«Βοήθεια» στη δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων…Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

    Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους αμπελουργούς για την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συγκομιδής επιχειρεί να παρέχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προσφέρει μέσω του πλήκτρου «Βοήθεια», που εμφανίζεται στο μενού της «Δήλωσης Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» της…

ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr.

    Ο χρήστης (αμπελουργός) αφού συμπληρώσει το πεδίο του «Όνομα Χρήστη» και του «Κωδικού Χρήστη» που εμφανίζεται όταν επιλεγεί η υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής» από τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» (θα πρέπει ήδη να έχει εγγραφεί), εισέρχεται στο κυρίως μενού της Δήλωσης Συγκομιδής, όπου πατώντας την επιλογή «Βοήθεια» έχει πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ξεχωριστή οθόνη της Δήλωσης Συγκομιδής.
    Παράλληλα ο αμπελουργός μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια και στο τηλέφωνο του ΥΑΑΤ με αριθμό 210-2125299.
    Βρείτε εδώ αναλυτικά τα βήματα για τη «Βοήθεια» στη Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.pdf

===============================================================================

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 Καν(ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 479/2008 του Συμβουλίου, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα  από τις 15 Νοεμβρίου.
  2. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

3. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό.
  • Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.
  • Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Δ/νσεις Οικονομίας προβαίνουν σε οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής των παραγωγών που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους εντός δύο εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15 Νοεμβρίου) μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.
  • Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων .

green2-1

phgh=http://zitsagate.blogspot.gr/2013/10/blog-post_25.html#more

Advertisements