ΑΚΟΥΣΤΕ ΒΡΑΧΕΑ ΚΥΜΑΤΑ !!! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ !!! On this page you can listen to and control a short-wave receiver located at the amateur radio club ETGD at the University of Twente. In contrast to other web-controlled receivers, this receiver can be tuned by multiple users simultaneously, thanks to the use of Software-Defined Radio.Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ακούσετε και να ελέγχει ένα μικρό κύμα-δέκτη που βρίσκεται στην ερασιτεχνική ραδιο λέσχη ETGD στο Πανεπιστήμιο του Twente. Σε αντίθεση με άλλα web-ελεγχόμενη δέκτες, αυτός ο δέκτης μπορεί να συντονιστεί από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χάρη στη χρήση του Software Defined Radio-.This is a WebSDR receiver, located in Rion, Greece. It is operated by…

This is a WebSDR receiver, located in Rion, Greece.
It is operated by SV3YY, e-mail: sv3yy@yahoo.gr
More information about the WebSDR project can be found on http://www.websdr.org.

ΠΗΓΗ= http://sv3yy.no-ip.org:8901/

Note: you need both Java and JavaScript enabled for this page to work properly. If you don’t hear anything, probably Java is disabled or its version is too old (i.e., pre-1.4.2).


Your name or callsign:


View: all bandsothers slowone bandblind
Allow keyboard:
Waterfall:JavaHTML5   Sound:JavaHTML5

Frequency: kHz

Band: 20m 40m 80m 160m

Or tune by clicking/dragging/scrollwheel on the frequency scale.


Memories:

(new)
Bandwidth:
2.49 kHz @ -6dB; 2.95 kHz @ -60dB.

Or drag the passband edges on the frequency scale.

Waterfall view:

Or use scroll wheel and dragging on waterfall.
Speed:
slow
medium
fast

Size:
small
medium
large

View:
spectrum
waterfall
weak sigs
strong sigs

[scale]

-127.0 dB; peak -127.0 dB;
mute squelch autonotch
Volume:


Audio recording: start


Signal strength plot:
none
fast
slow

Logbook:Call of station that you hear:
Comments, if any: Note: time, frequency, your name/call, and DXCC information are added automatically.
View the last 20 lines of the logbook, or the entire logbook (ctrl-click for new tab/window).

This WebSDR is currently being used by 2 user(s) simultaneously:      compact view

::

Chatbox:
This chatbox is intended to discuss the operation of the WebSDR.
The operators of this site disclaim any responsibility for text appearing in this chatbox.


Statistics:

Past 10 seconds: CPUload=18.5%, 2.00 users; audio 53.6 kb/s, waterfall 99.0 kb/s, http 1.3 kb/s

WebSDR HTML5 sound – Copyright 2007-2014, P.T. de Boer, pa3fwm@websdr.org

====================================================

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/

This site, which in 2008 was the very first WebSDR site ever, was finally reactivated in July 2012 after an interruption of more than 1.5 years; read also the old news since then.

January 21:Recently there has been a lot of fuzz about security problems with Java. Because of that, some software distributors no longer include Java, or install it such that it asks for permission to run the Java applets on this page. In fact, it may ask three times, because there are three Java applets (waterfall, audio, and Java version test) on this page. This is (unfortunately) normal now.

January 28:I’ve integrated the java version test applet into the audio applet, so now you should need to give Java permission only two times.

 phgh=The system is currently composed of a «Mini-Whip» antenna, a homebuilt SDR board (pictured above; see here for background) which samples the entire shortwave spectrum and sends all of this via a gigabit ethernet link to a PC, where a special version of the WebSDR server software processes it. The Mini-Whip is based on a design from PA0RDT (google finds it); see some pictures. The active receiving element is about 5 by 10 cm large. Such an antenna only works well with a good grounding; ours is on top of a 20m high building, the upper part of which is all metal

============================================================

SE ELEYTHERH METAFRASH  TOY ARXIKOY KIMENOY

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ακούσετε και να ελέγχει ένα μικρό κύμα-δέκτη που βρίσκεται στην ερασιτεχνική ραδιο λέσχη ETGD στο Πανεπιστήμιο του Twente. Σε αντίθεση με άλλα web-ελεγχόμενη δέκτες, αυτός ο δέκτης μπορεί να συντονιστεί από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χάρη στη χρήση του Software Defined Radio-.

Αυτή η ιστοσελίδα, η οποία το 2008 ήταν η πρώτη ιστοσελίδα WebSDR ποτέ, τελικά ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο του 2012 μετά από μια διακοπή πάνω από 1,5 χρόνια? Επίσης να διαβάσετε το παλιό ειδήσεις από τότε.

21 Ιανουαρίου: Πρόσφατα έχει υπάρξει πολλή φασαρία για τα προβλήματα ασφαλείας με Java. Λόγω του ότι, ορισμένοι διανομείς λογισμικού δεν περιλαμβάνουν Java, ή να το εγκαταστήσετε έτσι ώστε να ζητά την άδεια για να εκτελέσετε τις βοηθητικές εφαρμογές Java σε αυτή τη σελίδα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να ζητήσει τρεις φορές, επειδή υπάρχουν τρεις εφαρμογές Java (καταρράκτη, ήχου, και Java έκδοση δοκιμή) σε αυτή τη σελίδα. Αυτό είναι (δυστυχώς) κανονικά τώρα.

28ης Γενάρη: Έχω ενσωματωθεί την έκδοση java applet σε δοκιμή ήχου applet, έτσι και τώρα θα πρέπει να πρέπει να δώσει την άδεια Java μόνο δύο φορές.

Το σύστημα απαρτίζεται σήμερα από ένα «μίνι-Μαστίγιο» κεραία, ένα homebuilt συμβούλιο SDR (που απεικονίζεται ανωτέρω? Δείτε εδώ για φόντο) το οποίο δείγματα ολόκληρο το φάσμα βραχέων κυμάτων και στέλνει όλα αυτά μέσω ενός συνδέσμου Gigabit Ethernet σε έναν υπολογιστή, όπου μια ειδική έκδοση του λογισμικού διακομιστή WebSDR επεξεργάζεται. Το Mini-Whip βασίζεται σε ένα σχέδιο από PA0RDT (google βρίσκει)? Δείτε μερικές φωτογραφίες. Το ενεργό στοιχείο υποδοχής είναι περίπου 5 με 10 εκατοστά μεγάλο. Μια τέτοια κεραία λειτουργεί μόνο καλά με μια καλή γείωση? Η δική μας είναι στην κορυφή ενός υψηλού κτιρίου 20m, το ανώτερο μέρος του οποίου είναι όλα μεταλλικά

================================================

Update July 6:

Yesterday evening we finally installed the antenna, and the WebSDR server is now finally operational again! In the end, we were offline for 1 year, 8 months and 5 days. We’ll still have to see how well the new antenna performs.
For now, the system has been configured for 8 bands of each 600 kHz wide. In future, we intend to install a system with continuous coverage like the experimental system that has been active from my (PA3FWM’s) home.
Mini-Whip mounted up the roof maintenance staircase Innards of the Mini-Whip

Update May 25:

We have obtained permission to mount the antenna semi-permanently at the place where we successfully tested it earlier (see below). However, in the discussions with people from the university’s facility services about this, it turned out that our planned mounting point was not yet properly grounded for lightning protection, which is needed when we attach an antenna there. They have ordered proper lightning protection to be installed; when that’s done, we can mount the antenna.

Update April 19:

New tests done, after designing and building a low-pass filter for the Mini-Whip. The resulting waterfall displays can be seen here.
Clearly, the noise around 7 MHz is gone now, so thas was probably indeed caused by overload due to FM broadcast transmitters. The band now looks quite clean, with lots of amateur signals visible and audible.
Unfortunately, there’s a lot of QRM on 80m, of which the cause is unknown.

Next step: mounting this antenna in a (semi-)permanent way.

Update April 5:

Some more testing done, with the Mini-Whip again temporarily installed but this time in an (almost) watertight enclosure and on a little pole. See here for a picture of the waterfall displays.
The noise level jumps back and forth between two levels, mostly notable on 80m, 40m and 30m bands. We later found that this variation was due to a flaky ground connection; with the ground connection solidly attached, the noise is low.
There’s some broadband noise covering the low end of 40m. This may well be an intermodulation product of two nearby FM broadcast transmitters on 93.7 and 100.7 MHz; if so, then a simple low-pass filter at the input of the active antenna should solve this.
All across 80m the noise also seems high; the cause of this is as yet unknown.
The waterfall at the bottom shows a frequency range near 27 MHz; the very strong signal here is a pager transmitter (for the university’s safety personnel) located on the same building as we are. Fortunately, it looks like it doesn’t overload the active antenna, because there’s no correlation visible between its transmissions and the noise level in the other bands.
Because the antenna was mounted in a very provisional way, we couldn’t leave it running. But we’re slowly getting there… 🙂

Update 29 March 2012:

Tonight (we usually work on this on our club evening on Thursday) we profited from the evening light (due to spring days and daylight saving time), to semi-permanently install a cable to the planned antenna location on the roof.
Some people asked what kind of active antenna we’re experimenting with: the most promising one so far is a PA0RDT Mini-Whip.
To be continued…

Update 8 March 2012:

Some more tests done, with the active antennas now placed at a different location on the roof and with better grounding. The results were a lot better and quite encouraging, although not perfect yet. To be continued…

Update 23 February 2012:

We did tests with two active antennas. Unfortunately, the noise level they received was way too high: only the strongest broadcast signals were audible. Since the top part of the building is all metal, I don’t think so much noise can leak out of the building. More likely, either both active antennas are broken, or they picked up this noise due insufficient grounding. To be continued…

Update 14 February 2012:

We made another step forward: we got a key with which we can open the door that gives us access to the roof, so we can now physically go to the other side of our hole in the wall, and thus actually do something with cables that we feed through the hole…

Update 25 November 2011:

Yes! Yesterday, the hole in our wall was installed, as demonstrated by the below picture, showing some daylight coming in through the pipe through the wall. It’s not so clear in this picture, but the pipe is more than 25 cm long, and finishes on the outside with a 45 degree bend downwards, to keep rainwater out.
Next challenge is to mount some temporary antenna on the outside…
picture showing pipe through our shack's wall

Update 17 November:

Finally good news: we’ve been told that next week the hole in the wall will be made for us!
We won’t be able to install our big masts and beam antennas (for the club’s use) yet, but a wire or active whip for the WebSDR should be possible soon!

Update 1 September:

By popular request, here’s an update:
Unfortunately, there is still no real progress, but based on regular communication with several people in the faculty, we have good reason to believe that in the end we will get antenna facilities; it just takes much longer than I even imagined…

Update 28 February:

Don’t despair, we still intend to bring our receiver online again, but the antenna cable feedthrough still has not been installed. However, we did recently hear that a list is being made of all the minor changes that still need to be made to the building, and that our antenna facilities are also on that list.

Update 4 January:

Happy new year everyone!
Unfortunately, there’s no news yet about our antenna connection.
Thanks for all the mails I got, expressing support and/or with tips on how to feed an antenna signal through a window that cannot be opened. Unfortunately, those tips are not usable: our only window is to the corridor, not to the outside. That is because our club room is in a part of the building that originally was only meant for storage, so no outside windows were installed.

Update 16 December 2010:

It looks like it will take a while more before we can install an outside antenna. Today I’ve done a preliminary experiment with an indoor antenna, but that was not yet successful.
Several people have e-mailed me with the suggestion to use a flat cable feed-through for windows. Unfortunately, our new room does not have a suitable window for that.

Update 26 November 2010:

We’re back — well, somewhat.
Over the past couple of weeks, we have moved all our stuff to our new club room (although much of it still has to be unpacked), and since yesterday, we have an internet connection there.
Unfortunately though, we do not yet have any possibilities for feeding an antenna cable through the wall. It is also still very unclear how long it will take until it this will be arranged.

Background:

Since Wednesday November 3 (2010), this WebSDR receiver has been offline. This is because the radio club at the University of Twente, where this receiver is hosted, had to move to a new building, along with the entire department of electrical engineering. We knew this was coming and we were busy preparing the move (dismantling our antennas, packing our equipment, etc.). On October 29 we were told that we had to empty the old room by November 4, which is earlier than we expected. That’s why we could not announce this more in advance, and could not make the transition smooth by first preparing the new room.

73, Pieter-Tjerk, PA3FWM (e-mail about this topic: qrt AT websdr.org

Ενημέρωση 6 Ιουλίου:

Χθες το βράδυ έχουμε εγκαταστήσει τελικά την κεραία, και ο διακομιστής WebSDR είναι επιτέλους λειτουργεί και πάλι! Στο τέλος, ήμασταν εκτός λειτουργίας για 1 έτος, 8 μήνες και 5 ημέρες. Θα πρέπει ακόμα να δούμε πόσο καλά η νέα κεραία εκτελεί.
Προς το παρόν, το σύστημα έχει ρυθμιστεί για 8 ζώνες των 600 kHz κάθε μεγάλη. Στο μέλλον, σκοπεύουμε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα με συνεχή κάλυψη, όπως το πειραματικό σύστημα το οποίο έχει δραστηριοποιηθεί από (το PA3FWM) στο σπίτι μου.
Μίνι-Whip τοποθετηθεί μέχρι τις Σπλάχνα συντήρηση στέγη σκάλα του Mini-Whip

Ενημέρωση 25ης Μαΐου:

Έχουμε πάρει την άδεια για την τοποθέτηση της κεραίας ημι-μόνιμα στον τόπο όπου θα δοκιμαστεί με επιτυχία νωρίτερα (βλ. παρακάτω). Ωστόσο, κατά τις συζητήσεις με τους ανθρώπους από τις υπηρεσίες εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου γι ‘αυτό, αποδείχτηκε ότι το προγραμματισμένο σημείο στερέωσης μας δεν ήταν ακόμη κατάλληλα γειωμένη για την αντικεραυνική προστασία, η οποία είναι απαραίτητη όταν δίνουμε μια κεραία εκεί. Έχουν διέταξε κατάλληλη αντικεραυνική προστασία για να εγκατασταθεί? Ότι όταν γίνει αυτό, μπορούμε να τοποθετήσετε την κεραία.

Ενημέρωση 19 Απριλίου:

Νέες δοκιμές που γίνονται, μετά το σχεδιασμό και την οικοδόμηση μιας low-pass φίλτρο για το Mini-Whip. Οι οθόνες που προκύπτουν καταρράκτη μπορεί να δει εδώ.
Σαφώς, ο θόρυβος γύρω από 7 MHz έχει φύγει τώρα, έτσι thas πιθανόν πράγματι προκλήθηκε από υπερφόρτωση λόγω FM πομπούς εκπομπής. Η μπάντα φαίνεται τώρα πολύ καθαρά, με πολλές ερασιτεχνικές σημάτων οπτικές και ακουστικές.
Δυστυχώς, υπάρχει μια πολύ QRM σε 80, εκ των οποίων η αιτία είναι άγνωστη.

Επόμενο βήμα: τοποθέτηση αυτή σε μια κεραία (ημι-) μόνιμο τρόπο.

Ενημέρωση 5 Απριλίου:

Μερικές δοκιμές κάνει περισσότερο, με το Mini-Μαστίγιο και πάλι προσωρινά εγκατασταθεί, αλλά αυτή τη φορά σε μια (σχεδόν) στεγανό περίβλημα και σε ένα μικρό κοντάρι. Δείτε εδώ για μια εικόνα από τις οθόνες καταρράκτη.
Η στάθμη θορύβου άλματα μπρος και πίσω μεταξύ δύο επίπεδα, κυρίως στις αξιοσημείωτες 80m, 40m και 30m μπάντες. Εμείς αργότερα διαπιστώθηκε ότι η διαφορά αυτή οφείλεται σε φύλλο γείωση? Με τη γείωση σταθερά συνδεδεμένο, ο θόρυβος είναι χαμηλός.
Υπάρχει κάποια ευρυζωνική θόρυβο που καλύπτουν το χαμηλό τέλος των 40μ. Αυτό μπορεί να είναι ένα προϊόν ενδοδιαμόρφωσης των δύο κοντινά FM πομπούς εκπομπής στις 93,7 και 100,7 MHz? Αν ναι, τότε ένα απλό βαθυπερατό φίλτρο στην είσοδο του ενεργού κεραίας θα πρέπει να λύσει αυτό.
Σε όλη 80m ο θόρυβος φαίνεται επίσης υψηλή? Η αιτία για αυτό είναι ακόμη άγνωστη.
Ο καταρράκτης στο κάτω μέρος δείχνει ένα φάσμα συχνοτήτων 27 MHz κοντά? Το πολύ ισχυρό μήνυμα εδώ είναι ένας πομπός τηλεειδοποίησης (για το προσωπικό ασφαλείας του πανεπιστημίου) που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο, όπως είμαστε. Ευτυχώς, φαίνεται σαν να μην επιβαρύνουν το ενεργή κεραία, γιατί δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταδόσεων ορατό και το επίπεδο θορύβου σε άλλες μπάντες.
Επειδή η κεραία ήταν τοποθετημένη σε ένα πολύ προσωρινό τρόπο, θα μπορούσαμε να μην αφήσει να τρέχει. Αλλά είμαστε εκεί να πάρει σιγά-σιγά … 🙂

Ενημέρωση 29 Μαρτίου, 2012:

Απόψε (που συνήθως εργάζονται σε αυτό το βράδυ της λέσχης μας την Πέμπτη) θα επωφεληθεί από το φως το βράδυ (λόγω ανοιξιάτικες μέρες και θερινή ώρα), με ημι-μόνιμη εγκατάσταση καλωδίων για την προγραμματισμένη θέση κεραίας στην οροφή.
Μερικοί άνθρωποι ρώτησε τι είδους ενεργή κεραία είμαστε πειραματίζονται με: το πιο πολλά υποσχόμενο μέχρι στιγμής είναι μια PA0RDT Mini-μαστίγιο.
Για να συνεχιστεί …

Ενημέρωση 8 Μάρτη του 2012:

Μερικές περισσότερες δοκιμές γίνονται, με τις ενεργές κεραίες τώρα τοποθετείται σε διαφορετική θέση στην οροφή και με την καλύτερη γείωση. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ ενθαρρυντικά, αν και όχι τέλεια ακόμα. Για να συνεχιστεί …

Ενημέρωση 23 Φεβ 2012:

Κάναμε δοκιμές με δύο ενεργές κεραίες. Δυστυχώς, το επίπεδο θορύβου που έλαβαν ήταν πάρα πολύ υψηλό: μόνο τα ισχυρότερα σήματα εκπομπής ήταν ευδιάκριτες. Από το πάνω μέρος του κτιρίου είναι όλα μέταλλο, δεν νομίζω ότι τόσο ο θόρυβος μπορεί να διαρρεύσει έξω από το κτίριο. Πιο πιθανό, είτε και οι δύο ενεργές κεραίες σπάσει, ή να πάρει αυτό το θόρυβο, λόγω ανεπαρκούς γείωσης. Για να συνεχιστεί …

Ενημέρωση 14 Φλεβάρη 2012:

Κάναμε ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός: πήραμε ένα κλειδί με το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα που μας δίνει πρόσβαση στη στέγη, έτσι μπορούμε τώρα να πάμε φυσικά με την άλλη πλευρά της τρύπας μας στον τοίχο, και έτσι πραγματικά να κάνουμε κάτι με τα καλώδια που ταΐζουμε μέσα από την τρύπα …

Ενημέρωση 25 Νοέμβρη, 2011:

Ναι! Χθες, η τρύπα στον τοίχο μας έχει εγκατασταθεί, όπως αποδεικνύεται από την παρακάτω εικόνα, που δείχνει κάποιο φως της ημέρας έρχεται μέσα από το σωλήνα μέσα από τον τοίχο. Δεν είναι τόσο σαφής σε αυτή την εικόνα, αλλά ο σωλήνας είναι πάνω από 25 εκατοστά, και τελειώνει στο εξωτερικό με 45 προς τα κάτω στροφή βαθμό, για να διατηρηθούν τα όμβρια ύδατα έξω.
Επόμενη πρόκληση είναι να τοποθετήσετε κάποια προσωρινή κεραία στο εξωτερικό …
εικόνα που δείχνει σωλήνας διαμέσου του τοιχώματος καλύβα μας

Ενημέρωση 17 Νοεμβρίου:

Τέλος καλά νέα: έχουμε ήδη πει ότι την επόμενη εβδομάδα η τρύπα στον τοίχο θα γίνει για μας!
Εμείς δεν θα είναι σε θέση να εγκαταστήσουν μεγάλες κεραίες και κεραίες μας πορείας (για τη χρήση του club) ακόμα, αλλά ένα σύρμα ή ενεργό μαστίγιο για την WebSDR πρέπει να είναι δυνατή σύντομα!

Ενημέρωση 1 Σεπτεμβρίου:

Με το δημοφιλές αίτημα, εδώ είναι μια ενημέρωση:
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα καμία πραγματική πρόοδος, αλλά με βάση την τακτική επικοινωνία με πολλά άτομα στη σχολή, έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος θα έχουμε εγκαταστάσεις κεραιών? Παίρνει μόνο πολύ περισσότερο από ό, τι έχω καν φανταστεί …

Ενημέρωση 28 Φεβρουαρίου:

Μην απελπίζεστε, εμείς ακόμα την πρόθεση να φέρει σε απευθείας σύνδεση δέκτη μας και πάλι, αλλά η κεραία feedthrough καλώδιο δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί. Ωστόσο, δεν είχαμε ακούσει πρόσφατα ότι ένας κατάλογος γίνεται από όλες τις μικρές αλλαγές που πρέπει ακόμα να γίνουν στο κτίριο, καθώς και ότι η κεραία εγκαταστάσεις μας είναι επίσης στον εν λόγω κατάλογο.

Ενημέρωση 4 Ιανουαρίου:

Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος σε όλους!
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα ειδήσεις σχετικά με τη σύνδεση της κεραίας μας.
Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που πήρα, εκφράζοντας την υποστήριξη και / ή με συμβουλές για το πώς να τροφοδοτήσει μια κεραία σήμα μέσα από ένα παράθυρο που δεν μπορεί να ανοίξει. Δυστυχώς, αυτές οι συμβουλές δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο παράθυρο μας είναι στο διάδρομο, όχι προς τα έξω. Αυτό είναι επειδή αίθουσα club μας είναι σε ένα τμήμα του κτιρίου που αρχικά ήταν μόνο προορίζεται για αποθήκευση, έτσι έξω από τα παράθυρα δεν είχαν εγκατασταθεί.

Ενημέρωση 16, Δεκεμβρίου 2010:

Μοιάζει με αυτό θα πάρει λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε να εγκαταστήσετε μια εξωτερική κεραία. Σήμερα έκανα ένα προκαταρκτικό πείραμα με εσωτερική κεραία, αλλά αυτό δεν ήταν ακόμη επιτυχία.
Αρκετοί άνθρωποι μου e-mail με την πρόταση να χρησιμοποιούν μια επίπεδη καλώδιο τροφοδοσίας μέσω των παραθύρων. Δυστυχώς, η νέα αίθουσα μας δεν έχει το κατάλληλο παράθυρο για αυτό.

Ενημέρωση 26 του Νοεμβρίου του 2010:

Είμαστε πίσω – καλά, κάπως.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, έχουμε προχωρήσει όλα τα πράγματά μας στη νέα αίθουσα κλαμπ μας (αν και ένα μεγάλο μέρος της δεν έχει ακόμη εκτός συσκευασίας), και από χθες, έχουμε μια σύνδεση στο internet εκεί.
Δυστυχώς, όμως, δεν έχουμε ακόμη κανένα δυνατότητες για τη διατροφή ένα καλώδιο κεραίας μέσα από τον τοίχο. Είναι, επίσης, εξακολουθεί να είναι πολύ ασαφές πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να αυτό θα γίνει.

Ιστορικό:

Από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου (2010), ο δέκτης έχει WebSDR συνδεδεμένος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σύλλογος ραδιόφωνο στο Πανεπιστήμιο του Twente, όπου ο δέκτης φιλοξενείται, έπρεπε να προχωρήσουμε σε ένα νέο κτίριο, μαζί με ολόκληρο το τμήμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ξέραμε ότι αυτό θα ερχόταν και θα ήταν απασχολημένες με την προετοιμασία της κίνηση (αποξήλωση κεραιών μας, τον εξοπλισμό μας συσκευασίας, κ.λπ.). Στις 29 Οκτωβρίου μας είπαν ότι έπρεπε να αδειάσει το παλιό δωμάτιο με 4 Νοεμβρίου, η οποία είναι νωρίτερα από ό, τι περιμέναμε. Γι ‘αυτό δεν θα μπορούσε να ανακοινώσει την πιο εκ των προτέρων, και δεν θα μπορούσε να κάνει τη μετάβαση από την πρώτη ομαλή προετοιμασία της νέας δωμάτιο.

73, Pieter-Tjerk, PA3FWM (e-mail σχετικά με αυτό το θέμα: QRT σε websdr.org

Advertisements
 

Απάντηση

Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *