ποσά μικρότερα ή ίσα των 25.000 ευρώ, 32% (για ποσά από 25.000 έως 42.000 ευρώ) και 42% (για ποσά άνω των 42.000 ευρώ).

Τι προβλέπει η απόφαση

Συγκεκριμένα, στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ παροχών που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, στις συντάξεις ή άλλες παροχές παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου έπειτα από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, ως εξής:

  • Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, τα οποία αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο μισθούς.
  • Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας και των μειώσεων φόρου του μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατείται σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
  • Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του αυτού νόμου. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης επίσης διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
  • Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, ή καθυστερημένα με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Στις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.


Ασφάλισμα στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής η παρακράτηση γίνεται με συντελεστή 15%.

Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού 40.000 ευρώ γίνεται παρακράτηση με συντελεστή 10% και για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ με συντελεστή 20%.

Οι συντελεστές των προηγούμενων δύο περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50%, εάν ο δικαιούχος έχει εισπράξει ποσό πρόωρης εξαγοράς.

Η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης φόρου όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Διαβάστε επίσης:

Advertisements