Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Π.Π.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ.ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ στις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ της 8/10/2012

Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Π.Π.Π.

http://www.seppp.gr/

 

Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό ότι στα Πρακτορεία ΟΠΑΠ – Μέλη του ΣΕΠΠΠ με το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα εξοφλούνται ηλεκτρονικά λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΑΘ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Με το online σύστημα είσπραξης ενημερώνονται άμεσα οι εταιρίες για την πληρωμή σας και με την εγγύηση του ισχυρότερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας, κάθε συναλλαγή σας είναι διασφαλισμένη. Η πληρωμή πιστοποιείται με την έκδοση απόδειξης που σας παραδίδεται από τον Πράκτορα μαζί με ολόκληρο το έντυπο του λογαριασμού.
Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εξόφλησης είτε με χρήση σφραγίδας είτε με την παρακράτηση του αποκόμματος του λογαριασμού, δεν είναι έγκυρη και ενέχει κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.
Στα Πρακτορεία ΟΠΑΠ με το σήμα του ΣΕΠΠΠ και την αναρτημένη ενημερωτική επιγραφή στο εσωτερικό των καταστημάτων μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας άμεσα και αξιόπιστα, χωρίς να περιμένετε στην ουρά, καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Το παραπάνω Δελτίο Τύπου στάλθηκε σε 58 εφημερίδες τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού κοινού για το σύστημα ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Ανακοίνωση & Πρόσκληση στην έκτακτη καταστατική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κυριακή, 23 Σεπτέμβριος 2012 22:21
Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης αποφάσισε τη Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με κυρίαρχα θέματα μεταξύ άλλων την εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου και την Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κυρίως λόγω της διεξαγωγής την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και εκτιμάται ότι τελικά το Σώμα θα αποφασίσει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, ήτοι την 22α Οκτωβρίου 2012.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν πρόσθετες πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. η ειδική φόρμα συμμετοχής, με την οποία τα Μέλη θα δηλώνουν την πρόθεση τους να παραστούν, εάν επιθυμούν κράτηση δωματίου στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Γ.Σ., καθώς και αν προσφέρονται ως εθελοντές για τη στελέχωση των ομάδων υποδοχής και ελέγχου.

Σύμφωνα με το Νόμο 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών, αλλά και σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π., τα φυσικά πρόσωπα Μέλη συμμετέχουν αυτοπροσώπως τα δε νομικά πρόσωπα  (εταιρίες) δια του νομίμου εκπροσώπου τους.  Προβλέπεται η παράσταση με αντιπρόσωπο (θα αναρτηθεί το σχετικό έγγραφο – Εξουσιοδότηση), ωστόσο ο αντιπρόσωπος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. Τονίζεται επομένως η ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών και για την αυστηρή τήρηση της ώρας προσέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Συνεταίρους για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση και αυτοπρόσωπη παράσταση στις εργασίες της Γ.Σ., ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης το οποίο θα αποσταλεί και στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Μελών.

=================================================

===================================================

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ.ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2012

 

 

Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, οδός Μοναστηρίου αριθμός 305-307 στις 12:00 το μεσημέρι. Κατά το άρθρο 12 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την 22α Οκτωβρίου 2012 για να αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

12:00-12:15    Έλεγχος Απαρτίας Γ.Σ.

12:15-12:30    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

12:30-12:45    Νομιμοποίηση Συμμετοχής των νέων Μελών στη Γ.Σ..

12:00-12:45    Προσέλευση Μελών.

12:45    Έναρξη εργασιών.

12:45-13:15    Ομιλία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωση για υφιστάμενες    και νέες δραστηριότητες – εισηγήσεις προς το Σώμα της Γ.Σ. – ψηφοφορίες.

13:15-13:30    Εκλογή Γενικού Διευθυντή Σ.Ε.Π.Π.Π. & εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

 

13:30-15:00    Προσθήκη διατάξεων και Τροποποίηση του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π. (άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22 και 25) – ψηφοφορίες.

 

15:00-15:30    Ψηφοφορία Γ.Δ. & σύντομο διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα.

 

15:30-16:00    Αρχαιρεσίες – Ομιλίες υποψηφίων Μελών για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο – εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής.

 

16:00-17:30    Ψηφοφορίες για το Δ.Σ & το Ε.Σ.

 

17:30    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών.

 

18:00    Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

Οι ατομικές αιτήσεις/υποψηφιότητες για τα 7 μέλη και για τα 3 αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υποψηφιότητες για τα 3 μέλη του  Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. να κατατεθούν πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης, δηλαδή το αργότερο έως την 3ηΟκτωβρίου 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Ε.Π.Π.Π.

====================================================

 ====================================================

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας για τις Αρχαιρεσίες της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012 17:21

Εκτύπωση
Αγαπητοί Συνεταιριστές,Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών.

Όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π., θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως έως και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα).

 

Προσοχή: Για να διασφαλιστεί η παραλαβή όλων των αιτήσεων παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, η οποία όμως έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και ΔΕΝ αντικαθιστά την έντυπη αίτηση.

 

Για την ενημέρωση των Μελών, ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο site την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ στις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ της 8/10/2012