Ένα υπόμνημα έσωσε το 1944 την Ήπειρο από την προσάρτηση στην Αλβανία!

Οι αλλόφρονες κατακτητές της Ελλάδας Γερμανοί και Ιταλοί, είχαν αποφασίσει εντελώς προκλητικά, για τα δικά τους συμφέροντα, να προσαρτήσουν την Ήπειρο στην Αλβανία. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν ένα υπόμνημα από τον τότε γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Χρίστο Σούλη. Το υπόμνημα, με τίτλο «Εθνολογική σύσταση της Ηπείρου», ήταν τόσο ισχυρό και αδιαμφισβήτητο, ώστε οι ανιστόρητοι Γερμανοϊταλοί μεταπείστηκαν, όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, με τη φράση, (αναφέρεται στο βιβλίο «Χρίστος Σούλης-Ο γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων), «το υπόμνημα του Χρ. Σούλη έσωσε την Ήπειρο από την προσάρτηση στην Αλβανία». Σ’ αυτό το πολυσέλιδο υπόμνημα αναφέρονταν, μεταξύ άλλων για τους Αλβανοτσάμηδες ότι «μέχρις εσχάτων (σ.σ.: Ιούνιος 1944) η Εθνικότης των Αλβανών της Ηπείρου δεν ήτο καθωρισμένη και οι ίδιοι εθεώρουν αυτούς Τούρκους. Ούτοι καθ’ όλον το διάστημα, από της απελευθερώσεως της Ηπείρου κατά το 1913
και εντεύθεν, απήλαυον των ιδίων δικαιωμάτων και των ιδίων υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Κράτους, ουδεμία δε βία ησκήθη εις βάρος των. Παρ’ όλα όμως ταύτα η Αλβανική και η Ιταλική προπαγάνδα ηρέθιζεν αυτούς δια διαφόρων μέσων και υποσχέσεων και προσεπάθει συστηματικώς να τους εμφανίση ως καταπιεζομένους. Αλλά ακόμη και εζητήθη να παρασταθή η Ήπειρος ολόκληρος ως κατοικουμένη υπό Αλβανών μέχρι Πρεβέζης, κατά τινας δε και μέχρι Πατρών. Δεν εδίστασε δε η Αλβανική και η Ιταλική προπαγάνδα να εκδόσουν και χάρτας αναγράφοντας ως Αλβανίαν ολόκληρον την Ήπειρον και ολόκληρον την Βορειοδυτικήν Ελλάδα μέχρι των Πατρών».

Advertisements