Έως την 31η Ιανουαρίου οι μεταβολές του ελαιοκομικού μητρώου (24/10/2013 10:02)… Παράταση μέχρι τις 15/1 του 2014 για τις άδειες χρήσης νερού (15/5/2013 15:23)…Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου για τις μετατροπές των συνεταιριστικών οργανώσεων με τροπολογία του ΥπΑΑΤ (1/7/2013 11:03) …

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει στους ελαιοκαλλιεργητές του Νομού Χίου ότι οι μεταβολές του ελαιοκομικού μητρώου θα υλοποιηθούν στην παραπάνω Υπηρεσία, από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως την 31η Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Π.Ε. Χίου, οι όποιες ενέργειες θα γίνουν από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, εφοδιασμένο με νόμιμο έγγραφο εκπροσώπησης (απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) με τη συγκεκριμένη εντολή.

Κατηγορίες Μεταβολών

 1. νέα αίτηση παραγωγού ο οποίος δεν έχει υποβάλει ποτέ υπεύθυνη δήλωση στο ελαιοκομικό μητρώο
 2. εγγραφή νέου τεμαχίου στο ελαιοκομικό

Παραγωγός ο οποίος για πρώτη φορά υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή επιθυμεί να εγγράψει νέο ελαιοτεμάχιο στο ελαιοκομικό του, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ
 3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
 4. Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τίτλοι Ιδιοκτησίας» του παρόντος
 5. Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).
 6. Διαγραφή τεμαχίου από το ελαιοκομικό

Σε κάθε περίπτωση όπου ο παραγωγός προσέρχεται να εγγράψει ελαιόκτημα στο όνομά του λόγω οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις κατοχής ή/και νομής θα προσέρχεται συγχρόνως και ο προηγούμενος νομέας του κτήματος του οποίου το ελαιοκομικό μητρώο είχε εγγραφεί το συγκεκριμένο τεμάχιο προκειμένου να αιτηθεί τη διαγραφή του (προσκομίζοντας φωτοτυπία της ταυτότητας και του τελευταίου εκκαθαριστικού του).

4. Διαφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό

Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό μητρώο που έχει παραλάβει θα προσκομίσει κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
Διαφωνία στα αλφαριθμητικά στοιχεία
Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία ή με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελαιοτεμαχίου του που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό θα υποβάλλει Αίτηση-Υ/Δ συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:

 1. Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ.
 3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
 4. Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τίτλοι Ιδιοκτησίας» του παρόντος

Διαφωνία στην έκταση και/ή στιν εντοπισμό των κτημάτων επί του ορθοφωτοχάρτη
Παραγωγός ο οποίος διαφωνεί με την έκταση που αναγράφεται σε κάποιο κτήμα στο εκτυπωμένο του ελαιοκομικό θα προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ.
 3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
 4. Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τίτλοι Ιδιοκτησίας» του παρόντος
 5. Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

Τίτλοι Νομής – Κατοχής

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα του ελαιοτεμαχίου (πλήρη ή επικαρπία) οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω:

 • Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου όπου αυτό εφαρμόζεται
 • Μεταγραμμένες πράξεις (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να γίνεται δεκτό αντί τίτλου ιδιοκτησίας το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευόμενα από αντίγραφα του υποβληθέντος και θεωρημένου από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπουΕ9.

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται εκμετάλλευση ελαιοκτήματος ως τίτλος εκμετάλλευσης θεωρείται κάθε σύμβαση (π.χ. μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση κλπ) η οποία είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτό απαιτείται. Όλες οι παραπάνω συμβάσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των φερόμενων ως ιδιοκτητών των ελαιοκτημάτων, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που κατά τον εντοπισμό του τεμαχίου επηρεάζονται διπλανά τεμάχια (επικάλυψη) τότε θα ειδοποιούνται οι παραγωγοί των οποίων τα τεμάχια επηρεάζονται ώστε υποχρεωτικά να παρίστανται και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεμάχιο πρόκειται να εισαχθεί στη βάση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή διαγραφής.

===========================================================

Παράταση μέχρι τις 15/1 του 2014 για τις άδειες χρήσης νερού (15/5/2013 15:23)

15/1/2014

Παράταση μέχρι τις 15/1 του 2014 για τις άδειες χρήσης νερού

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά την παράταση υποβολής αιτήσεων για την έκδοση αδειών υφιστάμενων γεωτρήσεων. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τα προηγούμενα ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, που πρώτος είχε γράψει για 7μηνη παράταση (δείτε εδώ το σχετικό άρθρο από τις 23/4). Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ (σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν τότε στελέχη της γραμματείας Υδάτων) ήταν να δοθεί παράταση έως και την 14 Ιανουαρίου του 2014 αλλά τελικά η παράταση έχει καταληκτική ημερομηνία μια ημέρα μετά, την 15/1/2014.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

Δείτε εδώ την τροποποίηση της ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε

=====================================================

Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου για τις μετατροπές των συνεταιριστικών οργανώσεων με τροπολογία του ΥπΑΑΤ (1/7/2013 11:03)

31/12/2013

Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου για τις μετατροπές των συνεταιριστικών οργανώσεων με τροπολογία του ΥπΑΑΤ

Με μια τροπολογία στο σχέδιο νόμου με θέμα «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας», πέρασε τελικά η παράταση που ζητούσαν για την μετατροπή τους οι συνεταιρισμοί η οποία έληγε χθες 30 Ιουνίου. Αν και τελικά ο νόμος 4015/2011 θα αντικατασταθεί από τον νόμο που προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το εξάμηνο είχε κριθεί αναγκαίο για το νέο μεταβατικό στάδιο.

Η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή, στις 28 Ιουνίου, από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη, Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, και τροποποιεί διατάξεις του νόμου 4015/2011.

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροπολογία

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου

=================================================

 

Advertisements