ΙΔΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α) -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 4)ΣΗΜΕΙΑ ΚΕ.Π.Α.ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α) -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

(ένα αντίγραφο να δώσετε στον γιατρό που θα σας παραπέμψει στην επιτροπή)

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας .Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσοστά με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά. .(Ν.3863/2010 αρθ.6).

Προκειμένου να κατατεθεί η αίτηση για αξιολόγηση και καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
  • Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους) ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ.
  • Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
  • Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα.
  • Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης.
  • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.
  • ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  1. Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος ,Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
  2. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.

Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί ,αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντός τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α με διαδικασία που θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά(διοικητικά και ιατρικά) γίνεται ο ιατρικός προέλεγχος και αν τα στοιχεία είναι πλήρη καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών. Αν κριθεί όμως ότι απαιτούνται περισσότερα ιατρικά στοιχεία θα ζητηθεί να προσκομιστούν. Επίσης νέα ιατρικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημέρα εξέτασης μπορούν να προσκομιστούν κατά την ημέρα της εξέτασης. Μετά την καταχώρηση της αίτησης ηλεκτρονικά, θα αποσταλεί ειδοποιητήριο μέσω ταχυδρομείου σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης.

Το ΚΕ.Π.Α στο οποίο εξετάστηκε η περίπτωση, θα χορηγεί την Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση η Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α θα χορηγεί αντίγραφά της εφόσον ζητηθούν. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή(ΒΥΕ) καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ εντός (10) Δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προκειμένου να εξεταστεί η υποβληθείσα προσφυγή θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξεταστεί εκ νέου στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. Οι αιτούντες σύνταξης από τον ΟΓΑ δεν έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη ΒΥΕ εφόσον κριθούν ανίκανοι με ποσοστό μικρότερο του 41% σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι αν δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά με την αίτησή σας,η αίτηση δε θα μπορεί να γίνεται δεκτή από το ΚΕ.Π.Α. Κατά συνέπεια η πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα σας απαλλάξει από ανώφελη ταλαιπωρία.

                                                                                                       Με εκτίμηση

                                                                                                  Πατεράκης Βασίλειος

                                                                                            Διευθυντής Αναπηρίας & Ι.Ε.

                                                                                                         ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    

Σημ. Διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α. καθώς και περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : http://www.ika.gr

======================================================

                        ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

                                       (συμπληρώνεται από τον αιτούντα  ή τον εκπρόσωπό  του)

 

 

ΑΜ ΚΕ.Π.Α. : Δε συμπληρώνεται το πεδίο αν  υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτηση σε ΚΕ.Π.Α. Μετά την υποβολή της αίτησης και της ηλεκτρονικής καταχώρησής της από την υπηρεσία, αποδίδεται κωδικός ΚΕ.Π.Α. ο οποίος  θα πρέπει να αναγράφεται στις επόμενες αιτήσεις.

KE.Π.Α. (1): Συμπληρώνεται το σημείο ΚΕ.Π.Α. που υποβάλλεται η Αίτηση Αξιολόγησης (συνημμένος πίνακας  σημείων ΚΕ.Π.Α.).

Ημερομηνία: Συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Αξιολόγησης Αναπηρίας.

 

Κατηγορία Αιτήματος: Συμπληρώνεται με κωδικό η αιτία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αξιολόγησης. Στα αντίστοιχα πεδία  σημειώνονται μέχρι τρείς  κωδικοί θεμάτων. (συνημμένος πίνακας κατηγορίας αιτημάτων ). Τυχόν επιπλέον κωδικός θέματος σημειώνεται στο πεδίο Σχόλια.

 

Ημερομηνία Κατάθ. Αίτησης στο Φορέα: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερ/νία που

κατατέθηκε η αίτηση παροχής στο φορέα ασφάλισης (πχ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,κλπ) και η οποία αναφέρεται και επί του παραπεμπτικού του Φορέα Ασφάλισης με το οποίο παραπέμπεται ο ασφαλισμένος στην Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Εφόσον ο αιτών είναι ανασφάλιστος το πεδίο δε συμπληρώνεται.

Ημ/νία Λήξης Παροχής (παρατάσεις):Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται παράταση της παροχής, με την τελευταία ημερομηνία παράτασής της(αναγράφεται στην τελευταία απόφαση παροχής).Όταν πρόκειται για παράταση προνοιακού επιδόματος αναγράφεται η ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο τελευταίο απόκομμα πληρωμής.

 ΑΜΚΑ,  ΑΦΜ,  ΔΟΥ: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

 

Φορέας Ασφάλισης: Συμπληρώνεται  υποχρεωτικά ο ασφαλιστικός φορέας του αιτούντα. Αν ο αιτών είναι ανασφάλιστος το πεδίο δε συμπληρώνεται.

 

Αριθμός Μητρώου Φορέα: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ,αν ο αιτών δεν είναι ανασφάλιστος.

Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ/νία γέννησης, Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,Ημ/νία Έκδοσης, Εκδούσα Αρχή, Υπηκοότητα: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Τηλέφωνο και Κινητό: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

 

Δ/νση Κατοικίας

Οδός, Αριθ., Πόλη, ΤΚ:  Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία κατοικίας του εξεταζόμενουπροσώπου.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (κατ’οίκον): Συμπληρώνεται ΝΑΙ εφόσον το περιστατικό απαιτείεξέταση κατ’οίκον.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Αν το περιστατικό απαιτείεξέταση κατ’οίκον συμπληρώνεται υποχρεωτικά η περιοχή εξέτασης και αναλυτικά η διεύθυνση εξέτασης που βρίσκεται το κατ’οίκον περιστατικό καθώς και η ονομασία του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος αν νοσηλεύεται.

ΚΕ.Π.Α(2): Συμπληρώνεται το σημείο ΚΕ.Π.Α. της περιοχής που υπάγεται το κατ’οίκον περιστατικό. (συμπληρώνεται από την υπηρεσία).

Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα υποχρεωτικά

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συμπληρώνονται τα πεδία με τα στοιχεία του νομίμου Εκπροσώπου εφόσον η κατάθεση της αίτησης γίνεται μέσω αυτού.

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                           

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

 

001 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

009 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

038 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

039  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

040  ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

041  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

006 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜ. ΑΠΟΛ. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

007 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

008 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔ. ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

002 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔ. ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΕΚΗ)

016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΕΚΗ)

036 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

037 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΟΝΟΙΑ)

 

026 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

027 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

028 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛ. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

029 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

030 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ

031 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

032 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

033 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

034 ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΕΑ Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

035 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

042 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

043 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

044  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

045 ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

046 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ

047 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

048 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

049 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

050 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΑ Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

051 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ)

 

004 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ

013 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.

017 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΟ

018 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Α .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ,      

ΕΝΩ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ Β,Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 46,14 ΕΥΡΩ.                                 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΕ.Π.Α.ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥ)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥ)
ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12   ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62
ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47   ΚΩ* ΠΛΑΤΑΝΙ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181   ΛΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58   ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7   ΛΕΡΟΥ* ΛΑΚΚΙ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15   ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ* ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ* Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ   ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1   ΝΑΞΟΥ* ΝΑΞΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10
ΒΟΛΟΣ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ   ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α   ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2   ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14
ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2   ΠΑΤΡΩΝ   ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ   ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83   ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ   ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47   ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34   ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 7
ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6   ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 89
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38   ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗ 147   ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α   ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2   ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1   ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΜΗΡΟΥ 13
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ   ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3   ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ   ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2   ΧΙΟΥ ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ&ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 21Α      

*: Σ’ αυτό το σημείο ΚΕΠΑ γίνεται μόνο παραλαβή αιτήσεων.

======================================================

Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας
ΚΕ.Π.Α.

 Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

 Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

 Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:
 α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
 β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
 γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

 Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

 Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 54 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας. Σε σύντομο χρόνο η Δ/νση Αναπηρίας θα συστήσει και άλλα σημεία ΚΕ.Π.Α. αλλά και Γραμματείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

H διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.
Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα (sms).
Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.
Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.
Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.
Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.
 Σχετικά έγγραφα:
 1. Οδηγίες   Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

Περιέχει γενικές πληροφορίες για τα ΚΕ.Π.Α. και τα συνημμένα Δικαιολογητικά που απαιτούνται με την Αίτηση Αξιολόγησης.

 2. Αίτηση Αξιολόγησης Αναπηρίας

Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α. με οδηγίες συμπλήρωσης, πίνακα κατηγορίας αιτημάτων και σημεία υποβολής.

 3. Διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.   Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

 
 4. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Ανα……………….

ΕΡΓΟ ΚΕΠΑ  
             
ΔΙΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥ)   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΥ)  
Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
1 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12  
2 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47   ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47  
3 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181   ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181  
4 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58  
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119  
6 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15  
7 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ* Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ   ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14  
8 ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1   ΑΡΤΑ (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΡΑ 2  
9 ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22   ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΡΑΒΑ 2  
10 ΒΟΛΟΣ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ   ΒΟΛΟΥ ΘΡΑΚΩΝ 20  
11 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α   ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ8&ΛΑΖΑΡΑΚΗ  
12 ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2   ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2  
13 ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2   ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2  
14 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 & ΚΟΥΤΟΥΛΗ  
15 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1  
16 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83   ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83  
17 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  
18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ  
19 ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47   ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47  
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34  
21 ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6   ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6  
22 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ&ΚΑΝΑΡΗ  
23 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗ 147   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  
24 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8  
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2  
26 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1   ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1  
27 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ  
28 ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3   ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3  
29 ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ   ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α  
30 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2  
31 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 21Α   ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1  
32 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62   ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62  
33 ΚΩ* ΠΛΑΤΑΝΙ   ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ  
34 ΛΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72   ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 77  
35 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22   ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4  
36 ΛΕΡΟΥ* ΛΑΚΚΙ   ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ  
37 ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ* ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
38 ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
39 ΝΑΞΟΥ* ΝΑΞΟΣ   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1  
40 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10  
41 ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7   ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ  
42 ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1   ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1  
43 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14   ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 157  
44 ΠΑΤΡΩΝ   ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14   ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14  
45 ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1   ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13  
46 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ  
47 ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19  
48 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4   ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4  
49 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9   ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9  
50 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19  
51 ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 7   ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟYΛΟΥ 8  
52 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 89   ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΑΤΣΟΥ 19  
53 ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ   ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ  
54 ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ   ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ  
55 ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25   ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25  
56 ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ   ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ  
57 ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΜΗΡΟΥ 13   ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΜΗΡΟΥ 13  
58 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ   ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ  
59 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14  
60 ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)   ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)  
61 XIOY ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ&ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ   ΧΙΟΥ ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ& ΕΙΡΗΝΗΣ  
             
             
  *: Σ’ αυτό το σημείο ΚΕΠΑ γίνεται μόνο παραλαβή αιτήσεων. Οι επιτροπές συστήνονται στην Υγειονομική Μονάδα που σημειώνεται στη διπλανή στήλη    
             
             

===================================================

Advertisements